دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

الف) سرمايه ثابت طرح

  • ماشين آلات                    (ارقام به هزار ريال)

رديف توضیح تعداد واحد هزينه واحد هزينه كل
1- الكتروموتور 3000 دور با كليه لوازم جانبي 2 دستگاه 000/1 000/2
2- الكتروموتور 1500 دور با كليه لوازم جانبي 10 دستگاه 000/1 000/10
3- كامپيوتر با كليه لوازم جانبي 2 دستگاه 000/10 000/20
                                                       جمع 000/32

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

– لوازم اداري و ايمني                       (ارقام به هزار ريال)

رديف توضیح هزار
1 لوازم اداري شامل كمد، فايل، ميز، صندلي و غيره 000/15
جمع 000/15

ب) هزينه هاي ساليانه طرح

3- مواد اوليه                         (ارقام هزار به ريال)

نوع هزينه شرع هزينه جمع مواد اوليه 5 نفر در سال
مواد اوليه با در نظر داشتن تنوع محصول فيروزه شجري و سبز و آبي (به ازاي 10 كيلوگرم سنگ خام 1 كيلوگرم فيروزة تيزبري (فيروزة جدا شده از سنگ) و به ازاي 1 كيلوگرم فيروزه جدا شده از سنگ مقدار 300 گرم فيروزة آماده عرضه به بازار توليد مي گردد و يك كارگر در روز 8 ساعت كاري مقدار 300 گرم فيروزه آماده عرضه به بازار توليد مي نمايد.) قيمت پايه هر كيلو 000/80 ريال هشتاد هزار ريال كه با 25% افزايش در مزايده قيمت تمام شده هر كيلو 000/100 ريال و يا

« فيروزة عجمي»

بصورت سنگ ريزه با ابعاد تقريبي لوبيا (كمي ريزتر و كمي بزرگتر) نياز به تيزبري با موتور 3000 دور را ندارد و بلافاصله جهت تراش به كارگر تراشنده سپرده مي گردد و به ازاي هر 1 كيلوگرم اين نوع فيروزه حدود 300 گرم فيروزه آماده عرضه به بازار توسط 1 كارگر در 8 ساعت كاري توليد مي گردد.

قيمت پايه به ازاي هر كيلوگرم سنگ خام يك ميليون ريال و در مزايده تا 25% قابل رشد مي باشد% يعني هر كيلوگرم قيمت تمام شده 000/250/1 ريال

بدون احتساب جمعه ها و روزهاي تعطيل 25 روز كاري در ماه
000/125
250/156
قابل ذكر می باشد محصولات فوق فقط يك مورد آن جهت آماده سازي محاسبه مي گردد لذا جهت بدست آوردن رقم منطقي ميانگين آنها جمع هزينة مواد خام اوليه سالانه مي باشد.

                                         لذا جمع مواد اوليه خام مصرفي در سال

(500/687/1= 12* 2÷156250 + 125000)

 
500/687/1

4- وسيله نقليه                                     (ارقام به هزار ريال)

رديف توضیح تعداد هزينه
1 وانت جهت حمل و نقل يكدستگاه 000/110
             جمع 000/110

5- نيروي انساني                                   (ارقام به هزار ريال)

رديف توضیح تعداد حقوق ماهيانه جمع حقوق توليدي جمع حقوق غير توليدي
1 سرپرست كارگاه 1 نفر 3000 000/36  
2 كارگر ماهر 5 نفر 2500 000/150  
3 كارمند اداري و مالي 1 نفر 2000   000/24
4 راننده 1 نفر 2000   000/24
جمع 500/9 000/186 000/48

 

6- هزينه انرژي و سوخت                          (ارقام به هزار ريال)

رديف توضیح مصرف ساليانه واحد جمع كل
1

2

3

4

5

گاز مصرفي

آب مصرفي

برق مصرفي

بنزين

تلفن

 

 

 

 

6000

متر مكعب

متر مكعب

كيلو وات

ليتر

پالس

200/1

200/1

600/3

800/4

400/2

جمع 200/13

7- هزينه تعمير و نگهداري                                (ارقام به هزار ريال)

رديف توضیح ارزش دارايي درصد تعمير هزينه تعمير
1

2

3

ماشين آلات و تجهيزات

وسيله نقليه

000/32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

000/11

000/15

5

10

10

600/1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

000/11

500/1

جمع 100/14

8- هزينه استهلاك

  رديف توضیح ارزش دارايي نرخ استهلاك سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم  
  1 ماشين آلات و تجهيزات 000/32 10%مستقيم 3200 3200 3200 3200 3200 32007  
  2 وسيله نقليه 000/110 30%متولي 33000 23100 000/170/16 000/319/11 000/923/7 000/546/5  
  3 اموال و اثاثيه اداري 000/15 5% مستقيم 750 750 750 750 750 750  
  4 ساختمان 000/80 5%مستقيم 400 400 400 400 400 400  
  5 تأسيسات 000/20 10%مستقيم 200 200 200 200 200 200  
جمع 000/950/42 000/050/33 000/120/26 000/269/21 000/873/17 000/496/15

9- هزينه بيمه سرمايه ثابت معادل 5% سرمايه گذاري ثابت طرح معادل 850/18 ريال

10- « درآمد ساليانه »

با در نظر داشتن توضیح هزينه ها و ميزان توليد هر نفر در روز به مقدار 300 گرم

توليد روزانه 1500 گرم

نوع فيروزه فروش جمع 25 روزكاري در ماه
فيروزة شجري با در نظر داشتن مرغوبيت محصول حداقل قيمت فروش براي هر گرم حداقل 3000 ريال و حداكثر 000/10 ريال مي باشد.

ميانگين قيمت 6500 ريال مي باشد.

750/243
فيروزة عجمي با در نظر داشتن مرغوبيت محصول حداقل و حداكثر قيمت فروش براي هر گرم حداقل 000/5 ريال

حداكثر 000/15 ريال

ميانگين 000/10 ريال براي هر گرم قيمت تمام شده:

 

000/375

  ميانگين قيمت دو مورد شجري و عجمي 375/309
   جمع فروش ساليانه: 500/712/3

 (ارقام به هزار ريال)

11- برآورد سرمايه در گردش طرح:

رديف توضیح ريال
1 مواد اوليه براي 4 ماه مصرف 500/562
2 نيروي انساني براي 3 ماه كاري 500/85
3 انرژي مصرفي براي 2 ماه كاري 200/2
4 مطالبات معادل 5 روز درآمد 875/61
جمع 075/685

12- محاسبه هزينه تسهيلات مالي:

 تسهيلات سرمايه ثابت                                  

مبلغ             220            ميليون ريال                با شش ماه دوران مشاركت

و 6 سال فروش اقساطي جهت سرمايه ثابت          14%

سود دوران مشاركت                                           15           ميليون ريال

اصل و سود دوران مشاركت                                             235         ميليون ريال

سود دوران فروش اقساطي                                   100،2      ميليون ريال

كل سود تسهيلات سرمايه ثابت                            6، 115     ميليون ريال

سود ساليانه تسهيلات سرمايه ثابت                        19          ميليون ريال

سهم ساليانه اصل تسهيلات                                             37          ميليون ريال

   تسهيلات سرمايه در گردش

مبلغ             280                ميليون ريال             با شش ماه دوران مشاركت

و 3 سال فروش اقساطي جهت سرمايه در گردش         14%

سود دوران مشاركت                                              19،6     ميليون ريال

اصل و سود دوران مشاركت                                                299،6   ميليون ريال

سود دوران فروش اقساطي                                      64،7     ميليون ريال

كل سود تسهيلات سرمايه در گردش                         84،3     ميليون ريال

سود ساليانه تسهيلات سرمايه در گردش                     28،1     ميليون ريال

سهم ساليانه اصل تسهيلات                                                93،3     ميليون ريال

13- جدول بازپرداخت اصل و سود تسهيلات(ارقام به هزار ريال)

توضیح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم
سود تسهيلات سرمايه ثابت 19274 19274 19274 19274 19274 19274
سود تسهيلات سرمايه در گردش 28088 28088 28088 _ _ _
كل سود 47361 47361 47361 19274 19274 19274
اصل تسهيلات سرمايه ثابت 36667 36667 36667 36667 36667 36667
اصل تسهيلات سرمايه در گردش 93333 93333 93333 _ _ _
مجموع اصل تسهيلات ساليانه 130000 130000 130000 36667 36667 36667

14- جدول سرمايه گذاري طرح                   (ارقام به هزار ريال)

– جدول سرمايه گذاري طرح   (ارقام به هزار ريال)

رديف            توضیح      مبلغ          سهم متقاضي          سهم تسهيلات
1

2

3

4

5

6

زمين 50 متر مربع

ساختمان (احداث)

تأسيسات

ماشين آلات

وسيله نقليه

لوازم اداري و مديريتي

000/120

000/80

000/20

000/32

000/110

000/15

000/120

 

 

100/15

 

000/15

100 %

 

 

50 %

 

100 %

 

000/80

000/20

100/15

000/110

 

100 %

100 %

50 %

100 %

جمع سرمايه ثابت 000/377 100/150 40 % 100/255 60 %
سرمايه در گردش 950/746 475/373 50 % 475/373 50 %
كل سرمايه گذاري 950/123/1 575/523 47 % 575/598 53 %

15- عملكرد و سود و زيان طرح                            (ارقام به هزار ريال)

توضیح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم
درصد ظرفيت 80 90 100 100 100 100
فروش ناخالص 000/970/2 250/341/3 500/712/3 500/712/3 500/712/3 500/712/3
كسر مي گردد: تعديل فروش 700/29 412/33 125/37 125/37 125/37 125/37
فروش خالص 300/940/2 838/307/3 375/675/3 375/675/3 375/675/3 375/675/3
كسر مي گردد: هزينه هاي ساليانه طرح:            
مواد اوليه 000/350/1 750/518/1 500/687/1 500/687/1 500/687/1 500/687/1
دستمزد توليدي 800/148 400/167 000/186 000/186 000/186 000/186
انرژي و سوخت 560/10 880/11 200/13 200/13 200/13 200/13
تعمير و نگهداري 280/11 690/12 100/14 100/14 100/14 100/14
بيمه سرمايه 080/15 965/16 850/18 850/18 850/18 850/18
استهلاك 950/42 050/33 120/26 369/21 873/17 496/15
جمع هزينه هاي توليدي 670/578/1 735/760/1 770/945/1 019/941/1 523/937/1 146/935/1
اضافه مي گردد: كالاي ساخته شده در جريان ساخت10 روزتوليد 0 000/45 625/50 250/56 688/55 125/55
كسر مي گردد: كالاي ساخته شده در جريان ساخت10 روزتوليد 000/45 625/50 250/56 688/55 125/55 563/54
بهاي تمام شده 670/533/1 110/755/1 145/940/1 581/941/1 086/938/1 708/935/1
سود ناويژه 630/406/1 728/522/1 230/735/1 794/733/1 289/737/1 667/739/1
كسر مي گردد هزينه هاي عملياتي:            
دستمزد غير توليدي 400/38 200/43 000/48 000/48 000/48 000/48
هزينه هاي توزيع و فروش 700/29 412/33 125/37 125/37 125/37 125/37
جمع 100/68 612/76 125/85 125/85 125/85 125/85
هزينه تسهيلات (غيرعملياتي) 361/47 361/47 361/47 274/19 274/19 274/19
جمع كل هزينه ها 131/649/1 083/879/1 631/072/2 980/045/2 485/042/2 107/040/2
سود ويژه قبل از كسر ماليات 169/291/1 755/428/1 744/602/1 395/629/1 890/632/1 268/635/1
كسر مي گردد ماليات 0 0 0 0 0 0
سود ويژه پس از كسر ماليات 169/291/1 755/428/1 744/602/1 395/629/1 890/632/1 268/635/1

16- جدول هزينه هاي ثابت و متغير طرح(ارقام به هزار ريال)

رديف            توضیح      مبلغ        هزينه هاي ثابت        هزينه هاي متغير
     مبلغ      درصد        مبلغ    درصد
1

2

3

4

5

6

7

8

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

انرژي و سوخت

تعمير و نگهداري

بيمه سرمايه ثابت

استهلاك

تخفيفات و اداري

تسهيلات

500/687/1

400/23

200/13

100/14

850/18

950/42

125/37

361/47

 

    900/81

   960/3

   230/4

   850/18

   950/42

 

   361/47

       –

       35

       30

       30

     100

     100

 

     100

  500/687/1

    100/152

     240/9

     870/9

       –

       –

   125/37

         –

     100

     65

     70

     70

       –

 

     100

 

                 جمــع   251/199   835/895/1  

17- جدول توضیح گردش وجوه نقدي طرح                           (ارقام به هزار ريال)

توضیح دوران سازندگي سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم
منابع:              
سود ويژه قبل از كسر ماليات 169/291/1 755/428/1 744/602/1 395/629/1 890/632/1 268/635/1
استهلاك   950/42 050/33 120/26 369/21 873/17 496/15
سهم متقاضي
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید