فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره رابطه ي فقر و خشونت – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– عمده رفتارهاي آدمي با نظاره از طريق مدلسازي آموخته مي گردد. از مشاهدة ديگران فرد در مورد نحوه ي انجام فعاليت هاي جديد ايده كسب مي كند و در موفقيت هاي بعد از اين اطلاعات رمزگذاري شده به عنوان راهنماي اقدام بهره مي برد. از آن جا كه مردم مي توانند پيش از اقدام به رفتار، حداقل به تقريب نحوه ي اقدام را از نمونه هاي آنها بياموزند از خطاهاي غير ضروري پيشگيري مي كنند. (همان ص 35)
بندورا معتقد بود كه خشونت بايد از سه جنبه تبيين گردد:
1) چگونه الگوهاي پرخاشگرانه ي رفتار توسعه مي يابد؟
2) چه چيزي مردم را جهت اينگونه رفتار تحريك مي كند؟

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
3) چه چيزي تعيين مي كند آنها بخواهند بهره گیری از يك الگوي رفتار پرخاشگرانه را در موقعيت هاي آينده ادامه دهند؟ (دلورزاسيون1988)
نظرية ناكامي دالارد :
دالارد و ديگران (1939) در نظريه ي توليد سايق، خشونت ناشي از يكسري شرايط خارجي می باشد كه منجر به ناكامي، فقدان و درد مي گردد. اين شرايط يك نيروي قوي در خود به وجود مي آورد كه وي برانگيخته گردد تا رفتارهايي از خود بروز بدهد تا باعث آسيب به اشخاصي كه مسئول چنين شرايطي هستند بشود. در اينجا خشونت امري اجباري و خودبخودي نيست بلكه بستگي به شرايط زندگي و اجتماع دارد.
پژوهش هاي داخلي:
در سال 1356 پژوهشي تحت عنوان «عوامل مؤثر در ضرب و جرح خانوادگي» در قالب پايان نامة كارشناسي توسط آذردخت غديري انجام گرفته می باشد، كه در آن پژوهشگر با روش مطالعه ي اسنادي «گردآوري اطلاعات از كتب و رسالات و روزنامه ي كيهان» كلية قتل ها و ضرب و جرح هاي خانوادگي طي ده سال را از سال 1345 تا 1355 را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده می باشد كه داده هاي به دست آمده به اين صورت می باشد:
جنسيت ضاربان: مرد83% و زن17%
جنسيت مضربون: مرد29% و زن59%

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و داده هاي توصيفي به اين توضیح می باشد:
1) در تهران 64% وقايع در جنوب شهر و 36% در بالاي شهر رخ داده اند.
2) بيش ترين عوامل مؤثر در وقوع ضرب و جرح و قتل به ترتيب عدم سازش در خانواده 15 درصد، مسائل ناموسي14 درصد، سوء ظن ضاربان 14 درصد، و مسائل مالي 14 درصد بوده می باشد.
درسال 1372 پژوهشي تحت عنوان «بررسي علل ونداليسم در تهران و راه هاي پيشگيري و درمان آن در قالب يك طرح تحقيقاتي به سفارش معاونت امور اجتماعي شهرداري تهران توسط عليرضا محسني تبريزي انجام گردید.
ونداليسم به نقل از پاترس ژانورن عبارت می باشد از نوعي روحيه ي بيمارگونه كه به تخريب تأسيسات عمومي مثل تلفن هاي عمومي، صندلي هاي اتوبوس هاي شهري، مترو، ترن و باجه هاي پست و تلگراف و نظاير اين ها تمايل دارد.

از حيث مصاديق خشونت در شكل ونداليسم اهم نتايج به دست آمده از اين قرار می باشد:

1) از حيث سطح تحصيلات، 73 درصد افراد مخرب دستگير شده داراي تحصيلات راهنمايي و پايين تر هستند.

2) اكثريت افراد مخرب دستگير شده از حيث وضعيت اجتماعي- اقتصادي خانواده متعلق به گروه ها و اقشار فرودست، كم درآمد و كم سواد با مشاغل داراي منزلت اجتماعي پايين هستند.

3) 60 درصد افراد مخرب دستگير شده تجربه ي شكست تحصيلي داشته اند و 36 درصد آنها علّت عدم موفقيت تحصيلي خود را محروميت از محيط خانوادگي آرام و سالم، 30 درصد فقر مالي، 26 درصد بي علاقگي به تحصيل و 9 درصد معاشرت با دوستان ناباب اعلام كرده اند.

4) 60 درصد افراد مخرب دستگير شده دچار پرخاشگري، 57 درصد آنها مبتلا به افسردگي، 38 درصد مبتلا به اضطراب، 36 درصد دچار پارانوئيد بوده اند.

پژوهش هاي خارجي: مقاله ي «ابعاد اقتصادي خشونت ميان فردي» اثر هوگ واتز چاپ گردیده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال 2004 يكي از بررسي هاي انجام شده در سطح بين الملل می باشد كه مي خواهد تأثيرات اقتصادي اشكال متعدد خشونت ميان فردي را در كشورهاي مختلف بررسي و ارزيابي كند.

واتر در اين بررسي به دنبال روشن كردن مسأله ي ابعاد اقتصادي خشونت ميان فردي در 3 جنبه می باشد:

1) هزينه هاي خشونت بين شخصي

2) تأثيرات اقتصادي فعاليت هاي معطوف به كاهش خشونت بين شخصي

3) تأثيرات عوامل اقتصادي و سياست ها روي خشونت بين شخصي.

نويسنده در تعريف خشونت مستند به تعريف سازمان بهداشت جهاني مي نويسد: كاربرد عمدي نيرو يا قدرت فيزيكي، تهديدآور يا واقعي عليه خود، شخص ديگر يا عليه يك گروه يا اجتماعي كه به وقوع بپيوندد يا احتمال وقوع داشته باشد و به اثراتي زیرا محروميت، مرگ، آسيب روان شناختي، توقف رشد يا محروميت منجر گردد.

همان گونه كه واتر در تعريف عوامل موجود در سطح اجتماعي مؤثر بر خشونت نوشته بود اين سطح دربرگيرنده ي عواملي زیرا نابرابري اقتصادي، فقر، شبكه هاي امنيت اقتصادي ضعيف و بيكاري می باشد.

اين عوامل در عين اثرگذاري بر خشونت بين شخصي مي توانند از آن تأثير نيز بپذيرند.

گون زالس دو ادلارت و ليوسا در سال 1999 پيمايشي را براي بررسي ارتباط ي ميان فقر و خشونت خانگي از طريق مصاحبه با 359 زن در پرو انجام دادند.

آنها نشان دادند كه درصد زنان فقير (بر اساس داده هاي ارائه شده از سوي مؤسسه پيمايش ملي استانداردهاي زندگي) كه از خشونت خانگي رنج مي بردند بزرگتر از زنان غيرفقير بود. آنها نتيجه گرفتند كه به نظر مي رسد فقر يك عامل تشديد كننده در همه ي انواع خشونت باشد به ويژه خشونت خانگي.

مورسون و بي ال در سال 1999 نشان دادند كه زنان آزار ديده در شيلي نسبت به زنان آزار نديده فرصت اشتغال به كار كمتري در خارج از خانه داشتند و دستمزد پايين تري مي گرفتند.

گاويريا و ولز در مطالعه شان در سال 2001 در كشور كلمبيا حجم وسيعي از وقايع جرم و خشونت را با اعمال مقياس بزرگي براي پوشش 40 درصد جمعيت آن كشور مطالعه كردند. آنها نتيجه گرفتند كه فراوان ترين جرم ها (جرم مالي) و سرمايه گذاري ها براي پيش گيري از جرم مربوط به افراد ثروتمند بود و بالاترين حجم قتل ها بر روي افراد فقير و نيز بالاترين حجم خشونت خانوادگي بر روي زنان فقير تحصيل نكرده بود.

بررسي مقايسه اي گلستر در سال 1999 نشان داد كه نابرابري درآمدها در مقايسه با فقر مطلق ارتباط اي قويتري با خشونت دارد بر اين اساس در بررسي و تحليل اقتصادي خشونت هر دو عامل فقر مطلق و فقر نسبي بايد در نظر گرفته گردد.

مطالعات انجام شده روي نابرابري هاي درآمد به عنوان يك عامل خطر در سطح جامعه اي و اجتماعي سوق دهنده به خشونت اکثراً متمركز می باشد بر قتل. ارتباط ي ميان نابرابري و قتل شامل مجموعه اي از عوامل همچون بيكاري، محروميت اقتصادي، نااميدي و تشتت اجتماعي می باشد كه يك ارتباط ي پيچيده را مي سازد.

مسنر در سال 1989 ارتباط ي ميان قتل و نابرابري درآمد را در 2 كشور غير كمونيست بر اساس داده هاي 980 پليس بين الملل بررسي كرد. هدف وي اين بود كه ارتباط ميان نرخ قتل در كشورها را با مقياس هاي نابرابري و تبعيض اقتصادي بسنجد. متغير تركيبي تبعيض اقتصادي نسبت به متغير نابرابر درآمد ارتباط ي قوي تري با نرخ قتل داشت.

بلا و بلا در سال 1982 ارتباط ميان جرم هاي خشونت آميز شهري (آزار جنسي غريبه ها، و ساير اشكال جرم خشونت آميز) و شماري از متغيرهاي نابرابر اقتصادي (نابرابري نژادي، فقر، نابرابري درآمد) را بر اساس داده هاي سرشماري سال 1970 آمريكا بررسي كردند. آنها نتيجه گرفتند كه نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي آثار عوامل ديگري مثل نژادپرستي و موقعيت جغرافيايي خشونت را تهديد مي كند. اين مطالعه زمينه ي مناسبي را براي اين فرض فراهم مي كند كه نابرابري بيشتر از فقر مطلق مي تواند يك عامل خطر براي افزايش خشونت باشد.

بوكهارت و انگستروم در سال 2002، داده هاي مربوط به 61 كشور را تحليل كردند تا نشان دهند كه توزيع مجدد ثروت تأثيرات بالقوه متفاوتي بر نرخ قتل در جوامع كم درآمد پیش روی جوامع پر درآمد دارد. البته تعديل نابرابري ها به تنهايي كمتر نرخ قتل را كاهش مي دهد تا تعديل نابرابري ها همراه با افزايش سطح توسعه ي اقتصادي كشور به علاوه، چنين سياست هايي ممكن می باشد تأثير متفاوتي بر گروه هاي سني خاص داشته باشد.

در سطح اقدمات ويژه ماركوتيز در سال 2000 از داده هاي مربوط به مركز پيمايش هاي ملّي قربانيان بزهكار در آمريكا طي سال هاي 1992 تا 1994 بهره گیری كرد تا ارتباط ميان الگوهاي مصرف الكل و مواد مخدر در سطح فردي و خشونت در اجتماع مبني بر فقر و بيكاري را بررسي كند. نتيجه اين گردید كه افزايش قيمت آب جو و كوكائين موجب كاهش در حمله و سرقت مي گردد امّا در ميزان ارتكاب ساير جرم ها مؤثر نيست.

علي رغم كليشه ي رايج كه فقر علّت اوليه خشونت می باشد شواهد نشان مي دهد كه در آمريكاي لاتين نابرابري و محروميت با توزيع ناعادلانه ي منابع اقتصادي، سياسي و اجتماعي در شهرها از فقر مهم ترند. در موقعيت هاي نابرابري هاي همه جانبه و شديد شرايط زندگي روزانه فقير شهري به صورت بالقوه ظهور تعارض، جرم يا خشونت را افزايش مي دهد. ارتباط ميان نابرابري و خشونت تنها به گونه ساده مرتبط با تفاوت در درآمدهاي نيست. بلكه مهم تر عوامل محروميت زاترند كه عبارتند از: نابرابري دست رسي به شغل، تحصيل، بهداشت، ريزساختار فيزيكي پايه اي. به علاوه فقدان يا نقص حمايت امنيتي دولتي، نظام هاي سياست گذاري و قضايي به ويژه در مورد شخص فقير. كسي كه قادر به پرداخت مخارج خدمات فوق نيست در تن دادن به فساد، ناكارآمدي و وحشي گري مرتبط با چنين موقعيت هايي مستعد می باشد. (مورز ، ونيتون، آيس موزر 2000)

فصل سوم:

نوع پژوهش:

– اين پژوهش از نظر هدف در نوع و دسته ي تحقيقات بنيادين قرار مي گيرد.

پژوهشي كه در اين جا مطرح گردید از نظر روش تحقيقي از نوع همبستگي بود. يعني محقق قصد دارد تا به مطالعه ي ارتباط ي بين دو پديده بپردازد. (يعني ارتباط ي بين كمبود امكانات مالي و خشونت) كه زیرا طرح از نوع همبستگي بود از روش T براي تحليل هاي آماري بهره گیری مي گردد.

روش نمونه برداري:

به گونه تصادفي از طريق روش نمونه برداري خوشه اي از 3 منطقة بالاي شهر تهران، وسط شهر و پايين شهر 3 گروه 50 نفري را انتخاب كرده و پرسش نامه ي خشونت و سئوالات مربوط به امكانات مالي را در اختيار اين افراد قرار مي دهيم.

ابزار پژوهش:

پرسش نامة پرخاشگري (پ پ)

تهيه كنندگان: آرنولد اچ. باس و مارك پري

توصيف پرسش نامه: اين پرسش نامه 29 سئوالي چهارجنبه از پرخاشگري را مي سنجد:

پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري كلامي، خشم، خصومت.

اين پرسش نامه، پالايش شده ي پرسش نامه ي خصومت می باشد كه بيش از سي سال قبل توسط آرنولد اچ.باس تهيه شده و كاربرد وسيعي داشته می باشد. اين پرسش نامه از يك خزانة 52 سئوالي استخراج شده كه بسياري از آنها از پرسش نامه ي خصومت با بهره گیری از روش تحليل عاملي مؤلفه ي اصلي و تحليل عاملي تأئيدي برگزيده شده اند. اين پرسش نامه با نمرة كل سئوالات، ميزان خشونت كلي را مي سنجد.

روايي: نمرات اين پرسش نامه همبستگي معقولي با يكديگر داشته اند. در عين حال وقتي واريانس همبستگي هاي مربوط به خرده مقياس خشم كنار گذاشته گردید، ساير همبستگي ها معنادار نبودند. اين تأييد روايي نظري، به اين صورت می باشد كه ارتباط بين خرده مقياس هاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي و خصومت بسته به همبستگي آنها با خشم می باشد. نمرات هر چهار خرده مقياس با تكانشگري، رقابت و قاطعيت همبستگي دارد. گواه روايي سازه اي، همبستگي اين پرسش نامه با مشاهدة پرخاشگري، جامعه پذير و كم رويي توسط هم سالان و هم رديفان می باشد.

نمونه اي از سئوالات پرسش نامه به توضیح زير می باشد:

مشخص كنيد هر يك از پرسش نامه هاي زير تا چه حد گوياي شخصيت شماست. براي اين مقصود از اعداد زير بهره گیری كنيد.

1) فوق العاده خلاف خصوصيات من می باشد.

2) تا حدي خلاف خصوصيات من می باشد.

3) فقط كمي گوياي خصوصيات من می باشد.

4) تا حدي گوياي خصوصيات من می باشد.

5) فوق العاده گوياي خصوصيات من می باشد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

سؤال 1) هرچند وقت يكبار نمي توانم جلوي خود را از ضربه زدن به ديگري بگيرم.

سؤال 2) اگر به قدر كافي تحريك شوم، ممكن می باشد ديگري را كتك بزنم.

سؤال 3) زود از كوره در مي روم ولي زود هم بر آن غلبه مي كنم.

ب) سئوالاتي كه به وسيله ي آن ميزان كمبود مادي سنجيده مي گردد نيز به اين توضیح می باشد:

1- ميزان درآمد ماهيانه ي شما حدوداً چقدر می باشد؟

الف) كمتراز 100 هزار تومان

ب) از 100 تا 200 هزار تومان

ج) از 200 تا 300 هزار تومان

د) از 300 تا 400 هزار تومان

هـ ) از 400 تا 500 هزار تومان

و) بالاتر از 500 هزار تومان

2- وضعيت مسكن شما به چه صورت می باشد؟

الف) ملك شخصي ب) خانه يا آپارتمان رهني- اجاره اي ج) خانة سازماني

3- از لحاظ اقتصادي خانواده خود را جزء كدام طبقه اجتماعي مي دانيد؟

الف) طبقة بسيار پايين ب) طبقة پايين

ج) طبقة متوسط د) طبقة بالا

سپس نظر افراد را نسبت به اين قبيل سئوالات مي سنجيم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- فقر بلايي می باشد كه وقتي گريبان كسي را بگيرد او را به انجام كارهاي خلاف وا مي دارد.

موافق7 مخالف7 نظري ندارم7

5- راه هاي رسيدن به پول و منزلت و پيشرفت آن قدر كم و دشوار هستند كه آدم مجبور مي گردد دست به هر كاري ولو خلاف بزند.

موافق7 مخالف7 نظري ندارم7

تجزيه و تحليل اطلاعات:

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید