پژوهش: دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد رهبري، شخصيت و اثر بخشي – قسمت اول

دانلود پایان نامه

اين مقاله در مورد رهبري و شخصيت صحبت مي كند. علاوه بر اين به عنوان تجديد علاقه اي به اين موضوع ديده مي گردد. حتي زماني كه مجدداً تحقيقات گذشته بررسي شدند و تحقيات جديد شكل گرفت، اساسي ترين نتايج به صورت قبل باقي ماندند. مطالعات پاسخ هاي ناسازگاري در مورد اينكه چطور خصوصيات شخصيتي با رهبري ارتباط مي يابند، مي دهد. تحقيقات گذشته و معاصر نشان مي دهد كه شخصيت نمي تواند رهبري را توضيح دهد. خصوصيات رهبران نمي توان اثر بخشي سازماني را توضيح دهد. رهبري نشان دهنده داشتن تأثير جزئي بر اثر بخشي سازماني می باشد. موضوع شخصيت كمتر با مديريت در ارتباط می باشد. مديريت و رهبري در سازمان هاي اسمي در مورد دارا بودن ويژگي هاي خاص نيست، بلكه در ارتباط با عملكرد مي باشند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- مقدمه:

آيا مقوله رهبري مي تواند توضيح بدهد كه چرا برخي مردم قادرند به موقعيت رهبري برسند، در حالي كه ديگران نمي توانند؟ آيا رهبري كليد اثرگذاري سازماني می باشد؟ يكصد سال تحقيق اختصاص داده گردید براي جواب دادن به اين سؤالات بوسيله افرادي كه در رشته هايي همچون روانشناسي، مديريت بازرگاني، مديريت، اقتصاد و علوم سياسي آموزش ديده بودند. اين مقاله به بررسي همزمان مطالعات گذشته و حال حاضر و ( همچنين) علاوه بر اين آزمايش مجدد آثار كلاسيك مي پردازد. هدف ترسيم نتايجي مرتبط با حالت هاي رشته امروزي می باشد. با اين حال ديدگاه ( رهيافت، توجه) شخصيت در رهبري تنها ديدگاه رهبري می باشد.

ديدگاه ابزاري و روش نهادي، روشهاي غالب امروزي هستند.

4 بخش ويژه تحقيقات رهبري در اين مقاله عبارتند از:

1- ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و ظهور رهبري و درك رهبري

2- ارتباط بين شخصيت و اثرگذاري

3- ارتباط بين ويژگي ها و رفتار رهبر و در خاتمه،

4- ارتباط بين رفتار رهبري و اثرگذاري.

جدول 1 اين روابط را توضيح مي دهد.

2- چگونه رهبري را تعريف كنيم؟

چند صد تعريف براي رهبري در سالهاي متمادي ارائه شده می باشد. اكثر تعاريف شامل 1 يا چند عوامل نيل به اهداف، گروه يا سازمان، ساختار و روابط بين اشخاص می باشد. اين نشان دهنده يك ارتباط قوي مابين رهبري و سازمان می باشد. در تمامي سازمان ها ما برخي از انواع رهبري را مي يابيم. در تئوري مديريت و سازمان، رهبري به گروه و سازمان متصل می باشد. جامعه شناسان و سياستمداران همچنين رهبري را در حركت هاي اجتماعي و سياسي كه سازمان نيستند مورد مطالعه قرار مي دهند.

Moutan, Slake رهبري را به شكل زير تعريف مي كنند: در فرآيند رهبري شامل دستيابي به نتايج (اهداف) با ديگران و به وسيله ديگران Moutan, Slake تاكيد كردند كه دستيابي به اهداف تنها به وسيله ديگران، چه داخل و چه خارج از سازمان امكان پذير می باشد. بدين ترتيب آنها به اين نكته تصریح كردند كه چه چيزي مي تواند معماي غيرقابل حل رهبري باشد. رهبر رسمي ( مدير)، مسئول می باشد براي نتايج در همسازي با اهداف سازمان ( براي اثرگذاري)، اما رهبر فقط مي تواند از طريق تلاشهاي زيردستان و فعاليت هاي ديگر افراد به اهداف سازمان دست يابد. هيچ رهبر يا مديري نمي تواند به وسيله تلاشهاي خود و به تنهايي به اهداف سازمان دست يابد. اگر آن ممكن بود، نيازي به سازمان يا رهبر براي آن نبود.

3- چه كسي رهبر مي گردد؟ رهبري چيست؟

مشكلي كه در ارتباط با رهبري پيش مي آيد از تفاوت عقايد درمورد اينكه رهبري چيست و چه كسي رهبري مي گردد، نتيجه مي گردد.

در روانشناسي فرضيه بر اين می باشد كه اغلب گروهي براي رهبري می باشد. همچنين معمولاً فرض بر اين می باشد كه آنها كه رهبري مي كنند، اهداف مشتركي را دنبال مي كنند. رهبري در ارتباط با گروهها، بر اساس اهداف مشترك می باشد. Wallis، محدوده وسيعي از تعاريف پيرامون اين مفهوم دارد كه رهبري يك فرآيند اثر گذار اجتماعي می باشد كه از طريق آن اعضاي يك گروه به سمت يك هدف هدايت مي شوند. هنگامي كه در مورد اهميت رهبري به عنوان يك موضوع تحقيق اجتماعي- اقتصادي بحث مي كنيم او نظاره مي كند رهبري را در واژه هاي از مجموعه اهداف و درك اهداف مشترك اعضا گروه.

مديريت به عنوان سازمان ها و گروهها بر اساس اهداف مشترك نيست. سازمان ها براي حل مشكلات در رسيدن به اهداف تأسيس مي گردد. اهداف اصلي توسط مؤسسان سازمان سازمان تعيين مي شوند. آنهايي كه توسط تشكيلات ( واحد) تجاري استخدام مي شوند يا كساني كه براي آژانس هاي عمومي كار مي كنند، هميشه اهداف شركت ها يا مؤسساتشان را تقسيم نمي كنند. آن دسته افراد كه اكثريت افراد شاغل را در دنياي مدرن تشكل مي دهند، در جهت بدست آوردن اهداف سهامداران و مالكان شركت ها يا مجامع عمومي، جامعه خود كار مي كنند. استخدام كنندگان ممكن می باشد، از اهداف گروه يا سازمان كم و بيش صادقانه حمايت كنند.

در بيشتر موارد تشكيلات خصوصي يا آژانس هاي عمومي مورد مطالعه قرار گرفته اند. موضوع آن رهبري در سازمانهاي نيست. رهبر رسمي، همان مدير می باشد. رهبر رسمي همان CEO، مدير، مدير ارشد، ناظر يا ديگر عناوين بهره گیری شده می باشد.

4- براي رهبر و براي مديريت:

تعريف رهبري بوسيله Tamnenbavm و ديگران در سال 1961 عبارت می باشد از:

اثر بين فردي كه در يك موقعيت آزمايش گردد و هدايت گردد از طريق فرآيند ارتباط به سوي دست يابي يك هدف يا اهداف خاص. اين تعريف به گونه كلي امروزه مورد قبول واقع شده و مفاهيم كليدي را در بر مي گيرد.

بعضي از تئوريها، تعريف رهبري را محدود مي كنند تا آنجا كه بر نتايج تعهدات ( مجذوبان) مشتاقان پيروان تأثير مي گذارد.

اين نظريه بيان مي دارد كه شخصي كه از قدرت و كنترل بر پاداشها و تنبيها برخوردار می باشد، تا زيردستان را به زور و تنبيه به كار وادارد، در حقيقت آنها را رهبري نكرده می باشد.

Hogam و ديگران، با بيان اينكه رهبري عبارت می باشد از تشويق و ترغيب، نه تسلط و تحكيم. كساني كه مي توانند امر و نهي ( مقرر كردن) كنند ديگران را به انجام كارها به خاطر قدرتي كه دارند، رهبر نيستند. نظريه مخالف اين می باشد كه كه اين تعريف بسيار محدود كننده می باشد، زيرا مانع از فرآيند اثرگذاري مي گردد كه براي درك چرايي اينكه يك مدير يا مجري ( اداره كننده) در موقعيت خود مؤثر يا غيرمؤثر می باشد اهميت دارد.

تعريف رهبري بر پايه زيردستان مشتاق يا مدئوسين به گونه فرضي بيان مي دارد كه رهبري و اثرگذاري دو مفهوم يكسان مي شوند. بدين ترتيب ما اشتباه مي گيريم اين دو را. مدئوسين مشتاق ممكن می باشد يك اثر داشته باشند و ممكن می باشد باعث ارتقاء عملكرد اجرام گرديده شوند.

اثر گذاري سازماني با دستيابي به اهداف مهم نيست، چگونگي رسيدن به اهداف مهم می باشد. هدف ممكن می باشد توسط كارمندان بي اشتياق و يا بي تفاوت و بي ميل هم كسب گردد.

Fiedler تأكيد كرد كه يك گروه ممكن می باشد روحيه ضعيف داشته باشند يا ممكن می باشد نيروي اندكي را به اعضا خود تزريق كرده باشند و با اين وجود در مأموريت خود موفق باشند.

Likent در سال 1967 به اين نتيجه رسيد كه اجرا، تكنيكي، مديريت شغل محور و بي حس مي تواند نسبتاً به بهره وري دست يابد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5- شخصيت و رهبري

اولين چالش تاريخي از نظر محققان رهبري، پاسخ به اين سؤال بود كه چرا برخي افراد رهبر مي شوند و ديگران نمي شوند. آيا رهبران به خاطر شخصيت خودشان ظهور مي شوند؟! چه ويژگي هايي باعث مي گردد كه ديگران به يك فرد به چشم رهبر نگاه كنند؟! چندين مقاله از تحقيقات فشرده بر روي رهبري و شخصيت ارائه شده می باشد. تحقيقات شخصيت 2 سوال را عنوان مي كند. 1 سؤال مربوط به ارتباط بين رهبري و خصوصيات با دو موضوع عنوان كرد:

1- آيا شخصيت مي تواند ظهور رهبري را توضيخ دهد؟

از روش هاي عيني غالباً براي پاسخ به اين سوال بهره گیری مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- كداميك از ويژگي ها باعث مي گردد كه ديگران يك نفر را به عنوان رهبر دريابند؟

این نوشته در مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید