فایل پایان نامه : دانلود پرورژه رشته اقتصاد درمورد مفهوم نقطه سر به سر نقدي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ورنبرگ در مورد ماليات پرداخت شده نيز نظرات مشابهي دارد. به نظر وي گردش وجوه نقد گردش وجوه نقد منعكس شوند.[1]  به عبارت ديگر هنگامي كه فروش دارائيهاي عملياتي منجر به كسب سود مي گردد، مي‌بايست جريانهاي نقدي ناشي از آن پس از كسر وجوه پرداخت شده از بابت ماليات در بخش گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري گزارش شوند. به طول متقابل، جريانهاي نقدي ناشي از فروش دارائيهاي عملياتي در صورتي كه منجر به زيان گردد، مي‌بايست  پس از اضافه کردن رقم صرفه‌جوئي مالياتي ناشي  از آن پس از كسر وجوه پرداخت شده از بابت ماليات در بخش گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري گزارش شوند. به طول متقابل، جريانهاي نقدي ناشي از فروش دارائيهاي عملياتي در صورتي كه منجر به زيان گردد، مي‌بايست پس از  اضافه کردن رقم صرفه جوئي مالياتي ناشي از آن در صورت گردش وجوه نقد گزارش شوند. در اين حالت مي‌توان گفت كه روشي يكنواخت در مورد ماليات در صورت حساب سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد بكار گرفته شده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مانتر نيز ايرادات مشابهي را مطرح نموده می باشد. اگر بهره پرداخت شده بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري به حساب دارائي مقصود شده باشد، بجاي انعكاس در بخش فعاليتهاي عملياتي، مي‌بايست به عنوان جزئي از بهاي تمام شده تحصيل دارائيهاي ثابت در بخش گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري طبقه‌بندي گردد.[2] در اينجا اين سؤال مطرح مي‌گردد كه رويدادهاي مالي بايد بر اساس ماهيت اوليه دريافت يا پرداخت آن (پرداخت بهره) در صورت گردش وجوه نقد طبقه‌بندي شوند يا بر اساس هدف نهايي ناشي از آن (تحصيل دارائي). اين حالت در مورد اجاره‌‌هاي عملياتي و اجاره‌هاي سرمايه‌اي نيز هست.[3] در مورد اجاره‌هاي عملياتي، كليه مخارج نقدي تحت سرفصل گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي منعكس مي گردند، در حالي كه در اجاره‌هاي سرمايه‌اي، بهره پرداخت شده تحت سرفصل گردش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي و اصل مبلغ پرداخت شده در بخش فعاليتهاي تأمين مالي منعكس مي‌گردد. لذا مي‌تون گفت اين مسأله كه انعكاس رويدادهاي مالي در صورت گردش وجوه نقد بايد بر اساس ماهيت اوليه آنها باشد يا بر مبناي هدف نهائي ناشي از وقوع اين رويدادها، هنوز بدون پاسخ باقي مانده می باشد.

تحقيقات انجام شده در مورد جريان نقدي انجام پذيرفته می باشد. دو تحقيق مهم در اين مورد توسط پروفسور لاوسون و پروفسورلي انجام پذيرفته می باشد. به نظر اين دو محقق گزارشات جريانهاي نقدي براي ارزيابي عملكرد بنگاه ضروري می باشد. [4] لي به گونه صريح گفته می باشد كه جريانهاي نقدي نتيجه غائي فعاليت بنگاه می باشد و نه سود. سود يك مفهوم مجازي می باشد در حالي كه وجه نقد يك منبع فيزيكي می باشد: [5]

اين دو محقق در مورد اينكه گزارشگري بر مبناي جريانهاي نقدي بهتر از صورتهاي مالي تعهدي می باشد يا اينكه   بايد به عنوان يكي از اجزاي مهم صورتهاي مالي تعهدي تلقي گردد، هيچگاه نظر صريحي بيان نكرده‌اند. اگر به متون مديريت مالي و اقتصاد نيز مراجعه گردد، مدل ارزيابي جريانهاي نقدي مبناي تعيين ارزش بنگاه شناخته شده می باشد و نه سود بر مبناي حسابداري تعهدي. مدل ارزيابي تقسيم سود كه توسط پروفسور مايرون گوردون ارائه گرديده نتيجه يكي از اين تحقيقات می باشد. [6] مدل گوردون بيانگر اين می باشد كه ارزش يك بنگاه از نظر صاحبان آن برابر ارزش فعلي مبالغي می باشد كه پيش بيني مي‌گردد در آينده بين آنان تقسيم گردد. پروفسور ويليام بيور نيز از مدل تقسيم سود به مقصود فرموله كردن تأثیر سود  حسابداري در تعيين ارزش بنگاه بهره گیری نموده می باشد.[7] در مدل وي آغاز ارزش فعلي اوراق سرمايه بنگاه به عنوان تابعي از تقسم سود آتي آن تعريف مي‌گردد. سپس تقسيم سود آتي نيز به عنوان تابعي از سودآوري آتي بنگاه تلقي مي‌گردد. در نهايت سود حسابداري نيز به عنوان قرينه‌اي از سودآوري (و تقسيم سود) آتي تعريف مي‌گردد. در اين مدل جريانهاي نقدي ناشي از تقسيم سود آتي به عنوان عامل مستقيم در تعيين ارزش بنگاه سناسايي شده می باشد. سود حسابداري نيز در اين مدل به علت نقشي كه در دستيابي به رقم تقسيم سود مورد انتظار در آينده دارد، به گونه  غيرمستقيم داراي ارزش می باشد. يكي ديگر از تحقيقات انجام شده در اين مورد توسط پروفسور موديلياني و پروفسور ميلر انجام پذيرفته می باشد.[8] به نظر آنان سياسياستهاي تقسيم سود تأثيري بر ارزش بنگاه ندارد. صرف نظر از آثار مالياتي، آنها نشان دادند كه ارزش بنگاه معادل ارزش فعلي خالص جريانهاي نقدي آتي آن می باشد و خالص  جريانهاي نقدي هر دوره نيز مساوي با جريانهاي نقدي ناشي از عمليات منهاي سرمايه‌گذاري نقدي دارائيها می باشد. همان گونه كه در بخش مربوط به جريانهاي نقدي و چارچوب نظري اين مقاله نيز گفته گردید، هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي امريكا به گونه صريح مدل ارزيابي جريانهاي نقدي را پذيرفته و اين نكته را تصريح نموده می باشد كه سيستم حسابداري تعهدي و رقم سود تعهدي در مقايسه با سيستم حسابداري نقدي مبناي بهتري براي ارزيابي جريانهاي نقدي آتي بنگاه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بايد توجه داشت كه برخي تحقيقات مربوط به بازار سرمايه نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه حسابداري تعهدي اطلاعات مفيدي نسبت به اطلاعات دقيق جريانهاي نقدي در تعيين ارزش بنگاه ارائه مي‌دهد. به موجب اين تحقيقات تغيير در سودآوري دوره جاري، در صورتي كه سرمايه‌گذاران به اين نتيجه برسند كه آثار اين تغييرات بلند مدت و دائمي می باشد ، بر ارزش بنگاه و ارزيابي بازار از آن تأثير مي گذارد.[9] نتيجه يكي از اين مطالعات كه در سال 1968 منتشر گرديد نشان داد كه تغيير ر سود حسابداري داراي ارتباط و همبستگي مثبت با ارزش بنگاه مي باشد.[10]

برخي تحقيقات نيز نشان داده‌اند كه ارائه اطلاعات جريانهاي نقدي و تعهدي در كنار يكديگر بسيار سودمندتر خواهد بود تا اينكه به تنهايي گزارش شوند. به موجب اين تحقيقات هر دو اين اطلاعت در ارزيابي عملكرد و وضعيت آتي و بنگاه‌ها اميد هستند. بر اين اساس، صورت جريانهاي نقدي، مكمل صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي تعهدي می باشد و اين اطلاعات مالي جديد از طريق اطلاعات تهيه شده بر مبناي تعهدي بدست مي‌آيد. برخي ديگر از تحقيقات نيز بيانگر اين می باشد كه بسياري از سرمايه‌گذاران و تحليل گران عقیده دارند اگر چه اطلاعت جريانهاي نقدي براي تجزيه و تحليلهاي سرمايه گذاري بهره گیری مي گردد، اما سود سنتي مبتني بر اطلاعات تعهدي تصوير بهتري از قابليت تحصيل وجه نقد بنگاه را نشان مي دهد.[11]

با اين همه به موجب تحقيقات انجام شده اهميت جريان وجوه نقد روز به روز در حال افزايش بوده و پیش روی، اهميت اطلاعات تعهدي رو به كاهش می باشد. [12] تمامي اين موارد بيانگر اين می باشد كه جريانهاي نقدي اگر چه دومين، اما مهمترين و شايد بيشترين وظيفه را در ارزيابي و تعيين وضعيت كلي بنگاه ايفا مي‌كند.[13]

اختصار و نتيجه‌گيري

صورت گردش وجوه نقد يكي از صورتهاي مالي می باشد كه در سالهاي اخير جايگزين صورت تغييرات در وضعيت مالي گرديده می باشد. در صورت گردش وجوه نقد، مفهوم وجوه به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعريف شده می باشد. اين صورت مالي منتج از ساير صورتهاي مالي می باشد زيرا بر مبناي اطلاعاتي كه همگي در ترازنامه و صورت حساب سود و زيان ارائه شده‌اند، تهيه مي‌گردد. با اين حال اين صورت مالي اطلاعات جديدي را كه ناشي از تلخيص و طبقه‌بندي مجد اطلاعات تعهدي می باشد، در قالب جريانهاي نقدي عملياتي، جريانهاي نقدي سرمايه‌گذاري و جريانهاي نقدي تأمين مالي ارائه مي كند. اين اطلاعات جديد مي‌تواند در ارزيابي جريانهاي نقدي آتي، قدرت پرداخت ديون و قابليت انعطاف مالي بنگاه‌ها مؤثر باشد.

با در نظر داشتن مراتب فوق، به گونه طبيعي انتظار بر اين می باشد كه اين صورت مالي جديد درجه بالايي از يكنواختي بين بنگاه‌هاي اقتصادي را ايجاد و اطلاعاتي را كه براي مقاصد پيش بيني سودمندتر می باشد ارائه و قابليت مقايسه اين اطلاعات را افزايش دهد. برخي تحقيقات انجام شده در اين مورد بيانگر اين می باشد كه مطلوبيت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در امر پيش‌بيني و تصميم‌گيري به مراتب بيشتر از اطلاعات تعهدي می باشد. در قالب جريانهاي نقدي عملياتي، جريانهاي نقدي سرمايه گذاري و جريانهاي نقدي تأمين مالي ارائه مي‌كند. اين اطلاعات جديد مي تواند در ارزيابي جريانهاي نقدي آتي، قدرت پرداخت ديون و قابليت انعطاف مالي بنگاه‌ها مؤثر باشد.

با در نظر داشتن مراتب فوق، به گونه طبيعي انتظار بر اين می باشد كه اين صورت مالي جديد درجه بالايي از يكنواختي بين بنگاه‌هاي اقتصادي را ايجاد و اطلاعاتي را كه براي مقاصد پيش بيني سودمندتر می باشد ارائه و قابليت مقايسه اين اطلاعات را افزايش دهد. برخي تحقيقات انجام شده در اين مورد بيانگر اين می باشد كه مطلوبيت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در امر پيش بيني و تصميم‌گيري به مراتب بيشتر از اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در امر پيش‌بيني و تصميم‌گيري به مراتب بيشتر اطلاعات تعهدي می باشد. برخي ديگر از تحقيقات نيز عكس اين مطلب را تأييد مي‌كند. تحقيقات ديگري نيز به اين نتيجه رسيده می باشد كه ارائه اطلاعات نقدي و تعهدي  در كنار يكديگر به مراتب سودمندتر  خواهد بو د تا اينكه فقط يكي از آنها گزارش گردد. همچنين قابل ذكر می باشد كه انتقاداتي نيز بر نحوه طبقه‌بندي و گزارشگري صورت گردش وجوه نقد از سوي برخي صاحبنظران مطرح گرديده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

حال اين سؤال مطرح مي‌گردد كه با در نظر گرفتن كليه جوانب فوق، آيا صورت گردش وجوه نقد داراي محتواي اطلاعاتي لازم مي‌باشد؟ در پاسخ مي توان گفت از آنجائي كه جريانهاي نقدي نتيجه نهائي فعاليت يك بنگاه اقتصادي می باشد و از سوي ديگر بر مبناي اصل افشاء مي‌‌بايست كليه اطلاعاتي كه بالقوه سودمند بوده و منافع ناشي از ارائه آنها بيش از هزينه تهيه اين اطلاعات باشد، افشا شوند، صورت گردش وجوه نقد به عنوان يكي از مباني اطلاعاتي سودمند در پيش بيني جريانهاي نقدي كه هزينه تهيه و ارائه آن بسيار اندك می باشد، بايد به عنوان يكي از صورتهاي مالي در كنار ساير صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي تعهدي، تهيه و افشاء گردد و البته بايد توجه داشت كه اين امر نبايد مانع از انجام مطالعات و تحقيقات بيشتر به مقصود بهبود كيفيت اطلاع رساني آن گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید