جدید: دانلود پروژه تكنولوژي و پيشرفتهاي كيفي در شركتهاي مكزيك – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

-1-3- عملکرد بر اساس حقایق و تحلیل ها که موجب می گردد تصمیم گیرندگان از روشهای ساختاری مناسب بهره گیری نمایید.

در مکزیک اطلاعات در مورد حقایق به آسانی موجود نمی باشد و این امر بدنبال کاهش خدمات آماری و وجود یک منطقه خاکستری اقتصادی می باشد. جایگاه اقتصادی موقعیتی می باشد نامطلوب از نظر فرهنگی نیز اطلاعات و حقایق موجود پذیرفته شده نمی باشد. بهره گیری از حقایق یا بدست آوردن اطلاعات نیز امری می باشد مشکل و این طریقه طی سالها ادامه داشته می باشد. عدم ارتباط صحیح، ترس از دست دادن شغل منجر می گردد فرآیند تصمیم گیری با مشکلاتی مواجه گردد علاوه بر آن تصمیمات گرفته شده اغلب به دنبال سایه های سیاسی گذشته و وارد شرکت می گردد. این فاکتور یک فاکترو پیشگیری کننده به شمار می رود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

5-1-3- شرکت پذیری کارکنان که در آن به ؟ موجود در سازمان اجازه داده می گردد که در نتایج عملکرد شرکت سهیم هستند پس این روش باعث می گردد که آنان احساس بهتری از کار داشته باشند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شرکت پذیری کارکنان یکی از فاکتورهای اساسی در amآ می باشد که اکثراً در سیستم مدیریت HR در ژاپن کاربرد دارد. این شرکت پذیری اکثراً بر اساس حقوق و قوانین همکاری صورت گرفته می باشد و ریشه در عملکردهای به کار رفته در کشاورزی در ژاپن تأثیر اساسی دارد. عملکردهای اقتصادی در استخدام آموزش های شغلی ارائه شده توسط کارفرمایان، محدودیت های اخلاقی کاری ناشی از شرکت پذیری کارکنان می گردد.

ساختارهایی در سازمانهای مکزیک البته می تواند حالت ساختاری پیدا کرده و شرکت پذیری کارکنان را محدود کرده می باشد. مهارتها در تطبیق با نیازهای فرآیند تولید مدرن می باشد. اجتناب پذیری گسترده در ارتباط با مسئولیت قابل نظاره می باشد. مسئولیت پذیری نادیده گرفته شده و شرکت پذیری اغلب افزایش پیدا نمی کند.

2-3- BPR : چهار چوبی برای شروع کردن آن موارد به صورت مجدد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

BRP یک ایده اساسی و یک طریقه رادیکالی از فرآیند تجاری برای رسیدن به میزان پیشرفت در سطح چمشگیر می باشد که می تواند حیاتی محسوب گردد مانند در هزینه یابی، کیفیت و خدمات رسانی و سرعت از موارد اساسی به شمار می طریقه. مهندسی تجاری در ارتباط با تثبیت نمی باشد. مهندسی تجاری یعنی آغاز تمایم موارد از آغاز. آن چیز که در مهندسی فوق مهم می باشد این می باشد که بدانیم برای سازمان دهی کار با فرض اینکه نیاز بازارها چیست چه کاری بایستی انجام داد و اینکه چگونه افراد و شرکتها در گذشته اقدام می کردند موضوع مهمی نیست.

 • مشخص کردن تغییرات و تثبیت دیدگاههای معمولی که بایستی نشان دهنده دلایلی برای عدم کارآیی بوده و به واسطه آن به تغییرات مورد نظر و زمان کارکرد اقدام گردد. تمامی افرادی که تحت تأثیر چنین تغییراتی هستند. بایستی در این طریقه خود را درگیر نمایند در این مرحله برنامه های آموزشی برای افرادی که درگیر این امر هستند به کاهش مقاومت در برابر تغییرات کمک  می نماید:
 • احیای مهندسی- که به تعریف ساختارهای ارائه شده با این سرمایه ها کمک می کند، گروه بندی این ساختارها و وارد کردن آن در این مراحل و مشخص کردن اهمیت مربوطه: طریقه مشخص شده به عنوان یکی از مهمترین موارد در فرآیند طراحی موجود.
 • کارکرد دو ارتباط طرحههای جدید.
 • یادگیری از راهکارهای جدید به مقصود اطمینان از استمرار در تغییرات

چنین دیدگاه کلاسیکی دارای یک سری نتایج جدی می باشد.

 • کارایی ابزارها و روشها که این کاربردها را تأیید می کند.
 • روش بهره گیری از این پروژه ها بر اساس BPR
 • تعریف فرآیندهای تولیدی/سازمانی در طریقه سرمایه گذاری و تشریح اهمیت آنان
 • انتخاب روش هایی برای مدلسازی و برنامه ریزی این فرآیندها
 • فرایند BPR کلاسیک دوباره با یک سری معضلات در مکزیک موجه اند. اولین این معضلات ناشی از تغییرات مورد نظر و تثبیت دیدگاه معمول می گردد با تأکید بر این امر که تمامی افراد مربوطه بایستی خود را درگیر این فرآیندها قرار دهند. تفاوتهای قدرت و نیرو و عدم تمایل به نمایندگی علیرغم ” تیم کاری” خواهد بود.

پیشگیری و اجتناب و فردی گرایی در سطوح پایین و ضعف در همکاری و سرمایه گذاری منجر به ترس از بهره گیری از BPR می گردد. با این تفاصیل در مکزیک، زیرساختارها اکثراً ناکافی وده و سرعت تطبیق با تکنولوژی همواره پاین می باشد. کارکنان اغلب دارای انگیزهای پایین بوده و از نظر کاری مهارت کافی ندارد. در نتیجه زمانی که  از BPR بهره گیری می نماییم مشکلاتی مشهود می باشد. از آنجاییکه نوآوری در تغییرات هست و همچنین طرحهایی در زمینه این تغییرات ارائه شده می باشد. تحت تأثیر شرایط مفهومی، مهارتهای ناکافی زیرساختارهای مورد نظر و در دسترس بودن سرمایه ها می باشد.

علاوه بر آن احیای مهندسی نه صریحاً ثابت می باشد. تنها تعداد معدودی از سازمانها ادعا می نمایند که واقعاً تغییراتی در آنان صورت گرفته می باشد. علیرغم توجه و کشش مطلوب به سمت BRP میزان شکست در پروژه های احیای مهندسی بیش از 50 درصد می باشد.

هنوز این دیدگاه منطبق بر موارد کلیشه ای در آمریکا می باشد.

آیا این دیدگاه علمی می باشد و یا به گونه عملی و دارای ماتریکسهای به اثبات رسیده ای می باشد. تاکنون همگان به این باور بوده اند که تنها یک شعار برای جذب اسپانسرها وجود داشته می باشد در کشور مکزیک و در کشورهای بسیاری این یکی از دیدگاهای نسبتاً صحیح می باشد. احتمال ضرر و زیان به خاطر آزاد شدن اقتصاد نیست بلکه به خاطر بهره گیری از BPR می باشد که در بسیار از مارد شباهتهایی بین آنان هست.

محدودیتهای جدی در این زمینه دیده می گردد در بهره گیری و به کار گیری تغییرات اسامی و رادیکالی در مکزیک و در نتیجه نمی توان در زمینه ایجاد تغییرات اساسی در شاخص های عملکردی با مشکلاتی مواجه گردید. فرد ممکن می باشد بپذیرد که افزایش در میزان تولدی و تولید زمان در طی مراحل اولیه بین 30-25 درصد می باشد و تغییرات چمشگیری بر اساس احیای مهندسی صورت نگرفته می باشد.

با این تفاصیل با در نظر داشتن شرایط موجود در مکزیک چنین تغییراتی رادیکالی می باشد.

4- توانایی در بهره گیری از مفاهیم ساختاری در مکزیک. نتیجه گیری

یکی از معضلات عمده در مکزیک و بویژه در میان شرکتهایی که با مردم و منابع هست سطح نستباً پایین عملکردهای کیفی و فنی می باشد. در صورتیکه عملکردهای صنعتی معمول مورد ارزیابی مجدد قرار نمی گیرد فاصله موجود بین ثروتمند و فقیر اکثراً وسیع بوده و سرمایه گذاریهای خارجی نیز کافی به نظر می رسد. علاوه بر ان ویژگیهای سازمانی و بخشی از الزامات فرهنگی در پروژه های TQM/ BPR به مقصود دستیابی  به موفقیت بدیعی به نظر می رسند. تغییرات در این دیدگاهها ضروری می باشد قبل از آنکه بتوان آن را در محیط مکزیک مورد بهره گیری قرار داد.

به BPR وamآ می توان به عنوان دیدگاههای اساسی در احیای ساختاری با رویکرد کیفی و فنی نگریست آنان از دیدگاههای مختلف در نرمال سازی مسائل بهره برده و راه حلهای مختلفی را ارائه می دهند. پرورش در قبال آموزش: زندگی شغلی در قبال اجاره دادن آنگونه که نیاز می باشد.

– به گونه عموم این روشها یک سری راهکارهای معمول را نیز ارائه می دهد: تقویت کارکنان تغییر ارزشها از دیدگاه خلاقانه تا تولید آنان، مدیران، ساختارهای سازمانی اجرائیه هایی به عنوان راهنمایی: این دیدگاهها را می توان به جای هم نیز مورد بهره گیری قرار داد. بهره گیری  از BRP منجر به یک سری تغییرات می گردد. amآ نیز به مقصود تغییرات مستمر توسط BRP پیشنهاد می گردد. بدنبال تحلیلهای موجود موارد زیر مشهود می باشد:

 • موارد اساسی BPR/ GM آ را بایستی دوباره فرمول بندی نمود تا آنان را با ویژگیهای فرهنگی اجتماعی و شرایط مالی مکزیک تطبیق نمود. بویژه اطمینان از شرکت پذیری توانایی تصمیم گیری و استمرار تغییرات از موارد مهم به شمار می رود. برای بافتهای ساختاری ویژه چنین مسائلی در محیط های فرهنگی مکزیک مورد نظر قرار می گیرد.
 • تأکید عمده ای را بایستی به نتایج قابل نظاره در مراحل ابتدایی به مقصود تحکیم این تحقیقات صورت داد:
 • به ویژگی خاص کشور مکزیک را در نظر بگیرید و این امر مستلزم فرمالسیون ای برای هنجارهای اجتماعی و افزایش سطوح تحصیلی می باشد. موفقیت چنین فرآیندی به گونه گسترده ای تحت تأثیر سطوح سیاسی و تعهد به امور تجاری می باشد.

زمانی که ساختاربندی مجدد شرکتهای مکزیکی و فرمول سازی دوباره راهکارهای موجود در مکزیک در پیشرفت فنی امری صد در صد به نظر برسد محدوده این تلاشها  و روشها برای ساخت مجدد آن واضح بنظر می رسد. تحقیقات عمده ای نیز در این زمینه به مقصود فرمول بندی راهکارهای قابل فهم موجود می باشد که موفقیت در سده دیگر را تضمین خواهد نمود. بهره گیری از amآ و BPR اغلب منجر به تکنولوژی بالا میشود. توجه عمده و اساسی به تکنولوژی بالا از نظر سیاسی  صحیح بوده و احیای  مجدد اقتصادی به روش غربی قابل دسترسی می باشد. افزایش هزینه  برای دریافت در صنایع مربوط به R&D کاهش یافته می باشد و عملکردهای افزایشی را مشکل می سازد. ابداعات در صنایع با تکنولوژی پایین می تواند باعث از دست رفتن جایگاه های شغلی گردد. با این تفاصیل ثابت شده می باشد که به دنبال بهره گیری از روش R&S در بخشهای با تکنولوژی پایین می تواند باعث از دست رفتن جایگاه های شغلی گردد. با این تفاصیل ثابت شده می باشد که بدنبال بهره گیری از روش R&D در بخش های با تکنولوژی پایین فرصتهای شغلی جدید در بخش های مرتبط با صنعت گسترش می یابد.

برای شرکتهای مکزیکی این دیدگاه بسیار مهم می باشد. به بیانی دیگر بافت فرهنگی و اقتصادی معمول برای تکنولوژی و یا یک سری ابداعات همراه می باشد. از سوی دیگر تکنولوژی و پیشرفت کیفی یک فرآیندی می باشد پایان ناپذیر.

بنابر این بهره گیری از این راهکارها در این بخش ها که برای بهره گیری در اقتصاد محلی ضروری به نظر می رسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ارگ شرکتهای مکزیکی بر پیشرفت در زمینه تولید برسند روش ای که ریشه آن گرفته از مکزیک می باشد بایستی توسعه یابد. که در آن ویژگیهای شرکتهای مکزیکی محیط آنان و ویژگیهای افرادی که در آن کار می کنند مشخص می گردد.

این نوشته در علوم سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید