دانلود: دانلود پروژه رشته برق درباره بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

باتوجه به جدول، ديده مي گردد كه تلفات شبكه ايران و تلافت شبكه تهران در سال 1383 نسبت به وضعيت موجود كاهش خواد يافت. (در وضعيت موجود تلفات شبكه سراسري MW84/423 و تلفات ناحيه تهران MW45/65 در شرايط مشابه off-peak می باشد) ولي در هر دو حالت تلفاتت شركت برق منطقه اي حدود 15درصد تلفات كل شبكه می باشد. بنابراين مطالعه آن از اهميت به سزايي برخوردار می باشد.

توجه گردد كه اتصال ناحيه تهران به ناحيه جديد، يعني ناحيه برق منطقه اي گيلان، از طريق خط انتقال kV400 رحائي بخاري- نيروگاه گيلان مستقر می باشد. در اين مورد تلفات انتقال كسري از دهم بوده می باشد كه در جدول از درج آن خودداري شده و مقدا صفر به جاي آن نوشته شده می باشد. براي PST از مدل موجود در نرم افزار PSS/E بهره گیری شده می باشد. بدين ترتيب از ديدگاه مسئله مدل سازي [3]، مدل بهره گیری شده از درجه اطمينان بالايي برخوردار می باشد. قابل ذكر می باشد كه توانايي اين برنامه و همچنين مدل هاي موجود در آن در حدي می باشد كه مكرراً از آن جهت آناليز شبكه سراسري، در معاونت برنامه ريزي توانير بهره گیری مي گردد و مي توان به نتايج عددي آن اطمينان كامل داشت.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مشخصات PST مدل شده باتوجه به اطلاعات بدست آمده از سازندگان انتخاب شده می باشد [16]. اين مشخصات به توضیح زير می باشد:

  • براي PST در سطح kV230/kV230، قدرت MW400 و توانايي متغير زاويه ولتاژ تزريقي فرض شده می باشد. در اين حالت قرار می باشد كه PST سيلان قدرت خط را در محدوده MW كنترل كند.
  • براي PST در سطسح kV400/kV400 و kV230/kV400 ،‌ قدرت MVA600 و توانايي تغيير زاويه ولتاژ تزريقي فرض شده می باشد. در اين وضعيت قرار می باشد كه PST سيلان قدرت خط را در محدوده MW كنترل كند.
  • براي هرچه دقيقتر كردن نتايج، تغييرات امپدانس PST به علت تغيير زاويه ولتاژ تزريقي در نظر گرفته شده می باشد. اين تغييرات مطابق جدول شماره 2 شبيه سازي شده می باشد. در اين جدول به ازاي انحراف زاويه ولتاژ تزريقي از مقدار صفر، مشخص شده می باشد كه چه ضريبي بايد در مقدار نامي امپدانس ضرب گردد تا امپدانس جديد با در نظر گيري مسئله جابجايي فاز به دست آيد [14] [15]. اين ضرايب، تقريب بسيار دست بالايي مي باشند. بدين ترتيب موضوع كاربرد PST در بدترين شرايط يعني با درنظرگيري تلفات بالا براي PST، شبيه سازي شده می باشد تا بتوان به نتايج بدست آمده با درجه اطمينان بالايي اعتماد كرد.

جدول 2: اثر تغييرات زاويه ولتاژ تزريقي بر روي امپدانس PST

        زاويه
44/1 228/1 331/1 66/1 ضريب

5- اثر نصب PST بر روي خطوط رابط

در سال 1383 تعداد خطوط رابط (Tie Lines) 230 يا 400 كيلوولت شبكه برق منطقه اي تهران با نواحي مجاور، يعني برقهاي منطقه اي باختر، اصفهان، زنجان، مازندران، سمنان و گيلان از 15 خط موجود به 18 خط افزايش مي يابد. جدول 1 اختصار اي از نتيجه پخش بار اين سال در صورت عدم نصب PST بود.

جهت بررسي اثر نصب PST بر روي خطوط رابط، اين ترانسفورماتور بين دو سطح ولتاژ يكسان (230 يا 400 كيلوولت) و بر روي تمامي خطوط ارتباط شبيه سازي شده می باشد. در بررسي هاي انجام شده بهترين حالت مربوط حالتي می باشد كه PST در خط 230 كيلوولت فيروزكوه- قائم شهر نصب شده باشد. جدول 3 نتايج مربوط به اين حالت را نشان مي دهد.

در اين جدول و در اين بررسي هر باس داراي يك كد به صورت تركيب يك نام لاتين و يك يا دو عدد می باشد. اين كد مشابه با كدهاي مطرح در برنامه PSS?E انتخاب شده می باشد. به عنوان مثال، براي فيروزكوه كد FIROZ2 و براي قائم شهر كد GHAEM2 انتخاب شده می باشد. اگر نام مخفف شده لاتين هر باس به عدد 4 ختم گردد، اين به آن معناست كه باس مذكور يك باس 400 كيلوولت و اگر نام مخفف شده به عدد 2 ختم گردد، يعني باس مذكور يك باس 230 كيلوولت می باشد.

به هر بررسي انجام شده، يك شماره تخصيص يافته می باشد. همانگونه كه در جدول مشخص می باشد، اين شماره در جدول در ستون اول درج شده می باشد. سپس نام باسي كه در آن PST نصب شده می باشد در ستون دوم قرار گرفته می باشد. در ستون سوم و چهارم توان خاصي كه PST بايد آن را كنترل كند (داده كاربر به برنامه پخش بار) آمده می باشد. توان خاصي كه PST بايد آن را كنترل كند (با تغييرات MW) در گامهاي 100 مگاواتي تغيير داده شده و در هر حالت برنامه پخش بار مشخص كرده می باشد كه زاويه ولتاژ تزريقي، چه مقدار بايد باشد. علامت مثبت براي توانها به مفهوم خروج توان از باس مربوطه و علامت منفي به مفهوم ورود توان به آن می باشد.

باتوجه به محدوديتهاي فرض شده در ارتباط با تغييرات زاويه ولتاژ تزريقي، مثلاً‌در مورد 1و8 اين جدول ديده مي گردد كه به سقف تغييرات زاويه اي رسيده ايم و به اين دليل امكان افزايش بيشتر توان نبوده می باشد. در مورد 4و5 برعكس مي توان ديد كه به حد تغييرات توان رسيده ايم و امكان تغيير بيشتر زاويه ميسر نبوده می باشد.

در ستونهاي ديگر به ترتيب تلفات توان كل شبكه سراسري، تلفات توان كل ناحيه برق منطقه اي تهران توان بين ناحيه تهران و نايحه مجاور(در اين حالت مازندران) براي هر مورد آمده می باشد.

ستون آخر اين جدول مشخص كننده مورد برتر می باشد. مقصود از مورد برتر، موردي می باشد كه تلفات انتقال در آن حالت نسبت به مقادير تلفات انقال مندرج در جدول 1 كمتر باشد. در صورت وجود چنين حالتي در محل مربوطه علامت ستاره (*) به چشم خواهد خورد.

همانگونه كه در اين جدول مشخص می باشد، موارد 2و7 بسيار مهم هستند. مثلاً‌ در مورد 7 ديده مي گردد كه با ثابت كردن توان عبوري از خط به مقدار MW5/101 (از سمت باس قائم شهر به سمت باس فيروزكوه) مقدار تلافت انتقال MW0/1 ، تلفات ناحيه تهران MW7/8 و تلفات كل شبكه MW8/2 كاهش مي يابد. نتيجه پخش بار براي مورد هفتم در شكل 1 داده شده می باشد.

 

جدول 3: اثر نصب PST در خط رابط 230 كيلوولت فيروزكوه- قائم شهر

مورد برتر تلفات انتقال (MW) تلفات تهران (MW) تلفات كل(MW) زاويه PST (0) توان PST (MW) محل نصب PST شماره مورد
  6/32 7/34 5/295 0/30- 7/68 FIROZ2 1
* 0/28 7/34 5/285 9/7- 7/100- FIROZ2 2
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید