دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

دانلود پایان نامه

با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

استاد راهنما:

دکتر عباس نظریان مادوانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز
می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مربیان مرد به تعداد 2069 و زن به تعداد 1297 بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد 327 مرد و 297 زن به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (1992) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی بهره گیری گردید. به مقصود مطالعه داده های پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان ارتباط معناداری منفی به مقدار 383/0- هست. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز ارتباط منفی معناداری هست. پس پیشنهاد می گردد ضمن در نظر داشتن غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد.

کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1. مقدمه

در جوامع امروزی بدون داشتن یک شغل، زندگی کردن امکان پذیر نیست و هر فرد به داشتن شغلی نیازمند می باشد تا بتواند به سازمان اجتماعی وارد گردد و در جامعه جایگاه و منزلتی بیابد. اشتغال برای ادامه زندگی و لقای جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و زندگی هر فرد از راه کار کردن تامین می گردد و خود کفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن بستگی دارد (آریافر،1392). یکی از مباحث مهم در بحث عملکرد شاغلین، استرس شغلی می باشد.

با در نظر گرفتن اهمیت خشنودی شغلی و سلامت فرد؛ وجود منابع متعدد استرس، بر میزان دسترسی کارکنان به سلامت روان و خشنودی اهمیتی بسیار دارد، زیرا استرس زیاد و شدید اصولا سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودی آنها می کاهد(فلانز و اویلی،2006). صرف نظر از این که شغل افراد چه باشد، آنها نسبت به شغل خود، احساسات و توجه هایی دارند. آنها ممکن می باشد از بعضی وجوه کار خود خوشنود و یا ناخشنود باشند و نسبت به مطلوبیت آن چیز که که انجام می دهند، نظری منفی یا مثبت داشته باشند. کار صرف نظر از تامین مالی، می تواند بعضی نیازهای اساسی بشر، نظیر تحرک بدنی ، تماس اجتماعی، احساس خود ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضاء کند، اما با این تفاصیل کار می تواند منبع عمده استرس نیز باشد.

در قرن حاضر موضوع فشار روانی و استرس یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی در علوم مختلف بوده می باشد و مطالعه تاثیرات آن بر زندگی انسانی یکی از گسترده ترین قلمروهای پژوهشی در عصر حاضر را تشکیل می دهد. استرس و اضطراب یکی از اجزای دایم هر روز زندگی هستند. همه ما در هر لحظه با مواردی روبه رو می شویم که ممکن می باشد استرس زا باشند. این موارد شامل شناسایی پریشانی روزمره تا حوادث بزرگ زندگی می شوند و میزان استرس زا بودن هر یک از فردی به فرد دیگر فرق
می کند (تقوی، 1389).

کارکنان ساعات زیادی را در محیط کار سپری می کنند. نارضایتی شغلی و در پی آن استرس ظرف چند سال فرد شاغل را بیمار می کند. برای همین کارشناسان به مدیران پیشنهاد می کنند به مساله استرس در محیط کار اهمیت زیادی بدهند. آنها می توانند افراد دارای استرس را شناسایی کنند و به آنها آموزش دهند. همچنین می توانند در عملی پیشگیرانه عوامل استرس زا را از محیط کار حذف کنند. آیا ترجیح می دهیم کارکنانی شاداب و سالم و راضی داشته باشیم یا کارمندانی که پر از استرس و دچار بیمارهای قلبی، فشار خون و …. هستند (اینالو،1391).

در سال 1970 کارازاک نظریه معروف کنترل تقاضا را ارایه نمود. بر اساس این نظریه استرس شغلی وقتی رخ می دهد که میزان دامنه تصمیم گیری، یا همان کنترل بر روی کار، کم باشد. بدین ترتیب بعضی شغل ها دارای استرس بیشتر و بعضی کمتر هستند. وی کلیه مشاغل و افراد را به چهار گروه تقسیم نمود: مشاغل با استرس بالا، مشاغل با استرس پایین، مشاغل با استرس فعال و مشاغل با استرس غیر فعال (به نقل از برودنیک و بارنز،2001). بشر ها از بدو پیدایش همواره به دنبال دستیابی به رفاه و آسایش بوده اند (دهنوی،1391) اما با پیشرفت و ارتقای سطح بهداشت جوامع انسانی، در نظر داشتن مسایل ذهنی و عینی در مورد رفاه اهمیت زیادی پیدا نمود و واژه طول عمر و درمان در برابر کیفیت زندگی قرار گرفت (فدریکو،2003).

کیفیت زندگی مفهوم وسیعی می باشد که همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد. با وجود این مفهوم آن برای هر کس منحصر به فرد و با دیگران متفاوت می باشد. علیرغم اینکه در مورد تعریف کیفیت زندگی چالش های متعددی هست، اما متخصصین در محدوده ای از مفاهیم با هم اتفاق نظر دارند. بعضی از متخصصان در مورد ذهنی بودن و پویا بودن این مفهوم توافق دارند. اغلب آنها عقیده دارند کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی و در برگیرنده حقایق مثبت و منفی زندگی می باشد. از طرفی عده ای ان را در یک مفهوم فردی قلمداد می نمایند. به این معنا که حتما بایستی توسط خود شخص و بر اساس نظر او تعیین گردد (شکرکن،1381). فرل و ایزدام و وینزل (1989) نظریه ای از کیفیت زندگی ارایه دادند طبق نظریه آنان کیفیت زندگی عبارت می باشد از پیشگیری و آرام کردن ناراحتی روانی و جسمی، حفظ عملکرد روانی و جسمی و داشتن چارچوب حمایتی. طبق این نظریه کیفیت زندگی 4 بعد دارد: بهزیستی جسمی، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوی (به نقل از آریافر،1392).

در حوزه ورزش نیز تحقیقاتی برروی استرس شغلی و کیفیت زندگی انجام گردیده می باشد. نصری و واعظ موسوی(1385) در پژوهش خود به اهمیت کیفیت زندگی تصریح نمودند و اهمیت این مقوله را در موفقیت مربیان خاطر نشان نمودند. محمد زاده و همکاران (1391) در پژوهش خود به تأثیر استرس بر عملکرد منفی مریبان تصریح نمود. رمضانی نژاد و همکاران (1375) در پژوهش خود ، مربیان تربیت بدنی بیشتر از حد متوسط با عوامل استرس زا روبرو هستند.. با مطالعه تحقیقات مشخص می گردد که کیفیت زندگی مفهومی مهم بر عملکرد مربیان می باشد. یکی از عواملی که تاثیر به سزایی بر مربیان می گذارد استرس شغلی می باشد. ماهیت شغلی مربیان وجود استرس شغلی را مهیا می سازد. با در نظر داشتن اهمیت مقوله کیفیت زندگی و استرس شغلی پژوهش حاضر کوشش در مطالعه این دو مقوله در حوزه ورزش و در بین مربیان ورزش را دارد.

1-2. اظهار مساله

کیفیت زندگی[1] یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی به شمار می رود که موضوعاتی زیرا رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی سلامت ‌محور، رفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشد و رضایت‌بخش، نوع ‌دوستی و از خود گذشتگی در میان جماعات را در بر می‌گیرد.

با در نظر داشتن مهم تلقی کردن کیفیت زندگی برای افراد جامعه، کوشش برای ارتقاء آن از اصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذران اجتماعی و مدیران و مسئولان حکومتی در هر جامعه و کشوری می باشد. لذا به جرات می توان گفت کلیه برنامه ها، سیاست ها و عملیات های اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم آن جامعه می باشد. کیفیت زندگی مفهومی می باشد که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی دربرمی گیرد. ونگر و فربرگ[2] کیفیت زندگی را به عنوان آن دسته خصوصیاتی تعریف می کنند که برای فرد ارزشمند می باشد و حاصل احساس راحتی یا ادراک «خوب بودن» می باشد و در راستای توسعه و حفظ منطقی عملکرد جسمانی، هیجانی و عقلانی می باشد (بوبس و همکاران، 2001). ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا معضلات افراد و بیماران به گونه بنیادی تر مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدید نظر قرار گیرند (باری، 2002). نتايج مطالعات كيفيت زندگي مي تواند به ارزيابي سياست ها، رتبه بندي مكان ها، تدوين استراتژي هاي مديريت و برنامه ريزي در هر جامعه ای كمك كرده و درك واولويت بندي مسايل اجتماع براي برنامه ريزان و مديران آن جامعه را به مقصود ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان تسهيل سازد. همچنين يافته هاي كيفيت زندگي مي تواند براي باز شناسي استراتژي هاي سياسي قبلي و طراحي سياست هاي برنامه ريزي آينده بهره گیری شوند (لی، 2008). علاوه بر اين، مطالعات كيفيت زندگي مي تواند به شناسايي نواحي مسأله دار، علل نارضايتي مردم، اولويت هاي شهروندان در زندگي، تاثير فاكتورهاي اجتماعي- جمعيتي بر كيفيت زندگي و پايش و ارزيابي كارايي سياست ها و استراتژي ها در زمينه كيفيت زندگي كمك كند.در رویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می گردد که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی، نیازهای حیاتی، به علاوه جنبه های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می دهد(غفاری و امیدی، 1388). کار نیز جنبه ای از زندگی می باشد که صرف نظر از منابع مالی بعضی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ، نیاز های اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با وجود این، کار می تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در زندگی بشر مورد توجه بسیار واقع گردیده می باشد (الوانی، 1381). امروزه استرس غیر از جدایی ناپذیر اکثریت مشاغل مانند مشاغل ورزشی می باشد.

تعداد صفحه :90

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در تربیت بدنی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.