دانلود فایل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اهداف استراتژيك بانک توسعه تعاون

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه اهداف استراتژيك  بانک توسعه تعاون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

عنوان :

مطالعه اهداف استراتژيك  بانک توسعه تعاون

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

اظهار مسأله:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان هاي مختلف مثل همه افراد ديگر سازمان در بخش ها و واحدهاي مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرايندها، اقدامات و فعاليت هاي آموزشي آنها مورد پذيرش قرار گيرد و به آنها اعتماد گردد. اين پذيرش و اعتماد از طريق اثبات مؤثر بودن کوشش ها، اقدامات و فعاليت هاي سازمانی حاصل می گردد که در نظام های آموزشی اين امر به وسيله سنجش و ارزيابي برنامه ها و دوره هاي آموزشي محقق می گردد. ارزشيابي آموزشي جزء جدايي ناپذير فرايند آموزش کارکنان در راستاي تعيين اثربخشي برنامه هاي اجرا شده در ايجاد دانش، توجه و مهارت هاي کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستاي تحقق اهداف استراتژيك خود مبني بر سرآمدي در توسعه منابع انساني، همه ساله سرمايه گذاري كلاني در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني به اقدام مي آورد. به طوري كه بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در اين زمينه سرمايه گذاري شده می باشد. اين مسأله و در كنار آن وقت و انرژي كه پرسنل صرف آموزش مي كنند، ضرورت در نظر داشتن امر آموزش را بيش از پيش نمايان مي سازد. گرچه عوامل مختلفي در اين ميان دخيل هستند اما با در نظر داشتن دخالت مستقيم عامل انساني یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در كليه فرايندهاي كاري سازمان، در نظر داشتن اثربخشي برنامه هاي آموزشي حائز اهميت فراوان مي باشد. حال با در نظر داشتن مطالب فوق براي ارزيابي برنامه هاي آموزشي در سازمان این سؤال مطرح می باشد که آيا برنامه هاي آموزشي سازمان موجب رضايت فراگيران شده می باشد؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه می باشد؟این پژوهش به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق می باشد به عبارت بهتر در این پژوهش به گونه صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری پژوهش هم همین موضوع می باشد.

1-2- هدفهای پژوهش:

اين تحقيق درصدد می باشد تا با تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي فعاليت هاي آموزش سازمان اقدام به تعيين ابعاد مختلف اثربخشي اين سري از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جايگاه آموزش را در سازمان احياء نمايد و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به گونه شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص کردن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش می باشد. پس با این هدف کلی کوشش خواهد گردید اهداف جزئی زیر جامه اقدام بپوشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف کلی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مشخص کردن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

  • مشخص کردن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
  • مشخص کردن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن :

از این رو در نظر داشتن بهسازي منابع انساني و ابزارهاي نوين آموزشي براي توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالي و اقتصادي، فرهنگ سازماني، فني و تکنولوژيکي امري ضروري و حياتي می باشد. زیرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت يک هرم چهار وجهي درنظر بگيريم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پايه توسعه ساير جوانب توسعه سازماني محسوب مي گردد. همانطور که در شکل نيز، مشهود می باشد : قاعده هرم، توسعه آموزش می باشد که رکن اساسي توسعه ناميده مي گردد. همانطور که انتظار مي رود هر يک از ابعاد توسعه با يکديگر داراي ارتباط تعاملي چند جامعه هستند و توسعه کلي در مرکز هرم قرار دارد و هر يک از ابعاد توسعه سازماني وابستگي بنيادي به توسعه آموزشي دارند.

توسعه مالي و اقتصادي
توسعه فني وتکنولوژيکي
توسعه فرهنگي سازمان

 توسعه آموزشي

 بر همین اساس در بانک توسعه تعاون در نظر داشتن اثربخشی آموزش با در نظر داشتن دلایلی زیرا نوپا بودن بانک و نظام آموزشی مستقر در آن، فقدان داده ها و اطلاعات غنی برای تصمیم سازی های آموزشی، نظام مند کردن آموزش کارکنان بانک، هدایت طریقه سرمایه گذاری های آموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. در این مطالعه کوشش خواهیم داشت میزان رضایت و به تعبیری واکنش فراگیران را به عنوان عامل مهم در نظام آموزشی بانک مورد سنجش قرار گیرد. زیرا که تا عامل انسانی یا فراگیران نخواهند یاد بگیرند و نگاه مثبت به آموزش نداشته باشند سایر عوامل تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت.از این رو به نظر مي رسد كه ارزيابي برنامه هاي آموزشي از چند بعد زير داراي اهميت باشد:

  • با ارزيابي برنامه هاي آموزشي، نقاط قوت و ضعف اجراي اين سري از برنامه ها مشخص شده و در نتيجه بستر لازم جهت بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي فراهم مي آيد.
  • تداوم يا عدم تداوم يك برنامه آموزشي در سازمان وابسته به ارزيابي اين سري از برنامه هاست
  • ارزيابي برنامه هاي آموزشي باعث مي گردد كه برخي قضاوت هاي ذهني در مورد آموزش بصورت عيني مطرح گردد.
  • ارزيابي برنامه هاي آموزشي باعث تثبيت جايگاه آموزش در سازمان مي گردد . بعنوان مثال زماني كه سازمان بخواهد سياست کوچک سازی را انجام دهد، فشار اندكي بر روي اداره آموزش از نظر بودجه،تعديل نيرو و…. وارد مي گردد.
  • در این پژوهش با سنجش سطح اول میزان رضایت فراگیران و مدرسان به آموزشهای ارایه شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت که این سنجش، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری آموزش بانک را در حد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

1-4- سؤالات و فرضیه های پژوهش:

       1-4-1 سؤالات تحقيق:

اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سوال اصلي زير مي باشد:

  • تا چه اندازه فراگیران از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟
  • تا چه اندازه مدرسان از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟

     1-4-2- فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن این نکته که پژوهش ، توصیف وضع موجود می باشد فرضیه ای ارائه نگردیده می باشد .

1-5- مدل پژوهش:

اين تحقيق به دنبال ارزيابي برنامه هاي آموزشي بانک توسعه تعاون مي باشد. برای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی روش ها و مدل هاي مختلفي هست. هر كدام از روش ها و مدل هاي فوق از ابعاد مختلفي اقدام به ارزيابي برنامه هاي آموزشي مي نمايند. براي ارزشيابي آموزش سازمانی بهره گیری از مدل كرك پاتريك به اعتقاد بعضی از صاحبنظران بهترين و پرکاربردترین روش مي باشد(ساعتچي،1369). بنابراين مدل كرك پاتريك به عنوان چارچوب نظري تحقيق حاضر انتخاب شده می باشد. مدل دارای چهار سطح می باشد. در سطح اول اين مدل، ارزيابي ميزان رضايت فراگيران از برنامه هاي آموزشي مدنظر مي باشد و در سطح دوم (يادگيري)، بايستي تأثير آموزش در دانش، مهارت و توجه افراد مورد ارزيابي قرار می گيرد و در سطح سوم تأثير برنامه هاي آموزشي در تغييرات رفتاري فراگيران مورد بررسي قرار می گيرد و يا به عبارتي ميزان انتقال آموخته هاي افراد به محيط عملي كار مورد بررسي قرار می گيرد.در سطح چهارم مدل نتایج یعنی اثرات آموزش در کل سازمان مورد مطالعه قرار می گیرد.اخیراً متخصصان سطح پنجمی را به مدل فوق افزودند که نرخ بازگشت سرمایه را مورد سنجش قرار می دهند(عیدی و همکاران،1387).

تعداد صفحه :170

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.