دانلود فایل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

دانلود پایان نامه

با عنوان :  مطالعه ارتباط تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش : عمومي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع:

مطالعه ارتباط تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد مشاور:

دکتر مرتضی لطیفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان انجام شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ارسنجان در سال         1391-1392بودند و نمونه پژوهش به حجم 284 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های احساس تنهایی، تعهد هویت و ابراز وجود بود که از پایایی و روایی مناسبی برخوردارند. آزمون های آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل بود. نتایج حاکی از آن می باشد که تعهد هویت توانایی پیش بینی احساس تنهایی را در سطح معنی دار 0.05 دارد. همچنین، ابراز وجود توانایی پیش بینی احساس تنهایی در سطح 0.05 را دارد. یافته های جانبی پژوهش حاضر حاکی از آن می باشد که در بین دانشجویان زن و مرد از نظر تعهد هویت تفاوت معنی داری هست و دانش جویان زن از تعهد بالاتری در مقایسه با دانشجویان مرد برخوردارند. اما از نظر میزان احساس تنهایی و ابراز وجود تفاوت معناداری در بین دانشجویان زن و مرد نظاره نشد.

نتیجه آنکه، تعهد هویت و ابراز وجود بر احساس تنهایی تاثیر دارد و زنان نسبت به مردان متعهدتراند.

کلمات کلیدی: احساس تنهایی، تعهد هویت و ابراز وجود، دانشگاه ارسنجان.

فصل اول

کلیات پژوهش

1- مقدمه

بشر پیوسته کوشیده می باشد هستی و رویدادهای جهان پیرامون خویش را تعریف کرده و در جستجوی پاسخ پرسش های خویش برآید. تصویری که ما از جهان داریم معمولا توسط دانش و عقیده ما شکل گرفته می باشد. در این زمینه و در ارتباط با پدیده های پیرامونی خود گاهی پیش می آید که برای دوره ای احساس تنهایی می کنیم، اینکه چرا پدیده ای به نام تنهایی هست، اساسا یک پرسش هستی شناختی می باشد و درست می باشد که می توان عواملی که در این احساس تأثیر دارند و یا عوامل اجتماعی که موجب تقویت این احساس می شوند را شناسایی نمود اما هیچگاه نمی توان چگونگی تجربه این احساس را وزن نمود، اندازه گرفت و یا مقایسه نمود(پرلمن و پپلو [1]،1982).

نوجوان نوعي احساس تنهايي داشته و همين امر موجب مي‌گردد كه با خود بگويد هيچكس فكر و احساس مرا ندارد. نتيجه چنين احساسي موجب احساس رضایت از خود در نوجوان می باشد. در ابتداي بلوغ نوجوان به درستي نمي‌داند كه كيست و از زندگي چه مي‌خواهد. براي اينكه او بتواند به وحدت هويت خويش برسد، زمان لازم دارد. اين زمان فاصله‌اي ميان آغاز بلوغ تا شروع زندگي شغلي و پايان تحصيلات يا زمان ازدواج و آغاز زندگي خانوادگي می باشد. اين زمان در گروههاي مختلف اجتماعي و فرهنگ‌هاي مختلف كم و زياد مي‌گردد. در این راستا، و در ارتباط با احساس تنهایی، متغیری که از اهمیت برخوردار می باشد، مساله هویت و تعهد به هویت در زمان احساس تنهایی می باشد. اهمیت موضوع «هویت» و بحرانهای ناشی از بی هویتی و به تبع آن تعهد هویت یکی از مسائل بسیار مهم در جامعه شناخته می گردد. تعهد هويت، يكي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه در طي فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي خواهد بود و پرداختن به اين مقوله در ارتباط با احساس تنهایی ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد(همان منبع).

همچنین، نوع ابراز وجود فرد در زمان احساس تنهایی متغیر دیگری می باشد که پرداختن به آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در شرایطی که فرد ابراز وجود سالم و مثبتی دارد، بر اساس یک منطق و دلیل از موضع خود دفاع می کند. و علاوه بر اینکه به حقوق دیگران تکریم می‌گذارد، از حقوق خود نیز دفاع می کند و نمی‌گذارد فدای خواسته‌های دیگران گردد. چنین فردی درمورد زندگی خودش تصمیم می‌گیرد، برای تصمیم‌گیری بهتر از دیگران کمک می‌خواهد، اما تصمیم نهایی را خودش می‌گیرد، به میل خود شغلش را انتخاب می کند. ابراز وجود کردن میزان برابری بشر‌ها را افزایش می‌دهد و به فرد امکان می‌دهد تا به سود خود اقدام کند و بدون اضطراب روی پای خود بایستد و احساسات خود را صادقانه و خیلی راحت ابراز کند(برگونو و شیخ[2]،2004).

از سویی، ابراز وجود به معني تکریم گذاشتن به خود و ديگران می باشد . يعني اين كه عقايد، ا فكار ، باورها و احساسات ما و ديگر افراد از نظر اهميت برابرند. به نوعي همه ما مستحق دريافت تکریم از طرف ديگران هستيم و اين در صورتي محقق می باشد كه فرد براي خود حرمت قائل باشد و به عقايد و آرمان هاي خود ايمان داشته باشد(هرمزی نژاد و همکاران، 1379). عدم تکریم به عقاید خود و دیگران می تواند فرد را با چالش روبرو نموده معضلات عدیده ای را برای وی به وجودآورد. مانند پیامد های تکریم به عقاید خود و دیگران، خود کم بینی می باشد. این مساله سبب می گردد تا فرد پیش روی دیگران ارزش های وجود خود را ناچیز دانسته و به تبع آن در جمع احساس کمبود نموده و برای فرار از این مشکل جمع را ترک نموده و در نتیجه تنها گردد. لذا در این راستا، تنها شدن حس تنهایی را به دنبال داشته و در اذای آن ناراحتی های فراوانی را تحت تاثیر این حس تجربه خواهد نمود که اثرات مخربی بر شخصیت فرد می گذارد(همان منبع).

تعامل با افراد دیگر از نیازهای اصلی بشر به عنوان موجودی اجتماعی به ویژه در بین دانشجویان می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تجربه تنهایی مسئله ای جهانی می باشد که همه انسانها کم و بیش آن راتجربه کرده اند. افراد در همه فرهنگها، نژادها، طبقات اجتماعی، سنین و زمانها احساس تنهایی راتجربه می کنند. با این حال در متون علمی و تحقیقاتی روانشناسی به این سازه کمتر توجه شده می باشد(همان منبع). احساس تنهایی تجربه نا خوشایند مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران می باشد که با معضلات رفتاری قابل نظاره مانند اندوه، عصبانیت و افسردگی و بحران هویت و نداشتن قاطعیت همراه بوده و ناهماهنگی بین انتظارات و آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و در رفتارهای نظیر اجتناب از ارتباط با دیگران نمود می یابد(الهاگین[3]،2004). به عقیده ی دان و بایدوز[4](2007)، احساس تنهایی یکی از معضلات شایع دوران جوانی می باشد که می تواند روابط اجتماعی فرد را نامتعادل سازد و او را درگیر معضلات عاطفی و روانی- اجتماعی نماید. این اتفاق می تواند مشکلاتی اساسی را در آینده پدید آورد. پس، اگر فرد احساس تنهایی نماید، به تبع آن و به دلیل اینکه نمی تواند با دیگران ارتباط مستقر نماید دچار افسردگی شده و افسردگی پیامد هایی مانند افکار خود کشی را به دنبال خواهد داشت(رایت[5]، 2005).

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.