فرمت ورد:دانلود پروژه ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

يكي از مواردي كه در بررسي تابع تقاضاي پول در كوتاه مدت رخ مي نمايد ، تأثیر پول به عنوان موجودي تدافعي مي باشد . به دليل بروز شوك هاي عرضه پول در كوتاه مدت و اين امر كه در كوتاه مدت ، هزينه نگهداراي پول از هزينة تعديل در خصوص ساير دارائيهاي مالي و دارائيهاي فيزيكي و نيز جريانات حقيقي ( مثل مصرف خانوارها ) كمتر می باشد ، تأثیر پول به عنوان موجودي تدافعي ظاهر مي گردد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اين امر اصولاً دلالت بر آن دارد كه حوادث پيش بيني نشده بمانند حوادث پيش بيني شده و مورد انتظار ، منجر به تغييراتي در موجودي پول تقاضا شده مي گردد . بدين ترتيب لازم می باشد در مطالعات در خصوص تابع تقاضاي پول در كوتاه مدت شوك هاي عرضه پول در تابع تقاضاي پول ، و در نظر قرار گيرد . اين مقاله از چهار بخش تشكيل شده می باشد : بخش اول به مروري بر نظريات موجود در خصوص تابع تقاضاي پول و مطالعات انجام شده در اين راستا مي پردازد . بخش دوم به معرفي مدل تقاضاي پول جاذب شوك اختصاص دارد .

بخش سوم  به برآورد مدل معرفي شده در بخش دوم مي پردازد . و نهايتاً بخش چهارم به جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعه اختصاص دارد .

با اتکا به به نتايج حاصله از برآورد مدل تقاضاي پول جاذب شوك ،‌ نتيجه گيري مي گردد كه مدل جاذب شوك در مطالعات كوتاه مدت از كارايي بيشتري برخوردار بوده و پول در كوتاه مدت به صورت موجودي تدافعي ايفاي تأثیر مي كند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در كوتاه مدت ، فرض صحيحي نمي باشد و لازم می باشد  اين امر در مطالعات كوتاه مدت مد نظر قرار بگيرد . نتايج حاصله از برآورد ضرايب با بهره گیری از داده هاي فصلي ( و متناسب با نتايج مطالعات ساير كشورها ) حاكي از آن می باشد كه كشش تقاضاي پول در كوتاه مدت نسبت به متغيرهاي مقياس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 مي باشد به عبارت ديگر با حركت از دورة زماني كوتاه مدت به بلند مدت كشش درآمدي تقاضاي پول افزايش مي يابد .

همچنين از ديگر نتايج اين مطالعه مي توان به محاسبة ضريب تعديل جزئي در بازار پول و تأئيد نظرية درآمد دائمي فريدمن تصریح نمود . به گونه كلي از نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان اظهار داشت كه :

الف ) با در نظر داشتن رد شدن فرضية برابري ضرايب متغيرهاي شوك عرصة پول و درآمد تصادفي بامفر ، مي توان نتيجه گرفت كه تابع تقاضاي پول جاذب شوك نسبت به ساير توابع مرسوم تقاضاي پول در مطالعات كوتاه مدت از كارايي بيشتري برخودار مي باشد و در كوتاه مدت پول به صورت موجودي تدافعي ايفاي تأثیر مي كند .

ب ) با عنايت به ضرايب حاصله در اين مطالعه و با در نظر داشتن مقدار  ، كشش درآمدي كوتاه مدت و بلند مدت تقاضاي پول به ترتيب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل مي گردد . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با حركت از دورة زماني كوتاه مدت به سمت بلند مدت كشش درآمدي تقاضاي پول افزايش مي يابد .

ج ) معني دار بودن متغير نرخ تورم در تابع تقاضاي پول پول بزاودسي بيانگي اين مطلب می باشد كه در كشور ما كه مانند كشورهاي داراي تورم نسبتاً بالا می باشد ، اکثراً دارايي هاي فيزيكي و كالاهاي فيزيكي ( نرخ تورم ) به عنوان يك عنصر اساسي در تابع تقاضاي پول وارد گردد .

همچنين نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات انجام شده در خصوص تابع تقاضاي پول در كشورهاي با تورم بالا ( اجراي مطالعات Cagan ) همخواني دارد .

د ) با در نظر داشتن اين كه متغيرهاي شوك عرضة پول و در آمدها تصادفي به عنوان متغيرهاي مهم در تابع تقاضاي پول ارزيابي گرديدند ، مي توان گفت كه عدم لحاظ آنها در مطالعات كوتاه مدت ، مطالعات را با خطاي تصريح ـ مواجه مي سازد كه در اين حالت برآوردهاي حاصله توژس دار و ناسازگار خواهد بود .

هـ ) بر طبق نتايج حاصله ، در كوتاه مدت فرض تعادل بين عرضه و تقاضاي پول فرض صـحيحي نمي باشد و لازم می باشد اين امر در انجام مطالعات كوتاه مدت مد نظر قرار گيرد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و ) با فرض اين كه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي پول بر مبناي مكانيزيم تعديل جزئي از بين مي رود ، نهايتاً متغير حجم پول واقعي با وقفه در تابع تقاضاي پول وارد گرديد . با در نظر داشتن برآوردهاي حاصله‌‌ ، در هر دوره زماني حدود 23/0 از عدم تعادل در بازار پول از بين مي رود كه در اين صورت حدود 9 دوره زماني ( 9 فصل ) طول مي كشد تا پيش از 90 درصد  از عدم تعادل مزبور از بين برود .

ز ) از نتايج ديگر اين تحقيق مي توان ( با در نظر داشتن معني دار متغير درآمد تصادفي ) به تأئيد نظريه در ‌آمد دائمي فريدمن كه به طبق آن درآمد تصادفي و موقتي بتدريج در دوره هاي بعدي مصرف مي گردد و ميل نهايي به مصرف در كوتاه مدت را از ميل نهايي به مصرف بلند مدت كوچكتر مي سازد ، تصریح كرد .

ك ) بكارگيري متغير شوك عرضة پول مي تواند يك توصية سياستي نيز به همراه داشته باشد و آن اين می باشد كه با در نظر داشتن عملكرد پول به صورت موجودي تدافعي در كوتاه مدت ، شوك عرضة پول منجر به نوسانات كوچكتري در نرخ سود گشته و سياست گذاران در كوتاه مدت نياز كمتري به تمركز نرخ سود ر سياست گذاريهاي پولي مي يابند .

به گونه كلي با در نظر داشتن اين كه در  كوتاه مدت شوك هاي عرضة‌پول باعث بر هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضاي پول مي گردد در اين مطالعه كوشش شده تأثیر اين شوك ها در تابع تقاضاي پول وارد گردد . در اين راستا با در نظر گرفتن تابع تقاضاي پول بلند مدت و فرض عدم تعادل در بازار پول و بهره گیری از مكانيزم تعديل جزئي و وارد کردن تأثیر متغير شوك عرضة پول نهايتاً يك تابع تقاضاي پول جاذب شوك حاصل گرديد ، سپس با بهره گیری از داده هاي فصلي ( حاصل از تكنيك فصلي كردن داده ها ) تابع مذبور تخمين زده شده .

خلاصة نتايج حاله بدين توضیح می باشد كه ؛ با حركت از دوره زماني كوتاه مدت به بلند مدت كشش درآمدي تقاضاي پول افزايش مي يابد .

همچنين در كوتاه مدت فرض تعادل در بازار پول فرض صحيحي نبوده و لازم می باشد متغير شوك عرضة پول به عنوان يك متغير مهم در تابع تقاضاي پول كوتاه مدت لحاظ گردد . نتايج حاصله نشان مي دهد كه مدل تقاضاي پول جاذب شوك در برآورد تابع تقاضاي پول كوتاه مدت ، نسبت به ساير مدل هاي مرسوم از كارايي بيشتري برخوردار می باشد و در مجموع مي توان گفت كه در دورة زماني كوتاه مدت پول به عنوان موجودي تدافعي ( Buffer stock ) نگهداري مي گردد .

منبع : مجله طریقه ـ سال 79

دكتر اكبر كميجاني ـ عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و پيمان قرباني محقق اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري

در سال 2534 گسترش حجم عمليات بانكها ادامه يافت و دارائيها و بدهيهاي سيستم بانكي كشور ، از رشد قابل توجهي بميزان 34 درصد برخوردار گرديد . رشد دارائيهاي سيستم بانكي در شرايط تقليل خالص دارائيهاي خارجي سيستم بانكي بميزان 11 درصد پديد آمد و بطور عمده ناشي از رشد سريع اعتبارات سيستم بانكي به بخش خصوصي ، مؤسسات بانكي نيز صرفاً از افزايش پول و شبه پول و حساب سرمايه بانكها ناشي گردید .

در سال مورد بحث سياست پولي كشور با در نظر داشتن اقتضاي وضع اقتصادي و به پيروي از سياست عمومي دولت در جهت ايجاد تعادل در رشد نقدينگي مورد تجديد نظر قرار گرفت .

بموجب اين تجديد نظر كه در مرداد ماه اين سال انجام گردید ، نرخ سپرده قانوني در قبال افزايش سپرده هاي غير ديداري و همچنين تكاليف قانوني بانكها به خريد اوراق قرضه در قبال افزايش سپرده هاي غير ديداري و همچنين سپرده هاي قانوني در قبال خالص بدهيهاي ارزي بانكها بالا برده گردید و براي افزايش اعتبارات اعطايي بانكهاي تجرتي به بخش خصوصي نيز كماكان حد مجاز مشخصي تعيين گرديد . لكن براي افزايش اعتبارات بانكهاي تخصصي مانند گذشته محدويتي اعمال نشد و توسعه اعتبارات
اين گروه از بانكها با در نظر داشتن تأثیر مؤثر آن در توسعه و تجهيز سرمايه گذاريهاي مولد عملاً از طريق اعطاي كمكهاي مالي از طرف دولت و بانك مركزي مورد تشويق قرار گرفت .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بدنبال اين تجديد نظر و تصميمات مشابهي كه از طرف دولت در زمينه محدود کردن رشد هزينه هاي جاري بمورد اجراء گذارده گردید ، نرخ رشد نقدينگي بخش خصوصي تدريجاً رو به كاهش نهاد و از 59 درصد در خرداد به 57 درصد در شهريور و 52 درصد درآمد را تقليل يافت . اين طریقه در سه ماهه چهارم سال نيز ادامه يافت و روي هم رفته رشد نقدينگي بخش خصوصي از 57 درصد در سال 2533 به 41 درصد در سال 2534 محدود گرديد .

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید