متن کامل: دانلود پروژه رشته برق در مورد ميكروگنترلر Atmega 16 – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ديگر كاربردهاي پورت B
* PORT B-7 SCK

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

SCK: كلاك خروجي Master وكلاك ورودي slave براي ارتباط spi می باشد. زماني كه SPI به عنوان SLAVE شكل دهي مي گردد اين پايه ها باتوجه به تنظيم DDB7 ورودي درحالت Master خروجي تعريف مي گردد.
* PORT B.6-MISO
MISO: ورودي داده Master وخروجي داده laveكه براي ارتباط SPI بهره گیری مي گردد. زماني كه SPIورودي ودرحالت slave به عنوان خروجي بهره گیری مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
* PORTB. 5-MISO
MISO: ورودي داده SLAVE وخروجي داده Master كه براي ارتباط SPI بهره گیری مي گردد. زماني كه SPI به عنوان Master شكل دهي گردد اين پايه با در نظر داشتن تنظيمات DDB5 خروجي ودرحالت slave به عنوان ورودي بهره گیری مي گردد.
* PORT.4-SS
SS: زماني كه SPI به عنوان slave شكل دهي گردد PB.4 با در نظر داشتن DDB4 ورودي تعريف مي گردد ودر slave با LOWشدن اين پايه SPI فعال مي گردد. اين پايه در Master مي تواند خروجي يا ورودي تعريف گردد.
* AIN 1 ، PORTB.3-COC0
AIN1: ورودي منفي مقايسه كننده آنالوگ می باشد.
OC 0: ديگر كاربرداي پايه به عنوان خروجي مد مقايسه اي Timer/counter 0 می باشد. پايه PB3 بايك كردن DDP7 مي تواند براي خروجي مد مقايسه اي Timer/counter 0 شكل دهي گردد.
* PORTB .3-INTZ, AIN 0
AIN 0: ورودي مثبت مقايسه كننده آنالوگ می باشد.
INTZ: ديگر كاردبرد اين پايه به عنوان منبع وقفه خارجي دو می باشد. پايه PB2 مي تواند به عنوان منبع وقفه خارجي براي ميكرو بهره گیری گردد.
* PORT B.1-T-1
T1: ورودي كلاك براي Timer/counter 1 می باشد.
* PORT B, 0- XCK, TO
T 0: ورودي كلاك براي Timer/counter 0 می باشد.
XCK: اين پايه نيز مي تواند به عنوان كلاك خارجي USART بهره گیری گردد. اين پايه فقط زماني كه USART در مد آسنكرون كار مي كند فعال مي گردد.
پورت C
پورت C يك دوطرفه 8 بيتي می باشد. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORTدارد. يك ‌‌آدرس براي رجيستر داده PORTC، دومي رجيستر جهت داده DDRC وسومي پايه ورودي پورت C، PINC می باشد. آدرس پايه هاي ورودي پورت C فقط قابل خواندن می باشد درصورتي كه رجيستر داده رجيستر جهت داده هم خواندني وهم نوشتني می باشد. تمام پايه هاي پورت داراي مقاومت(Puullup) مجزا هستند. بافر خروجي پورت Cمي تواند تا mA20 را sink كند ودرنتيجه LED را مستقيماً راه اندازه مي كند. هنگامي كه POC-PC7 با مقاومت هاي Pull-DOWN خروجي بهره گیری مي شوند آن هاsource جريان مي شوند زماني كه مقاومت هاي Pull-up داخلي فعال باشند.
رجيسترهاي پورت C
– رجيستر داده پورت PORT – C
– رجيستر جهت داده پورت DDRC- C
– بايت آدرس پايه هاي ورودي پورت PINC- C
PINC يك رجيستر نيست. اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از
پايه هاي پورت C را ممكن مي سازد. زماني كه پورت C خوانده مي گردد داده لچ پورت C خوانده مي گردد وزماني كه از PINC خوانده مي گردد مقدار منطقي كه بر روي پايه ها موجود می باشد خوانده مي گردد.
(بهره گیری از پورت C به عنوان يك عمومي ديجيتال)
تمام 8 پايه موجود زماني كه به عنوان پايه هاي ديجيتال بهره گیری ميشوند داراي عملكرد مساوي هستند. PCn پايه عمومي، بيت DDCn در رجيستر DDRC مشخص كننده جهت پايه می باشد، اگر DDCn يك باشد، PCn به عنوان يك پايه خروجي مورد بهره گیری قرار مي گيرد واگر DDCn صفرباشد، PCN بعنوان يك پايه ورودي درنظر گرفته ميشود. اگر port cn يك باشد هنگامي كه پايه به عنوان ورودي تعريف مي گردد، مقاومت pull-up فعال مي گردد براي خاموش كردن مقاومت Pull-up بايد port cn صفر گردد با اين كه پايه به عنوان خروجي تعريف گردد. پايه هاي پورت زماني كه ري ست اتفاق مي افتد به حالت Tri- state مي طریقه.
ديگركاربردهاي پورت C
Alternate Functions Port pin
TOSC2 (Timer Oscillator pin2) PB7
TOSC1 (Timer Oscillator Pin1) PB6
TD1(JTAG Test Data in) PB5
TDO (JTAG Test Data out) PB4
TMS(JTAG Test Mode Select) PB3
TCK (JTAG Test CLOCK) PB2
SDA (TWO- Wine Serial BUS data input/output Line) PB1
SCL (TWO- Wine Serial BUS CLOCK Line) PB0
جدول پورت C

* PORTC .7- TOSC 2
TOSC 2: زماني كه تايمر/كانتر 2 درآسنكرون كارمي كند به اين پايه وپايه TOSC1 كريستال ساعت متصل مي گردد. در اين حالت ديگر نمي توان اين پايه را بعنوان بهره گیری كرد.

* PORTC. 6-TOSC1
TOSC1: زماني كه تايمر/كانتر2 درمد آسنكرون كارمي كند به اين پايه وپايه TOSC2 كريستال ساعت متصل مي گردد. در اين حالت ديگر نمي توان اين پايه را به عنوان بهره گیری نمود.
* PORT. 5-TDI
TDI: درزمان ارتباط JTAG بعنوان ورودي داده سريال اقدام مي كند وديگر نمي توان اين پايه بعنوان بهره گیری كرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

* PORTC. 4-TDO
TDO: درزمان ارتباط JTAG بعنوان ورودي داده سريال اقدام مي كند وديگر نمي توان از اين پايه بعنوان بهره گیری كرد.
* PORTC. 3-TMS
TMS: در زمان ارتباط JTAG بهره گیری مي گردد وديگر نمي توان از اين پايه به عنوان بهره گیری نمود.
* PORTC. 2-TCK
TCK: در زمان ارتباطJTAG بهره گیری مي گردد وديگر نمي توان از اين پايه به عنوان بهره گیری نمود.
* PORTC.1-SDA
SDA: در زمان ارتباط 2- WIRE بعنوان خط داده بهره گیری مي گردد.

* PORTC. 0-SCL
SCL: درزمان ارتباط 2-WIRE بعنوان خط كلاك بهره گیری مي گردد.
پورتD
پورت D يك دو طرفه 8بيتي می باشد. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORTD دارد. يك آدرس براي رجيستر داده PORTD، دومي رجيستر جهت داده DDRD وسومي پايه ورودي پورت PIND,D می باشد. آدرس پايه هاي ورودي پورت D فقط قابل خواندن می باشد درصورتي كه رجيسترداده ورجيستر جهت داده هم خواندني وهم نوشتني هستند. تمام پايه هاي پورت داراي مقاومت(PULL-UP) مجزا هستند. بافر خروجي پورت مي تواند تا mA20 را sink كند ودرنتيجه LED را مستقيماً راه اندازي كند. هنگامي كه PD0- PD7 با مقاومت هاي pull-DOWN خروجي بهره گیری‌ مي شوند، آن ها source جريان مي شوند تا زماني كه مقاومت pull-up داخلي فعال باشند.
رجيسترهاي پورت D
– رجيستر پورت PORTD- D
– رجيستر جهت داده پورتDDRD-D
– بايت آدرس پايه هاي پورت PIND-D
PINDيك رجيستر نيست. اين آدرس دسترسي به مقدار فيزيكي بر روي هريك از
پايه هاي پورت D را ممكن مي سازد. زماني كه از PIND خوانده مي گردد مقدار منطقي كه برروي پايه ها موجود می باشد خوانده مي گردد.
ديگر كاربردهاي پورت D
Alternate Functions Port pin
OC2 (Timer?conter 2 output compare Match output) PB7
ICP (Timer/count 1 input capture pin) PB6
OC1 (Timer/counter1 output Amatch output) PB5
OC 1B(Timer/count 1out put compare B Match output) PB4
INT(External Interput 0input) PB3
INT0 (External interrupt input) PB2
TXD (USART OUTPUT PIN) PB1
RXD (USART in put pin) PB0
جدول پورت D
* PORTD. 7-OC2
OC2: خروجي مد مقايسه اي تايمر/كانترPD7.2مي تواند بعنوان پايه خروجي مدمقايسه اي Timer/counter 2 شكل دهي گردد. اين پايه هم چنين براي خروجي PWM تايمر بهره گیری مي‌گردد.
* PORTD. 6-ICP
ICP: PD6 مي تواند به عنوان پايه ورودي CAPTURE تايمر/كانتر 1 اقدام كند.

* PORTD. 5-OC1 A
OCIA: خروجي مدمقايسه اي Timer/counter 1. پايه ي PD 5 بايك شدن DDD5 مي تواند براي خروجي مد مقايسه اي Timer/counter 1 شكل دهي گردد. اين پايه هم چنين براي خروجي PWN تايمر1 بهره گیری مي گردد.
* PORTD. 4-OC1 B
OC1B: خروجي مد مقايسه اي Timer/counter 1. پايه PD4 بايك شدن DDD4 مي تواند براي خروجي مد مقايسه اي Timer/counter 1 شكل دهي گردد. اين پايه هم چنين براي خروجي PWN تايمر1 بهره گیری ميشود.
PORTD. 3-INT1
INT1: منبع وقفه خارجي يك. پايه PD3 مي تواند به عنوان منبع وقفه خارجي براي ميكرواستفاده گردد.

PORTD.2-INT0
INT0: منبع وقفه خارجي صفر. پايه PD2 مي تواند به عنوان منبع وقفه خارجي براي ميكرو بهره گیری گردد.
PORTD.1- TXD
TXD: ارسال داده(پايه ي خروجي داده براي USART)
زماني كه ارسال USART فعال مي گردد پايه با در نظر داشتن DDD1 به عنوان خروجي شكل دهي مي گردد.

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید