متن کامل: دانلود پروژه رشته برق در مورد انواع موتورهاي الكتريكي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

موتورهايي القايي دو فازه :

موتورهاي القايي براي كار كردن بصورت موتورهاي سه فاز، دوفاز طرح شده اند. اما در تمام موارد بايد جريان متناوب اعمال شده به استاتور ، يك ميدان گردان توليد كند ناروتو را همراه خود بكشد .

قبلاً ديديدكه چگونه جريان متناوب سه فاز كه به يك سيم پيچ سه فاز متقارن اعمال گردد ، يك ميدان مغناطيسي گردان توليد ميكند . استاتور موتورهاي القايي دوفازه داراي دو سيم پيچي می باشد كه نسبت بهم بزاويه قائمه قرار گرفته اند . نقشه ساده زير يك استاتور و فازه  را نشان ميدهد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شكل ديگري كه در زير هست و نقشه شما تيك يك موتور القايي دو فازه می باشد . دايره نقطه گذاري شده نشان دهنده سيم پيچي روتور می باشد .

اگر ولتاژهاي اعمال شده به فازهاي B-B1 , A-A1 ، 90 درجه اختلاف فاز داشته باشند ، جريانهاي گذرنده از آنها هم 90 درجه اختلاف فاز خواهند داشت و زیرا ميدانهاي مغناطيسي توليد شده در سيم پيچ ها با جريان مربوط بخود هم فاز خواهند بود ، پس ميدانهاي مغناطيسي هم 90 درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت اين دو ميدان مغناطيسي غيره فاز ، كه محورهاي سيم پيچي شان هم 90 درجه با هم زاويه دارند ، در هر لحظه به يكديگر اضافه شده و ميدان متتجه اي توليد ميكنند كه بازاء هر سيكل جريان متناوب يك دوران خواهد كرد . دياگرام زير ، منحني هاي مربوط به ميدانهاي مغناطيسي مزبور را نشان ميدهد . حروفي كه براي مشخص كردن شكل موجها بكار رفته می باشد مشابه فاز مربوطه ميباشد . در نقطه 1 ، از سيم پيچي A-A1 جريان ميگذرد وميدان مغناطيسي آن ماكزيمم می باشد ، در اين حالت جريان گذرانده، از سيم پيچي B-B1 صفر و در نتيجه ميدان مغناطيسي آنهم صفر می باشد در نتيجه ميدان مغناطيسي كلي ، در امتداد محور سيم پيچي A-A1 خواهد بود . درنقطه 2 ، ( 45درجه بعد ) ميدان مغناطيسي سيم پيچهاي A-A1 و B-B1 بطور مشترك ميدان مغناطيسي كلي را نشان ميدئهند زیرا جريانهاي كلاف ها و شدت ميدان مغناطيسي آنها مساوي می باشد . در نقطه 3 ، ( زاويه 90 درجه ) ميدان مغناطيسي در سيم پيچي A-A1 و B-B1 بطور مشترك ميدان مغناطيسي كلي را نشان ميدهند زیرا جريانهاي كلاف ها و شدت ميدان مغناطيسي آنها مساوي می باشد . درنقطه3 ، ( زوايه 90درجه ) ميدان مغناطيسي در سيم پيچي A-A1 صفر ودر B-B1 ماكزيمم می باشد ، بنابراين ميدان متتجه همانطور كه در شكل نشان داده شده می باشد در امتداد محور B-B1 قرار خواهد گرفت . بدينوسيله ازنقطه 1 تا 3 ، ميدان مغناطيسي 90درجه دوران كرده می باشد .

در نقطه 4 ( زاويه 135 درجه ) دوباره شدت ميدانهاي مغناطيسي با هم برابر ميشود ولي جهت ميدان مغناطيسي در سيم پيچي ميدان مغناطيسي در سيم پيچي A-A1 برعكس شده می باشد دوباره سيم پيچي ها A-A1 و B-B1 ميدان مغناطيسي در سيم پيچي B-B1 صفر می باشد و در سيم پيچي A-A1 مامزيمم می باشد بنابراين ميدان متتجه نيم دور ديگر دوران كرده ويك دور را كامل ميكند .

بدين ترتيب با گذاشتن دو سيم پيچي كه نسبت بهم بزوايه قائمه باشند، وبا تحريك كردن آنها با ولتاژهائيكه 90 درجه بايكديگر اختلاف فاز داشته باشند يك ميدان مغناطيسي گردان ميتوان بوجود  آورد وهمانطور كه گفته گردید از اين ميدان گردان در موتور القايي دو فاز براي گرداندن روتور بهره گیری ميشود .

موتور يك فاز :

موتور فاز ، فقط داراي يك سيم پيچي می باشد و با جريان متناوب يك فاز كار ميكنند. درتمام مواردي كه احتياج به موتورهايي با خروجي كم باشد اين موتور بطور وسيع مورد بهره گیری قرار ميگيرد . فايده بكار بردن موتور فازه اين می باشد كه در اندازه هاي كوچك ارزان تر از ساير موتورها ساخته ميشود .

همچنين اين نوع موتور احتياج به جريان متناوب سه فاز را بر طرف ميكند .موتورهاي يك فاز در وسايل ارتباطي ، فنها ، يخچال ها، دريل هاي دستي قابل حمل و ماشينهاي سنگ زني و غيره. مورد بهره گیری قرار ميگيرند .اين موتورها به دونوع تقسيم ميشوند 1) موتورهاي القاي 2 ) موتورهاي سري . در موتورهاي القايي از روتور قفس ( شبيه به قفس سنجابها ) و يك وسيله مناسب راه اندازي بهره گیری ميشود .ولي موتورهاي سري مانند ماشين هاي جريان مستقيم داراي كلكتور وزغال هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موتورهاي القايي يك فاز :

استاتور موتورهاي القايي يك فازه فقط داراي يك سيم پيچي می باشد . اين سيم پيچي ميداني توليد ميكند كه بايد گفت در امتداد محور سيم پيچي مذكور تناوب ميكند تا اينكه بگردد.

وقتي روتور ثابت می باشد ، كم وزياد شدن ( تناوب ) ميدان استاتور ، جريانهايي در روتور القا ميكند كه اين جريانها باعث به وجودآمدن ميدان روتور ميشوند . درنتيجه اثر متقابل دو ميدان بر يكديگر نيروي بروتو وارد ميشود كه ميخواهد روتور را باندازه 180 درجه بگرداند ولي زیرا اين نيرو بر مركز روتور وارد ميشود ، روتور نخواهد گرديد .

اما اگر بوسيله اي روتور را در آغاز بگردانيم ، نيروي گردنده ، بوسيله گشتاوري كه از طرف ميدان برروتور وارد ميشود ،  تقويت خواهد شدو سرعت روتور زياد خواهد گردید تا وقتي كه روتور بازا هر تناوب ميدان استاتور ، تقريبا باندازه 180 درجه بگردد . براي ياد آوري گفته ميشود كه زیرا براي ايجاد جريان هاي القايي در روتور لنگي لازم می باشد ، در سرعت ماكزيمم هر زمان كه ميدان استاتور جهتش برعكس گردد ، بايد كمتر از 180 درجه بگردد . 

زیرا ميدان مربوط به ولتاژ متناوب يك فاز اعمال شده به سيم پيچي استاتور طبيعت پالسي دارد ، موتور هاي يك القايي يك گشتاور پالسي به  بار وارد ميكنند . بنابراين بهره موتورهاي القايي يك فاز مقابل موتورهاي فاز و سه فاز كه گشتاور آنها يكنواخت تر می باشد ، كمتر می باشد .

موتورهاي القايي يك فازه – راه اندازه خازني :

دانستيد كه موتور يك فاز وقتي بوسيله اي شروع به چرخش كرد ، ديگر به چرخش خود ادامه خواهد داد .ميدانيد كه عملا نميتوان موتوري را بوسيله چرخاندن بادست راه اندازي كرد . بنابراين يك وسيله الكتريكي بايد در مدار استاتور قرار بگيرد ، تا ميدان گرداني در موقع راه اندازي توليد كنند و وقتي كه موتورراه اندازي شده ، اين وسيله بايد بتواند از مدار خارج گردد. زیرا بعد از اين ، روتور استاتور باهم ميدان گرداني توليد ميكنند كه موتور را در حال گردش نگه ميدارد . اولين نوع موتورهاي القايي يك فاز كه درمورد آنها مطالبي ياد خواهيد گرفت داراي راه اندازه خازني ميباشند . دياگرام زير شكل ساده اين نوع بار اه اندازه خازني را نشان ميدهد . استاتور، شامل يك سيم پيچ اصلي ويك سيم پيچ كمكي می باشد كه با سيم پيچ اصلي موازي ميباشد و نسبت به آن طوري قرار گرفته می باشد كه بر آن عمود می باشد . بوسيله سري كردن يك خازن با سيم پيچ كمكي و كليد راه اندازي ميتوان كاري كرد كه جريان گذرنده از سيم پيچ اصلي و جريان گذرنده از سيم پيچ دومي 90 درجه با هم اختلاف فاز داشته باشند . ظرفيت خازني كه با سيم پيچ دومي سري شده می باشد طوري می باشد كه مدار سيم پيچ مزبور يك مدار مقاومت خازن باشد بطوريكه جريان گذرنده از اين مدار 45 درجه از ولتاژ و سر آن عقب باشد . در نتيجه جريانهاي گذرنده از دو مدار 90درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت و بنابراين ميدانهاي مغناطيسي ناشي از آنها هم 90 درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت . بنابراين دو سيم پيچ مانند يك استاتور و فازه اقدام خواهند كرد و ميدان گرداني را كه براي راه اندازي موتور لازم می باشد ، توليد ميكنند.

وقتي سرعت موتور تقريبا به مقدار ماكزيمم خود رسيد ، بوسيله سيم پيچي راه انداز را از مدار جدار ميكنند و موتور مانند يك موتور القايي يك فازه كار خواهد كرد . زیرا سيم پيچي كمكي راه اندازه يك سيم پيچي ظريف می باشد ، گشتاور موتور باندازه كافي بزرگ نخواهد بود كه بارهاي سنگين را بگرداند . از طرف ديگر زیرا بهره موتور القايي دو فازه بيشتر از موتور القايي يك فازه می باشد . اغلب خواسته ميشود كه سيم پيچي كمكي راه اندازه را بطور ثابت در مدار استاتور قرار دهند كه موتور مانند يك موتور القايي دو فازه كاركند ، در اينصورت خازن راه اندازه را  معمولا بزرگ ميسازند تا جريان يادي از سيم پيچي كمكي بگذرد و بدينوسيله موتور قادر خواهد بود كه يك گشتاور راه اندازه بزرگي توليد كند . در اين موتورها وقتي سرعت موتور به مقدار معين خود رسيد ، لازم نيست كه سيم پيچي كمكي تمام جريان راه اندازي را بكشد و ظرفيت خازن را ميتوان كاهش داد . در نتيجه در راه اندازه اين موتورها ، دو خازن بكار ميرود كه با هم بطور موازي وصل ميشوند و يكي از آنها براي اينست كه وقتي موتور به سرعت اسمي خود رسيد از مدار خارج گردد . اينگونه موتورها را موتور القايي با راه اندازه خازني ميگويند .

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

موتور هاي القايي با قطب هاي شكاف دار :

موتورهاي القايي با قطب هاي شكاف دار يك فاز می باشد كه از روش ديگري براي راه اندازي روتور بهره گیری ميكند . در اين موتور ، با نوعي فرم دادن به استاتور ، ميدان گردان ايجاد ميشود . اين موتورها مانند موتورهاي جريان مستقيم داراي قطب هاي برجسته ميباشند و قسمت هايي از سطح قطبها شكاف داده شده كه در آن شكافها نوارهاي مسي قرار گرفته می باشد . در شكل زير ، قطبها با نوارهاي  مسي نشان داده شده می باشد .

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید