دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته برق در مورد اطلاعات متاUPML – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكيده

روش هاي حل مسأله، طرح هاي قابل مصرف مجدد و عوامل اجراي بخش علي و معلولي سفيهاي علمي را فراهم مي كند. در زمينهIBPOW، مرحله اول ما زبان توصيف روش حل مسأله يكسان (UPML) را توسعه داديم و به توصيف و عملكرد چنين طرح‌‌ها و عواملي براي ساده تر شدن مصرف نيمه اتومات و پذيرش آنها كمك كرديم. اين گزارش بيانگر دومين توجه هستي شناسي- متارUPML می باشد. همچنين سينكت‌هاي شبكه  UPMLو ارزيابي روش هاي احتمالي براي ارائه زبان مناسب مدل سازي و تغييرات هستي شناسي،oll به عنوان يك اصل پايه درUPML را فراهم مي كند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- مقدمه

هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه هاي هوشي می باشد كه توانايي تشكيل سيستم هاي علمي را از عوامل قابل مصرف در شبكه گسترده جهاني دارند.IBPOW، تحقيقي در زمينه پايگاه هاي اطلاعاتي متفاوت، تكنولوژي شبكه و عملكرد داخلي آن با تكنولوژي سيستم علمي با نام هستي شناسي و روش هاي حل مسأله انجام داده می باشد. سيستم هاي علمي، سيستم هاي كامپيوتري هستند كه به بررسي مسائل پيچيده، با كمك علم پرداخته‌اند. ممكن می باشد علم و دانش توسط بشر ها يا به شكل اتومات و با بهره گیری از تكنيك هاي آموزشي، مقايسه اي و استقرايي كسب گردد. دانش، اکثراً اخباري می باشد به جاي اين كه با بهره گیری از لگاريتم هاي پيچيده رمزگذاري گردد و از اين لگاريتم هاي مربوط جهت حل مسائل با كمك اين دانش بهره گیری مي گردد. عليرغم اهميت آشكار و دانش مربوط به پويايي فرايند حل مسأله،KBSها معمولاً اين دانش را ناديده مي گيرند. Clorag سال1983، چندين مثال ارائه كرد كه مهندسين علوم مختلف اساساً دانش كنترلي را با قوانين منظم توليد و اجراي اين قوانين به همراه موتور فعال عمومي و ارائه رفتارهاي فعال مورد نظر كدگذاري كرده اند. آشكار ساختن اين دانش و مقصود كردن آن به عنوان بخشي مهمي از دانشك كلي در سيستم علمي، دليل منطقي می باشد كه روش هاي حل مسأله را ايجاد مي كند.

روش هاي حل مسأله به بهبود كيفيت موتورهاي فعال عمومي مربوطه جهت ايجاد امكان كنترل بيشتر فرايند علي و معلولي پرداخته اند تا فرايند ي عملي سازند. روش‌هاي حل مسأله، اين دانش كنترلي را به شكلي مستقل از اصل كاربرد آن توصيف كرده و قابليت مصرف مجدد آن را در زمينه ها و كاربردهاي مختلف فراهم كرده اند. PSM ها، عملكرد علي و معلوليKBS را در برخي امور فرعي و فعاليت هاي مربوط به ان كه مرتبط با تأثيرات علمي می باشد، خنثي مي كنند. چندين كتابخانه در مورد روش هاي حل مسأله ايجاد شده و برخي زبان هاي مخصوص روش حل مسأله نيز پيشنهاد شده و طبقه بندي آنها از علائم غيرعادي تا زبان هاي مدل سازي عادي صورت گرفته می باشد.

از نقطه نظر فنيPSM ها شكل خاصي از طرح هاي نرم افزاري مي باشند: طرح هاي نرم افزاري براي توصيف بخش علي و معلوليKBS ها وUPML را در اولين مرحله پروژه IBROW توسعه داديم.UPML زبان توصيف طرح و مخصوص نوعي سيستم هاي ويژه می باشد كه عوامل و تنظيم كننده‌هايي را براي اتصال عوامل فراهم مي كند. (البته تحت شرايط خاص طراحي). به علاوه دستور العمل هاي طراحي، روش هايي براي توسعه سيستم تهيه شده از عوامل و تنظيم كننده هايي كه با محدوديت ها مطابقت دارند، فراهم مي كند. ساختار اصليUPML در شكل1 نشان داده شده می باشد.UPML، 4 عامل اصلي علمي را تعريف مي كند:

كار،PSM مدل اصلي و هستي شناسي از عوامل هستي شناسي با سه عامل ديگر بهره گیری شده تا جهان مربوط به آنها را تعريف كنند كه با پيكان هاي سياه از كادرOntology در شكل مشخص شده می باشد. هر عامل براي فعاليت در متن خاصي تغيير مي يابد به طوري كه تنظيم كننده ها آن را منظم مي كنند. تنظيم كننده هاي پل مانند روابط بين كار،PSM مدل اصلي را كنترل مي كند. سه نوع پل درUPML هست: پل اصلي كار، پل اصليPSM و پل كارPSM. در شكل اين روابط با پيكان هاي سياه رنگ نشان داده شده و پل ها نيز روي اين پيكان ها قرار گرفته اند. ساختارUPML توسطfensel سال1999 توصيف شده می باشد.

با در نظر داشتن اولين تعريفUPML، اين روش توسط اعضاي كنسيرسيوم پذيرفته و از آن براي تشخيص طرح كتابخانهM در دانشگاهopen و بخش هايي از كتابخانهPSM در دانشگاه stanford بهره گیری شده می باشد. كتابخانه قبلي به گونه كامل در شبكه موجود می باشد و از طريق جستجو در جستجوگر/ ويرايش گر webonto قابل دسترسي می باشد. طرح كتابخانهM در طراحي مهندسي، طراحي آسانسور و تقسيم بندي اداري كاربرد داشته می باشد. (طرح رابط تقسيم بندي، طرح اتاقك كاميون و طرح تكنولوژي ريخته گري). اميد می باشد UPML به عنوان يك راهكار استاندارد براي توصيف و توسعه سيستم هاي علمي با عوامل قابل مصرف مجدد آن در سطح جهاني بهره گیری گردد. اين امر باعث افزايش قدرت توليد در توسعه سيستم‌ها شده و تبديل كار بين گروه هاي متفاوت را ساده مي‌سازد.

هدف اصلي اين گزارش بيان توجه جديدUPML به همراه گروهي از سفيتكسهاي شبكه اي براي توصيف عوامل دانش آن لاين مي باشد. دومين هدف اين گزارش، ارائه نتايج بررسي احتمالات UPML براي بهره گیری ازoll مي باشد، يعني زبان جديد هستي شناسي كه در زمينه پروژه به سوي علمIST اروپاي توسعه يافته می باشد.

اين گزارش به اين شكل ارائه شده می باشد، در بخش2، ويژگي طرح جديدUPML را بيان مي كنيم. در بخش3، احتمالات تركيبUPML باoll، در بخش4، طرح هايXML,RDF را براي UPMLنشان داده و در بخش5 نتايج و طرح هاي حاصله از مراحل مختلف را ارائه مي كنيم. ضميمه ها، سنيتكس شبكه UPML(DTD، طرح كليXML و طرح كليRDF) و ويژگي UPMLرا عنوان مي كنند.

مصنوعات هوشمند اپيستمولوژي- متاسيستم فني.

چكيده

ضرورت برنامه هاي هوشنمند، اپيستمولوژي كامپيوتري می باشد. سيستم هاي فني،e كامپيوتري خود را از مهارت هاي فني اصلي دريافت مي كنند. ساختار سيستم فني طبقه بندي شده و اين راه كار نيازمندe می باشد كه اپيستمولوژي اصلي را از طريق توالي e كامپيوتري، طبقه بنديe،  برنامه ريزيe و كاربرد آن (مجزا از هستي شناسي كاربردي) در يك سيستم فني انتقال دهد. اين مقاله بيانگر روش متا- اپيستمولوژيكي با در نظر داشتن توسعه طرح اوليه طبقه بندي eGanges (4-2002) مي باشد كه با سيستم هاي قانونمند، روش‌هاي نظام مند و مسيرهاي استراتژيكي مناسب اين زمينه می باشد. ازe كامپيوتري با منطقd3 به عنوان واحدهاي فعال منطقي آن در برنامه ريزي هدفمند بهره گیری شده می باشد. از فرايندR كه به عنوان آدم ربايي شناخته شده می باشد بر اساس عقل سليم بهره گیری شده كه بر فرايند انتقال تأثيرگذار می باشد. تغيير بنيادي بر اساس توالي انتخاب آن چیز که كه مناسب آينده می باشد و آن چیز که كه براي ايجاد تناسب بهتر لازم می باشد، بهره گیری شده می باشد. در طراحي eGanges، ساختار مركزي و دو بعدي تابع با نام نقشه خطي، يا رودخانه اي، در مدل منطقيd3 بهره گیری شده تا ارزش شناختي اپيستمولوژي كامپيوتري براي ايجاد ارتباط با مصرف كننده بهبود يابد. علائم رودخانه، نمودارهاي مسير جرياني هستند كه مشابه به نمودارهاي استخوان ماهي مي باشند. علائم گسترده و پيچيده رودخانه هاي ممكن می باشد به عنوان نقشه هاي فرعي خانه بندي شده همچنين به شكل هاي متفاوت تعبيه شده تا توضيحات سيستمRRS را بيان كنند. گزينه هاي توصيفي شامل روابط بين پيوندها در يك گروه نقشه هاي فرعي و بين سيستم هاي موازي رودخانه اي می باشد. اپيستمولوژي‌هاي فرعي ممكن می باشد براي اين تعابير لازم باشند. عملكرد امكانات اصلي جهت يابي و علائم متفاوت نقشه ها همانند نتيجه بررسي عملكرد مربوطه مهم مي‌باشند.

كلمات كليدي:

منطقd3، آدم ربايي، منطق صفحانه. گروهي از قوانين معادل، انفجار تركيبي، انفجار داخلي تركيبي، عقل سليم كارشناسي سيستم ارتباطي، اپيستمولوژي اصلي، eGanges، اپيستمولوژي، روابط دوستانه كارشناسي، سيستم فني، تنگناهايf، استخوان ماهي، فرمول‌‌بندي، قابليت عملكرد، توضيحات، منطق نموداري، اكتشافات، روابط دو جانبه، مهندسي علوم، بازهايي علمي، كاربردهاي در مقياس وسيع، اپيستمولوژي- متا، جهت يابي، خانه بندي، نقشه هاي موازي با جهت اصلي، قوانين متاي قطبي، نقشه هاي روش اصلي، اصلاحيات منطقي، منطق روخانه اي، نقشه هاي قانوني، طيف، استاندارد كردن، منطق طبقه‌اي، نقشه هاي استراتژيكي، نقشه هاي فرعي، كميت منفي موقتي، بي ثباتي موقتي، شفافيت امر و ساختارهاي تابع:

1- Meta- epistemology

در جهت توسعه تكنولوژي سيستم هاي فنيHages, Mc Carty يكي از نيازهاي مربوط به ارزيابي سيستم را اين گونه بيان كردند. اپيستمولوژي بايد كافي باشد، تعريف اين مطلب به اين شكل ارائه شده می باشد:

بازنمايي از نظر اپيستمولوژي در صورتي كافي می باشد كه از آن براي بيان حقايقي بهره گیری شده كه در اصل با فرصت هاي موجود كشف شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Samuel متوجه گردید نياز به يافتن اپيستمولوژي قانوني جهت توسعه هوش مصنوعي اما قانوني ضروري می باشد. وي در سال 2002 به اين نتيجه رسيد كه با تشخيص اين مطلب كه اپيستمولوژي هوش مصنوعي اما قانوني در حيطه كامپيوتري، مدل منطق قانونيd3 را ثابت كرده كه 10 سال قبل، آن را توسعه داده بود.

به مقصود توسعه سيستم فني، اپيستمولوژي فني، روشي استك ه يك كارشناس آن را با كسب اطلاعات جديد از اطلاعات موجود حاصل مي كند. تعريف و عملكرد سيستم‌هاي هدفمند كارشناسان كه انها را قادر ساخته تا اطلاعات جديدي را كسب كنند كه موضوع اصلي آنها اپيستمولوژي می باشد و ممكن می باشد به شكل كامپيوتري ايجاد گردد. پذيرش كامل اپيستمولوژي كامپيوتري به مقصود برآورده ساختمن نيازهاي برنامه نويسي ممكن می باشد براي تطابق با ويژگي هاي مصرف كننده در مورد سيستم فني ضروري باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فلسفه، اپيستمولوژي و هستي شناس هست كه به بررسي متافيزيك مي پردازند. مدل سازي شناختي ممكن می باشد به عنوان يك تحقيق متافيزيكي مورد ارزيابي قرار گيرد زیرا به شكل مستقيم يا غيرمستقيم، هستي شناسي و اپيستمولوژي فني مورد نياز می باشد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید