دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته برق در مورد موقعيت كلي نيروگاه گازي ري – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

شرايطي كه باعث فرمان تريپ توربين گاز و عملكرد رله L86 مي‌گردد عبارتند از :

1-3- اگر لرزش ياتاقانهاي 1 الي 5 از نقطه تنظيم بيشتر گردد يعني لرزش ياتاقانها در حالت LOAD NO به 250 ميكرون و در حالات بارگيري به 130 ميكرون برسد آلارم قرمز HIGH VIBRATION ظاهر و رله L86 فعال مي‌گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2-3- چنانچه فرمان جرقه صادر گردد و بعد از گذشت زمان 100 ثانيه شعله در اتاق احتراق مستقر نشود و شعله بين ها شعله را نبينند ، آلارم قرمز FLAME OUT ظاهر مي‌گردد .

3-3- هنگاميكه سرعت واحد زير 85% باشد و بليد والوها بسته باشند سيگنال مربوطه آلارم قرمز BLEED VALVE CLOSE را روشن مي‌نمايد و رله L86 اقدام مي‌نمايد.

4-3- هنگاميكه سرعت واحد كمتر از 85% باشد و گايدون مدخل ورودي هوا باز باشد، آلارم قرمز INLET GUIDE VANE OPEN ظاهر مي‌گردد.

5-3- چنانچه درجه حرارت هواي خنك كن روتور ( ROTOR COOLING AIR ) به نقطه تنظيم آلارم و به برسد ، آلارم قرمزROTOR COOLING AIR TEMP.HIGH ظاهر خواهد گردید.

6-3- چنانچه آتش سوزي در واحد رخ داده و درجه حرارت ، در نقاط مختلف توربين به بيش از حد مجاز برسد مثلاً درجه حرارت داخل موشكي توربين ( اگزوز ) توسط ترموكوپل مقدار را حس نمايد ،‌ باعث عملكرد رله L86 شده و آلارم قرمز FIRE ظاهر خواهد گردید.

7-3- هر گاه پوش باتون (PUSH BUTTON) توقف اضطراري (EMERG STOP ) توسط اپراتور فشرده گردد ، باعث تريپ توربين گاز و ظاهر شدن آلارم
EMERG HAND TRIP مي‌گردد.

8-3- چنانچه درجه حرارت فلز ياتاقان ها به درجه سانتي گراد برسد باعث فعال شدن رلة L86 شده و آلارم قرمز BEARING METAL TEMP.HIGH ظاهر مي‌گردد.

9-3- چنانچه فشار روغن روغنكاري توسط كليد فشاري PS-112 A ،‌‌‏ فشار كمتر از 8/0 را احساس نمايد ، آلارم قرمز LUBE OIL PRESS LOW ظاهر مي‌گردد.

10-3- هنگاميكه موتور راه انداز روشن باشد و فشار هواي كلاچ توسط كليد فشاري PS-412A احساس گردد به كمتر از 12 رسيده باشد، آلارم قرمز CLUTCH AIR PRESS ABNORMAL ظاهر خواهد گردید.

11-3- هنگاميكه موتور راه انداز در مدار نباشد و فشار هواي كلاچ بالا باشد ، سيگنال مربوطه آلارم قرمز CLUTCH AIR PRESS ABNORMAL را روشن مي‌نمايد.

12-3- زماني كه فشار گاز ورودي توسط كليه فشاري PS-257 حس شده و به كمتر از 11 برسد ،‌آلارم FUEL GAS SUPPLY PRESS LOW ظاهر و رله L86 اقدام مي‌كند .

13-3- چنانچه انتخاب سوخت واحد گازوئيل باشد و فشار مكش پمپ سوخت گازوئيل توسط كليه فشاري PS-204B حس گردد كه به صفر رسيده و يا موتور پمپ سوخت گازوئيل از كار بيفتد باعث تريپ و ظاهر شدن آلارم قرمز
F.O.P. SUCTION PRESS LOW و يا F.O.P, MOTOR TRIP   مي‌گردد.

14-3- هر گاه متوسط درجه حرارت گاز خروجي توربين بيشتر از 580 گردد و يا متوسط درجه حرارت مسير پره ها بيشتر از 650 گردد فرمان تريپ توربين گاز با آلارم BLADE PATH EXH.GAS TEMP.HIGH مي‌گردد.

15-3- هر گاه متوسط درجه حرارت پره ها در 18 نقطه با پائين ترين آن از حد مجاز تجاوز كرده و به 60 برسد ، رله L86 فعال شده و آلارم قرمز BLADE PATH SPREAD TEMP.HIGH ظاهر مي‌گردد.

16-3- هر گاه دو خط تغذيه كه براي مگك (MEGAC) بهره گیری شده می باشد قطع گردد ، آلارم قرمز MEGAC P.S DOUBLE FAIL ظاهر مي‌گردد.

17-3- هنگاميكه سيگنال سرعت روي MEGAC وضعيت غير عادي پيدا نمايد ، رله L86 اقدام نموده و آلارم قرمز MEGAC SIGNAL ABNORMAL ظاهر مي‌گردد.

18-3- چنانچه موتور راه انداز ، در زمان راه اندازي از كار بيفتد با آلارم قرمز STARTING MOTOR TRIP واحد تريپ مي‌نمايد.

19-3- هر گاه فشار روغن تورك كنورتر توسط كليه فشاري PS-113 احساس گردد كه به كمتر از 2 و يا درجه حرارت و روغن درين تورك كنورتر توسط ترموكوپل TE-411 به 100 برسد باعث تريپ واحد با آلارم TORQUE CON.ABNORMAL مي‌گردد.

20-3- در صورتيكه سيستم OVER SPEED الكتريكي يا مكانيكي سرعت بيشتر از %112 دور نامي‌را اعلام نمايند ، با عملكرد اين سيستم باعث تريپ توربين با آلارم قرمز OVER SPEED مي‌گردد.

21-3- زماني كه رله فركانس كم ( UNDER FREQUENCY RELAY) ، فركانس ژنراتور را به مقدار HZ47 احساس نمايد،لامپ آلارم قرمز UNDER FREQUENCY توسط سيگنال مربوطه روشن خواهد گردید.

22-3- وقتي كه برنامة مرحله اي ملسك (MELSEC) بطور صحيح كار نكند ، تريپ واحد با آلارم قرمز BACK-UP SEQUENCE ACTUATE انجام مي‌گيرد.

23-3- چنانچه اشكالي در C.P.U ملسك ايجاد گردد ، رلة L86 فعال و آلارم قرمز MELSEC C.P.U ERROR ظاهر مي‌گردد.

24-3- زماني كه اشكالي در منبع تغذيه AC 110 V و يا DC 125V كنترل كنندة مدار ملسك به وجودآيد ،‌آلارم قرمز MELSEC POWER FAIL ظاهر مي‌گردد .

25-3- اگر درجه حرارت C.P.U ملسك بيشتر از 50 گردد ( به علت اشكال در فن خنك كن ملسك و يا بالا بودن درجه حرارت اتاق فرمان واحد ) تريپ واحد با ، آلارم قرمزTEMP.HIGH MELSEC C.P.U صورت مي‌گيرد.

26-3- چنانچه عملكرد لاجيك C.P.U ملسك غير عادي بوده و اشكالي در كارت كنترل (SCB يا SCA ) CPU به وجودآيد آلارم قرمزTEST PROGRAM ABNORMAL ظاهر و رله L86 اقدام مي‌نمايد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

27-3- به علت فقدان منبع تغذيه DC 125V جهت پانل رلة كمكي اينترلاك آلارم قرمز DC 125 V POWER FAIL ظاهر خواهد گردید.

28-3- چنانچه در هر قسمت الكتريك واحد اشكالي به وجودآيد باعث فعال شدن رلة L86 مي‌گردد.

با در نظر داشتن دياگرام كنترل لاجيكي ، براي اينكه لامپ سيگنال READY TO START روشن گردد و واحد آماده راه اندازي گردد بايد خروجي گيت AND در مسير ،‌ يك (1) شده و داراي سيگنال يا ولتاژ باشد و لازمه آن اين می باشد كه تمام ورودي هاي گيت AND ، يك ( 1 ) گردد لذا بايد شرايط زير موجود باشد:

1 ـ ترنينگر در مدار بوده و لامپ TURNING ON روي پانل توربين روشن باشد . با روشن بودن لامپ مذكور در قبل از راه اندازي ،‌ الكترو موتور AC هر دقيقه سه بار شفت توربين را به حركت در مي‌آورد و خروجي TG ON مقدار يك ( 1 ) شده و داراي سيگنال خواهد بود.

2 ـ وصل رلة اينترلاك استارت START INTERLOCK.

چنانچه صحت شرايط اينترلاك استارت كه قبلاً توضيح داده گردید وجود داشته باشد، ورودي ديگر گيت AND نيز يك (1) و داراي سيگنال يا ولتاژ مي‌باشد.

3 ـ عدم دريافت فرمان تريپ (TRIP) توربين گاز و يا عدم فعاليت رله L86 .

چنانچه عدم دريافت تريپ وجود داشته باشد و رله L86 اقدام نكرده باشد ، ورودي به گيت NOT ، صفر (0) و خروجي آن بر عكس شده و يك (1) مي‌گردد در نتيجه تمام وروديهاي گيت AND يك (1) می باشد و در خروجي گيت مذكور زماني سيگنال يا ولتاژ خواهيم داشت كه وروديهاي آن يك (1 ) باشد . لذا سيگنال مستقر شده در خروجي گيت   AND به L رسيده و لامپ READY TO START را روشن مي‌نمايد. در اين حالت پمپ روغن كمكي در وضعيت LOW بوده و فشار روغن را جهت روغنكاري تأمين مي‌نمايد.

با روشن شدن لامپ READY TO START واحد آماده راه اندازي مي‌باشد و با در نظر داشتن وجود گيت AND در مسير ،‌ يكي از وروديهاي آن يك (1) و داراي سيگنال مي‌باشد . حال اگر پوش باتون استارت را فشار دهيم ورودي ديگر گيت AND ، نيز يك (1) شده و در خروجي سيگنال خواهيم داشت و واحد استارت مي‌گردد.

با استارت واحد ، خروجي گيت AND به مقدار يك (1) مي‌رسد و فيليپ فلاپ
(FLIP-FLOP) موجود SET مي‌گردد و خروجي فيليپ فلاپ نيز به مقدار يك (1 ) باقي مانده و سيگنال به CONTROL ON MASTER رسيده و لامپ آن را روشن نموده و رلة MASTER RELAY ) ) L4 ، انرجايزيد مي‌گردد.

سيگنال خروجي (F.F) اولي ، فيليپ فلاپ ديگري را SET نموده و خروجي آن يك (1) شده و اجزاء و سيستمهاي زير را وارد مدار مي‌نمايد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1 ـ فنهاي كولر هواي خنك كن وارد مدار مي‌گردد.

1 – COOLING AIR COOLER FAN ON

2 ـ فنهاي كولر روغن روغنكاري وارد مدار مي‌گردد.

2- LUBE OIL COOLER FAN ON

3 ـ فن خنك كن هواي اينسترومنت وارد مدار مي‌گردد.

3- INST.AIR COOLER FAN ON

4 ـ فن گردگير ( DUST LOUVER ) ژنراتور وارد مدار مي‌گردد.

4- GEN.DUST LOUVER FAN ON

5 ـ فن گرد گير ( DUST LOUVER ) فيلتر هواي كمپرسور وارد مدار مي‌گردد.

5- AIR FILTER DUST LOUVER FAN ON

چنانچه به هر علتي MASTER CONTROL OFF گردد (فرمان توقف صادر گردد) به علت وجود رله تأخير زماني TIME DELAY كه سر راه آن قرار دارد بعد از يك ساعت تأخير، FLIP-FLOP موجود را ريست نموده و تجهيزات فوق از مدار خارج مي‌گردند .

مرحلة بعدي زماني می باشد كه پمپ روغن كمكي با سرعت بالا ( HIGH) وارد مدار مي‌گردد و لازمه آن اين می باشد كه سيگنال ( سرعت بالا ) به آن اعمال گردد . با در نظر داشتن گيت AND در مسير ، يكي از وروديهاي اين گيت از قبل (1) بوده و داراي سيگنال مي‌باشد. چنانچه سرعت واحد به دور نهايي RATED SPEED نرسيده باشد ، خروجي PATED SPEED ، صفر (0) می باشد و زیرا در سر راه آن گيت NOT هست آنرا معكوس كرده و در خروجي يك (1) خواهد گردید و ورودي ديگر گيت AND نيز يك (1) و در خروجي سيگنال مستقر شده و پمپ روغن كمكي با سرعت بالا (AUX.L.O.PUMP HIGH SPEED) وارد مدار مي‌گردد و فشار 6.5 را جهت روغنكاري تأمين مي‌نمايد.

مرحله بعد تورك كنورتر و كلاچ را ه انداز در مدار قرار مي‌گيرد، در اين مرحله سيگنال به گيت AND رسيده و يكي از ورودي هاي آن يك (1) می باشد و ورودي ديگر زماني يك (1 ) می باشد كه سرعت كمتر از 67 % باشد در اين حالت خروجي SPEED <67% صفر (0) و زیرا در سر راه آن گيت NOT هست آنرا معكوس كرده و خروجي آن يك (1) مي‌گردد و در نتيجه دو ورودي گيت AND ، يك (1) و در خروجي سيگنال خواهيم داشت كه اين سيگنال باعث عملكرد رلة 0173 X مي‌گردد و سونولوئيد والو412A بر قرار شده و باز مي‌گردد و سونولوئيد والو412 B نيز بسته مي‌گردد و كلاچ راه انداز وارد مدار خواهد گردید.

همزمان با بسته شدن كلاچ راه انداز ، رلة 0176 X . اقدام نموده و سونولوئيد
والوSV-70 نيز برقدار مي‌گردد و والو CV-70 ( TORQUE CONVERTOR ISOLATION VALVE ) باز و روغن وارد تورك كنورتر ( مبدل گشتاور ) مي‌گردد و فشار روغن تورك كنورتر حدود 5 مي‌رسد .

با وارد شدن كلاچ راه انداز و تورك كنورتر در مدار ، ورودي هاي گيت AND ، يك (1) شده و خروجي آن نيز يك ( 1 ) خواهد گردید و بريكر موتور راه انداز (52 SM) بسته شده و موتور راه انداز روشن و لامپ سيگنال STARTING DEVICE ON بر روي پانل توربين روشن مي‌گردد.

چنانچه فشار روغن ورودي به تورك كنورتر هنگام كاركرد موتور راه انداز ، توسط كليد فشاري PS-113 احساس گردد كه به 2 افت نمايد و يا درجه حرارت روغن درين تورك كنورتر توسط ترموكوپل TE-411 به 100 برسد واحد با آلارم قرمز TORQUE CONV.ABNORMAL تريپ مي‌نمايد.

اگر موتور راه انداز در مدتت 10 ثانيه استارت نگرردد توربين با آلارم
STARTING MOTOR TRIP از كار مي‌افتد.

مرحله بعد ، چنانچه راه اندازي با سوخت گازوئيل باشد ، پمپ انتقال سوخت (ترانسفر ) گازوئيل وارد مدار ميگردد و براي به مدار آمدن پمپ مذكور ، با در نظر داشتن دياگرام، يكي از ورودهاي گيت AND در مسير ،‌ از قبل يك (1) می باشد و زیرا انتخاب سوخت گازوئيل مي‌باشد لامپ OIL FUEL نيز بر روي پانل توربين روشن مي‌باشد، پس ورودي ديگر گيت مذكور نيز يك ( 1 ) مي‌گردد،‌از طرفي اگر فرمان ‌HOLD يا نگه داشتن سيكل راه اندازي صادر نگرديده باشد خروجي HOLD صفر (0) و زیرا گيت NOT در سر راه آن قرار دارد ورودي به آن صفر (0 ) و خروجي آن بر عكس شده و يك (1) خواهد گردید و پمپ ترانسفر سوخت گازوئيل F.O.TRANSF PUMP ON وارد مدار مي‌گردد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید