دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه در مورد رب گوجه فرنگی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه نام رقبا

مقدار

ميزان بازار بالقوه

ميزان توليد

سال قبل

ميزان توليد سال

جاري

ميزان توليد

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و نظاره 1- يك و يك

7%

000/000/200 قوطي

000/000/220 قوطي

000/000/000/2 قوطي

000/000/200 قوطي 2- مسماء

5/5%

000/000/175 قوطي

000/000/160 قوطي

000/000/160 قوطي

000/000/160 قوطي 3- 95

5/8%

000/000/250

000/000/250

000/000/250

000/000/250 4- تبرك

6%

000/000/195

000/000/210

000/000/200

000/000/200

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

برآورد سهم بازار و ميزان عرضه (براي يك و دو سال آينده)

نام محصول

مقدار

ميزان بازار بالقوه ميزان عرضه رقبا سهم مانده بازار ميزان عرضه

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و نظاره

رب 000/000/000/5 000/000/000/4 000/000/000/1 000/000/200 000/000/150

توصيف محصولات و خدمات (از بعد فني)

محصولات از ابتداي ورود مواد اوليه تست و بازرسي شده و بر روي فرآيند از بدو توليد تمام آزمايشات فني و بهداشتي صورت مي گيرد.

توصيف فرآيندهاي توليد يا ارائه خدمات (مزاياي رقابتي فرآيند و پرسنل توليدي)

فرآيندهاي توليد بصورت 60% آزمايشي 30% دستي و 10% مشترك صورت گرفته و به نسبت ديگر رقبا سعي شده ميزان دخالت دست و ديگر عوامل آلوده كننده ثانوي كمتر باشد.

الف: هزينه هاي ثابت توليدي

مساحت ساختماني مورد نياز

فضاي توليدي مورد نياز (شامل ايستگاه هاي كار و انبارها)
ايستگاه كاري (انبار) فضاي مورد نياز ماشين آلات فضاي مورد نياز مواد اوليه فضاي مورد نياز اپراتورها جمع فضاي
مورد نياز
فضاي مورد نياز ضربدر 5/1
1- انبار مواد اوليه m 4 m 120 m 3 m 127 m 5/190
2- سالن توليد m 65 m 18 m 12 m 95 m 5/142
3- سالن بسته بندي m 42 m 3 m 4 m 81 m 5/121
4- تأسيسات m 37 m 5 m 42 m 63
5- انبار نگهداري محصول m 12 m – m 48 m 60 m 90
جمع مساحت توليدي مورد نياز m 5/607

فضاي اداري مورد نياز (شامل ساختمانهاي اداري، رفاهي، نگهباني، مسكوني و تاسيساتي)
عنوان بخش اداري تعداد كاركنان مساحت مورد نياز به متر مربع
1- نگهباني 1 نفر m2 6
2- حسابداري 1 نفر m2 6
3- منشي 1 نفر m2 6
4- دفتر مديريت 3 نفر m2 12
5- آزمايشگاه 2 نفر m2 24
جمع مساحت اداري مورد نياز m 52
جمع كل مساحت ساختماني مورد نياز m 280

 زينه زمين مورد نياز

توضیح متراژ مورد نياز بهاي هر متر مربع بهاي كل
1- محوطه 200 متر ريال 000/150 ريال 000/000/30
2- ساختمان 280 متر ريال 000/200 ريال 000/000/560
3- پاركينگ 30 متر ريال 000/100 ريال 000/000/3
4- ساير 60 متر ريال 000/000/1 ريال 000/000/60
جمع كل 570 متر ريال 000/000/653

هزينه ساختمان مورد نياز

توضیح متراژ مورد نياز بهاي هر متر مربع بهاي كل
1- ساختمان توليدي 5/607 متر ريال 000/000/2 ريال 000/000/215/1
2- ساختمان اداري 52 متر ريال 000/000/2 ريال 000/000/104
جمع كل 5/659 متر ريال 000/000/319/1

تسطيح و محوطه سازي

توضیح عمليات متراژ مورد نياز هزينه هر متر مربع هزينه كل
1- تسطيح و خاكبرداري m 1200 000/000/200 000/000/240
2- ديوار كشي m 1200 000/350
3- خيابان كشي m 500 000/150
4- جدول بندي m 400 000/100
5- فضاي سبز m 250 000/100
6- پاركينگ m 120 000/100
7- روشنايي محوطه m 50 000/120
جمع هزينه ها

تاسيسات

توضیح واحد تعداد هزينه يك واحد هزينه كل
1- حق انشعاب برق شاخه 650 000/100
2- ترانسفرماتور دستگاه 3 ؟
3- كابل كشي حلقه 50 25000
4- تابلوها عدد 4 000/000/150
5- ساير تجهيزات برق رساني
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید