دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

طلايي (1367)، در تحقيقي تحت عنوان «پيشرفت تحصيلي ارزشهاي اجتماعي و آرزوهاي شغلي در فرهنگ قشرهاي دانش آموزان»، به مسئله پيشرفت تحصيلي پرداخته می باشد. نتيجه اين بررسي وابستگي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را به وضعيت اقتصادي، اجتماعي خانواده مشخص مي کند. در زمينه ارزشهاي اجتماعي نيز بيان شده که نزد دانش آموزان ارزشهاي علمي در صدر و پس از آن ارزشهاي قومي و سپس ارزشهاي اقتصادي قرار دارند. دانش آموزان در زمينه مشاغل بيش از هر چيز به مشاغل علمي و تخصصي توجه دارند و در ارتباط با قشر بندي اجتماعي، قشر بالا بيشتر، مشاغل علمي و تخصصي، قشر متوسط به مشاغل حرفه اي و آزاد و قشر پايين مشاغل نظامي و کارمندي را در نظر دارند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

     فرج پور (1378)، در تحقيق خود تحت عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان علوم پايه دانشگاه پيام نور» معضلات مربوط به محتواي کتابهاي درسي، نامناسب بودن نحوه تدريس استاد، نامناسب بودن نحوه ارزشيابي، نامناسب بودن تشکيلات اداري را بر افت تحصيلي دانشجويان علوم پايه دانشگاه پيام نور مرکز تهران مؤثر دانسته می باشد. از ديگر نتايج بدست آمده اين تحقيق اين که بين ويژگي هاي فردي و خانوادگي شرايط اجتماعي و اقتصادي و سوابق فردي و تحصيلي دانشجويان با افت تحصيلي آنها ارتباط هست.

زارع شاه آبادي (1381)، پژوهشي تحت عنوان «بررسي تأثير عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه يزد در سال هاي 77- 1367» انجام داده می باشد كه جامعه آماري اين تحقيق كل دانشجويان دانشگاه يزد بوده كه در سال تحصيلي 77، 5500 نفر بوده اند و تعداد 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفي ساده برگزيده شده اند كه در اين پژوهش عوامل آموزشي از قبيل سطح دانش و معلومات اساتيد، سطح امكانات و تجهيرات آموزشي هر رشته تحصيلي با افت تحصيلي ارتباط معني داري داشته می باشد.

     نصيرآبادي و بهجتي اردكاني (1381)، در پژوهشي تحت عنوان «علل آموزشي افت انگيزه تحصيلي و راهكارهاي جلوگيري از آن» به انجام رسانده اند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد عواملي مانند سن نامناسب ورود به دبستان و عدم آمادگي، خواستن تكاليف و توقع بيش از حد توان از دانش آموز، تنبيه بــدني و خشونت هاي بي مورد، عدم رعايت اصول تعليم و تربيت، ضعف پايه تحصيلي، ضعف درسي در يك درس يا تمام دروس، قهرمان پروري در تعليم و تربيت در افت تحصيلي مؤثر بوده اند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

         الهام پور (1384)، در تحقيق خود تحت عنوان «عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اهواز» پرداخته كه براي جمع آوري اطلاعات از دو مقياس سنجش علل افت تحصيلي و شاخص افت تحصيلي با 95 متغير، نشان داد كه 6 عامل قابل استخراج می باشد و اين 6 عامل استخراج شده روي هم 8/43 درصد واريانس افت تحصيلي را تبيين كرد. اين عوامل به ترتيب واريانس تبيين شده عبارتند از: مسائل ناشي از معلم و تدريس، مسائل مربوط به خانواده، مشكلات ناشي از برنامه ريزي درسي، مسائل مربوط به سلامت جسماني و رواني دانش آموز، مسائل عمومي و مشكلات ناشي از مديريت آموزشي، همه عوامل استخراج شده از پايايي و روايي رضايت بخشي برخوردار بوده كه ضرايب همبستگي عوامل ششگانه با تعداد سال هاي مردودي نيز در سطح مورد انتظار معني دار بودند.

     ميرزا احمديان (1384)، در پايان نامه خود تحت عنوان «بررسي ارتباط افت تحصيلي با بيماري هاي رواني در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمان» به بررسي ارتباط ميان افت تحصيلي و اختلالات رواني در دانش آموزان دبيرستان شهر كرمان در پاييز 84 پرداخته می باشد. اين تحقيق بر روي 260 نفر دانش آموز انجام شده می باشد و نشان داد كه بين افت تحصيلي و ابعاد ده گانه پرسشنامه شامل شكايات جسماني، اضطراب، پرخاشگري، روان پريشي، افسردگي، ترس مرضي، پارانوئيد وسواس، اجبار و حساسيت بين فردي ارتباط هست كه كمترين آن مربوط به اختلال روان پريشي و بيشترين آن مربوط به افسردگي بوده می باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه اختلالات رواني در افت تحصيلي مؤثر بوده می باشد. در مقايسه ميانگين نمرات افت تحصيلي بر حسب متغيرهاي سن و سطح تحصيلات والدين تفاوت معني داري نظاره گرديد، ولي افت تحصيلي در دانش آموزاني كه سطح تحصيلات مادر آنها بالاتر بوده، كمتر نظاره گردید.

     رئوفي و ديگران (1386)، در مقاله اي تحت عنوان «عوامل فردي- خانوادگي مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال تحصيلي (84- 1383)» به بررسي اين عامل پرداخته اند. در اين بررسي 692 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز به نسبت تعداد دانشجويان هر دانشكده از نظر سن، جنس، رشته تحصيلي، و ترم به صورت مساوي انتخاب شده بودند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه ميزان افت در رشته هاي دندانپزشكي بالاتر و در گروه پيراپزشكي كمتر بوده می باشد. همچنين ميزان افت تحصيلي در دانشجويان بر اساس جنسيت، وضعيت تأهل و خودپنداري معني دار نبود ولي ارتباط معني داري بين افسردگي و افت تحصيلي نظاره شده بود. اين محققان برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان جهت ارتباط مؤثر و همچنين بسترسازي مناسب براي يادگيري مهارتهاي مطالعه براي دانشجويان داراي افت تحصيلي، و معرفي دانشجويان به اداره مشاوره، درمان افسردگي، حذف عوامل استرس زاي محيط آموزشي را مفيد دانسته اند.

     چنگيزي آشتياني، شمسي، و محمدبيگي (1388)، در مقاله اي تحت عنوان «فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك» پرداخته كه بر روي 600 نفر از دانشجويان صورت گرفته می باشد. در اين تحقيق پس از جمع آوري اطلاعات دانشجويان بر حسب معدل كلاسي و ترم هاي مشروطي به اين نتيجه رسيدند كه بين جنس، وضعيت تأهل، معدل ديپلم پايين، ميزان تحصيلات پدر، بومي بودن، فاصله بين اخذ ديپلم و ورود به دانشگاه و رضايت از رشته تحصيلي اختلاف معني داري هست. در حالي كه ارتباط معني داري بين متغيرهاي سن، رشته تحصيلي، وضعيت اقتصادي خانوار و شغل مادر نظاره نشد

دي سيويتا و ديگران[1] (2004)، در پژوهشي به بررسي تأثیر خانواده و درآمد بر افت تحصيلي پرداختند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه تأثیر مادران در خانواده و فضاي حاكم بر خانواده تأثیر تأثير گذاري بر افت تحصيلي جامعه مورد مطالعه داشته می باشد. همچنين درآمد خانواده در دانش آموزان سنين 8 تا 11 سال بيشتر از ديگر سنين باعث افت تحصيلي شده می باشد.

منيسز، گرسهام[2] (2009)، پژوهشي در ارتباط با دانش آموزاني كه در كلاس هاي خصوصـــي شــركت مي كردند و كساني كه تواناني شركت در آن را نداشتند، را مورد بررسي قرار دادند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه ارتباط معني داري بين كساني كه در اين كلاس ها شركت كردند و كساني كه شركت نكردند هست. بدين معني كه شركت كنندگان در كلاس ها با افت كمتري مواجه شدند و كساني كه شركت نكردند تحت تأثير عوامل مختلفي مانند شيوه هاي آموزش، مشكلات خانوادگي، وضعيت اقتصادي و غيره داراي افت تحصيلي بودند.

     دانته و ديگران[3] (2010)، پژوهشي را در مورد افت تحصيلي يا موفقيت تحصيلي به انجام رساندند. در اين پژوهش فقط 81 نفر از 117 دانش آموزان در نظر گرفته گردید (2/69%) دوره تحصيلي خود را با موفقيت به پايان رساندند. تجزيه و تحليل چند متغيره شناسايي دو عامل تعيين كننده موفقيت تحصيلي يا شكست نتايج خوبي را به همراه داشت. در حالي كه تعهدات خانوادگي، به عنوان مثال مراقبت از كودكان و افراد مسن مبتلا به   نارسايي هاي مختلف باعث افت تحصيلي بودند. همچنين خانواده و شيوه هاي آموزش در مراحل بعدي افت تحصيلي دانش آموزان قرار داشتند.

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید