دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد موفقيت سازماني – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

-روش تحقيق

جهت تعيين روش هاي تحقيق مناسب براي اين تحقيق، از طبقه بندي روش ها تحقيق IS که توسط گاليوس ارائه گردید بهره گیری کرديم. در طبقه بندي او، گاليوس بهره گیری از روشهاي تحقيق مورد پژوهش را براي تحقيق سازماني دفاع نمود. دليل ديگر جهت انتخاب مورد پژوهشي بعنوان يک روش تحقيق، حوزه تحقيق ما که نيازمند يک زمينه بر اساس تحقيق می باشد، بنابراين CSF هاي ابتکار تجاري براي بررسي تجارت واقعي آن را مطلوب مي کند. داده ها از کل شش ماه جمع آوري شدند. دسترسي به Woolwich از طريق تماس فردي با سطح مديريت ارشد حاصل مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

براي هدف اين تحقيق، ما از تعريف ين از روش پژوهش بهره گیری کرديم. او آن را به عنوان بررسي و تحقيق تجربي که پديده همزمان با متن و زمينه واقعي آن را بررسي مي کند، مخصوصاً در زماني که سدها و موانع بين پديده و متن داراي مدارک و شواهد بارز و کافي نباشد، تعريف مي کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بنابراين، توضیح پژوهشي روشي مناسب براي پديده هاي مورد مخاطب می باشد که محققين خيلي کم يا اصلاً بر آن کنترل دارند، بنابراين کوشش مي گردد که آن را ثابت و معتبر نمود، که منابع علمي از شواهد خارج از آزمايشگاه مي باشد.

داده ها براي اين توضیح پژوهشي روشي مناسب براي پديده هاي مورد مخاطب می باشد که محققين خيلي کم يا اصلاً بر آن کنترل دارند، بنابر اين کوشش مي شودکه آن را ثابت و معتبر نمود، که منابع علمي از شواهد خارج از آزمايشگاه مي باشد.

داده ها براي اين توضیح پژوهشي با بهره گیری و بکارگيري تعدادي از داده هاي جمع آوري شده از وسايلي نظير مصاحبه، نظاره و رجوع به اسناد تاريخي جمع آوري مي گردد. اين وسايل و بکارگيري آنها در زير توضيح داده مي گردد.

1-4 مصاحبه ها

مصاحبه ها خيلي بيشتر از ابزار جمع آوري داده ها براي اجراي يک تحقيق کيفي بهره گیری مي کند. دوبين و روبين مصاحبه ها را بدين صورت تعريف نمود، هرگونه تأييد و تصديق يا رد شفاهي از مشاهدات يا هر گونه پاسخ رسمي، غير رسمي يا سطحي به سئوال را مي توان مصاحبه گفت. مصاحبه ها بعنوان يک ابزار ابتدايي جهت جمع آوري داده ها، همانطوريکه آنها اطلاعات عميق و مستدل را در ارتباط با سئوال يا موضوع تحقيق خاصي ارائه مي کنند، بکار گرفته مي گردد. مصاحبه ها در سري هايي با سطوح متفاوت از کارمندان (از مديران گرفته تا تهيه کنندگان) کنترل و هدايت مي گردد. برطبق نياز به احتياج اين کنترل صورت مي گيرد. جدول 2 انواع مصاحبه ها و ساير جزئيات مربوط به آن را نشان مي دهد. در زماني که مصاحبه ها رسمي باشد آن ها تنها بر روي تحقيق و ثبت تأکيد مي کنند.

مصاحبه هاي غير رسمي در محيط و شرايط غير رسيم نظير غذاخوري، کافه تريا، بار و آبجو فروشي صورت مي گيرد و ثبت نمي شوند.

2-4 مشاهدات

تکنيکه هاي نظاره همچنين جهت کسب درک عميق تر موضوعات بکار برده مي گردد.

اقدام نکردن يک پديده می باشد، اغلب با وسايل و ثبت آن براي اهداف علمي و ساير اهداف همراه می باشد. کليه حس ها که روندهاي انساني در اين فعاليت از حس بويايي تا حس چشايي، بينايي، لامسيه و شنوايي درگير هستند. داده هاي جمع آوري شده از مشاهدات براي هدف توصيف محل ها، فعاليتها، مردم وسايلي که از مشاهدات پيش بيني شده ديده مي گردد بهره گیری مي گردد.

بخش نظاره اين تحقيق محدود به دو دوره از هر دو روز کاري در Woolwich مي باشد. در طي دوره سپري شده در سازمان هاي تحت بررسي، محقق قادر به نظاره ديدگاههاي مفيد و جالب در موضوعات سازماني مربوط به بانک اينترنتي که در بخش بعدي ارائه شده هستند.

3-4 بررسي اسناد شرکت

به مقصود افزايش داده هاي جمع آوري شده با استفادهاز مصاحبات و مشاهدات و به مقصود بررسي داده ها جهت بررسي اعتبار، چندين منبع از داده هاي ثانويه(در جدول 3 ارائه شده) نيز بکار برده مي گردد.

 

4-4 تحليل داده ها

بوگدان و تايلار تحليل داده هاي کيفي را چنين تعريف کردند کاربر روي داده ها، سازمان بندي داده ها، تقسيم بندي آن ها در واحدهاي معني دار، ساخت آن ها، بررسي جهت الگوها و مدل ها، کشف و دسترسي به آن چیز که که مهم بود و آن چیز که که قابل يادگيري می باشد و تصميم گيري درمورد چيزي که ديگران مي خواهند بگويند. تحليل با تعريف موضوعات ارائه شده از داده هاي خام، يک روش گاهي اوقات بعنوان ” کد باز” ارائه مي گردید، آغاز مي گردید. اين تکنيک به کمک به انعکاس و ارائه درک و برداشت فاکتورهاي اصلي از جنبه هاي متفاوت بود. بر طبق تحليل داده هاي کيفي، فاکتورهاي مهم يافته شده و دسته بندي شدند. هدايت و کنترل اين نوع تحليل از اين (1993) در جايي که او اين طریقه را ” يک تئوري فاکتور براي توضیح پژوهش ” ناميد انتخاب گردید.

کشفيات تحقيق بصورت گزارش توضیح پژوهش نوشته مي گردد و از طري اسپانسر ملي تحقيق به Woolwich جايي که اطلاعات ديگر می باشد فرستاده مي گردد. پس بعضي از اصطلاحات اصلي، اسپانسر موافقت نمود که اين کشفيات توضيح درستي از ابتکار و ابداع بانک اينترنتي در Woolwich بود.

5- پيش زمينه – بانک woolwich

Woolwich يکي از تأمين کننده هاي رهبرسرويس هاي مالي شخص UK با بيش از 7.000 کارمند و دارايي 304 ميليون در سال 2-2001 می باشد. در سال 1897 تأسيس گردید، و اکنون يکي از بانک هاي اصلي در بريتانياي کبير با بيش از 400 شعبه که در سراسر کشور پراکنده می باشد مي باشد. تابستان 1997 woolwich تغيير عمده و بارزي نظاره گردید زماني که در بورس اوراق بهادار لندن به عنوان Woolwich تغيير عمده و بارزي نظاره گردید زماني که در بورس اوراق بهادار لندن بعنوان Woolwich تأسيس گردید، که جامعه شرکت و ساختمان سرمايه گذاري تا شرکت محدود عمومي را تحت پوشش قرار داد. در سال 2000 توسط گروه بارسلاي جايگزين گردید که يکي از گروههاي بانک اصلي در اروپاست. به هر حال Woolwich نام معروف و بارز آن را حفظ نمود و ادامه به ارائه سرويس ها و محصولات جديد خود به مشتريان نمود. يک شرکت خيلي خلاق و شور و شوق معروف آن براي ابزارهاي فني می باشد که جلودار سرويس هاي مالي از طري کانال هاي الکترونيکي می باشد.

1-5 woolwich با پلان باز

پلان باز توسط Woolwich به مقصود ارائه دارايي هاي شخصي همراه با در دسترس قرار دادن آن ها از طري کانال هاي متفاوت نظير شعب، تلفن، اينترنت، تلويزيون هاي ديجيتالي و تلفن هاي پروتکالي مناسب بي سيم (WAP) طراحي شده می باشد. اين يعني بسياري از مشتريان و با دسترسي به تلفن و اينترنت هميشه دسترسي به دارايي هاي آنها دارند.

به مقصود دسترسي گسترده، Woolwich ها بطور مداوم بر روي تکنولوژي شديداً سرمايه گذاري مي کنند و بسياري از تغييرات سازماني را انجام مي دهند، که در بخش بعدي مورد بحث قرار مي گيرد. در سال 2000، Woolwich ها به تأمين کننده ان لاين، و بهترين تأمين کننده بانک سال در جايزه مالي آن لاين هفتگي مخترعين سال 2000 رأي دادند.

پلون باز از خانواه Woolwich بطور گسترده معتقد هستند که منبع اصلي براي غلبه آن توسط گروه بارسلاي مي باشد. مدير بهبودهاي تجاري – اينترنتي Woolwich اين رادر زماني که او بيان نمود که بارسلاي عقيده پلان باز را مي پسندد، Woolwich را کنترل مي کند و اکنون ان ها مدل جديد پلان باز را تحت پوشش بارسلاي افتتاح نمود، تأييد نمود. بارسلاي مدل پلان باز را در سال 2001 آغاز نمود.

2-5 منابع جهت مشارکت در تجارت اينترنتي

از دوره تأسيس شرکت در سال 1997، استراتژي خانواده Woolwich تأکيد بر تنظيم و سازگاري با دنياي جديد چندين نمايندگي توزيع فراتر از شبکه شعب قديمي داشتند. دليل اصلي پشت آن باور مديريت اصليي بود که برندگان اين سازمان ها بودند که تکنولوژي هاي جديد را با تجارت و کار قديم ترکيب مي کردند تا راه حل تلفيقي فراهم کنند که اين راه حل برآورد کننده نياز مشتريان باشد. دليل ديگر محيط با قدرت تغيير سريع در صنعت بانک داراي جزئي با شرکت کنندگان جديد نظير اسميل يا اِگ بود که تکنولوژي ها و سرويسه اي مالي را با بهره گیری از مدل هاي تجاري خلاق فراهم مي کردند. همچنين بلوغ و شکوفايي وسايل تکنولوژي اينترنتي سرويس هاي مناسب          ( اينترنت، تلفن هاي wap ، itu و غيره) براي مشتريان ارائه مي گردید. همواره با تعد مبني بر کمترين هزينه موجود بود. خانواده Woolwich تصميم گرفتند که يک رهبر خلاق در حوزه تجارت – اينترنتي نسبت به تجارت دارو و در پشت کليه رقيبان خود باشند. پيشرفت و بهبود تصوير شرکت براي مشتريان و نيز سرمايه گذاران موضوع اصلي ديگر به حساب مي آمد.

افزايش حفظ مشتري و مشتري مداري، بواسطه عمق ارتباط و سرويس، نيز هدف مهمي محسوب مي گردید. تکنولوژي اينترنت بعنوان فراه کننده اصلي براي اين هدف ديده مي گردید زیرا که اطلاعات غني را در ارتباط با مشتري فراهم مي کند، که اين امکان را به خانواده Woolwich مي داد تا بر طبق نيازهاي مشتري به صورت فردي سرويس هاي مالي را شخصي سازي کنند، بنابر اين ارتباط غني و محکم مي گردد و ساوواس چنين گزارش نمود که مشترياني که با سرويس itv و بانک داري wap خانواده Woolwich قرارداد بسته اند 65% بيشتر براي بانک سودمند بوده اند که اين مسئله به خاطر اين می باشد که اين کانال ها مشتريان با درآمد بالا را جذب مي کنند. Woolwich همچنين مشتريان را از مناطقي نظير Scottich Highlands جايي که در گذشته بانک داري وجود نداشته کسب کردند.

3-5 CSFS در تجارت اينترنتي در Woolwich

تقريباً بر طبق نظر کليه شرکت کنندگان در اين تحقيق، تجارت اينترنتي يک اختراع خيلي موفق براي Woolwich محسوب مي گردد، در کسب موافقت و رضايت مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد موفق بوده می باشد. در زير اختصار اي از فاکتور ما که براي موفقيت در بانک داري – اينترنتي در Woolwich بحراني و حياتي محسوب مي گردد، ارائه شده می باشد.

1-3-5- درک مشتري

اين فاکتور به نظر مي رسد که کليدي براي موفقيت در Woolwich محسوب مي گردد. آن ها سرمايه گذاري سنگيني را بر تکنولوژي کردند که به آن ها قدرت داد تا اطلاعات گسترده و عالي مشتريان را جمع آوري و تحليل کنند. در مرحله اول آن ها از يک سيستم با نام Quickstream بهره گیری کردند که به آن ها در تحليل رفتار مشتري در طي ملاقات آنها از وب سايتشان کمک مي نمود. به مقصود حمايت مشتري جهت کانال هاي اينترنتي مدير و مسئول آن گفت اين داده خيلي براي اهداف خريد و فروش و طراحي مفيد و سودمند هستند. اخيراً آن ها شروع به بهره گیری از نرم افزاري به نام webtrend کرده اند که هوم پيج(home page)   که مردم وارد آن مي گردد، چطوري بواسطه اين هوم پيج از آن عبور مي کنند و چطور سايت را ترک مي کنند ثبت مي کند. بر طبق گفته مدير بهبود تجارت اينترنتي اين مسئله ما را قادر مي سازد تا فعاليت هاي تبليغاتي مان را ارزيابي کنيم و همچنين فيدبک ثابتي را بر روي سرويس ها و موضوعات قابل دسترس مان داشته باشيم (طرح وب سايت و غيره). Woolwich طراحي براي بکارگيري از نرم افزاري با نام ابزار اندازه گيري – وب داشت. يک عامل می باشد که مي تواند ببيند مشتري داخل وب سايت آن هاست، مي تواند گزارش دهد که چه مدت ان در هر صفحه خاص تکي بوده اند. بررسي اين اطلاعات روي صفحه به صورت زنده، يک فروشنده مي تواند پيغامي بر روي صفحه مشتري تايپ کند و پيشنهاد کمک به او بدهد. هدف اين اختراع توسعه سرويس هاي مشتري آن ها و افزايش ميزان فروش بود. ترکيب اين فاکتور با ساير فاکتورها به آن ها کمک مي کند.

تا اصل مشتري مداري را گسترش دهند.

2-3-5 انعطاف پذير سازمان

Woolwich بطور قابل ملاحظه اي برحسب ساختارهاي سازمان و روندهاي تجاري به مقصود ايجاد – web تغيير نمود. گروههاي جديدي نظير تيم توسعه تجارت – اينترنتي هست که قبلاً نبوده اند، اما ساير روندهاي تجاري جديد در پشت اين طریقه قرار گرفته اند. بر طبق گفته مدير بهبود تجارت – اينترنتي ما به روشي غلطي آن را انجام داديم، طراحي مجدد روندهاي تجاري معرفي تجارت اينترنتي را نسبت به ساير روش ها دنبال مي کند. بر طبق روندهاي تجارت با طراحي مجدد، پيش طرح به مقصود ايجاد اطمينان از اينکه روندها بازدارنده نباشد بالقوه تغيير مي کند.

روندهاي زيادي هست که در نهايت تلفيق و خودکار شده اند. تعداد کارمندان کاهش نيافته در عوض تأثیر آن ها تغيير کرده و همه آن ها متناسب براي فروش شده اند. توانايي جهت تأکيد بر فروش منجر به ميانگين محصول 6/3 شده که اين ميانگين توسط هر کدام از مشتريان حفظ مي گردد، که در دهه 2000 اين  مقدار از مقدار ميانگين رقيبان آن بيشتر بوده می باشد.

اين تغيير اساسي از وجود يک جامعه ساختماني رهني تا بر يک مشتري متمرکز شده و تلفيق مي گردد. بانک دليل ديگري براي غلبه و اجرا توسط بارسلاي برد. متخصص تکنيکي اصلي Woolwich ، متذکر گردید که بارسلاي مي رود تا از تجربه مديران Woolwich براي تغيير خود به روشي ساده تر بهره گیری کند. به همين دليل می باشد که تعداد زيادي از مقامات اصلي دربارسلاي از کارمندان Woolwich هستند. بعنوان مثال رئيس سابق Woolwich جانشين رئيس بارسلوي مي باشد.

3-3-5- بازار خاص و ويژه کانال اينترنتي Woolwich از قدرت و منجر به فردي محيط اينترنت آگاهي دارند. Woolwich خواهان روشي متفاوت خريد جهت فروش محصولات می باشد. مدير آنها براي حمايت مشتريان کانال هاي اينترنتي متذکر گردید. کانال هاي اينترنتي کلاً يک روش جديد برقراري ارتباط با مشتريان را ايجاد کردند و ما يک حوزه مشخص شده در عملکرد خريدمان داريم که در ارتباط با کانال اينترنتي می باشد. بدين معنا که تجارت اينترنتي روش را تغيير مي دهد سازمان و بخش خريد به مقصود کنار آمدن با روش هاي جديد با خريد کار مي کند. اکنون تأکيد بر درک مشتري و بکارگيري از برداشت ها براي رسيدن به ارتباط غني با مشتريان می باشد.

4-3-5- دايوري سريع سرويس ها

تجارت اينترنتي انتظارات مردم با در نظر داشتن زمان افزايش داده می باشد و از آن براي دليوري سرويس بهره گیری مي گردد. در حالي که در گذشته، مردم آمادگي قبول دو روز تأخير در انتقال پول را داشتند. اکنون بلادرنگ اين مدت زمان کاهش يافته می باشد. همانطوري که مدير بهبود و پيشرفت تجارت اينترنتي مي گويد مردم پول را در حساب هايشان به گردش در مي آورند   مستقيماً به شعبه مي طریقه  وآن را دريافت مي کنند. سرويس WAP شديداً به مقصود اين هدف در روزهاي شنبه بکار گرفته مي گردد. مردم سرويس هاي ديگري نظير وام يا رهن سريع را نيز مي خواهند. اين تقاضا براي سرويس هاي فوري يک فاکتور موفقيت، اساسي مي گردد و Woolwich آن را به عنوان فرصتي براي کسب تجارت بيشتر مي بيند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-3-5- تلفيق کانال ها و سيستم ها

دليوري اينترنت نياز به تلفيق گسترده روندهاي تجاري و سيستم هاي اطلاعات (IS) می باشد. متخصص تکنيکي رئيس Woolwich توضيح مي دهد که Woolwich براي تلفيق سيستم ها و کانال هاي متفاوت از لايه وسيله مياني بهره گیری مي کند. اين لايه که به وجودآورنده ارتباط معمول با کليه سيستم هاي موجود می باشد، آن ها را قادر مي سازد تا سريعاً سيستم جديدي بعنوان رابط اضافه کنند که بايد تنها يک بار با يان لايه نسبت به رنج کلي سيستم هاي متفاوت به اجرا دربيايد. علاوه بر اين، رئيس تجارت اينترنتي در Woolwich گفت: اين وسيله مياني اين امکان را براي ما فراهم مي کند که از طرح مبناي رقيب بهره گیری کنيم. کارهايي نظير بررسي حساب ها که بعنوان اهداف تجاري در اين وسيله مياني محسوب مي شوند توسط کليه کانال ها مي توان از آن بهره گیری گردد. اين مسئله کانال هاي قابل تعويض را ايجاد مي کند و به بانک اجازه مي دهد تا کانال ها يا سرويس هاي جديدي را بدون آسيب يا از بين بردن سيستم هاي اصلي اضافه کند. همانطوريکه در شکل 1نشان داده شده اين وسيله از طريق کليه کانال ها براي کليه سرويس ها در دسترس می باشد. به شما گفتم که با اين طرح در طي مصاحبه تان پيش برويد- سير نزولي در صورتي که اين وسيله مياني در حال پيشرفت باشد رخ مي دهد که مي تواند اثر زيادي را بر کليه کانال ها وارد کند. طرح تکنولوژي در شکل 1، Woolwich را قادر مي سازد تا به سادگي مدل تجاري خود را با احتياجات جديد تجارت اينترنتي سازگار کند، بدون لمس کامپيوترهاي بزرگ بازمانده که در محيط بانکي بهره گیری مي گردد. اين مسئله اين اطمينان را حاصل مي کند که سيستم شکل گرفته و منابع متخصص تجارت- اينترنتي در سيستم هاي بازمانده به روز درآمده فرسوده مي گردد. اين طرح به Woolwich اجازه مي دهد تا سيستم هاي جديد اضافه مي گردد تا سريع ظرفيت سيستم ها را افزايش دهند.

6-3-5- دسترسي 24 ساعته سرويسها

با ظهور و دستيابي تجارت – اينترنتي، دليوري فوري تنها خواسته نبود، در دسترس بود هميشه سرويس جنبه ديگري بود که بطور گسترده توسط مشترياني که از آن بهره گیری مي کردند انتظار مي رفت و خواهان ان بودند. در Woolwich سرويس ها 24 ساعته در دسترس هستند، به غیر از نيم ساعت در ساعت 2 نيمه شب که ساعت در صبح دوشنبه زماني که آنها بايد سيستم را جهت محافظت خاص کامپيوترهاي بزرگ پايين بياورندف می باشد. جهت محافظت کانال هاي اينترنتي، مراکز اصلي آن ها نيز 24 ساعت روز در سراسر سال باز هستند.

7-3-5 دسترسي منابع

دسترسي انساني و منابع مالي در کليه انواع پروژه ها ضروري می باشد. در پروژه هاي تکنولوژيکي جديد نظير بانک داري اينترنتي – کمبود منابع انساني متخصص مي تواند نقص سرور باشد Woolwich اين مشکل را با اجراي برنامه آموزشي خيلي گسترده براي بعضي از کارمندان موجود که به دقت انتخاب شده اند، برطرف کرده می باشد. به عنوان مثال، مدير بهبودهاي تجارت اينترنتي بيان نمود زماني که WAP بکار گرفته مي گردد، هيچ کس در کشور نيست که درمورد اجراي تکنولوژي WAP سرويس هاي مالي بداند بنابراين تصميم گرفتيم که هفت نفر از پرسنلمان را به هليسينکي جهت آموزش بفرستيم. اين افراد در برگشت نشان از آموزش WAP را اجرا کردند. که نياز به دستور می باشد، تا افراد ساير سازمانها نظير يوني سي به آنجا بيايند. و آموزش ببينند. با در نظر داشتن منابع مالي، به عنوان مدير ارشد مشکلي در پشت اين پروژه ها وجود ندارد.

8-3-5- حمايت از مديريت ارشد

این نوشته در مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید