جدید: دانلود پروژه رشته شهرسازی در مورد طراحی شهری – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

کالن در سال 1961، در کتاب پایه ای خود به نام سیمای شهر با مهارت به اظهار نوشتاری و تصویری جنبه های بصری در شهر پرداخت. او در این کتاب با استادی تمام نوشته و تصویر را باهم تلفیق کرده می باشد. کالن در شهر به هنری ورای معماری معتقد می باشد، هنری مبتنی بر ارتباط. به گفته او آمیختگی عناصری مانند بنا، درخت، طبیعت، آب، ترافیک، تبلیغات محصولی ایجاد می کند که تسلط بر طراحی مطلوب این مجموعه(و یا به تعبیری این کل مرتبط که به مقصود این نوشته نزدیکتر می باشد) در حوزه فعهالیت معمار به تنهایی نیست. ایشان همچنین معتقد می باشد برای فهم درست، ما ناگزیریم به قوه بینایی روی آوریم که در کتاب اول این مطالعه به آن تصریح گردید. جوهر اظهار فضایی کالن بر دیدهای پیاپی قرا دارد که به نوبه خو کشش، حرکت و کشف دیدهای جدید و جدیدتر مبتنی می باشد که اصطلاحاً می توان آن را شناخت جنبه های بصری نامید. ایشان همچنین به مفهوم مکان و محتوی نظر دارد و مواردی را برای پی ردن به این دو مفهوم در نهایت ایجاز و اختصار اظهار می کند و حاصل کتابی می باشد سهل و ممتنع.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ادموند بیکن در سال 1965 در کتابش موارد متعددی مانند آگاهی فضایی، مفهوم فضا، فضا و زمان، طبیعت، جوهر طراحی، ادراک، نظم و نظم نو، فضاهای مرتبط، وضوح، تقابل و تعادل، وزن و هماهنگی را در ادوار تاریخی به کمک تصاویر بی بدیل و توضیحات دلپذیر اظهار می کند.

در طول دهه های گذشته طراحان اکثراً تحت تأثیر مباحث و قواعد ارائه شده در دو کتاب پایه ای لینچ و کالن قرار گرفتند و کتابهای ایشان به کراتً چاپ گردید. علاوه بر اینها، منابع بسیاری به طرح قواعد شکل دهنده ساختار کالبدی شهر پرداخه اند که بعضی مآخذ این مطالعه بوده اند. در این بین به ویژه کار پیتر اسمیت واسپرای ریگن و حمید شیروانی از ارزش والایی برخوردارند.

در دهه هشتاد(1985، 1986، 1987) مانند سه اثر چاپ گردیده، یکی نوشته یان بنتلی و همکارانش و دومی راجر ترانسیک و سومی کریستوفر الکساندر و همکارانش، که از لحاظ پرداخت به قواعد شکل دهنده (موضوع بحث مطالعه حاضر) در خور توجه اند. ترانسیک ضمنی بحثی روشن، از ارزشهای فضایی از دست رفته، فلسفه و تاریخ فضای شهری سخن می گوید و چکیده ای از دیدگاههای پیشگامان طراحی شرهی را در سه نظریه دسته بندی می کند و سپس مجموع آنها را در نظریه ای منسجم اظهار می نماید. این سه نظریه عبارتند از: نظریه شکل – زمینه، نظریه اتصال(پیوستگی) و نظریه مکان. نظریه شکل- زمینه مبتنی بر مقداری زمین یا فضا ست که به صورت باز در برابر توده ساختمانی قرار دارد و در فرایند ساخت نسبت به آن آزاد می ماند.جوهر این نظریه به فهم نحوه ارتباط این دو عنصر مربوط می گردد. بحث بر سر چگونگی ارتباط فضاهای فعال در بافت شهر می باشد. بهترین صورت اظهار تصویری این نظریه تصویری دو بعدی می باشد که به سادگی اندازه فضا در برابر مقدار توده ساختمانی را نشان می دهد. چنین تصاویر از شهرهای قدیمی و شهرسازیهای جدید به خوبی تفاوت میان تصور مدرنیسم از فضا را با آن چیز که در طول تاریخ شکل گرفته می باشد نشان می دهد. در گذشته فضا عامل شکل دهنده بودو در دوران مدرنیسم ساختمانها شکل دهنده شدند. نظریه اتصال یا پیوستگی بر ترکیب خطی استوار می باشد. عنصری به عنصری می پیوندند. خط در اینجا همان خیابان، دسترسی پیاده و یا فضای بازی می باشد که به صورت خطی آمیخته با عناصر محصور کننده اش شکل گرفته می باشد. بحث در اینجا بر سر ایجاد سیستمی از اتصال و پیوند فضاها و عناصر می باشد که خود به ساختاری مبدل گردد؛ ساختاری که در آن حرکت و کارآیی مورد نظر می باشد و فعالیتها ارتباط پیدا می کند. اظهار چنین اتصالی را به ویژه می توان در طراحی شهری در مقیاس بزرگ توسط ادموند بیکن در توسعه فیلادلفیا دید که چگونه فضای دالان مانندی بناها و فضاهای مهم را به هم پیوند می دهد. سوم نظریه مکان می باشد. در اینجا بایستی دانست که فضای کالبدی بدون اینکه معنی مکان پیداکند، هنوز ناقص می باشد. به اظهار دیگر فعالیت و محتوای فرهنگی – تاریخی و آمیختگی فضا را با محیط بایستی در نظر گرفت. اینجاست که جنبه نیازهای  آدمی به میان کشیده می گردد و ارزشهای اجتماعی – فرهنگی و ادراک بصری موضوعیت پیدا می کند. بحث تاریخی موضوع جفت و جور شدن کهنه و نو را پیش می کشد و پاسخ نظریه مکان این می باشد که این امر شدنی می باشد. به نظر ترانسیک لینچ با تشخیص دقیق مکانها در شهر از نخبگان نظریه مکان می باشد. آن چیز که در این نظریه مستلزم توجه می باشد این می باشد که فضا – مکانی در شهرف همان گونه که در گذشته به تدریج شکل گرفته می باشد، بایستی بتواند با آینده نیز مرتبط باشد؛ این همان جوهر نظریات زوکر می باشد که در کتاب اول به آن پرداختیم. به بانی روشنتر، فضا – مکانی در همه ادوار: استوار بر گذشته ای وزین، حالی زنده و انعطاف پذیر برای آینده. با این اظهار بعضی از دیدگاههای حفظ آثار تاریخی به هم خواهد ریخت، زیرا که امروز هم بایستی از فضاهای گذشته بهره گیری نمود و اگر جوابگو نیست، بایستی بتوان با مهارت و استادی فضاهایی به آن افزود، همان گونه که تاریخ تکوین فضا این امر را به خوبی نشان می دهد. اما اینکه آموزه های دوران مدرنیسم به بعد چنین افزودنی را خواهد داد، بحثی می باشد اساسی.

این نوشته در معماری و شهرسازی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید