دانلود پژوهش: دانلود پروژه رشته عمران در مورد تکنیک‌های پس از اصلاح زمین لرزه ای – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

گونه های نمونه ای CEO-1 که بخش ستونی یک پایه پل فلزی موجود را نشان می دهد، یک فاکتور کشش پذیر  در یک حرکت خمیدگی نهایی رد حالت نهایی را نشان می دهند. شکل 12 را ببینید. خمیدگی کانونی پانل های صفحه سفت شده سبب یک کاهش محسوسی در ظرفیت حمل بار پس از رسیدن به حالت نهای می گردد. بعبارت دیگر، نمونه CER-3 یک فاکتور کشش پذیر  را نشان می دهد. که بهبودی مشخصی را در ظرفیت کشش پذیری در زمان بکارگیری تفکیک تقویت سخت کننده را نشان می دهد. که در شکل 13 و عکس 4 نشان داده شده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شکل 14منحنی های روی هم قرار گرفته را برای ایجاد ارتباط میان حرکت خمیدگی منفی بکار گرفته شده و زاویه چرخش منفی نمونه های  را نشان می دهد. تأثیرگذاری تکنیک تقویت سخت کننده بروشنی دیده می گردد: فاکتور کشش پذیری  برای نمونه را پیش از بهبود تا  پس از اصلاح بکار می رود. بدشکلی های پلاستیکی قبلی در شکافهای میان بخش های اصلاحی و دیافراگم می توانند از بروز خمیدگی کانونی صفحات سخت شده جلوگیری کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

افزایش در سفتی نمونه CER-3 بعلت اصلاح حدود 38/6% نمونه CEO-1 می باشد لذا چنین نتیجه گیری می گردد که ظرفیت کشش پذیری کافی را می توان در بخش ستونی اصلاح شده بر طبق تکنیک تقویت سخت کننده بار با حدود 20% افزایش در قدرت نهایی ذاتی بخش ستونی بدست آورد. 

بعبارتی تست بار الکتریکی با یک نمونه که وضعیت های محدود ساز مرتبط با پارامترهای خمیدگی را بدست می دهند. در جدول 1 آورده شده اند. آن این چنین گزارش میدهد که تنها فاکتور کشش پذیری 4 را می توان بدست آورد که بدین خاطر می باشد که از خمیدگی صفحه پیشگیری شده و سبب تمرکز فشار در پایین ترین بخش فولادی نمونه می گردد. این وضعیت منجر به تشکیل شکاف هایی در تمامی زوایای سه گوش فولاد در کل بخش این نقطه می گردد، بعبارتی، پیشگیری از خمیدگی منطقه ای بخش پانل های صفحه سفت شده می تواند سبب ایجاد فشار بیشتری بر انتهایی ترین بخش ستون گردد و نیز نقص غیر کششی ستون فولادی را ایجاد کند.

شکل 16 زمان پاسخ جابجایی و بار افقی همزمان، نیروی بهبودی بدست آمده از تست شبه دینامیک را نشان می دهد. آن نشان می دهد که حداکثر جابجایی 99/5 بار بیشتر منجر به جابجایی،  ، نمونه در زمان 01/5 ثانیه می گردد. جابجایی باقیمانده  مربوط به  ترسیم شده در برابر با  بار سوال پایه         می باشد. این یک کمی بیشتر از حد تحمل از وضعیت اختصاصی در  می باشد.

در کل تست باردهی سیکلی و تست شبه دینامیک، تأثیرگذاری تفکیک تقویت سخت کننده در  مورد مطالعه قرار می گیرد. پیشگیری از خمیدگی کانونی پانل های صفحه سخت شده و تولید بدشکلی های پلاستیکی بزرگ دریک بخش کوچک و خاص از یک بخش فولادی برای افزایش ظرفیت کشش پذیری پایه فولادی و حرکت ظرفیت قدرت نهایی بسیار موثر هستند. بهرحال، اصلاح لرزه ای بر اساس تکنیک تقویت سخت کننده از جنبه اقتصادی و تجربی دارای نقاط ضعفی می باشد. پس تفکیک تقویت سخت کننده بایستی از نقطه نظر اقتصادی و تجربی بهبود پیدا کند.

2-4- تکنیک قطعه جذب کننده انرژی

نمونه  بدون اصلاح و پرشدن با سیمان تا حدود یک پنجم طول ستون،  ، دارای فاکتور کشش پذیری  از 78/3 می باشد با حرکت خمیدگی نهایی  که در شکل 18-17 نشان داده شده می باشد. خمیدگی کانونی پانل های صفحه سخت شده و پانل‌های صفحه‌ای میان سخت کننده های طولی، مثل عکس 5، بر روی ظرفیت محل بار و ظرفیت کشش پذیری نمونه تأثیر می گذارند. این وضعیت سبب کاهش محسوسی در ظرفیت محل بار پس از رسیدن به بار نهایی می گردد.

نتایج تست برای نمونه های  در زیر توصیف شده‌اند.

این دو نمونه با پایه پل فلزی موجود اصلاح شده با بهره گیری از تکنیک قطعه جذب انرژی برای نمونه  می باشد. نمونه  تقریباً ارزش یکسان را  قدرت نهایی مثل نمونه  را دارد. افزایش در سختی نمونه  بعلت اصلاح 4120% نمونه  می باشد. بعلاوه، عکس 6 صدمه به نمونه  را پس از بار کردن سیکلی نشان می دهد. خمیدگی کانونی در پانل های صفحه ای میان سخت کننده های طولی قطعه جذب انرژی          نمونه  را نشان می دهد. می توان نظاره نمود که خمیدگی کانونی تنها در پانل های صفحه ای میان سخت کننده های طولی در قطه رخ می دهد و نه در دیگر بخش های نمونه با مقایسه عکس های 6 و 5، پیشگیری از خمیدگی کانونی پانل های صفحه سخت شده بر روی ظرفیت کشش پذیری بخش ستونی تأثیر می گذارد. در این محل خمیدگی کانونی پانل های صفحه میان سخت کننده های طولی بسختی بر روی قدرت نهایی بخش ستونی تأثیر می گذارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به بیانی دیگر، نمونه  که دارای بلوک بسته ای می باشد، عامل 98/17 را دارد و حدود 9/0 بار بیشتر از قدرت نهایی نمونه  می باشد. در حالیکه فاکتور کشش پذیری تا حدود 5% نمونه  بهبود می یابد. با کاهش قدرت نهایی، در مقایسه با نمونه  بیشتر مورد توجه می باشد. مثل شکل 15. می توان مد نظر قرار داد که بلوک هسته ای بطور مؤثری برای افزایش عملکرد لرزه ای پایه های پل فولادی موجود اصلاح شده تر     تکنیک قطعه جذب انرژی در زمانیکه یک قطعه جذب انرژی و بلوک هسته ای مورد بهره گیری هستند کار می کند. فاکتور کشش پذیری نمونه  کمتر از نمونه  می باشد. دلیل این پدیده به خاطر تعریف حالت نهایی برای محاسبه فاکتور کشش پذیری می باشد.

فاکتور کشش پذیری برای هر دو نمونه  و  می باشد آنهم زمانی که زاویه چرخش نهایی یا ، بصورت زاویه چرخشی مطابق با 95% حرکت خمیدگی نهایی در طبقه سخت منفی پس از رسیدن به حالت نهایی تعریف می گردد. بعلاوه، دلیل تفاوت در نسبت افزایش حرکت خمیدگی نهایی میان دو نمونه به خاطر تفاوت در صفحات فولادی می باشد که در ساخت آنها بکار رفته می باشد. شکل 20، زمان پاسخ های جابجایی افقی و ارتباط میان جابجایی افقی و نیروی ذخیره منطبق را نشان مید هد. از این شکل می توان دید که حداکثر جابجایی در زمان  حدود  بار بیش از جابجایی بدست آمده  از نمونه می باشد. در مقایسه با جابجایی نهایی  نمونه  در طی تست فشار سیکلی، یک مقدار کمی از زاویه چرخشی در حداکثر جابجایی را می توان در حین تست شبه دینامیک نمونه  نظاره گردید. جابجایی باقیمانده   را بار بیشتر از جابجایی منتج و برابر با  طول پایه به CL می باشد. با در نظر داشتن قضاوت در مورد تحمل جابجایی باقیمانده مجاز مخفی شده در ، ارزش  در نوک پایه کمتر از تحمل  می باشد.

لذا، پایه پل منطبق با نمونه می تواند نیروی لرزه ای و جابجایی را در حین کارکردن آن حتی پس از یک زمین لرزه قوی تحمل کند.

در طی تست شبه دینامیک، تنها خمیدگی کانونی در پانل های صحفه میان سخت کننده های طولی در صفحات فلنجی قطعه جذب انرژی دیده می گردد. پس بدشکلی پلاستیکی بزرگ یقیناً در بخش جذب انرژی متمرکز می باشد. می توان نتیجه گرفت که بخش ستون یک پایه پل فولادی که دارای قطعه جذب انرژی می باشد، هیچگاه دچار صدمه ویران کننده نمی گردد، ولو اینکه حرکات لرزه ای قوی بر آن وارد گردد. مثل JSHB این نتایج تجربی تأثیرگذاری تفکیک قطعه جذب انرژی را مشخص می سازد که یک قطعه جذب انرژی را در بخش پایه پل فولادی عرضه می کند. تفکیک قطعه جذب انرژی می تواند تا حدود زیادی ظرفیت کشش پذیری را با افزایش کم ظرفیت نهایی بخش ستونی بهبود بخشد.

1-2-4- کاربردها و پیشنهاداتی برای تفکیک قطعه جذب انرژی

در کل تست باردهی سیکلی و تست شبه دینامیک، از عملکرد لرزه‌ای پایه های پل فولادی که قطعه جذب انرژی را دارند می توان نتیجه گرفت که بسیار خوب اقدام می کند.

همچنین تأکید زیادی بر روی آیتم های زیر گذارد مخصوصاً با در نظر داشتن اصلاح لرزه ای پایه های پل فولادی مد نظر.

  • ضعیف ترین قسمت را نبایستی در پایین ترین بخش پایه قرار داد.
  • تکنیک اصلاح بایستی ساده، عملی و اقتصادی باشد.
  • صدمه را می توان تشخیص داد و براحتی ترمیم نمود.

از آنجاییکه قدرت نهایی و کشش پذیری بخش ستونی پایه پل فولادی با قطعه جذب انرژی را می توان با این قطعه نشان داد، به ساخت یک فونداسیون مقیاس بالابر     ستون اصلاح شده نیازی نیست. روشهای طراحی، ابزار طراحی و تجربیات بکارگرفته شده و توسعه یافته قبل از زمین لرزه ژاپن در طراحی دیگر بخش ستونی بدون قطعه جذب انرژی موجود هستند.

علاوه بر آن، قطعه جذب انرژی را می توان براحتی با داشتن قدرت نهایی مد نظر و کشش پذیری طراحی نمود، زیرا ویژگی های مواد فولادی ارزش های ثابتی دارند.

پس، قطعه جذب انرژی را بایستی طوری طراحی نمود تا اطمینان حاصل گردد ظرفیت باردهی و کشش پذیری در طراحی اصلاحی مطابق نظر می باشد.

همچنین قطعه جذب انرژی نبایستی در بخش پایینی ستتون که در زیر زمین قرار دارد، قرار بگیرد، و ترجیحاً در بخش میانی ستون روی زمین باشد، این کار تشخیص صدمه و برآورد درجه صدمه به بخش ستونی را ساده می کند. این کار را می توان از طریق نظاره صدمه به رنگ ستون، خمیدگی کانونی و غیره انجام داد. بعلاوه در صفحات فولادی صدمه خورده را می توان به راحتی با فشار دادن آنها یا جابجا کردن با قطعات جدید به حالت اولیه برگرداند. بایستی به این موضوع توجه نمود که تعمیر پانل های فولادی در یک بخش ترکیبی با پوشیدن سیمان به داخل یک پانل صفحه سخت شده فولادی مشکل می باشد آنهم به علت پوشش سیمانی آنها.

2-2-4- مفهوم طراحی برای قطعه جذب انرژی. برای وقوع خمیدگی کانونی تنها در قطعه جذب انرژی، می توان بخش دیگر ستون را با قدرت زیاد طراحی نمود که بیشترین قطعه جذب انرژی را داشته باشد. همانند دیگر بخشهای این قطعه که دچار صدمه دیدگی نشده اند، آنها را می توان بدون در نظر گرفتن کشش پذیری آنها طراحی نمود. قطعات جذب انرژی فولادی را می توان براحتی تولید نمود. نوع مناسب بخش ساختاری را می توان برای بخش جذب انرژی، مد نظر قرار دادن وضعیت تجربی، هزینه و قابلیت کارکرد پایه فولادی بصورت اصلاح شده انتخاب نمود. همانطورکه بدشکلی پلاستیکی متمرکز بر ضعیف ترین بخش ستون می باشد لذا قدرت و کشش پذیری را می توان با این بخشها مشخص نمود. تنها طول مناسب قطعه جذب انرژی که         مشابه طول فضای میان سخت کننده های طولی می باشد بایستی مد نظر قرار گیرد طوریکه خمیدگی کانونی در پایین‌ترین بخش بار رخ ندهد.

توجه کنید که انتخاب یک طول بسیار کوتاه برای قطعه جذب انرژی منجر به قدرت نهایی بخش ستون با افزایش در بالای بخشهای اتصالی می گردد.

بعلاوه، قطعه جذب انرژی با طول کافی بایستی در روشی قرار گیرد که نسبت قدرت خمیدگی بکار گرفته شده.  به حرکت خمیدگی نهایی  قطعه جذب انرژی کمتر از نسبت  حرکت خمیدگی بکار گرفته شده در بخش پیچ های اتصالی باشد . با  تقسیم شده بر حرکت خمیدگی نهایی همان بخش.

5-اختصار و نتیجه گیری

بحث این مقایسه شامل تکنیک های اصلاح لرزه ای برای پایه های پل فولادی موجود جهت اصلاح آن در          تفکیک پر کردن سیمان قابل اجرا نباشد. بحث آغازین پیرامون تأثیرگذاری تفکیک تقویتی سخت کنده ها بعنوان یکی از تفکیک های رایج می باشد که در آن صفحات سفت شده یک ستون برای کارکرد مناسب پارامترهای خمیدی با در نظر داشتن ملاکهای سفت تر شوند. سپس، یک تفکیک اصلاحی جدید که نصب یک قطعه جذب انرژی در بخشی از ستون می باشد بحث می گردد. این تفکیک قطعه جذب انرژی پیشروی می باشد. همچنین اعتبار دو تفکیک اصلاحی بصورت تجربی از طریق تست های باردهی سیکلی و تست های شبه دینامیک مورد مطالعه قرار می گیرند. نتایج اصلی بدست آمده در طی این پژوهش بقرار زیر هستند.

  • تکنیک اصلاحی جاری، تکنیک تقویتی سخت کننده‌ها می توانند کارآیی کشش‌پذیری را با افزایش قدرت نهایی تا 20% بعلت اصلاح بالاببرند، به شکی پلاستیکی بزرگ در شکافها میان بخشهای اصلاحی و دیافراگم به گونه مؤثری جهت پیشگیری از خمیدگی کانونی پانل ها صفحه سفت شده در سطح پایین تر فشار بخوبی کار می کنند. بهرحال تفکیک سخت کننده ها دچار ضعف هایی هم می باشد. مثل وجود جوش ها..
  • تفکیک بهبود یافته اصلاحی با قطعه جذب انرژی، تفکیک قطعه جذب انرژی نه تنها از جنبه های اقتصادی و عملی مزایای زیادی دارد بلکه از جنبه های تعیین صدمه ترمیم سری یا جابجایی نیز مزایای زیادی دارد.
  • تأثیرگذاری تفکیک قطعه جذب انرژی بوسیله تست باردهی سیکلی و تست شبه دینامیک مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. لذا، ظرفیت کشش پذیری یک بخش ستونی موجود اصلاح شده با تفکیک قطعه جذب انرژی را می توان با افزایش کم یا کنترل شده ظرفیت قدرت نهایی آن بهبود داد.
این نوشته در عمران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید