فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته برق در مورد موقعيت كلي نيروگاه گازي ري – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

مرحلة بعدي زماني می باشد كه جرقه زنها وارد مدار مي‌گردند . چنانچه سرعت واحد به سرعت جرقه زدن برسد ، خروجي IGNITION SPEED ، يك (1) مي‌گردد و با در نظر داشتن وجود گيت AND در مسير ،‌ يكي از ورودي هاي آن يك (1) خواهد گردید. و ورودي ديگر آن نيز از قبل يك (1) و داراي سيگنال می باشد پس خروجي گيت مذكور نيز يك (1) شده و رله 0168 X اقدام نموده و سونولوئيد والو (OVER SPEED TRIP SOLONID VALVE ) SV-4 انرجايزيد مي‌گردد و با مستقر شدن آن بسته شده و فشار روغن از كارانداز سرعت زياد توسط كليد فشاري PS-104 حس شده و به 5 مي‌رسد و والو اوراسپيد گاز و يا اوراسپيد گازوئيل باز شده و اجازه مراحل راه اندازي را صادر مي‌نمايد و لامپ سيگنال O.S.TRIP PRESS بر روي پانل توربين روشن مي‌گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

چنانچه فرمان HOLD ( باز داشتن ) واحد از ادامه راه اندازي نيامده باشد ورودي به گيت NOT صفر (0) و خروجي آن يك (1) مي‌گردد و با در نظر داشتن گيت AND در مسير ، يكي از ورودي هاي آن يك ( 1 ) می باشد و ورودي ديگر آن از قبل نيز يك (1) بوده و با باز شدن والواوراسپيد ، سه ورودي گيت مذكور يك (1) و در خروجي داراي سيگنال بوده و فرمان جرقه صادر خواهد گرديد.

در صورتيكه انتخاب سوخت گاز باشد، لامپ GAS FUEL بر روي پانل توربين روشن بوده و با در نظر داشتن گيت AND در مسير ، يكي از ورودي هاي آن يك ( 1 ) مي‌گردد و ورودي ديگر قبل از آن يك ( 1 ) بوده و در خروجي سيگنال خواهيم داشت و اين سيگنال باعث عملكرد رله 0174 X شده و سونولوئيد والو SV-3G مستقر مي‌گردد و با مستقر شدن آن والو CV-3G (F.G ISOLATION VALVE ) باز مي‌گردد.

چنانچه انتخاب سوخت گازوئيل باشد ، لامپ OIL FUEL بر روي پانل توربين روشن بوده و با در نظر داشتن گيت AND يكي از ورودي‌هاي آن يك ( 1 ) و ورودي ديگر نيز از قبل يك ( 1 ) بوده و در خروجي سيگنال مستقر مي‌گردد و اين سيگنال باعث عملكرد رله 0175 X شده و سونولوئيد و الو SV-3D را انرجايزيد مي‌نمايد و با بر قرار شدن سونولوئيد مذكور والو ايزوليشن سوخت گازوئيل CV-3D باز شده و پمپ اصلي سوخت گازوئيل نيز وارد مدار مي‌گردد.

چنانچه شعله مستقر نباشد ، خروجي FLAME ON ، مقدار صفر (0) می باشد و زیرا گيت NOT در سر راه آن قرار دارد خروجي آن ( 1 ) خواهد گردید ، لذا ورودي هاي گيت AND يك (1) شده و در خروجي سيگنال خواهيم داشت و توسط اين سيگنال رلة 0177 X اقدام نموده و سونولوئيد والو SV-14 مستقر مي‌گردد و با مستقر شدن آن والو CV-14 ( ATOMIZING AIR ISOLATION VALVE ) باز خواهد گردید .

با فرمان جرقه ، ترانس جرقه زن با در نظر داشتن رلة تأخيري (T.D)TIME DELAY براي مدت 60 ثانيه كه شمارش آن به اتمام برسد وصل بوده و اقدام جرقه زدن انجام مي‌گيرد و لامپ سيگنال IGNITION بر روي پانل توربين روشن مي‌گردد.

مرحلة بعدي زماني می باشد كه شعله در اتاقهاي احتراق مستقر شده و لامپ FLAME ON روشن گردد . جرقه زنها كه بر روي اتاقهاي احتراق 9 و 10 قرار دارند
(در دورR.P.M 750 ) وارد مدار مي‌گردند و بعد از 20 ثانيه شعله وارد اتاقهاي احتراق شده و توسط فيلم ديتكتور ها ( FLAME DETECTORS ) كه تعداد آنها چهار تا بوده و دو تاي آنها بر روي اتاق احتراق 1 و دو تاي ديگر بر روي اتاق احتراق 18 قرار دارند وجود شعله را اعلام مي‌نمايند و با وجود شعله لامپ مربوطه به رله هاي
UX-1A و UX-1B و UX-18A و UX-18B روشن خواهد گردید.

مطابق دياگرام ، چنانچه توسط فيلم ديتكتورها وجود شعله اعلام گردد ورودي به گيتهاي OR يك (1) و خروجي آن نيز يك (1) می باشد و سيگنال به گيت AND اعمال مي‌گردد پس در خروجي داراي سيگنال خواهد بود و لامپ FLAME ON روشن مي‌گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با مستقر شدن شعله كامل در اتاقهاي احتراق والو CV-7 كه سوخت اضافي اتاق احتراق را تخليه مي‌نمايد توسط فشار هواي كمپرسور بسته مي‌گردد.

چنانچه به عللي ( اشكال در جرقه زنها و يا شعله بين ها ) ،‌ شعله بين ها عدم شعله را بعد از دورة جرقه احساس نمايند واحد با آلارم قرمز FLAME OUT تريپ مي‌نمايد .

با افزايش دور توربين حدود R.P.M 1000 ، كنترل از FUEL LIMIT بر روي GOVERNOR CONTROL قرار مي‌گيرد و از اين به بعد گاورنر، افزايش سرعت توربين را كنترل و لامپ آن روشن مي‌گردد.

هنگاميكه دور توربين به 1300 R.P.M برسد ، در اين مرحله كه به آن دور بحراني توربين ناميده مي‌گردد ، آغاز مي‌گردد.

مرحلة بعدي رسيدن به مرحلة ACCELRATION ( شتابگيري ) توربين مي‌باشد كه در دور 2050 R.P.M شروع خواهد گردید.

در اين مرحله براي روشن شدن لامپ ACCEL ،‌ با در نظر داشتن گيت AND در مسير ، بايد ورودي هاي آن يك (1) و در خروجي سيگنال داشته باشيم. لذا يكي از ورودي هاي گيت مذكور قبل از آن يك ( 1 ) می باشد و دور توربين نيابد به دور نهايي يا
RATED SPEED رسيده باشد پس در اين حالت خروجي RATED SPEED ، صفر (0) و زیرا گيت NOT در مسير قرار داده شده خروجي گيت مذكور يك خواهد گردید و ورودي ديگر گيت AND زماني يك (1) مي‌گردد كه كلاچ راه انداز و موتور راه انداز از مدارخارج و والو تورك كنورتر ( CV-70 ) نيز بسته شده و روغن وارد تورك كنورتر نگردد.

با رسيدن واحد به سرعت قطع كلاچ ، بريكر موتور راه انداز (52 SM ) باز شده و موتور راه انداز خاموش مي‌گردد و با عملكرد رلة ‌0173 X سونولوئيد والو 412 A دي انرجايزيد شده و بسته مي‌گردد و نيز سونولوئيد والو 412 B باز شده و كلاچ راه انداز از مدار خارج خواهد گردید . در ضمن رلة 0176 X نيز اقدام نموده و سونولوئيد والو SV-70 دي انرجايزيد شده و والو CV-70 نيز بسته خواهد گردید و روغن وارد تورك كنورتر نمي‌گردد .

با اعمال فوق كليه ورودي هاي گيت AND ، يك (1) شده و خروجي آن نيز يك (1) مي‌گردد و لامپ سيگنال ACCEL بر روي پانل توربين روشن خواهد گردید .

با روشن شده لامپ ACCEL ، توربين به مرحلة خودكفايي رسيده و افزايش دور تا دور نهايي ، توسط توربين كه قادر به چرخاندن محور مي‌باشد انجام مي‌گيرد.

مرحلة بعدي ، براي بسته شدن بريكر تحريك ژنراتور (41E) ، چنانچه دورتوربين به 95% دور نامي(‌R.P.M 2850 ) رسيده باشد و اگر سيستم سنكروناسيون در حالت اتوماتيك بوده و لامپ AUTO SYNC بر روي پانل توربين روشن باشد ،‌ بطور اتوماتيك بريكر تحريك بسته خواهد گردید و چنانچه سنكر و ناسيون در حالت دستي ( MANUAL) باشد بريكر تحريك توسط پوش باتون بسته خواهد گردید و با بسته شدن بريكر تحريك ژنراتور لامپ سيگنال FIELD BKR ON روشن مي‌گردد.

آخرين مرحله راه اندازي رسيدن به دورنهايي ياRATED SPEED می باشد و براي رسيدن به اين مرحله ،‌در دور 98% دور نهايي (2940 R.P.M ) ، بليد والوها بسته وگايدون ورودي هوا بطور كامل باز مي‌گردد . در اين مرحله با عملكرد رلة 0170 X سونولوئيدوالو SV-6B برقدار شده و آغاز بليدوالو فشار بالا CV-6B ( COMPROSSOR HIGH PRESS BLEED VALVE ) كه از مرحلة يازدهم كمپرسور گرفته شده بسته و سپس با عملكرد رله 0169 X سونولوئيد والو SV-6A نيز مستقر شده و بليدوالو فشار پائين (COMPROSSOR LOW PRESS BLEED VALVE )CV-6A كه از مرحلة ششم كمپرسور گرفته گردید بسته مي‌گردد و با بسته شدن بليدوالوها ، رلة 0171 X اقدام نموده و سونولوئيد والو SV-28 را برقدار مي‌نمايد و با برقدار شدن آن والو CV-28 ( INLET GULDE VANE ACTUATOR ) بطور كامل باز شده و گايدون روي 8.19 قرار مي‌گيرد و لامپ سيگنال RATEED SPEED بر روي پانل توربين روشن مي‌گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لازم به توضيح می باشد كه پمپ كمكي روغن كه با سرعت بالا از ابتداي راه اندازي در مدار بوده در 98% دور از كار افتاده و پمپ اصلي كه توسط جعبه دنده به گردش در مي‌آيد وارد مدار شده و فشار روغن جهت روغنكاري را تأمين مي‌نمايد.

از آغاز استارت واحد تا رسيدن دور به دور نهايي 3000 R.P.M ، 15 دقيقه طول كشيده و واحد NO LOAD مي‌گردد .

بررسي مراحل پارالل ( وصل ژنراتور به شبكه )

اقدام وصل ژنراتور به شبكه را سنكرو نايزينگ مي‌نامند كه توسط دستگاهي به نام سنكرونايزر ( SYNCRONIZER) انجام مي‌گيرد.

هنگاميكه دور توربين به 3000 R.P.M رسيده و لامپ RATED SPEED روي پانل توربين روشن گرديد ، براي پارالل كردن ژنراتور با شبكه ، ضمن روشن بودن لامپ MANU SYNC روي پانل ژنراتور ،‌ آغاز بايد از قسمتهاي مختلف توربين بازديد بعمل آورده و نيز درجه حرارت قسمتهاي مختلفي توربين كنترل شده و لرزش ياتاقانهاي 1 تا 5 توربين بر روي مانيتور لرزش نرمال باشد و منحني لرزش بر روي ثبات لرزش نيز سير نزولي داشته باشد ، در اين صورت مي‌توان اقدام به پارالل ژنراتور با شبكه نمود. پس از اينكه شرايط فوق مستقر گردید چنانچه قبلاً بريكر تحريك بسته نشده باشد ( در دور 95%)، آغاز بريكر تحريك ،‌ توسط دكمه فشاري ( FIELE.BKR ON ) بسته مي‌گردد و سپس دكمه AVR ON را فشار داده تا توسط تنظيم كننده ولتاژ اتوماتيك
(AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ) AVR ولتاژ ژنراتور تنظيم گردد.

چنانچه فركانس ژنراتور از 50 HZ پائينتر باشد توسط دكمه GOVERONOR RAISE ، دور توربين را مقداري افزايش داده تا فركانس ژنراتور كمي‌بيشتر از فركانس شبكه شده تا عقربة سنكرون اسكوپ در جهت عقربه ساعت ( مثبت ) گردد . سپس دكمه فشاري AUTO SYNC را فشار داده و با اين اقدام عقربة سنكرون اسكوپ به چرخش در آمده و زماني كه فركانس و ولتاژ و دامنة فاز هاي ژنراتور با شبكه برابر گرديدند در اين لحظه با فعال شدن رله هاي 25 X و 25 Y و 25 V بر روي سنكرونايزر ( SYNCRONIZER ) بريكر ژنراتور بسته و لامپ سيگنال GEN.BKR ON بر روي پانل ژنراتور و نيز لامپ قرمز 52 G بر روي پانل بريكر ژنراتور روشن مي‌گردد.

با بسته شدن بريكر ژنراتور واحد آماده بارگيري مي‌گردد و با افزايش باربه بيش از 5MW بلافاصله لامپGAS/OIL TRANSF AVAIL بر روي پانل توربين روشن مي‌گردد و از اين لحظه به بعد واحد قابل CHANGE ( تغيير سوخت ) خواهد بود . لذا واحدهاي ميتسوبيشي در حالت NO LOAD امكان تغيير سوخت نخواهد بود.

فرمان وصل ترنينگر ( TURNING ON ) هنگامي‌صادر مي‌گردد كه فرمان تريپ يا توقف واحد صادر شده و دور توربين به صفر رسيده باشد و با در نظر داشتن گيت AND ، ورودي هاي گيت مذكور يك ( 1 ) و در خروجي نيز يك 1 ) بوده و داراي سيگنال مي‌باشد و ترنينگر درگير شده و موتور AC ترنينگر وارد مدار مي‌گردد و در نتيجه ورودي هاي به گيت بعدي AND ، يك ( 1 ) و در خروجي آن سيگنال خواهيم داشت و سيگنال لامپ TURNING ON را بر روي پانل توربين روشن خواهد كرد.

كاهش و افزايش بار واحد

با در نظر داشتن دياگرام براي افزايش بار ( LOAD UP ) واحد ،‌ چنانچه پوش با تون GOVERNOR RAISE را فشار دهيم خروجي آن به مقدار يك ( 1 ) خواهد گردید و سيگنال به گيت AND مي‌رسد و يكي از ورودي هاي گيت مذكور يك ( 1 ) می باشد و زیرا پوش باتون GOVERNOR LOWER فشار داده نشده و نيز فرمان STOP داده نشده می باشد . پس خروجي گيت OR صفر ( 0 ) و در نتيجه خروجي گيت AND پائيني صفر ( 0 ) خواهد بود و زیرا گيت NOT سر راه آن قرار دارد خروجي آن برعكس شده و يك ( 1 ) مي‌گردد لذا ورودي ديگر گيت AND بالايي نيز يك ( 1 ) شده و در خـروجي آن نيز يك (1) خواهد گردید و سيگنال باعث افزايش بار (LOAD UP) مي‌گردد.

براي كاهش بار ( LOAD DOWN ) واحد ، چنانچه پوش باتون
GOVERNOR LOWER را فشار دهيم خروجي آن به مقدار يك (1) خواهد گردید و در مسير گيت OR قرار دارد لذا خروجي گيت مذكور نيز يك (1) می باشد و اين سيگنال به گيتAND پائيني اعمال مي‌گردد و يكي از ورودي هاي اين گيت (1) مي‌گردد و زیرا پوش باتون GOVERNOR RAISE فشار داده نشده لذا خروجي گيت AND بالايي صفر (0) و زیرا گيت NOT سر راه آن قرار داد خروجي آن معكوس شده و يك ( 1 ) مي‌گردد لذا ورودي دوم گيت AND پائيني يك (1 ) خواهد گردید و سيگنال مستقر شده باعث كاهش بار ( LOAD DOWN ) مي‌گردد.

بررسي توقف واحدهاي ميتسوبيشي

براي STOP واحدهاي ميتسوبيشي ، چنانچه سوخت آن گازوئيل باشد ،‌ آغاز بايد بار آنرا كاهش داده تا به حداقل ( MW 20 ) برسد ، با روشن بودن لامپ
GAS/OIL TRANSF AVAIL بر روي پانل توربين و نرمال بودن فشار گاز (بالاي 15) ، پوشش باتون FUEL GAS را فشار داده و بعد از حدود 3 دقيقه واحد تغيير سوخت خواهد داد .

پس از تغيير سوخت واحد بر روي سوخت گاز، با فشردن پوش باتون STOP بار واحد كاهش پيدا مي‌نمايد و با كاهش بار به حدود 3MW فرمان باز شدن بريكر ژنراتور صادر مي‌گردد. و لامپ GEN BKR OFF بر روي پانل ژنراتور و نيز لامپ سبز 52 G بر روي پانل بريكر ژنراتور روشن مي‌گردد. با باز شدن بريكر ژنراتور بلافاصله لامپ تغيير سوخت واحد بر روي پانل توربين خاموش شده و واحد در حالت NO LOAD قابل CHANGE بر روي گازوئيل نخواهد بود . سه دقيقه بعد از باز شدن بريكر ژنراتور ، بريكر تحريك باز شده ‌‌( FIELD BKR OFF ) و AVR نيز از مدار خارج و لامپ
AVR OFF نيز روشن خواهد گردید و واحد متوقف مي‌گردد .

با توقف واحد ،‌ والوهاي سوخت بسته و سوخت قطع خواهد گردید و دور توربين كاهش يافته و از 98% دور به پائين پمپ اصلي روغن از مدار خارج و پمپ كمكي وارد مدار شده و در وضعيت HIGH اقدام روغنكاري ياتاقانها و جعبه دنده را بعهده خواهد داشت. در ضمن مكندة‌ بخارات روغن ( VAPOR EXTRACTOR ) نيز در دور 98% به پائين نيز وارد مدار شده و مكش بخارات روغن را انجام مي‌دهد.

بعد از باز شدن بريكر تحريك حدوداً 35 دقيقه طول مي‌كشد تا دور توربين به صفر ‌برسد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید