منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

-1-6- رفتار در برابر گرما

– مطابق روش D42 1235

آزمايش قابل انجام با ماده اسفنجي جدا متصل به كفپوش.

فقط آزمايشهاي انجام شده در سرماي (-20oC) مطابق اين روش و با پارامترهاي زير انجام مي شوند:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

A 200/50/-20oC

آزمايش ها روي نمونه هاي آزمايشي كفپوش و موكت رانندكه قبلاً مطابق روش D45 1601 تحت آزمايش كهنگي قرار گرفته انجام خواهند گردید.

8-1-6- تغيير شكل دائمي ناشي از فشار

– مطابق روش D45 5403- آزمون A

آزمايش قابل انجام فقط روي ماده اسفنجي

آزمايش قابل انجام در نواحي مشخص شده در نقشه فانكشنال.

در دماي 23oC اندازه گيري پس از 15 دقيقه و 7 روز صورت مي گيرد.

9-1-6- مقاومت رنگ در برابر نور مصنوعي با دماي پائين

– مطابق روش D47 5252

آزمايش روي يك نمونه آزمايشي برداشته شده از كفپوش، صرف نظر از ناحيه برداشت و روي يك نمونه آزمايشي برداشته شده از موكت راننده صورت مي گيرد.

مدت آزمايش: 150 ساعت.

10-1-6- مقاومت رنگ در برابر اصطكاك

– مطابق روش D45 1010

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

نمونه هاي آزمايشي، قابل برداشت از تمام نواحي زير پا و موكت راننده مي باشند.

11-1-6- تغيير ابعاد و تغيير شكل ظاهري در گرما

– مطابق روش D45 1139

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

اين آزمايش در ناحيه شماره 3 (به ابعاد) (300mm*300mm) يا هر بعد ديگري كه در نقشه فانكشنال مشخص شده باشد به مدت 4 ساعت در دماي 85oC صورت مي گيرد.

علاوه بر اين مقاومت حجمي شكل دهي حرارتي در نواحي كه تغيير شكل بسيار زيادي داشته (مثال: مجراي جلو) نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين، اين نواحي در مدارك مشخص شده اند.

12-1-6- رفتار در آب و هواي مرطوب– مقاومت در برابر ميكرو– ارگانيسم ها

– مطابق روش D47 1217

آزمايش قابل انجام با ماده اسفنجي.

صرف نظر از محل برداشت نمونه آزمايشي روي كفپوش (كه شامل موكت راننده نيز مي گردد)، پس از انجام آزمايش و گذشت 7 روز نبايد بوي نامطبوع يا رطوبت نظاره گردد.

زمانيكه كفپوش داراي كلاسهاي كارايي متعددي باشد، نواحي نمونه برداري متعددي (وزن، ضخامت) و نمونه هاي متعدد كابين كوچك، مثل كلاسهاي مشخص شده استانداردي بايد در نظر گرفته گردد.

در زير هر يك از آزمايشهاي الزامي، به همراه دستورالعمل هاي مربوط به راه اندازي آن در زمان مقتضي در نظر گرفته شده می باشد.

نواحي نمونه برداري در نقشه كفپوش واشتباهاً در ضميمه 1، مشخص شده اند.

 

13-1-6- كدر شدن- Embuage

– مطابق روش D45 1727

آزمايش قابل انجام با ماده اسفنجي در صورت جدا بودن از كفپوش.

آزمايش قابل انجام در دماي 80oC.

14-1-6- سائيدگي (hmomargy- سايش سنج)

– مطابق روش D44 1074

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي. در مورد مواد نرم، آزمايش مطابق بند جاي نمونه آزمايشي وبا روش D44 1074 روي يك نمونه آزمايشي برداشته شده از كفپوش زير پاي راننده به مدت 300 دور با كاغذ P400 صورت مي گيرد. اتلاف وزن برحسب g/m2 بيان مي گردد.

15-1-6- پارگي (ماشين كشش)

– مطابق روش D41 1126

صرف نظر از محل نمونه برداري و وضعيت نمونه هاي آزمايشي (به غیر از كفپوش زير پاي راننده)، مقاومت پارگي بايد مطابق الزام تعيين شده باشد.

2-6- مشخصات فني خاص

مشخصات فني خاص كفپوش بايد مطابق استاندارد B20 0150 به صورت SPA، ارائه شوند.

در جدول B (ضميمه 2) مشخصات فني الزامي گردآوري شده اند. اين الزامها ويژه هر يك از كفپوشهاي داراي شكل پذيري حرارتي هستند.

1-2-6- عايق بندي صوتي روي نمونه تخت كفپوش مركب

– مطابق روش D45 5038 (به ضميمه A مراجعه كنيد)

بهره گیری از كفپوش مركب و اجزا مختلف جدا يا متصل به أن بايد همراه با نمونه هاي تخت به ابعاد 700mm*700mm براي آزمايش در كابين كوچك باشد.

ماده اسفنجي در شرايطي كه اجازه دستيابي به مشخصاتي مشابه با مشخصات ماده اسفنجي مركب كفپوش را مي دهد، ساخته مي گردد.

بايد ضخامت ماده اسفنجي مطابق روش D45 1195، براي وزن مشخصي كه مطابق روش D45 1012 می باشد، رعايت گردد.

منحني هاي عايق بندي بايد كلاس صوتي در خواستي را دارا بوده (مقدار تا 1000Hz) و پس از معيارهاي زير بيابند:

زمينه تحقيقاتي منحني بين 315Hz و 3150Hz می باشد، ولي منحني بايد بين 100Hz، 10Hz ارائه گردد.

– فقط 2 نقطه بين 315Hz و 3150Hz در خط مستقيم كلاس با دامنه 3dB قابل قبول هستند.

– دامنه پيك نبايد بيشتر از 9dB در بالاي خط مستقيم كلاس باشد، كه در اينصورت يك نمونه جديد بايد معرفي گردد.

مقادير بايد با منحني تهيه شوند.

2-2-6- سوراخكاري سطح پشتي

– مطابق روش D41 1097

اين آزمايش بايد در مدارك درخواست گردد.

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

اين آزمايش روي سطح پشتي موكت انجام مي‌گردد. نمونه‌هاي آزمايشي از ناحيه شماره 1 نمونه‌برداري شده‌اند.

3-2-6- پارگي دو سويه

– مطابق روش D45 1197

اين آزمايش براي كفپوشها يا مواد اسفنجي نمدي به مقصود بررسي چسبندگي ماده به كار مي‌رود.

4-2-6- لايه‌برداري

مطابق روش D45 1197

اين آزمايش براي كفپوشها يا مواد اسفنجي نمدي به مقصود بررسي چسبندگي ماده به كار مي‌رود.

5-2-6- نفوذپذيري نسبت به آب

– مطابق روش D45 1131

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي

اين آزمايش بايد در مدارك درخواست شده و مطابق روش، الزام را 100 تعيين كند. در صورتيكه اين آزمايش در نقشه يا مدارك درخواست نشده باشد، انجام آن لازم نيست (بدون الزام).

6-2-6- شكل ظاهري (به بند 5 مراجعه كنيد- شكل ظاهري)

بايد هميشه مطابق با معيار شكل ظاهري و استاندارد فني مربوط به آن باشد (مثال: SPA,FTM، …)

7-2-6- تركيب

بايد مطابق با تركيب قطعه تاييدي باشد. بررسي آن مي‌تواند از طريق آناليز انجام گردد.

8-2-6- وزن كفپوش

اين مشخصه تلرانس دار بايد در مدارك قيد گردد.

9-2-6- وزن برحسب M2

– مطابق روش D45 1012

وزن كل كفپوش بر حسب M2 (به غیر از موكت راننده) با بدست آوردن ميانگين نتايج بدست آمده از نمونه‌ها، ناحيه شماره 1 (به ابعاد)

(300mm×300mm) و ناحيه شماره 2 (به ابعاد) (300mm×300mm) يا هر بعد ديگري كه در نقشه ذكر شده باشد، محاسبه مي‌گردد.

تجزيه (فيبرها، پشت آنها، …) ممكن می باشد با آناليز نمونه‌هاي برداشتي از اين نواحي صورت گيرد.

به همين ترتيب به وزن‌هاي تركيبات مختلف بر حسب M2 قبل از تركيب شدن، توجه مي‌كنيم.

در حالتي كه كفپوش از دو نيمه تشكيل شده باشد، ناحيهش ماره 1، (2/1 كفپوش جلو) يا ناحيه شماره 2 (2/1 كفپوش عقب) را مورد بهره گیری قرار دهيد.

10-2-6- ضخامت كلي موكت

– مطابق روش D45 1195

آزمايش قابل انجام روي مجموعه.

اين اندازه‌گيري در 5 محل قرار گرفته در نواحي شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت مي‌گيرد فقط اندازه‌هاي E10 در نظر گرفته مي‌شوند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

11-2-6- ضخامت كفپوش زير پاي راننده و موكت

– مطابق روش D45 1013

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي

اين اندازه‌گيري مطابق مندرجات بند روش اجراي آزمايش- روش C روي نمونه‌هاي آزمايشي برداشته شده از موكت راننده (از محلهاي بدون جوشكاري) و از نمونه‌هاي برداشته شده از كفپوشهاي ناحيه 1 و 2 صورت مي‌گيرد.

12-2-6- مقاومت در برابر سايش (USOMETRE LHOMARGY)

– مطابق روش D44 1064

آزمايش انجام شده با برس مخصوص از جنس پلي‌آميد، تحت فشار 0/05 bar طي 5000 دور، روي نمونه‌هاي آزمايشي برداشته شده از نواحي شماره 1 و شماره 2.

بررسي مطابق بند مبناي آزمايش روي D44 1064 صورت مي‌گيرد:

a- اتلاف وزن نمونه آزمايشي.

c- تغيير شكل ظاهري نمونه آزمايشي.

13-2-6- ضخامت رشته‌اي مخمل مورد بهره گیری

– مطابق روش D45 1296

آزمايش ويژه كفپوشهاي بافته شده شكل دهي حرارتي شده.

اين اندازه‌گيري اب گيج‌هاي اندازه‌گيري خاص در نواحي شماره 1 و شماره 2 كفپوش، صورت مي‌گيرد.

14-2-6- تعداد دسته‌ها

– مطابق روش D45 5351

آزمايش ويژه كفپوشهاي بافته شده و شكل‌دهي حرارتي شده.

اندازه‌گيريها در جهت L (طولي كفپوش) و T(عرضي)، بروي نمونه‌هاي آزمايشي برداشته شده از نواحي شماره 1 و شماره 2 كفپوش صورت مي‌گيرند. نتايج بايد برحسب تعداد دسته‌هاي مورد بهره گیری براي 100mm بيان شوند.

15-2-6- ضخامت ماده اسفنجي

1-15-2-6- مورد نمدها و لايي‌ها

– مطابق روش D45 1195

اين اندازه‌گيري در 5 محل واقع در نواحي شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت گرفته می باشد. اندازه‌هاي E100, E10 و ميزان تراكم بايد در نظر گرفته شوند.

2-15-2-6- مورد مواد اسفنجي

– مطابق روش D45 1394

اين اندازه‌گيري در 5 محل واقع در نواحي شماره 1 و شماره 2 از كفپوش صورت مي‌گيرد.

16-2-6- وزن حجمي

– مطابق روش D45 1045

آزمايش ويژه كفپوشهاي مركب داراي ماده اسفنجي

نمونه‌هاي برداشته شده بايد از مركز كفپوش بدون وجود پوسته ناشي از قالبگيري باشد با اين وجود اگر نمونه آزمايشي همراه با پوسته برداشته گردید، اين امر را در گزارشهاي كنترل و SPA ذكر كنيد.

به صورت P50/5 بيان مي‌گردد.

18-2-6- ميزان مقاومت و تغيير شكل پسماند ناشي از متراكم سازي

– مطابق روش D45 1216

آزمايش ويژه كفپوشهاي مركب داراي نمد.

تغيير شكل پسماند با درصد متراكم سازي 50% بيان مي‌گردد.

19-2-6- مقاومت در برابر پارگي ماده اسفنجي

– مطابق روش D41 1048

آزمايش ويژه كفپوشهاي مركب داراي ماده اسفنجي.

آزمايش در ناحيه‌اي كه ضخامت آن بين 20mm,5mm می باشد، قابل انجام مي‌باشد.

نمونه آزمايشي از قسمت مركزي و بدون پوسته برداشته خواهد گردید.

20-2-6- پوسته برداري

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– مطابق روش D11 1157 – نمونه آزمايشي D

اجازه ارزيابي ميزان چسبندگي بين ماده اسفنجي و پشت كفپوش را مي‌دهد.

عرض نمونه‌ آزمايشي به هنگام آزمايش 5cm می باشد.

1) بايد مطابق قطعه تاييدي باشد.

2) آزمايش قابل انجام زمانيكه ماده اسفنجي يك ماده حفره‌دار می باشد.

3) آزمايش قابل انجام زمانيكه ماده اسفنجي يك نمد می باشد.

4) آزمايش ويژه مواد بافته شده (نوع TUFTED)

5) يا هر مقدار ديگري كه در مدارك ثابت شده می باشد.

6) آزمايش انجام شده روي كفپوشهاي نصب شده توسط پين‌ها.

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید