دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته برق در مورد اطلاعات متاUPML – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اولين برنامه هوشمند، تئوري هاي منطقي بود كه به عنوان اپيستمولوژي كامپيوتري، اكتشافات يا مسيرهاي كوتاه منطق، منطق دانان بهره گیری شده می باشد و به عنوان عقل سليم يك كارشناس منطق دان قابل قبول بوده می باشد. اخيراً برنامه نويسي منطق اپيستمولوژي، اتكاي اپيستمولوژي كامپيوتري را به منطق كلي بيشتر كرده می باشد.LIPS,M را به عنوان برنامه اي تهيه كرد كه ليست متفاوتي از اطلاعات را ذخيره كرده و اين ليست ها را در ارتباط با هم طي فرايندي عملي ساخته می باشد. استاندارد ساختن اين ليست ها و فرايند استاندارد كردن آنها يك طرح اپيستمولوژيكي در زمينه هايي بوده كه اين فرايند براي ان كافي بود. روشي كه ليست ها را فرمول بندي و درLIPS اجرا مي كرد، ارزيابي اطلاعات ايجاد شده توسطا ين برنامه را مشخص مي ساخت. مي توان گفت كه اپيستمولوژي كامپيوتري برخي سيستم هاي فني اوليه با پايه علمي، تشكل از سينكس و ديگر استانداردهاي پايه علمي به همراه فرايند هاي موجود از موتور ارتباط دهنده می باشد، يك زنجيره ارتباطي كه ان را با شرايط مصرف كننده مرتبط مي باشد. از اين رو فرمولي براي اپيستمولوژي كامپيوتري در اين سيستم ها تعيين شده كه از اين قرار می باشد:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اپيستمولوژي كامپيوتري= فرايند مؤثر+ بازنمايي

حيطه هاي مختلف حتي كه وابسته به دليل عملي، بايد بدون برخي نكات منطقي مي‌باشند، اپيستمولوژي هاي متفاوت را به منظورهاي متفاوت توسعه داده اند. اپيستمولوژي هاي اصلي ممك می باشد تقسيم بندي شوند، گاهي مواقع آنها داراي اپيستمولوژي هاي خاصي كه واكنش غيرمتعارف داشته اند، كافي نباشد. آنها نيازمند تغييرات و افزودن مطالبي هستند تا برنامهM را توسعه دهند.

اپيستمولوژي هاي فني با واكنش هاي غيرمتعارف مثل قانون ممكن می باشد تشخيص دشواري داشته باشند. آنها اغلب اسرار تجارت كارشناساني هستند كه هیچگاه به شكل عادي يا خاص مشخص نشده اند از اين رو آنها بدين گونه حفظ مي شوند و سپس به شكل ارثي انتقال مي يابند. هنوز عقل سليم يك كارشناس در مورد اپيستمولوژي اصلي و چگونگي عملكرد آنها مؤثر می باشد. تشخيص اپيستمولوژي اصلي با واكنش غيرمتعارف، به مقصود انتقال آنها به اپيستمولوژي هاي كامپيوتري كه تنگناهايF را ايجاد كرده اند، دشوار می باشد.

بخشي از اين تنگنا شايد به دليل اين حقيقت می باشد كه كارشناس آن را براي ايجاد اموري به كاربرده كه معمولاً نمي تواند آنها را انجام دهد مثل تهيه نقشه هاي كامل جاده اي با برخي موضوعات متفاوت. بنابراين، اپيستمولوژي هاي كامپيوتري ممكن می باشد واكنش‌هاي غيرمتعارف را با كمك روش ها، منطق، اكتشافات و قوانين متاي اپيستمولوژي در اين حيطه مرتبط سازند. تقسيم بندي خاص در اين حيطه ممكن می باشد به گونه اي طراحي گردد كه اپيستمولوژي آن را براي تمام راهكارهاي فني و مناسب آن رايج ساخته می باشد، به اين دليل اپيستمولوژي اصلي و رايج كامپيوتري بايد از اپيستمولوژي مربوط به آن حاصل شوند البته با واكنش هاي غيرمتعارف و عادي آن. ديگر اپيستمولوژي لازم هنگام تقسيم بندي در ايجاد يك راهكار ويژه ضروري می باشد: اپيستمولوژي كابردي يا اپيستمولوژي اصلي و بنيادي كه ممكن می باشد داراي واكنش هاي غيرمتعارف باشد.

در صورتي كه اپيستمولوژي كامپيوتري سيستم فني در يك حيطه خاص كافي باشد، وابسته به ارزيابي نتايج حاصله 19 و اين كه ايا مي توان نتايج كافي را از طبقه بندي كامل ديدگاه هاي كارشناسانه با كمك يك مصرف كننده احتمالي دريافت كرد يا نه مي‌باشد 2) اپيستمولوژي كامپيوتري نيازمند يك جدول حاوي حقايق كارشناسانه می باشد. به علاوه ممكن می باشد نيازهاي مصرف كننده را شامل گردد كه حتماً بايد برآورده شوند مثل مقرون به صرفه بودن كه درipso-faeto شامل روابط دوستانه مصرف كننده می باشد. برنامه اپيستمولوژي كه به مصرف كننده امكان داده تا اطلاعات جديد خود را از اطلاعات موجود كسب كند، يا ممكن می باشد با اپيستمولوژي كامپيوتري متفاوت باشد. مهندسي نرم افزار همانند محاسبه هوش ضروري می باشد و اين دو جنبه از سيستم مربوط بايد به عنوان برنامه اپيستمولوژي كامل و جامع باشند. اپيستمولوژي برنامه نويسي بايد اپيستمولوژي برنامه و داراي رمزگذاري و مرتبط با محدوديت هاي نرم افزار برنامه نويسي انتقال دهد. فرمول بندي ها و طرح هاي بازنمايي علمي، فرآيند مؤثر استاندارد شده و عملكرد و طراحي سيستم همگي بايد به حد كافي باشد. آنها همگي موضوعات اپيستمولوژي متا می باشد.

توسعه سيستم فني در حيطه هايي كه واكنش هاي غيرمتعارف هست ممكن می باشد به شكل منظم با روش متا اپيستمولوژي عملي گردد به طوري كه روش مربوطه 5 مرحله زير را داشته باشد:

مرحله اول: اپيستمولوژي اصلي        مرحله دوم: اپيستمولوژي كامپيوتري

مرحله سوم: اپيستمولوژي تقسيم بندي شده  مرحله چهارم: اپيستمولوژي برنامه نويسي

مرحله پنجم: اپيستمولوژي كاربردي

پيشرفت هاي حاصله از تغييرات بنيادي مصنوعات اپيستمولوژي در مرحله اول از مراحل متوالي ايجاد شده می باشد. انتقال مصنوعات طي فرايند علي و معلولي صورت گرفته كه طرفداران ارسطو آن را بازنمايي ناميده اند و معمولاً به عنوان آموزش شناخته  شده می باشد.

P نظاره كرد كه كلمه يوناني براي اصطلاحretroduchi توسط ارسطو بهره گیری شده كه در تعابير پيوسته به عنوان آدم ربايي سوء تعبير شده می باشد. درR يك مدل ممكن می باشد protem باشد تا زماني كه محدوديت هاي ديگري براي تغيير آن شكل گيرد. در اپيستمولوژي متا، برخي محدوديت هايي كه حاصل مرحله اول می باشد احتمالاً تنها مرتبط با مرحله دوم مي باشند. آنها ممكن می باشد با مراحل بعدي مرتبط باشند يا نباشند. از آنجايي كه آنها با هم مرتبطند، نشان دهنده تعابير متواليند. به عنوان مثال ممكن می باشد موجي از بخش هاي مرحله اول اپيستمولوژي در اپيستمولوژي مرحله دوم شكل گيرد. ديگر بخش‌هاي مرحه اول اپيستمولوژي در مرحله 2 تا مرحله 3 اپيستمولوژي ادغام مي‌شوند. به مقصود ايجاد محدويت هاي مرحله2، لازم می باشد به اپيستمولوژي مرحله اول بنگريم تا محدوديت هاي مرحله اولي را فراهم كنيم كه در مرحله دوم توسعه شكل نگرفته اند و اكنون در مرحله3 شكل گرفته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اپيستمولوژي متا به عنوان روش متوالي توسعه، مرتبط با شبكه تصور شده اند.

يك متن طبيعي بايد به شكلي طبيعي باشد به طوري كه تغيير نيابد. در دو ستونT.N.R، 10 نمره دارد. اندازه صفحهA4 با8/0 اينچ حاشيه از هر طرف، 2 ستون با2/0 اينچ فاصله بين آنها مي باشد نبايد يك خط سفيد بين پاراگراف ها ديده گردد اگر اين مدل به شكل صحيح بهره گیری گردد فاصله نيم خطي طبيعتاً ايجاد مي گردد. عناوين نيز بايد از روش هاي عنوان بندي همانطور كه نشان داده شده بهره گیری كنند. شماره گذاري هم اتومات می باشد.

2- اپيستمولوژي اصلي كامپيوتري

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اپيستمولوژي اصلي و رايج كامپيوتري منطق قانونd3 در سال1989 با دقت لازم در گزارش قانوني اما پيچيده يك كارشناس بعد از توسعه سيستم هاي متفاوت اما كوچك و قانوني فني كه به دليل اصول محدود اپيستمولوژي آنها درجه بندي نشده می باشد، فرمول بندي گردید. از نمونه هاي بازنمايي قانون بهره گیری گردید تا اپيستمولوژي رايج كامپيوتري آنها كه داراي اشكال مهم زير می باشد مشخص گردد:

سيستم مدل سازي قوانين، روش ها يا استراتژي ها(rps) براي تمام ديتاهاي احتمالي و جايگزين در طبقه بندي سيستم ها فراهم شده می باشد، همچنين گروه هاي جايگزين را در شرايط مناسب به هم مرتبط ساختند، هر يك از گروه هايي كه براي دستيابي به هدف يا نتيجه نهايي ضروري می باشد. اين مدل يك طرح كلي و ساخته شده از رابطهRPS فرمول بندي شده می باشد.

RPS با بهره گیری از مدل پيشنهاد شرطي، فرمول بندي شده تا نظم كامپيوتري آن با طبقه بندي اهداف و نتايجي كه درRPS هاي مختلف، رايجند ايجاد گردد. اين نكات عادي نشان دهنده هم پوشاني RPSاست، به طوري كه RPSبا هم يكي شده تا مدل كروي را شكل دهد. 2 نوع واكنش غيرمتعارف هست: (a شرايط خنثي يا شرايط كافي.pseudo (b نكات منفي موقتي و بي ثباتي هايي كه شرايط كافيprotem مي باشند.

RPSاز موقتي بودن اين RPSها قابل تشخيص می باشد. طبقه بندي اين RPS هاي موقتتي به هر طبقه امكان داده تا اپيستمولوژي فرعي خود را داشته باشد اينها مرتبط با طبقات منطقي هستند به طوري كه از آنها براي تعبير هر عامل در ساختار كروي بهره گیری شده می باشد. RPS در عامل مصرف كننده با روش كاهش مداوم به كار رفته می باشد. شكل هاي 1تا3 نشان دهنده ساختار نموداري مدل علمي كروي می باشد. در شكل1، قوانين به گونه كامل و به عنوان اصل اپيستمولوژي اصلي مثل قانون یاد شده اند. در اپيستمولوژي اصلي كامپيوتري، ليست نموداري قوانين به شكل توالي رودخانه ديده مي گردد، قوانين را رودخانه ناميده اند زیرا داراي جريان صعودي از يك عامل تا عامل بعدي و تا رسيدن به نتيجه مورد نظر مي باشند. ساختارهاي جرياني بيانگر فرايندهاي اصلي و فعال می باشد.

در هر رودخانه، تمام اتصالات به غیر از آخرين مورد، عوامل اين ارتباطند، آخرين اتصال همان نتيجه مورد نظر می باشد. جريان با پيكاني نشان داده شده كه مربوط به اصطلاح «سپس» می باشد. عاملc در رودخانه ي اصلي كه همان آغاز آمده می باشد، نيز نتيجه رودخانه دومي می باشد كه در دومين مورد یاد شده می باشد، همچنينf,e,d عوامل موجود در رودخانه اصلي و توالي هاي ديگر رودخانه هاي ثانويه می باشد. آخرين رودخانه اي كه رودخانه درجه سوم می باشد باq مشخص شده كه عامل سوم یاد شده در رودخانه دوم می باشد. سيستم هاي رودخانه اي داراي جريان سلسله مراتب با برخي نكات رايج مي‌باشند.

با بررسي صفت رودخانه در نقاط اصلي به طوري كه با هم هم پوشاني داشته باشند، ساختار 3 گانه شكل2 فراهم مي گردد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید