منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره عناصر و عوامل هواشناسي – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

دماي هوا

دما به عنوان نمايه اي از شدت گرما ، يکي از عناصر اساسي شناخت هواست با در نظر داشتن دريافت نامنظم انرژي خورشيدي توسط زمين ، دماي هوا در سطح زمين داراي تغييرات زياد می باشد که به نوبه خود سبب تغييرات ديگري در ساير عناصر هواشناسي مي گردد دماي هوا توسط دماسنج اندازه گيري مي گردد و مقياسهاي اندازه گيري دما درجه سانتيگراد (سلسيوس) و درجه فارنهايت و درجه اندازه گيري را ؟ مي باشد در مطالعات دماي حوزه طزرجان با در نظر داشتن آمارهاي ثبت شده در ايستگاههاي موجود در مناطق اطراف از مقياس درجه سانتي گراد بهره گیری شده می باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

عوامل مؤثر بر دماي هوا :

اصلي ترين عامل مؤثر بر دما ، انرژي حاصل از جذب تابش خورشيد می باشد ولي عوامل ديگري نيز مؤثرند مانند:

 • شرايط تابشي و ارتفاع با سطح زمين
 • عرض جغرافيايي
 • ارتفاع از سطح زمين
 • خشکي ها
 • جريان اقيانوسي
 • ناهمواري درجهت آفتابگيري

در کل مناطق ؟ که تابش خورشيد مداوم می باشد دما بالا و تغييرات حرارتي کم می باشد در حالي که در عرض هاي ميانه به دليل تغيير تابش ، تغييرات فصلي شديدتر می باشد .

از طرف ديگر ممکن می باشد دماي متفاوت در شرايط يکسان تابش صورت گيرد مثلاً آب تعادل گرمايي بيشتري نسبت به سطح شنزار دارد.

ناهمواري هاي سطح زمين ، توزيع دما را مشخص مي کند چاله ها ، گودال ها و مناطق پست حد نهايي دما را دريافت مي کنند و ارتفاعات و ناهمواري تعادل گرمايي بيشتري دارند.

پارامترهاي درجه حرارت هوا :

5 پارامتر مهم درجه حرارت که معمولاً اندازه گيري مي شوند:

– ميانگين حداکثر درجه حرارت ماهانه

معدل حداکثر دماهاي ثبت شده از تمام روزهاي ماه مي باشد.

– ميانگين حداقل درجه حرارت ماهانه

معدل حداقل دماي ثبت شده از تمام روزهاي ماه مي باشد.

– حداقل مطلق ماهانه درجه حرارت

کمترين دمايي که در يک ماه ثبت شده می باشد که از کمترين حداقل دماهاي روزانه از روزهاي آن ماه بدست مي آيد.

– حداکثر مطلق ماهانه درجه حرارت

بيشترين دمايي که در طول يک ماه ثبت شده می باشد که از بيشترين حداکثر دماهاي روزانه از روزهاي آن ماه بدست مي آيد.

ميانگين ماهانه و سالانه درجه حرارت :

ميانگين ماهانه حاصل معدل گيري از ميانگين حرارت حداکثر و ميانگين حداقل هر ماه می باشد .

ميانگين سالانه حاصل معدل گيري از تمام 12 ميانگين ماهانه در طول سال می باشد .

انتخاب ايستگاههاي مناسب براي مطالعه دماي هواي منطقه :

اولين قدم انتخاب ايستگاههاي هواشناسي تهيه نقشه 250000/1 می باشد پس از تهيه نقشه و رسم مرز حوزه ، ايستگاههاي مناسب را انتخاب مي کنيم که بايد شرايط زير را دارا باشد.

 • قرار گرفتن در حوزه
 • نزديکي به حوزه
 • قرار گرفتن در دامنه تغييرات ارتفاعي حوزه
 • قرار داشتن در عرض هاي جغرافيايي حوزه
 • داشتن سال هاي آماري طولاني

سنجش پارامترهاي نام برده درجه حرارت در ايستگاههاي زير انجام مي گردد

 • تبخير سنجي
 • کليماتولوژي
 • سينوپتيک

ليستي از 5 ايستگاه انتخاب شده و نمودار پراکنش و پايه زماني آنها در صفحات بعد آمده می باشد .

جمع آوري داده ها :

پس از انتخاب ايستگاهها و رسم نمودار پايه زماني مشترک ، براي گرفتن آمار به سازمان هاي متولي ثبت آمار مراجعه گردید.

سازمان متولي  
وزارت نيرو (آب منطقه اي) تبخير سنجي
سازمان هواشناسي سينوپتيک

کليماتولوژي

در ضمن آمار ايستگاههاي سينوپتيک و کليماتولوژي کشور طبق تاريخ ميلادي در سايت http://www.irimo.ir نيز موجود مي باشد.

ليست آمارهاي خام به توضیح جداول در صفحات بعد آمده می باشد .

کنترل صحت و آزمون همگني داده ها :

قبل از اقدام به تجزيه و تجليل داده ها لازم می باشد از کيفيت آن ها مطمئن باشيم .

بدون ارزيابي صحيح ، تحليل هاي آماري نتايج قابل اعتمادي نخواهد داشت.

آزمون همگني داده ها

همگني مربوط به اين می باشد که داده ها مربوط به يک جامعه آماري تصادفي انتخاب شده می باشد براي پي بردن به همگني داده ها روش هاي زيادي هست که اصولاً بر دو دسته گروه بندي مي شوند.

روشهاي گرافيکي يا نموداري (روش جرم مضاعف)

توضیح اين روش در قسمت بارش آمده می باشد .

براي تک تک ايستگاهها آزمون همگني به روش جرم مضاعف را انجام داديم که در صفحات بعدي آمده می باشد .

ويژگي هاي آماري هر ايستگاه :

عناصر هواشناسي پارامترهاي احتمالي مي باشند و چگونگي وقوع آنها در آينده تابعي از خصوصيات آماري آنها در گذشته می باشد پيش بيني وضعيت آب و هواي يک منطقه بدون تجزيه و تحليل هاي آماري امکان پذير نيست .

پارامترهاي آماري قبلاً در بخش بارش توضيح داده شده می باشد .

براي هر ايستگاه به گونه جداگانه اين پارامترهاي آماري محاسبه شده اند که در صفحات بعد آمده می باشد .

 

 

 

نمودارهاي پارامترهاي پنجگانه دماي سالانه ايستگاهها

دراين قسمت پارامترهاي پنجگانه دما روي نمودار رسم مي گردد .

اين پنج خط در اقاليم خشک از هم دورند و در اقاليم مرطوب به هم نزديک مي شوند.

دماي متوسط حوزه

دماي متوسط يک منطقه دماي فرضي می باشد که مي توانيم آن را به جاي کل آن منطقه به حساب آوريم .

اين کار با سه روش انجام مي گردد

 • ميانگين رياضي
 • روش بهره گیری از چند ضلعي تعيين Thissen
 • روش بهره گیری از خطوط همباران يا هيسپومتري

روش ميانگين گيري رياضي

ساده ترين روش براي محاسبه دماي متوسط در يک منطقه مسطح با دماسنج هايي که در فواصل تقريباً مساوي قرار دارند مي باشد و از فرمول زير محاسبه مي گردد

که در آن دماي نقطه اي ايستگاههاي …و2و1 مي باشد.

براي محاسبه دماي متوسط حوزه اين ايستگاهها انتخاب شدند

 

دماي متوسط ساليانه ايستگاه
2/12 نير
03/18 ابراهيم آباد
6/12 ده بالا
3/13 نصرآباد
13 گاريز

اعداد را در فرمول مي گذاريم .

روش هيسپومتري :

در اين روش ديگر خطوط ؟ را مجدداً رسم نمي کنيم و با فرض تبعيت خطوط دما از ارتفاع همين خطوط تراز را ملاک قرار مي دهيم و به ازاي آن خطوط را بدست مي آوريم .

سپس در نرم افزار ILWIS با تعيين طبقات ارتفاعي و مساحت با بهره گیری از معادله گراديان ميزان دما در هر طبقه را حساب مي کنيم .

و روش سريعتر که در معادله گراديان به جاي H، متوسط ارتفاع را بگذاريم.

 

روش خطوط همدما

دراين روش برخلاف روش قبل ارتفاع خطوط همدما را آغاز محاسبه مي کنيم و سپس آنها را رسم مي کنيم کمترين و بيشترين ارتفاع حوزه را در فرمول مي گذاريم و اولين و آخرين خط همدما را تعيين مي کنيم(3750 و 2066).

اولين خط دما

آخرين خط دما

سپس خطوط را به فواصل mm10 تقسيم مي کنيم و سپس ارتفاع متناظر را از فرمول بدست مي آوريم .

و سپس با ILWIS و اطلاعات حاصله نقشه را رسم مي کنيم.

 

نقشه

 

حال اين اعداد را در فرمول مربوط به محاسبه متوسط دماي ساليانه يک منطقه به روش خطوط همدما يا هيسپومتري مي گذاريم.

متوسط دماي ساليانه طزرجان روش
82/13 ميانگين رياضي

هيسپومتري

خطوط همباران

از بين روش هاي ذکر گردیده هيسپومتري و خطوط همباران دقيق تر مي باشد از بين اين دو روش ، هيسپومتري سريع ، از خطوط همباران صحيح تر می باشد.

دماي متوسط سالانه حوزه طزرجان ؟

روزهاي يخبندان :

روزهاي يخبندان روزهايي هستند که حداقل درجه حرارت پايين تر از صفر درجه سانتي گراد آيد در داخل خشکي ها ، صحاري و در نواحي نيمه خشک عرض هاي مداري ، يخبندان به گونه استثنايي و تصادفي صورت مي گيرد حقيقت امر اين می باشد که در مجاورت سطح زمين شاداب يخبندان بيشتر می باشد .

اگر چنانچه حداکثر درجه حرارت روزانه از صفر درجه سانتي گراد تجاوز نکند آن روز را روز بدون ذوب يخ مي گويند اگر تعداد روزهاي بدون ذوب يخ را از کليه روزهاي يخبندان کم کنيم تعداد روزهاي تناوب يخبندان و ذوب يخ به دست مي آيد.

انتخاب ايستگاهها ، انتخاب پايه زماني و جمع آوري داده ها :

براي مطالعه روزهاي يخبندان نيز بايستي ايستگاه هايي انتخاب کنيم که شرايط ذکر گردیده قبلي را داشته باشد و هم چنين شامل اطلاعات روزهاي يخبندان باشد سپس براي جمع آوري به سازمان هاي مربوطه مراجعه مي کنيم.

 

 

سازمان متولي نوع ايستگاه
سازمان هواشناسي سينوپتيک

کليماتولوژي

باران سنجي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید