دانلود پروژه رشته برق درباره هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

هدف از تأسيسات روشنايي ايجاد شرايط خوب ديدن و فراهم كردن محيطي ايمن و راحت با روشنايي مناسب مي باشد .

كه مهمترين پارامترها در اين مهم شدت روشنايي كافي ، جلوگيري از انعكاسات ناخواسته ، هماهنگي درخشندگي اطراف با درخشندگي محيط وهمچنين جلوگيري از خيرگي چشم از منابع نوري و درخشندگي مناسب سطوح داخلي و استفاده از منابع نوري با مشخصه هاي رنگي مناسب مي باشد .

اينجانب در مجتمع مسكوني فوق فاكتورهاي زير را در نظر گرفته ام .

محيط مسكوني كه رنگ ديوارهاي آن سفيد و با ضريب انعكاسي 90-70و بطور متوسط هر شش ماه يكبار نظافت ميگردد و از لحاظ گرد و خاك و آلودگي ، اكثر قسمتها تميز در نظر گرفته شده است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

لامپهاي مورد استفاده در اين مجتمع از نوع لامپ فلورسنت ( بدليل نبود اطلاعات كافي از ديگر لامپها بخصوص رشته اي ) با رنجهاي 40 و 32 وات كه با چوك، تواني معادل 51 و 40 وات و همچنين جرياني معادل 44/0 و 24 /0آمپر ( بدون خازن ) و 24/0 و14/0 آمپر(با خازن ) مي باشد كه خازنهاي در نظر گرفته شده با ظرفيت 5/4 ميكروفاراد و رنج جريان 24/0 آمپر كه از نظر اقتصادي بسيار با صرفه است. كليدها از نوع يك پل و دو پل و تبديل استفاده شده و حداقل جريان عبوري از پريزها 2 آمپر است و حداكثر 5/2 آمپر و براي حالت سه فاز 5 آمپر در نظر گرفته شده و ارتفاع كليد و پريزها از كف برابر با بخش 13 مقررات ملي ساختمان براي پريزهاي برق و تلفن 30 سانتي متر از كف و براي كليدهاي روشنايي 110 سانتي متر از كف در نظر گرفته شده است .

براي حفاظت از زدگي و آسيب ديدگي كابلها آن ها را در داخل لوله قرار مي دهند كه شامل انواع زير مي باشد لوله گالوانيزه ، لوله هاي فولاد سياه ، برگمن ،PVC و خرطومي و غيره و لوله هاي مد نظر در اين مجتمع از نوع PVC با قطر 11 و 16 ميليمتر مي باشد

و ضريب همزماني مطابق با بخش 13 مقررات ملي ساختمان براي روشنايي داخلي ساختمانهاي مسكوني 66% و براي پريزها 70% در نظر گرفته شده كه بطور كل ضريب همزماني 68%انتخاب گرديد .

راهنمايي علائم :

كليد يك پل توكار

كليد دو پل توكار

كليد تبديل

پريز برق يكفاز با اتصال زمين توكار

پريز تلفن توكار

40 ×F2 چراغ فلورسنت قاب مشكي و حباب پلاستيكي و 2 عدد لامپ فلورسنت 40 وات

40×F1 چراغ فلورسنت قاب مشكي و حباب پلاستيكي و 1عدد لامپ فلورسنت 40 وات

32×F1 چراغ فلورسنت قاب مشكي و حباب پلاستيكي و1 عدد لامپ فلورسنت 32وات

كنتور واتر

فيوز فشنگي

كليد مينياتوري يك پل

كليد اتوماتيك با رلة مغناطيسي و حرارتي سه پل

چراغ سيگنال تابلويي

تابلوي توزيع برق

حال و پذيرايي طبقه اول مستطيل 1:

محيط از لحاظ آلودگي تميز و هر 6 ماه يكبار نظافت مي شود .

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

مشخصات لامپ: لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشكي و حباب پلاستيكي 2 تايي

تعداد لامپ

                            [عدد]            تعداد چراغ

يعني به 2 عدد چراغ 2 تايي با ابعاد (cm30×130) نياز است

توان مصرفي=204=51×4[W]

[A] 76/1=44/0×4= جريان بدون خازن

[A] 96/0=24/0×4= جريان با خازن

حال و پذيرايي طبقه اول مستطيل 2:

محيط از لحاظ آلودگي تميز و هر 6 ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت با قاب مشكي و حباب پلاستيكي 2 تايي

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

 

 

تعداد لامپ

= تعداد چراغ

يعني به 2 عدد چراغ 2 تايي با ابعاد (cm30×130) نياز است

توان مصرفي=204=51×8[w]

[A]3/52=44/0×8= جريان بدون خازن

[A] 92/1=24/0×8= جريان با خازن

آشپزخانه طبقه اول :

محيط از لحاظ آلودگي تميز و هر 6 ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشكي و حباب پلاستيكي 2 تايي

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

يعني به 2 عدد چراغ 2 تايي با ابعاد (cm30×130) نياز است

توان مصرفي=204=51×4[w]

[A] 76/1=44/0×4= جريان بدون خازن

[A] 0/96=24/0×4= جريان با خازن

پاگرد طبقه اول :

محيط از لحاظ آلودگي كثيف و هر 12ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 32 وات مكعبي گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

 

تعداد لامپ

تعداد چراغ

يعني به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نياز است

توان مصرفي=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×4= جريان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جريان با خازن

جاكفشي طبقه چهارم :

محيط از لحاظ آلودگي تميز و هر 6ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت مكعبي 32 وات گروه V

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

يعني به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نياز است

توان مصرفي=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جريان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جريان با خازن

سرويس بهداشتي طبقه چهارم مستطيل 1 :

محيط از لحاظ آلودگي متوسط و هر 6ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبي 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

يعني به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نياز است

توان مصرفي=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جريان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جريان با خازن

سرويس بهداشتي طبقه چهارم مستطيل 2 :

محيط از لحاظ آلودگي متوسط و هر 6ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبي 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

 

     تعداد لامپ

تعداد چراغ                  

يعني به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نياز است

توان مصرفي=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جريان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جريان با خازن

حمام طبقه چهارم :

محيط از لحاظ آلودگي متوسط و هر 6ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبي 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

يعني به 2 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نياز است

توان مصرفي=80=40×2[w]

[A] 48/0=24/0×2= جريان بدون خازن

[A] 0/28=/140×2= جريان با خازن

راهرو طبقه چهارم :

محيط از لحاظ آلودگي تميز و هر 6ماه يكبار نظافت مي شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبي 32 وات گروه V

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید