فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته کامپیوتر با موضوع مقدمات داده پردازی – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

رايانه ووسايلي كه اطلاعات در آن ذخيره شده می باشد بايد كاملا تحت نظر باشند واز آنها نگهداري گردد. بدين ترتيب كه:

1-منبع برق آن به گونه مرتب كنترل شودوامنيت برق آن به گونه اي مستقر گردد كه افت جريان برق وبالا وپايين رفتنهاي ولتاژ آن وجرقه هاي برقي، بر آن تاثير نگذارد. در اين زمينه، معمولا وسايل شوك گير و پايدار كننده جريان برق به رايانه افزوده مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2-بايدوسايل ذخيره به گونه مرتب بازبيني ونظارت شوند تا ازتكه تكه شدن اطلاعات كه كار وسايل بازيابي راپرخطر وطولاني مي كند جلوگيري گردد. برخي برنامه هاي نرم افزاري هستند كه عمر ديسك سخت را بررسي كرده، ازآن خرده زدايي ميكنند. وسايل كهنه ضبط اطلاعات بايدبه موقع تعويض شوند.

3-كاربر دستگاه رايانه بايد به اندازه كافي تعليم ديده باشد كه به دست خوداطلاعات راتخريب نكند.

معمولا وقتي رايانه در حال خواندن ويانوشتن اطلاعاتاست نبايد دستگاه را خاموش كرديابرق آن راقطع نمودوتاازبرنامه بانك خارج نشده ايم نبايد دنبال خروج از سيستم عامل باشيم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اما حادثه به هرحال رخ مي دهد. يكي از حكمتهاي دوران رايانه، كه به اصل مورفي معروف می باشد مي گويد: دررايانه اگر چيزي ممكن باشد كه اتفاق بيفتدحتما اتفاق مي افتد. بنابراين، حتي احتمال يك درصد بروز فاجعه را هم بسيار جدي تلقي كرد. حال اگر حادثه اتفاق افتاد چه بايد كرد؟

1-اگر رايانه در اثر اشكالي كه پيش آمده خراب گردید، بايدبلافاصله براي تعمير آن اقدام كرد ومخصوصا بايد دقت كرد كه به وسايل ذخيره اطلاعات آن آسيب نرسيده باشد، واطلاعات را بايد به سرعت به محل امني كپي كرد.

2-اگر حادثه اي مثل برق يا معلق ماندن رايانهيا خاموش كردن ناگهاني ويا خروج غيرطبيعي از اكسس پيش آمده باشد وبراثرآن، اشكالي دربانك رخ نموده باشد، مي توان به كمك خود برنامه اكسس مشكل راحل كرد. پيش از آن كه به توضیح شيوه ترميم بانك اطلاعاتي بپردازيم ذكر اين مطلب لازم می باشد كه در حالت عادي، اگر مي خواهيد از اكسس خارج شويد، هميشه ازفرمان File وسپس Close بهره گیری كنيد، تاابتدا فايل بانك اطلاعاتي با سلامت وامنيت بسته گردد وبعدازاكسس خارج شويد. دراين شيوه، احتمال بروز اشكال بسيار كاهش مي يابد.

تعمير وترميم پايگاه داده ها

وقتي اكسس پايگاه داده ها راباز مي كند، اول درستي آن را مورد بازبيني قرار مي دهد. اگر خرابي درآن رخ داده باشد، سيستم مي فهمد وگزارش مي كند اما مواردي هم هست كه مشكلي هست وسيستم متوجه آن نمي گردد، بنابراين، هرچندگاهي بايد از فرمان ترميم پايگاه داده ها بهره گیری كرد. اين فرمان، به شكل بالا اجرا مي گردد:

ازمنوي Toolsگزينه Database Utilities راانتخاب كنيد واز منويي كه ظاهر مي شودRepair Database رابرگزينيد. اكنون ، اگر پايگاه داده ها را قبلا باز كرده باشيد، اطلاعات آن تعمير مي گردد، اما اگر پايگاه داده هايي راقبلا بازنكرده باشيد، اكسس مي پرسد كدام فايل پايگاه داده ه؟ واز شما خواسته مي شودكه پايگاه داده هاي مورد نظر خود رامشخص كنيد وباانجام اين انتخاب، كارترميم آن صورت مي گيرد. اگر اكسس توانست اقدام ترميم راانجام دهد، پيام موفقيتي صادر مي كند. اما اگر موفق نشد كه معمولا بسيار كم پيش مي آيد، پيام عدم موفقيت صادر مي كند. اما پيام عدم موفقيت نشانه چيست؟

درترميم اطلاعات، معمولا اكسس چنين اقدام مي كند كه جدولها رابررسي مي كندوبه دنبال اشكالهايش مي گردد وترميم مي كند. داده هاي جدولها معمولا به صورت صفحات 2كيلوبايتي يك كتاب نگهداري مي گردد. بعد به بازجستها مي پردازدوآنها را ترميم مي كند. اما اين فرمان با فرمها، گزارشها، وماكروها، وبرنامه ها اصلا كاري نداردوآنها رادرست نمي كند، اما بروز خرابي را خبر مي دهد. بنابراين، وقتي از اكسس جواب منفي مي شنويد هنوز يك امكان وجود داردوآن اين كه شايد جدولها وبازجستها آسيب نديده باشد. از اين رو، توصيه مي گردد كه با اين حال، پايگاه داده هابازكنيدوجدولها وبازجستها رابدون كمك فرمها وگزارشهاو…، موردبررسي قرار دهيد.در هر حال اطلاعات خراب شده راتصحيح نمي كند بلكه به آساني آنها رادور مي ريزيد.

فشرده كردن پايگاه داده ها

فشرده كردن پايگاه داده ها باعث مي گردد كه حجم آن كاهش يابد. نتيجه فوري اين اقدام آن می باشد كه كيفيت كار با پايگاه داده هاي فشرده شده بهترمي گردد. اما چرا بايد پايگاه داده ها را فشرده كرد؟ وقتي يك پايگاه داده ها مي سازيد، درآن جدولها وفرمهاو اشياي ديگر مي افزاييد وبا افزودن يا حذف داده ها، مرتبا درحال نوشتن وخواندن اطلاعات از محل ذخيره خود هستيد. اقدام خواندن ونوشتن روي ديسك سخت وافزايش داده ها باعث مي گردد، اطلاعات بر روي ديسك به حالت پاره پاره درآيد ودر جاهاي مختلف آن پخش گردد. البته در پايگاه داده ها وجداول آن به نظر نمي رسداتفاقي افتاده باشد واطلاعات به هر حال وجود دارند وپيدا مي شوند اما كيفيت كار با داده ها پايين مي آيد وبرنامه كند مي گردد ووقت زيادي را در حين كار، تلف مي كند. براي اين كه اين پارگي اطلاعات وداده هاازبين برودبايد اطلاعات رافشرده كرد. فشرده كردن باعث مي گردد، اطلاعات در ديسك سخت يا هرمحل ذخيره ديگر سرجمع شده، يكجا گردآيد. درنتيجه مي توان به راحتي وسرعت آن راپيدا كرد وبه كارگرفت. براي فشرده كردن پايگاه داده ها، بايد ازمنويTools گزينه Database Utilities راانتخاب كنيدوازمنويي كه ظاهر مي گردد روي گزينه Compact Databaseكليد بزنيد. به محض انجام اين اقدام، منوي ديگري ظاهر شده، اجازه مي دهد كه براي پايگاه داده هاي فشرده شده نام جديدي انتخاب كنيد. وقتي اين نام جديد را انتخاب كرديد وروي تكمه Ok كليد زديد، كارآغاز مي گردد. اما نحوه اقدام چگونه می باشد؟

شيوه اقدام اين دستور، در صورتي كه پايگاه داده هايي را باز كرده باشيد آن می باشد كه شروع به كار مي كندوپس از فشرده كرد پايگاه داده هاآن رادر همان محل وبا همان نام سلبقش روي ديسك ذخيره مي نمايد. اما اگر پايگاه داده هايي باز نباشد وشما فرمان Compact Database راصادر كنيد، از شما مي خواهدكه براي اين كار، يك پايگاه داده ها به اومعرفي كنيد.

در اين منو، شما مي توانيد پايگاه دادهاي موردنظر خودرا انتخاب كنيدوسپس روي تكمه Compactدر گوشه بالا وراست منو كليدبزنيد.

اكسس، آغاز يك پايگاه داده هي موقتي ايجاد مي كندو سپس تمام اشياي پايگاه داده هاي موجود را به آن مي فرستد. آن گاه، اين پايگاه داده ها رابانامي كه ذكركرده ايدروي ديسك ذخيره مي كند، يا اگر پايگاه داده هاباز باشد با همان نام برروي ديسك مي نويسد.

اگر نتوانستيد پايگاه داده ها رافشرده كنيد دودليل بيشتر ندارد:

  • يابرروي ديسك شما، جاي كافي براي ايجاد پايگاه دادهاي موقتي براي فشرده سازي وجودندارد.
  • ياممكن می باشد برنامه نويس ويا مدير سيستم، اين حق رابراي خود نگه داشته می باشد وپايگاه دادها رابراي جلوگيري ازاين اقدام شما، قفل كرده می باشد.

وقتي اقدام فشرده كردن اطلاعات به پايان رسيد، زماني كه واردآن شديد وبازجستهاي آن كاركرديد متوجه مي شويد كه خيلي سريع تر اقدام مي كند. انجتم اين اقدام، زماني توصيه مي شودكه بااطلاعات زيادكاركرده ايدودر جدولها خوانده ونوشته ايد.اصولا اين كار يك اقدام حفاظتي هم محسوب مي گردد ونيز كيفيت كار براي كاربران به شدت بهبود مي بخشد.

قفل كردن پايگاه دادها بااستفاده از MDE

يكي از چيزهايي كه در كتربااكسس لازم می باشد آن می باشد كه شما بتوانيد پايگاه داده هايتان را به شكلي قفل كنيد كه بعضي از نقاط واشياي آن تحت حفاظت شما درآيد وبراي ديگران قابل كشف نباشد اما قابل بهره گیری باشد. اين مساله ممكن می باشد دو دليل داشته باشد:

نخست آن كه، شماترجيح بدهيد كه كاربر، بهتراستفقط مثلا ازفرم شمااستفاده كند، اما نتوانددرآن تغييري بدهدتانتواندرفع اشكالاتي را كه در اثردست كاري اودرسيستم پيدا مي شودبه گردن شما بيندازد ووقت شما راتلف كند.

  • ديگررآنكه، ممكن می باشد وقتي پيشرفته تر شديد كه ويژوال بيسيك در سيستم بنويسيد كه اين كد بالاخره جزو اطلاعات فني شماست ونخواهيد كه شخص ديگري اين كد راببيند وازآن بهره گیری تجاري ببرد.

اكسس براي اين كارفرماني داردكه بااجراي آن:

1-نگاه كردن، تغيير دادن ويا ايجادفرم، گزارش يا برنامه جديد درحالتDesign ممنوع مي گردد واكسس ازآن جلوگيري مي كند.

2-برنامه هاي ويژوال بيسيك به شكل ترجمه شده در مي آيندوحالت كاملا سري پيدا مي كنند، كه نمي توان آنها را خواند ولي البته اجرا مي شوند.

3-پايگاه داده ها را كوچك وفشرده مي كند.

البته بايد دقت كنيد كه يك كپي از پايگاه داده هاي اصلي رادر جاي ديگر ذخيره كنيد.

بااستفاده از فرمان Make MDE File بازهم مي توانيد به پايگاه داده هايتان ركورد اضافه نماييد ويا از آن حذف كنيد ونيز مي توانيد بااز آن حذف كنيد ونيز مي توانيدبازجستهاي جديدي به آن اضافه كنيد. سيستم از اين كارها جلوگيري نمي كند.

بهره گیری از اين فرمان بسيار آسان می باشد. ازمنويTools گزينه Database Utilities راانتخاب كنيد وسپس از منوي ظاهر شده گزينه Make MDE File رابرگزينيد. اگر پايگاه داده هايي در اكسس بازباشد، بلافاصله از شماخواسته خواهد گردید كه اسمي براي فايل اجرايي شده انتخاب كنيد. پس از اين كار، وقتي روي تكمه Save كليد زديد، پايگاه داده هاي موجود، به صورت فايل باانشعاب MDE ذخيره مي گردد. اما اگرپايگاه داده هايي در اكسس باز نباشد، دراين صورت از شما خواسته مي شودكه يك پايگاه داده ها را انتخاب كنيدوسپس باز باكليدزدن بررويSave به شكل اجرايي ذخيره مي گردد.براي بازكردن اين فايل، مي تواني روي نام آن دوبار كليدبزنيد. اما اگراكسس هستيد مي توتنيدابتدا File وسپس Open راانتخاب كنيد تا منوي Open ظاهر گردد؛ بعد دربخش File of Type از منوي مقابل آن گزينه MDE Files راانتخاب كنيد وبعد ازفهرستي كه در پنجره بزرگ اين منو بزرگ اين منو ظاهر مي گردد، فايل MDE مورد نظر راباز كنيد.

رمزگذاري پايگاه داده ها

هرپايگاه داده هايي كه ايجاد مي شودپس ازمدتي كار وپيراسته شدن ارزش پيدا مي كند. در عصر جديد، اطلاعات يعني دارايي، بنابراين هركه بتواند به اطلاعات شما دسترسي پيدا كند، دارايي شما رامالك شده می باشد.

برايحفظ اطلاعات خود، بايد آنها رارمزگذاري كنيد. رمزگذاري اطلاعات يعني اين كه كاري كنيد تا سيستم فقط در حضور شما باصلاحديد شما فايل پايگاه داده ها رابازكند ودراختيار قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي اكسس، رمز عبارت می باشد از كلمه اي كه حداكثر از 14 كاركتر يا حرف وعدد تشكيل شده می باشد وفقط كاربر اصلي آن را مي داند. اين كلمه رمز، درهنگامي كه فايل پايگاه دادها را بازمي كنيداز شما پرسيده مي گردد وشما بايد آن راتايپ كنيد تا در صورت درست تايپ كردن پايگاه دادها باز گردد. اگر رمز شما غلط باشد، اكسس اطلاعات را به شما نشان نخواهد داد وشما راغريبه فرض خواهد كرد. درتعيين رمز، نكات زير را درنظر داشته باشيد:

1-رمز را به انگليسي وارد كنيد.

2-حروف بزرگ وكوچك انگليسي در رمز باهم تفاوت دارند مثلاMasoud با masoud فرق دارد. اگر رمزراتايپ مي كنيد توجه داشته باشيد كه بزرگ وكوچك بودن حروف را نيز در حين تايپ رعايت كنيد وگرنه رمز شما را معتبر نخواهد دانست.

3-رمز رابايدچنان انتخاب كنيد كه به خوبي در خاطرتان بماند، ياآن رانوشته ودر جاي امني نگهداري كنيد. اگررمز رافرموش كنيد، پايگاه داده هايتان ازدست مي رود.

4-رمز راطوري تعيين كنيد كه آشنايان شما نتوانند آن راحدس بزنند. نام خانوادگي، نام كوچك، شماره شناسنامه يا گواهي نامه رانندگي واز اين قبيل موارد، زود به فكر همه كساني كه شما را مي شناسند مي رسد.

بااين ملاحظات، فرض كنيد مي خواهيدروي پايگاه داده هاي خود رمز بگذاريم. براي اين كار:

  • اگر پايگاه داده ها باز می باشد آن راببنديد.
  • يك كپي پشتيبان از پايگاه داده هاي مورد نظر در جاي ديگري ايجاد كنيد، تادر صورت بروز اشكال، اطلاعات ازبين نرود.

3-حالا، از منوي File گزينه Open Database راانتخاب كنيد وروي آن كليد بزنيد.

4-درمنوي Open كه اكنون ظاهر شده می باشد، كنار عنوان Exclusive كليد بزنيد تا درآن علامت گذاشته گردد.

5- حالا، نام فايل پايگاه داده هاي موردنظر خود راانتخاب كنيد وروي تكمهOpen كليدبزنيد تاپايگاه داده ها باز گردد ودر پنجره Database به نمايش درآيد.

6- درمنوي Tools روي گزينه Security كليدبزنيد واز منويي كه ظاهر مي گردد گزينه SetDatabase Password راانتخاب كنيد.

7-پس از اين اقدام، منوي Set Database Password ظاهر مي گردد.

اين منو دو بخش دارد: نخست بخشي تحت عنوان Password:وديگري تحت عنوان Verify(تاييد). شمادربخش Password كلمه عبور مورد نظرراتايپ مي كنيد. بعد به قسمت Verify مي رويد وباز همان رمز راعينا تايپ مي كنيد تاآن راتاييد كرده باشيد. شكل منو، اكنون مشابه شكل زير می باشد:

توجه كنيد كه اينك به جاي همه چيزهايي كه تايپ كرده ايد، فقط ستاره مي بينيد. اين براي آن می باشد كه رمز شما در حال تايپ ديده نشود وكسي نتواندحتي در اين حالت آن رايادداشت كند وبعدا به كارببريد.

8-باكليد زدن برروي OK، اين رمز عبور براي فايل پايگاه دادهاي شما ضبط مي گردد وديگر بدون آن نمي توان به اين فايل دست يافت.

حال، اگر فايل راببنديد وبار ديگر بازكنيد، منويي ظاهر شده كه از شما رمز عبور مي پرسد:

شما بايد رمز عبور عبور خود را در كادر سفيد رنگ وارد كنيدوكليدEnter رابزنيد يا روي تكمهOkكليد بزنيد. اگر رمز درست باشد، فايل پايگاه داده ها باز مي شودوگرنه منوي ظاهر مي گردد كه بيانگر اشتباه بودن كلمه رمز ورودي مي باشد. اگر رمزعبور درست باشد، اكسس مي فهمد كه اين خود شماييد كه خواسته ايد رمز برداشته گردد وبه محض كليدزدن برروي Ok ، رمز رابرخواهد داشت.

وقتي قدري بيشتر بااكسس كاركنيد مي فهميد كه اين ساده ترين رمزگذاري اكسس می باشد واگر بخواهيد مي توانيد رمز گذاريهايي بسيار بسيار پيچيده تر وپيشرفته تري درآن انجام دهيد.

تهيه پشتيبان از پايگاه داده ها

تهيه پشتيبان ازپايگاه داده ها، دركليه بانكهاي اطلاعاتي امري ست بسيار مهم. اگر قرار می باشد از پايگاه داده ها نسخه پشتيبان تهيه كنيم، بايد يك نسخه ازآن رادر جاي ديگري نگه داري نماييم، تا اگر فايل فعلي دچار خرابي گردید تمام اطلاعات رااز دست ندهيم.

سياست تهيه پشتيبان به نظر مدير يا ناظر سيستم بستگي دارد. برخي، فقط به اين بسنده مي كنند كه اطلاعات رادر يك دايركتوري ديگر كپي كنند. برخي ديگر آن رادر ديسك ديگري كپي مي كنند وبرخي ديگر، از دستگاههاي پشتيبان گيري پيشرفته بهره گیری مي كنند واطلاعات راروي نوار يا ديسكهاي خاصي ذخيره مي كنند.

زمان پشتيبان گيري نيز حايز اهميت می باشد. اگر درانتهاي هر روز از اطلاعات، نسخه پشتيبان تهيه كنيد، درصورت خراب شدن اطلاعات، يك روز كاري خود رااز دست خواهيد دادواگر اين مقدار كمتر يابيشتر گردد به همان نسبت اطلاعات كمتر يا بيشتري را از دست مي دهيد.

درپشتيبان گيري ازاطلاعات، به هيچ وجه تنبلي نكنيد، يادتان باشد كه در رايانه اگر ممكن باشد فاجعه اي اتفاق بيفتد حتما اتفاق خواهد افتاد.

حذف رمز عبور

حالا فرض كنيد مي خواهيم رمز عبور خود را حذف كنيم براي اين كار :

1-آغاز فايل پايگاه داده ها را باز كنيد واضح می باشد كه بايد رمز عبور بدهيد تا فايل باز گردد.

این نوشته در کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید