دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته برق در مورد اطلاعات متاUPML – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

به عنوان يك پيشنهاد و با در نظر گرفتن عوامل قبلي و غيره، يك ارتباط با ارزش ايجاد مي گردد در حالي كه هيچ پيشنهادي براي ايجاد آن ارتباط ارائه نشده می باشد.

در قانون برخي عوامل قبلي ضروري نبوده يا اصلاً كافي نيستند، ممكن می باشد به عنوان خنثي يا شرايط كافي مغايري مطرح شوند كه هیچگاه ضروري نيستند. قانون متاي اپيستمولوژي اصلي كه بايد در اين فرايند به شكلي مؤثر اجرا گردد، اين می باشد كه آيا آنها وجود خارجي دارند يا خير و آيا به نتيجه نهايي ارتباطي دارند يا نه. بنابراين برخي فاكتورها كه بخش غيرقانوني اين شرط محسوب مي شوند، بي نتيجه مي باشند. به عنوان مثال در قانون قراردادها، بازجويي به عنوان مفهوم كلي پيشنهاد، پيشنهاد را منحل نمي كند. هر سه موارد خنثي، بازجويي يا بازجويي بدون اطمينان و حتي بازجويي نكردن در رودخانه ثبت بودن ارتباط سه گانه با رودخانه هاي منفي و بي ثبات هست. بنابراين رودخانه هاي مثبت احتمالاً طولاني تر هستند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

قبل از تكميل ژئومتري اپيستمولوژيكي، قوانين متاي قطبي كه ارتباط تركيبي را كنترل مي‌كنند بايد مقصود شوند. 2قانون متاي قطبي در اپيستمولوژي اصلي هست نه قانون متاي قطب منفي و قانون متاي قطب بي ثابت. قانون متاي قطب منفي نشان مي دهد كه قوانين قطبي در هر عامل منفي هست به طوري كه اگر عامل منفي ايجاد گردد، سپس عامل منفي جزئي بوده و به نتيجه نهايي مؤثر می باشد نمي يابد. هر رودخانه قطب منفي، عامل قبلي خود را با رودخانه داراي سلسله مراتب منفي تقسيم كرده و در نتيجه، توالي آن با ديگر رودخانه هاي قطب منفي تقسيم مي گردد، قطب يك رابط منفي می باشد. ايجاد تمام عوامل قبلي در رودخانه منفي، كل نتيجه نهايي را منفي مي سازد و ايجاد هر عامل قبلي منفي، نكات منفي ايجاد كرده اما نتيجه نهايي پيچيده می باشد. يك برنامه مربوط به قطب بي ثبات هست. وقتي قوانين قطبي به رودخانه ها اضافه گردد، آخرين ساختار منطقيd3 نيز همانطور كه در شكل3، مي بينيد يك نيمكره خواهد بود.

رودخانه اي كه داراي سلسله مراتب مثبت می باشد در برش مقطعي استوا قرار گرفته به طوري كه هيچ جريان قطبي ندارد. حلقه مرزي منطق،1) پيش فرض سيستم كه اکثراً اولين پيش فرض سه گانه در اين راه كار می باشد را به2) فرضيه نهايي سيستم كه اساساً نتيجه نهايي و جايگزين را در پي دارد، به هم مرتبط مي سازد:

– تاحدودي منفي اما نتيجه مؤثر      – نتيجه كاملاً منفي     – نتيجه مثبت

– نتيجه كاملاً بي ثبات           – نتيجه تا حدودي بي ثبات

يك فضاي تخيلي سه بعدي براي نشان دادن سيستم مباحث با ارزشPRS ضروري می باشد. موارد احتمالي در حيطه قانوني در يك فضاي تخيلي سه بعدي ايجاد مي گردد. خانه بندي نقشه هاي فرعي ممكن می باشد براي ديدن هر اتصال ضروري باشد مثل يك ميكروسكوپ يا احتمالاً لايه هاي متفاوت كه به عنوان عمق جزئيات تصور مي گردد، نقشه برداري فرعي اما عميق، انفجار تركيبي را در نيمكره كنترل مي كند. بنابراين ساختار ژئومتري روابط سه گانه رودخانه هاي بي ثبات، منفي و مثبت با سلسله مراتب مربوطه، اصولاً سه بعدي می باشد: قطب ها انفجار تركيبي را ايجاد مي كنند كه احتمال رخ دادن آنها زياد می باشد. اين احتمالات منظم در مقياس وسيع و در حيطه خصمانه می باشد يك شكل از دنياي معمول.

نيمكره درمسير ژئومتري علامتگذاري شده به گونه اي توسعه يافته كه نشان دهنده روابط علي و معلولي از طريق مصنوعات هوشمند می باشد. اين خط شامل1) فعاليت حقوق شناسي c,w,f می باشد 2) برخي نموداري موجود ازp در نوشته هاي وي مربوط به قرن نوزدهم 3) نمودارهاي منطقي  v 4)مدل مفهوميk 5) نقشه هاي روان شناسانه ذهنيB,B مي باشد.

علوم كامپيوتر قبلاً در نمودار گردشي 2 بعدي و به عنوان درختان طبقه بندي و تصميم گيري به مقصود كمك به طراحي گرافيكي بهره گیری شده می باشد. در حيطه قانوني، به عنوان مثالS,C از درخت تصميم‌گيري در طراحي و ساخت قانونLD بهره گیری كردند. نمودارها و درختان همگي اپيستمولوژي كامپيوتري هوش مصنوعي مي باشند، كره اپيستمولوژي داراي نقشه سيستم PRSمسيرهاي طبقه بندي، نتايج مقدماتي و نتايج نهايي همانند گروه‌هاي جايگزين در شرايط لازم و كافي مي باشد. تمام مباحث با ارزش مطرح شده و مباحث بي ارزش در مورد اين سيستم ناديده گرفته شده می باشد. يك شكل خاص از نمودار يا درخت كه حاصل انتقال دقيق اپيستمولوژي اصلي و معمول می باشد.

1- اپيستمولوژي طبقه بندي شده

اين اپيستمولوژيeGanges، اجراي نيازهاي اپيستمولوژي اصلي كامپيوتري با منطق قانونيd3 را امكان پذير مي سازد. آزمايشات انجام شده در دهه 1990 با ابزار كاملاً واقعي نشان داد كه انتقال كره رودخانه‌ها ضروري می باشد زیرا در غير اين صورت يك ارتباط غير دوستانه شناختي در جهت يابي ايجاد مي گردد و حافظه اي بدون اطلاعات براي كامپيوترهاي شخصي فراهم مي گردید. همانطور كه در شكل4 رابطهeGanges نشان مي دهد، پنجره رودخانه هايي كه مصرف كننده مي تواند آنها را بسازد يا با نقشه‌هاي خانه گذاري شدهRPS ايجاد كند، ديده مي گردد. در اين شكل، پنجره رودخانه ها نشان دهنده نقشه اوليه قانون 2004 Spam دو راهكار ايجاد شده توسطPA، شريك قانوني شركت ويMSJ و نويسنده مي باشد. A اولين سيستم فني قانوني را در استراليا تهيه كرد به طوري كه توسط كارمندانه وي در خانه از آن بهره گیری مي گردید.

علائم eGanges، رودخانه هاي مثبت دو بعدي هستند. اپيستمولوژي تقسيم بندي شده، بازنمايي مدل منطقي1و3 را ساده مي سازد. اتصالي كه شبيه به يك توپ فوتبال می باشد نشان دهنده نقشه فرعي خانه گذاري شده می باشد. در نقشه فرعي، عامل قبلي نتيجه اصلي می باشد. بنابراين”Commercial” دومين عامل قبلي در يكي از4 قوانين اوليه جايگزيني می باشد كه امكان انتقال پيام را فراهم مي كند، در نقشه فرعي آن اين عامل قبلي نتيجه اي می باشد كه بعداً با قوانين نقشه فرعي تعريف خواهند گردید. يك ارتباط متضاد سه بعدي در سه پنجره ديگر ايجاد مي گردد. پنجره عامل منفي، پنجره عامل مثبت و پنجره بي ثبات ها به طوري كه علائم هر اتصال بر اساس داده مصرف كننده عنوان مي گردد. اين داده به عنوان پاسخي براي مسؤليت محسوب مي گردد. يك پنجره حاوي پرسش هاي متفاوت هست كه مصرف كننده عنوان مي گردد. اين داده به عنوان پاسخي براي مسئوليت محسوب مي گردد. يك پنجره حاوي پرسش هاي متفاوت هست كه مصرف كننده آن را ايجاد كرده يا سؤالي را مطرح كرده كه مرتبط با اتصال قبلي مصرف كننده می باشد و به عنوان اتصال معمولي آن را انتخاب كرده می باشد. در كنار پنجره پرسش ها، 5 كليد پاسخگويي خنثي هست، و براي هر انتقال علامتي روي آن مشخص شده می باشد. يك علامت منفي و يك علامت بي ثبات و وقتي اتصالات خنثي وجود داشته باشد، سه علامت مثبت ايجاد مي گردد. ممكن می باشد سازنده آن، سه پاسخ جايگزين براي هر سؤال در هر سه كليد به شكل مناسب كند. به عنوان مثال پاسخ بله ممكن می باشد مثبت يا منفي باشد يا پاسخ خير ممكن می باشد مثبت يا منفي باشد. مصرف كننده مي تواند تأثير پاسخ‌هاي آنها را قبل از ارائه ببيند، سيستم براي انتخاب داده مربوطه مصرف كننده تهيه شده می باشد. خيلي سريع بعد از دادن پاسخ، مصرف كننده، علامت قبلي را روي پنجره عامل اصلي يا بي ثباتي ها نظاره مي كند. در هر زمان از فرآيند، مصرف كند نه مي‌‌تواند نظاره كند كه چند نقطه در هر ليست هست. اين ليست ها نشان دهنده داده مصرف كننده به عنوان مجوز ثانويه در گوره گسترده مباحثmp می باشد به طوري كه اولين مجوز همان قانون مربوطه بيان شده در نقشه می باشد.

تا زماني كه جايگزين هاي مربوطه تكميل شوند، علائم آنها وارد پنجره عامل مثبت مي‌گردد يا به عنوان عامل مناسب اضافه مي گردد آنها مرتبط با عامل مثبت هستند. اگر تمام عوامل حذف شوند، مثل عوامل منفي يا بي ثبات. سپس علائم بي ثبات موقتي يا منفي وموقتي به گونه اتومات از پنجره عامل مثبت به پنجره بي ثباتي ها يا عامل منفي مناسب انتقال مي يابند. در غير اين صورت براي انتقال عامل قبلي از يك پنجره به پنجره‌اي ديگر نيازمند تغيير پاسخ ها هستيم.

علامت مثبت ممكن می باشد حاوي عامل منفي باشد مثلno يعني نپذيرفتن موقتي اين علامت در پنجره عامل منفي نمايان گردد، به شكل عامل دوگانه منفي و حقيقت نپذيرفتن مطرح مي گردد. ممكن می باشد سازنده از اين نپذيرفتن هاي دوگانه مطلع باشد. زير پنجره سؤال ها، پنجرهNote براي هر هشدار يا پيام‌هاي كمكي به پرسش ها هست. اين ها پرسش هاي مورد بحث مي باشند. مصرف كننده مشاور ممكن می باشد داده اي را تايپ كرده و با عنوان مباحث مصرف كننده آن را به پنجرهNote وارد كند تا دليل مصرف‌كننده ذخيره گردد كه مربوط بهetc در گزارش اوليه می باشد. در اينجا اپيستمولوژي تقسيم‌بندي eGanges هر يك از تغييرات زباني، اپيستمولوژي يا هستي شناختي مصرف كننده مشاور را ايجاد كند.

ديگر امكانات اين مبحث براي سازنده هست تا به هر اتصال نكته اي اضافه كند. امكانات منطق طبقه بندي eGangesبراي انواع متفاوت مباحث و براساس نيازهاي اپيستمولوژي اصلي در نقطه اي دقيق از اين ارتباط هست.

1) خنثي نه براي تطابق با قوانين اصلي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2) طيفي از سه بخش براي نشان دادن تمايز بين عوامل مثبت، منفي و بي ثبات

3) روابط بين اتصالات در قوانين مختلف

4) روابطي براي سيستم هاي رودخانه موازي يا ديگر فايل ها و برنامه ها

مباحث گسترده قانوني ممكن می باشد عواملي از مباحث تشريحي در مورد آن چیز که كه مفهوم قوانين می باشد يا دليل اين كه قوانين بايد اجرا گردند ارائه دهند. در اپيستمولوژي اصلي، مبحث مربوطه ممكن می باشد در ارائه مباحث به عنوان بازنمايي سيستمRPS يا تطابق با تغييرات آن پيچيده تر گردد. در حالي كه علائم اين اتصال كوتاه و سريع هستند و با سؤالات هم مرتبطند، مباحث احتمالاً به سه علامت و سؤالاتي جهت شناخته بهتر مشخص مي شوند. درك كامل ممكن می باشد در اين طبقه كه براي مصرف كننده ضروري می باشد، حال گردد. زیرا موضوعات اين مقوله به قانون نيازمندند. يك سيستم قانوني عقلي و استدلالي، اثرات آن را با ايجاد دستيابي ساده به قانون و شناخت آن ساده تر مي كند. اين براي اپيستمولوژي اصلي ضروري می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنين يك پنجره و كليد نتيجه عادي هم هست. علامتي روي ليست عامل منفي، نتيجه نهايي منفي را نشان مي دهد كه بيانگر عوامل قبلي مثبت و منفي می باشد. هر دو نتيجه كاملاً منفي يا نسبتاً منفي، نتايج نهايي هستند. اگر در پنجره عامل منفي هيچ چيز نباشد، علامتي در پنجره بي ثبات ها بيانگر نتيجه اصلي و بي ثباتProtam می باشد كه در كل منفي می باشد. اگر چيزي در پنجره هاي عامل منفي يا بي ثبات ها عنوان گردد. يك نتيجه protam و بدون پاسخ با در نظر داشتن نبود علائم منفي و بي ثبات ها هنگامي كه نتيجه نهايي مثبت حاصل مي گردد، مشخص گردد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید