منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم

دانلود پایان نامه

با عنوان :  مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرايش: اقتصاد كشاورزي

عنوان پايان نامه :

مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم :

مطالعه موردی منطقه بیضا استان فارس

استاد راهنما :

دکتر ابراهيم سري ديوشلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

نظر به اهمیت بالاي بیمه ي محصولات کشاورزي در افزایش تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزي این مطالعه تلاشی در راستاي شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه ي محصول گندم و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر توجه کشاورزان نسبت به بیمه گندم در منطقه بیضا استان فارس با بهره گیری از الگوی لاجیت بوده می باشد. همچنین در این مطالعه کوشش گردید به مطالعه و مقایسه خصوصیات فردی و اجتماعی بیمه شدگان و بیمه نشدگان و علل تمایل یا عدم تمایل به پذیرش بیمه محصول گندم از سوی گندم کاران منطقه پرداخته گردد. اين پژوهش از طريق روش اسنادي و پيمايشي با تکمیل پرسشنامه در بهار 1393 انجام گردید. نتایج مطالعه مشخص نمود که در مورد متغیرهای تعداد افراد خانواده، سطح زیر کشت، تعداد ساعات شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی، رضایت از پرداخت صندوق بیمه بابت خسارت، رضایت از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، آگاهی کشاورزان از اهداف و فواید بیمه بین کشاورزان گندم کار بیمه شده و نشده تفاوت معنی داری در سطح 10 درصد هست. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد متغیرهای سابقه کار کشاورزی، تعداد افراد خانوار، سطح زیر کشت، تعداد ساعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی ونیز رضایت از عملکرد صندوق از عوامل تأثیرگذار بر پذیرش (تقاضای) بیمه گندم توسط کشاورزان گندمکار منطقه بیضا استان فارس بوده می باشد. بعلاوه متغیرهای سطح زیر کشت، تعداد قطعات زمین زراعی، داشتن شغل دوم، تعداد دفعات خسارت، رضایت از عملکرد بیمه و رضایت از پرداخت بیمه بر توجه کشاورزان منطقه نسبت به بیمه گندم مؤثر بوده می باشد.

واژه های کلیدی: بیمه محصولات کشاورزی، تقاضای بیمه، مدل لاجیت، گندم.

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

کشاورزي نقشی حیاتی و راه بردي در نظام اجتماعی و اقتصادي بر عهده دارد. با وجود اهمیت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، فعالیت در این بخش نسبت به دیگر فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي متفاوت می باشد. مانند این که فعالیت در بخش کشاورزي به علت اتکاي زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوي و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک به شمار می رود و تولیدکنندگان این بخش همواره با خسارات بی شماري ناشی از بروز حوادث قهري و بلایاي طبیعی رو به رو می باشند و زندگی اقتصادي آن ها در معرض مخاطرات جدي قرار دارد (یعقوبی و چیذري، 1380). به تعبیری دیگر توليدكنندگان محصولات كشاورزي در اغلب موارد تصميمات مربوط به تخصيص زمين و توليد محصولات مختلف را در فضايي از نبود اطمينان و بي ثباتي قيمت ها و بازده اتخاذ مي كنند. اين نوسانها كه ناشي از مجموعه اي از عوامل تصادفي و خارج از كنترل توليدكننده می باشد، موجب عدم تمايل به سرمايه گذاري در درازمدت مي گردد. در سال هاي گذشته ابزارهاي مختلفي همچون مديريت ريسك به كار گرفته شده می باشد تا از شدت اين خطرات كاسته گردد. بيمه محصولات كشاورزي به عنوان جانشين و گاهي مكمل روش هاي سنتي مانند كشت توأم، تنوع توليد در مزرعه، قيمت تضميني و … مانند ابزارهاي مؤثر در مديريت ريسك در كشاورزي می باشد. از نظر ماهيت، در واقع بيمه كشاورزي نوعي فناوري می باشد كه براي كاهش ريسك گريزي كشاورزان و در نتيجه افزايش كارايي آنها در بهره گیری بهينه از عوامل توليد و تمايل بيشتر به سرمايه گذاري در فعاليتهاي كشاورزي ايجاد شده می باشد (ویلیام و همکاران، 1999). مفهوم بيمه در كشاورزي عبارت می باشد از تضمين جبران بخشي ازخسارت وارد شده برعوامل توليد، محصول و عوامل بالفعل لازم براي عمليات اقتصادي در فاصله زماني پيش از توليد تا مصرف محصولات پیش روی خطرات تهديدكننده و غيرقابل پيشگيري، به شرط آنكه پيش بيني احتمال وقوع خطرات امكان پذير باشد (اسمیت و بوکت، 1996). بدین ترتیب تأثیر بيمه تعديل فشار خسارتهاي ناشي از خطر می باشد، به گونه اي كه خسارتهاي بالفعل بر يك فرد يا يك گروه متمركز نخواهد گردید (رستمی و همکاران، 1386).

از آنجا که ايران دهمين كشور بلاخيز جهان شناخته شده می باشد، به طوري كه از مجموع 40 نوع بليه طبيعي ثبت شده در جهان ، 31 نوع آن در ايران اتفاق مي افتد (رحمانی، 1382). اين امر ميزان مخاطرات تأثيرگذار بر فعاليتهاي كشاورزي در ايران را روشنتر مي سازد. از طرف ديگر با عنايت به اينكه امروزه اقتصاد جهان به سمت كاهش دخالت مستقيم اقتصادي دولت در بخشهاي توليدي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي پيش مي رود، سياستگذاران و برنامه ريزان ايران نيز   مي كوشند تا زمينه جلب و جذب سرمايه هاي خصوصي در توليد كشاورزي را فراهم آورند. يكي از راهكارهاي مؤثر در نيل به اهداف فوق را مي توان در فناوري بيمه و بهره مندي از مزاياي آن در بخش كشاورزي جستجو كرد كه از آن به عنوان كارآمدترين اهرم حمايتي دولت نام برده مي گردد. این در حالی می باشد که بيمه محصولات كشاورزي علي رغم اينكه در ايران قدمتي بيش از دو دهه دارد، هنوز نتوانسته می باشد به گونه گسترده بر كشاورزي كشور سايه اندازي كند. اين امر ناشي از يك سري عوامل و موانع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي می باشد كه بايد مورد توجه و مطالعه قرار گيرند (عین اللهی احمد آبادی، 1387). در واقع شواهد نشان مي دهد كه فرآيند بيمه محصولات كشاورزي در ايران پويايي لازم را ندارد و اين موضوع به گونه عمده برخاسته از شناخت محدود كشاورزان از بيمه محصولات كشاورزي و نيز كم درآمدي آنهاست (رستمی و همکاران، 1386).

از طرفی دیگر، میزان موفقیت و کارآیی سیاست بیمه ي محصولات کشاورزي به گونه قابل توجهی به گرایش کشاورزان به بیمه ي محصولات خویش بستگی دارد. از آنجا که بیمه محصولات کشاورزی برای جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور بعنوان پدیده‌ای جدید تعبیر می گردد پذیرش آن مانند سایر ایده‌های جدید در آغاز از سوی افراد با مقاومت‌ هایی روبرو گردید. از این رو برای موفقیت در اشاعه و ترویج بین تولیدکنندگان بایستی علت های مقاومت و عدم پذیرش افراد و عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ازسوی پذیرندگان مورد شناسائی و مطالعه قرار گیرد.

بدین ترتیب انجام مطالعه هاي تحلیلی به مقصود تعیین تأثیر عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فنی مؤثر بر فرآیند تصمیم گیري کشاورزان در گرایش به بیمه ي محصولات موجب می گردد مبنا و الگویی براي ارزیابی نتایج عملی و اتخاذ راه کارهاي مناسب براي رفع کاستی ها و نیز افزایش کارآیی بیمه در بخش کشاورزي فراهم گردد (کرمی، 1389).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتایج حاصل از مطالعه مطالعات در این زمینه که در بخش دوم مطالعه ارائه گردیده می باشد، اظهار گر آن می باشد که عوامل متعددي بر تقاضا و احتمال پذیرش بیمه مؤثر می باشد و نحوه ي تاثیرگذاري این متغیرها در نواحی گوناگون و با در نظر داشتن نوع محصول مورد مطالعه متفاوت می باشد. بدین ترتیب نظر به اهمیت بالاي بیمه ي محصولات کشاورزي در افزایش تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزي، مطالعه ي حاضر تلاشی در راستاي شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه ي محصول گندم و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر توجه کشاورزان نسبت به بیمه گندم در منطقه بیضا استان فارس می باشد. همچنین در این مطالعه کوشش گردید علل تمایل یا عدم تمایل به پذیرش بیمه محصول گندم از سوی گندم کاران منطقه مطالعه گردد. در نهایت با در نظر داشتن نظرات و دیدگاه های کشاورزان موانع پذیرش بیمه محصولات کشاورزی شناسائی و راهکارهای مناسبی جهت رفع موانع موجود و فراگیری بیمه در جوامع روستائی ارائه گشت.

1-2- ضرورت مطالعه

بیمه ي کشاورزي یکی از مهمترین ابزار ایجاد امنیت سرمایه گذاري در این بخش و مقابله با عدم حتمیت و مخاطره پذیري شدید فعالیت و سرمایه گذاري و به بیانی دیگر مهمترین ابزار حمایتی براي تبدیل مدیریت بحران به مدیربت ریسک می باشد (فالکو و همکاران، 2005). سیاست بیمه ي کشاورزي یکی از راه هاي اصولی و آزمون شده براي تامین پایدار سرمایه گذاري در بخش کشاورزي که پیش شرط اساسی تحقق هدف هاي توسعه کشاورزي می باشد، به شمار می رود. در ضمن، بیمه توانمندي هاي کشاورزان را براي رویارویی با مخاطره ها افزایش می دهد و موقعیت اعتباري آنها را بهبود می بخشد. بیمه ي محصولات کشاورزي در اصل، ساز و کاري براي مشارکت در پذیرش ریسک می باشد که از راه مشارکت تولیدکنندگان در پذیرش ریسک، در هنگام پدید آمدن خطر، از ضرر و زیان وارد شده بر تولیدکننده جلوگیري می کند و یا به درآمد وي ثبات می بخشد. از سویی دیگر، بیمه ي محصولات کشاورزي، نوعی ساز و کار مالی می باشد که به جبران خسارتهاي برخاسته از تغییرات اقلیمی و پدیده هاي طبیعی خارج از کنترل بشر می پردازد. و هدف آن حداقل کردن بی ثباتی ناشی از خسارات حاصل از عوامل گوناگون و نامشخص در بخش کشاورزی و تقسیم ریسک می باشد. بیمه ی محصولات، کشاورزان را در برابر نابودی یا ضایع شدن محصول با پرداخت حق بیمه ی اندکی محافظت نموده و نیز می تواند منبع اطمینان و اعتماد کشاورزان برای پذیرش و بهره گیری از نوآوری ها و روش های اصلاح شده کشاورزی و همچنین زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر در کشاورزی باشد (فردوسی، 1373). سیاست بیمه کشاورزی یکی از راه های اصولی و آزمون شده برای تامین پایدار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که پیش شرط اساسی تحقق هدف های توسعه ی کشاورزی می باشد، به شمار می رود (امیر نژاد و همکاران، 1388). همانگونه که می دانیم کشاورزی فعالیتی توام با ریسک می باشد. کشاورزان به گونه مداوم با تغییر قیمت ها، عملکردها و دیگر پیامدهایی که بازده مالی و رفاه عمومی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، مواجه می شوند. برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، فهم ریسک، شناسایی منابع ریسک و مدیریت آن هنگام تصمیم گیری در روبرو شدن با شرایط ریسکی بسیار با اهمیت می باشد (عین اللهی، 1387 و هاروود و همکاران، 1999). لذا بسترسازی برای بهره گیری از بیمه در جهت مدیریت ریسک در این بخش ضروری به نظر می رسد. سیاست گذاری برای ایجاد بستر مناسب جهت ارایه ابزارهای دقیق و مؤثر برای کنترل و تعدیل منابع ریسکی، می تواند تأثیر شایانی در افزایش قدرت تولیدی و رفاه کشاورزان باشد. در            سال های اخیر بیمه ی محصولات کشاورزی به عنوان ابزاری جدید جهت حداقل کردن بی ثباتی درآمدی ناشی از منابع ریسکی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری شناخته شده می باشد (جابری، 1378).

تعداد صفحه :102

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مهندسی کشاورزی - دامپروری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.