دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه رشته کشاورزی : تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

دانلود پایان نامه

با عنوان :  تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرایش : فضاي سبز،گیاهان زینتی در منظر

عنوان پايان نامه :

تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر

رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

استاد راهنما :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حمید رضا ابراهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

   به مقصود مطالعه اثر سطح های مختلف پلیمرهای سوپر جاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی ( Tagetes erecta L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با تیمارهای اصلی آبیاری (25، 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه از حد ظرفیت مزرعه) و پلیمرسوپرجاذب آب از نوع 200A ( 0، 2، 4، 6، 8 و 10 گرم درکیلوگرم خاک) با 3 تكرار و 72 واحد آزمايشي به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه بهره گیری از پليمر و رژیم آبیاری روي شاخص هاي تعداد گل، وزن تر و خشك گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشك ريشه، نسبت ريشه به شاخساره و نسبت سطح برگ اثر مثبت و معني داري دارد. بالاترین مقدار تعداد برگ (65/101 عدد) و بیشترین سطح برگ (3/7114 سانتیمترمربع) در 10 گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) نظاره گردید. اعمال 100 درصد آبیاری در 10، 8 و 6 گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش ماده خشک شاخه و برگ (به ترتیب با 60/4 ، 45/4 و 37/4 گرم) گل جعفری داشتند. اعمال 100 درصد آبیاری در 10 گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد شاخه گل جعفری تا 72/13 عدد داشت. بالاترین سرعت رشد گل با 60/11 و 26/11 گرم در روز به ترتیب در 10 و 8 گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) نظاره گردید. اعمال 100 درصد آبیاری در 10، 8 و 6 گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش راندمان آب مصرفی (به ترتیب 05/1، 01/1 و 91/0 گرم ماده خشک بر لیتر) گل جعفری داشت.

واژگان كليدي: پليمرابرجاذب، جعفری، رژیم آبیاری.

فصل اول

مقدمه

1-1 بحران کمبود آب

       کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. میانگین بارندگی در ایران 250 میلی متراست که در آسیا حدود 600 میلی متر و درجهان 840 میلی متر می باشد یعنی میزان بارندگی در ایران در حدود نصف آسیا و یک سوم جهان می باشد. از این میزان کم آب در حدود90 درصد آن در بخش کشاورزی منجمله فضای سبز مصرف می گردد. متاسفانه هدر رفت آب در بخش کشاورزی ایران بيش از ميانگين جهاني می باشد بر اساس گزارشات موجود ميزان هدر رفت آب در كشور 28 تا 30 درصد می باشد درحالي كه اين مقدار اتلاف در دنيا 9 تا 12 درصد گزارش شده می باشد (تاردیو،1 2005).

   مصرف آب در فضاي سبز برای تولید گیاهان و نگهداری آنان قابل ملاحظه می باشد .مقدار آب مصرفی به گونه گیاهی، روش آبیاری و فصل رویش گیاه بستگی دارد. تنها برای تولید نشا در گلخانه ها آب بسیاری نیاز می باشد مقدار آب مورد نیاز را 20 لیتر در روز به ازاء هر متر مربع پوشش گلخانه تخمین زده اند(بیلی و همکاران،2 1996). (فورنز،3 2007) تخمین زده اند که به گونه متوسط 350 – 100 کیلوگرم آب براي تولید یک کیلوگرم ماده خشک نیاز می باشد.

      گل جعفری نیز به عنوان یک گل فضای آزاد، در فضای سبز شهری چند سالی می باشد که کاربرد فروانی یافته و تقریبا در اکثر نقات کشور کشت می گردد (قهساره، 1380). با در نظر داشتن این منابع کم آبی، فضای سبز با خطر خشکی و کاهش رشد سرانه فضای سبز در شهرها روبرو هستیم و با در نظر داشتن اهمیت پاکسازی هوا و همچنین نیاز روحی بشر برای آرامش در شهرهای شلوغ امروزی می طلبد تا با بهینه سازی و بالا بردن راندمان آب آبیاری نه تنها باعث حفظ و نگهداری و پایداری فضای سبز بشیم بلکه با بکار گیری شیوه های جدید آبیاری بتوان باعث گسترش سرانه فضای سبز هم گردید. یکی از راهکارهای افزایش بازده آب آبیاری و صرفه جویی درهزینه ها بهره گیری از پلیمرهای سوپرجاذب می باشد.

      پلیمرهای سوپرجاذب می توانند آب حاصل ازآبیاری و بارندگی راجذب کرده، و با ذخیره این آب درخود از هدر رفت آب جلوگیری کند و همچنین با جذب کودهای شیمیای مانع از آبشویی و از دسترس خارج شدن آن و همچنین مانع آلودگی آب های زیرزمینی می گردد (جودی، 1386). در مجموع پليمرها به عنوان بهبود دهنده خاك، با بهبود ساختار خاك باعث افزايش رشد گياه، كاهش فرسايش آبي و بادي و افزايش نگهداشت آب مي شوند (دارابی، 1995). امروزه از پلیمرهای سوپر جاذب جهت کاهش اتلاف آب و مواد غذایی در بخش کشاورزی بهره گیری می گردد. این پلیمرها یک ماده افزودنی به خاک بوده که آب و مواد غذایی را جذب و حفظ می کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گیاه و کاهش اتلاف آب و هزینه های آبیاری کمک می نمایند. (گنجی خرم دل، 1381).

1-2 گل جعفری

1-2-1 مشخصات گياه ‌شناسی

   گل جعفری[1] ‍‍‍‍)زرين گل، زرين گل سا) با نام علمی Tagetes spp. متعلق به خانواده گل ستاره2 می‌باشد. خانواده گل ستاره يا مرکبان بزرگترين تيره گياهی دولپه ايها به شمار می رود (محتشم نيا،1380).

   از نظر خصوصيات گياه‌شناسی گونه های اين تيره عموماً علفی، يکساله، دوساله يا چند ساله بوده و به ندرت دارای ساقه‌های چوبی اند. تاکنون حدود 1000 جنس و 2500 گونه متعلق به تيره کاسنی مورد شناسايی قرار گرفته می باشد (بيگی،1386).

گل جعفری از گياهان نشايی خانواده گل ستاره و يکی از گلهای يکساله بهاره و تابستانه می‌باشد. بلندی اين گياه به ارتفاع 25 تا120 سانتيمتر می‌رسد که واريته های پابلند 70 تا100 سانتيمتر و واريته های پاکوتاه آن به ارتفاع 25 تا 30 سانتيمتر می‌باشند (اصفهانی،1380).

برگهای اين گياه بريده، پنجه ای و رنگ سبز ملايمی دارند. برگها بوی خوبی نداشته اما در تعدادی از گونه ها عطر ناراحت کننده آن را حذف کرده اند. ساقه‌ها ترد و شکننده و هر شاخه گل آن در واقع مرکب از گلهای لوله ای و زبانه ای شکل بسياری می باشد که بر روی يک کلاپرک مجتمع گرديده می باشد و به آن قيافه يک گل واحد می‌دهد‍(قنادی،1371).

ساختار تشريحي گل‌آذين در گل جعفری کپه متشکل از گلچه های زبانه ای– لوله ای می باشد که گلچه های زبانه ای، تک جنسی ‍‍‍‍(ماده) و پيرامونی هستند و گلچه های لوله ای نر- ماده، مياني و قسمت عمده گل را تشکيل می‌دهند. تخمدان در اين گلچه‌ها تحتانی و بساک ها متصل هستند(مجد،1380). گلها در اندازه‌های متفاوت از 2 تا 12سانتيمتر قطر دارند و ترکيبی از رنگهای زرشکی، نارنجی، قرمز تيره و زرد می‌باشند‍‍‍‍‌(متقی،1366).

گل جعفری به سرعت ريشه می گستراند بنابراين برای جلوگيری از در هم گير کردن ريشه ها،          بايد هر چه زودتر اقدام به بازکاشت آن نمود‍‍‍‍. هيچ بذر گياه يکساله ای آسانتر از بذر جعفری سبز نمی‌گردد و مدت زمان لازم برای جوانه زنی بذر 5 تا 8 روز و وزن تقريبی 10000 بذر جعفری 28 گرم می باشد(لارسون، 1375).

1-2- 2 رويشگاه و پراکنش جغرافيايي

موطن اصلی گل جعفری مکزيک می باشد كه امروزه در تمام نقاط دنيا کشت آن مرسوم می باشد و يکی از گلهای بهاره و تابستانه رايج می باشد(حکمتی،1385). شهر کالامازو1 در ايالت ميشيگان، يکی از بزرگترين توليد کنندگان نشاء نباتات باغچه ای در امريکا می باشد که آغاز شهرت آن در اوايل دهه 1930 يعنی زمانی آغاز گردید که پرورش دهندگان سبزيجات آغاز به توليد سبزيجات و بعضی گياهان گلدار يکساله برای فروش کردند. جعفری و اطلسی جزء اولين سری گياهان يکساله ای بودند که پرورش داده شدند كاشت و پرورش گل جعفری از سالها پيش در ايران معمول بوده می باشد و امروزه ارقام جديد آن کشت و کار می شوند (خليقی،1380).

1-2-3 تكثير

گل جعفری اغلب از طريق کاشت بذر تكثير مي‌گردد. هيچ بذر گياه يکساله ای آسانتر از بذر جعفری جوانه نمي‌زند. طول مدت جوانه زدن بذر جعفری تقريباً يک هفته می باشد. بذور جعفری به صورت مستقيم در محل اصلی و يا در خزانه کشت می گردد (قهساره، 1380). کاشت مستقيم بذر جعفری در محل اصلی يعنی بسترهای کاشت گلهای يکساله در اوايل سال صورت می‌گيرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای تهيه نشاء بذر را اواخر اسفند تا اواخر فروردين ماه کشت و نشاء ظرف مدت دو ماه آماده انتقال می گردد. کشت‌های ديرتر نيز امکان پذير می باشد اما باعث ريز شدن گلها می گردد. بنابراين بذور تمام انواع جعفری را می‌توان در اواخر زمستان در شاسی سردی کاشته و در فروردين ماه در هوای آزاد نشاء نمود و سپس در ارديبهشت ماه به محل اصلی منتقل نمود. بذور را نيز می‌توان در اواخر فروردين در خزانه هوای آزاد کاشته و پس از يکبار نشاء در اواخر ارديبهشت به محل اصلی منتقل نمود‍‍‍‍‍‍‍‍(متقی،1366).

   برای توليد گلهای درشت‌تر بهتر می باشد گياه دو بار خزانه‌گيري گردد. بدين ترتيب که آغاز بذر را در يک خزانه کاشته و وقتی گياه 4 تا 6 برگی گردید آنرا به خزانه دوم منتقل و با فاصله بيشتر کشت كنند پس از اينکه گياه مدتی در خزانه دوم رشد نمود و آب و هوا برای انتقال آن مساعد گردید آنرا به زمين اصلی منتقل می‌کنند. در اينصورت گل های بسيار مرغوبی توليد می گردد(قهساره، 1380).

بذور بصورت نواری کاشته می شوند و نبايد بذرها را بصورت انبوه کشت كرد(حکمتی،1385). با در نظر داشتن اينکه اين گياه آفتاب دوست می باشد بايد فواصل گياهان را طوری تنظيم نمائيم که تک تک آنها بتوانند از آفتاب لازم برخوردار گردند. بنابراين فاصله مناسب بين بوته‌ها در واريته ها پاکوتاه 15 سانتيمتر و برای واريته های پابلند 45 سانتيمتر می باشد فاصله کاشت بذر در گلخانه10×10 و در مزرعه30×30 سانتيمتر مي‌باشد (لارسون، 1375). تمام جعفری از اوايل تابستان تا اواخر پائيز دارای گل هستند(حکمتی،1385).

1-2-4 ارقام

ارقام گل جعفری به چهار دسته تقسيم می گردد كه عبارتند از:

جعفری آفريقائی1، جعفری فرانسوی2، جعفری سينت3و جعفری تریپلوئيد كه در زير به آن‌ها تصریح مي‌گردد

تعداد صفحه :118

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مهندسی کشاورزی - دامپروری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.