دانلود پژوهش: دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره شرکت های سهامی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

  ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت میشود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلا فاصله بایستی بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد .(م126 ت.ا.ق.ت).

       مدیران و مدیر عامل شرکت پیش روی شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفردا یا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تهیین نماید (م142 ت.ا.ق.ت)

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

       ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با در نظر داشتن ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مباغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت گردد هم چنین  در صورتی که در اساسنامه ،پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطاء گردد(م 144 ت.ا.ق.ت)

       6- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می ‌کند تا بر طبق قانون به وظایف خود اقدام کنند مجدد بازرسان بلا مانع می باشد. مجمع عمومی عادی در موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید.(م144 ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت  می گیرد(م145ت.ا.ق.ت)

       الف ) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت خود به خود دلیل بیر این می باشد که بازرس با عام به تکالیف و مسئولیت های خود عهدهدار آن گردیده می باشد .(م17 ل.ا.ق.ت)

       ب ( انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران ) بایستی در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ل.ا.ق.ت) امضاء ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.

       ج) مجمع عمومی عادی بایستی یگک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م146 ت.ا.ق.ت)

       د) اشخاصذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

       د- 1)محجورین و کسانی که حکم ور شکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتگکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.

       د-) مدیران یا مدیر عامل شرکت

       د-3) اقربا سببی ونسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول ودوم.

        د-4) هر کس که خود یا همسر ش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد .(م147 ل.ا.ق.ت)

       ه)بازرسان مکلفند در باره صحت و درستی دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند ، بازرسان بایستی اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند (م148 ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با در نظر داشتن موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع  به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند و این گزارش بایستی لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می تواند گزارشی را تهیه نمایند .(م150 ل.ا.ق.ت)

       و) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مر بو ط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز بهره گیری نمایند در این صورت بایستی قبلا کارشناس را به شرکت معرفی نمایند. (م 149 ل.ا.ق.ت)

       ز)بازرس یا بازرسان بایستی هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بیر اساس گزارش اشجاصی که بر خلاف (147 ل.ا.ق.ت) بعوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویسب اثر قتنونی نداشته و از درجه اعتبا ر ساقط می باشد( م152 ت.ا.ق.ت)

       ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتواند گزارش بدهند یا از دادن گزراش امنتاع کنند . رئیس دادگاه صلاحتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط راتا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت می باشد .(مستفاداز م 153 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان پیش روی شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود .(م 154 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع (م156 ل .ا.ق .ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م 155 ل.ا.ق.ت)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

       ط) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م 91 ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره و هم چنین بازرسش یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت قید گردد.

       7)مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد گردید تعیین می نماید.(مستفاد از بند 5 م 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تکمیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

        در انتخاب روزنامه حتما کثیسر الانتشار بودن روزنامه رعایت گردد.

        کلیه دعوتهای صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایستی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی مر بوط به شرکت درآن نشر می گردد به اقدام آید(م 98 ل.ا.ق.ت)

         8) پس از تشکبل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می بایستی حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه – کل ) وپلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

           9)  وفق ماده48 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی مو ظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (با در نظر داشتن مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند

با در نظر داشتن گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت اداره ثبت شركت ها امكانات اين اداره با تعداد شركت هاي ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمينه دسترسي به سيستم الكترونيكي و آموزش پرسنل متناسب نمي باشد . اين عدم هماهنگي ، سرگردانی و نارضایتی و اتلاف وقت مراجعین را در پی دارد. بایسته می باشد که با ترتیب کادر متخصص مدیریت بازرگانی و صنعتی زبان و ادبیات فارسی و خارجی الکترونیک، گرافیک و دگرگونی بزرگی انجام پذیرد. بخصوص که این دگرگونی توام با بهره گیری از صنایع الکترونیک و علوم و فنون جدید، می تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی و مراجعان جلوگیری و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد که در نتیجه اداره ثبت شرکت ها را همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا با تحولات جهان تجارت همگام خواه ساخت. پیشنهاد می گردد برای کاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها تمام شرکت های تجاری درایران تشکلی همانند کانون وکلا سازمان نظام مهندسی به هر نامی که خود آنان انتخاب می کنند تشکیل دهند تا این تشکل صنفی معضلات شرکت های شرکت های تجاری پیشنهادهای خود را به قانونگذار مجریان و دست اندرکاران مربوط ارائه دهد . وجود چنین تشکلی قطعا همانند تشکل های مشابه سودمندی بسیاری را برای شرکت های تجاری در برخواهد داشت این تشکل می تواند شامل یک هیئت رئیسه مرکزی باشد که با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و دپارتمان یا بخش های مختلفی حسب مورد و با در نظر داشتن نوع توضیح کاری شرکت ها مثل راه سازی، تولید لوازم خانگی ، نساجی و …. که در داخل آنها نیز انتخابات برگزار و هیئت رئیسه نیز انتخاب می شوند             .
این گونه کانون یا سازمان دارای اساسنامه ای خواهد بود که اختیارات و مسئولیت ها در آن تشریح می شوند و برای بازاریابی داخلی و خارجی و راه کاری بهتر شدن و ضعیت شرکت های تجاری در ایران اقدام می نماید.

پیشنهاد دیگر اینکه در دنیای تجارت امروز به پلیس و دادگاه مخصوصی نیا زاست که به مسائل و دعاوی شرکت های تجاری رسیدگی نماید تا عدالت نیز در این زمینه به شایستگی مستقر گردد    .

4- نحوه تاسيس شركت سهامي خاص  :      

– اظهارنامه مشعربر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از ٣٥% كل سهامداران مكلفند كه اظهارنامه مذكور را امضا نمايند  .

هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غير نقدي باشد بايد تمام آن تاديه شده و صورت تقويم آن نيز به تفكيك در اظهارنامه منعكس گردد در صورتي كه سهام ممتازه اي وجودداشته باشد باي توضیح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد گردد    .

– انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد              .

–  قبول سمت مديران و بازرسي با رعايت قسمت اخير( ماده ١٧ ل.ا.ق.ت).                    

–  ذكر نام روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد گردید.     .

در اينجا ذكر دو نكته ضروري می باشد      :

اظهارنامه مذكور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت می باشد و اظهارنامه بند دوم سندي می باشد كه سهامداران تاييد مي كنند كه كليه سهام تعهد شده می باشد.

 – درشركت سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن اولين جلسه اي كه موسسان براي تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرسان تشكيل مي دهند . در واقع مي تواند جلسه مجمع عمومي موسس تلقي گردد. در حقوق انگليس بعد از پرداخت حق الثبت با اتکا به قانون شركت ها مصوب ١٩٤٨ مدارك به اداره ثبت شركت ها تحويل داده مي گردد و پس از ثبت گواهي شخصيت حقوقي صادر مي گردد         .

شركت سهامي خاص داراي محدوديت هاي زير مي باشد:

 – سهام شركت سهامي خاص قابل معامله در بازار بورس نمي باشد (ماده ٢١ لايحه)

– نقل و انتقال سهام شركت سهامي خاص مشروط به موافقت مديران با مجامع عمومي صاحبان سهام می باشد.(از مفهوم مخالف ماده ٤١) – شركت سهامي خاص نمي تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد. تمام سرمايه شركت سهامي خاص به وسيله موسسين تامين مي گردد.                         

 –  شركاي شركت سهامي خاص نبايد از ٣ نفر كمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت).

 – سرمايه شركت سهامي خاص در هنگام تاسيس نبايد از يك ميليون ريال كمتر باشد. (ماده ٥ ل.ا.ق.ت) 

حقوق اقلیت سهامداران در شرکتهای سهامی

در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت تأثیر آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد.

شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ،فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن پیش روی اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی می باشد و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد.

باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل :

1- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث

2- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکا
موجب گردید تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد.
زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران پیش روی اشخاص ثالث به سهم خود محدود می گردد و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند.
شرکتهای سرمایه ای نیز دارای این ویژگیها می باشند:

1- مسئولیت سهامداران فقط در حدود سهامی می باشد که خریداری می کنند

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید