منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته کشاورزی با عنوان پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كدوهاي سوزوكي شرطي شده دمايي ميزان بالاتري از اسيدهاي چرب غيراشباع نسبت به اشباع در فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانول آمين در كدوهاي غير فرايند شده، داشتند. شرطي كردن دمايي همچنين از افزايش نسبت استرول به فسفو ليپيد در طول انجماد جلوگيري مي كند. اين ميزان دقيقاً در ارتباط با ويسكوزيته غشا و نفوذ ناپذيري آن می باشد.

همچنين اين بر سياليت غشاء اثر مي گذارد و بر ظرفيت بافت براي مقاومت در برابر فشار انجماد موثر می باشد. فرآيندهايي كه از افزايش نسبت آزاد استرول به فسفو ليپيد جلوگيري مي كنند تمايل دارند كه آسيب انجماد را كاهش دهند. كاهش در ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع ممكن می باشد نشان دهنده يك افزايش در پراكسيداسيون ليپيد در طول انجماد گردد.

شواهد جمعي پيشنهاد مي كند كه پراكسيداسيون ليپيدها در توسعه آسيب انجماد دخالت دارد و شرطي كردن دما ممكن می باشد سبب كاهش آسيب انجماد بوسيله حفاظت ليپيدهاي غشاء از پراكسيداسيون گردد.

هارميا و روپاركين فهميدند كه توليدات فلورسانت ليپوفيليك پراكسيداسيون ليپيد در قسمت قطبي چربي جمع مي گردد كه از تيلاكوئيدهاي بافت پوست در خيار بعد از 5-7 روز انجماد جدا شدند. كرامرووانگ همچنين نشان دادند كه سطوح توليدات فلورسانت محلول و به كلروفرم در پوست كدوي سوزوكي بعد از انجماد افزايش يافت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سطوح تركيبات فلورسانت قوياً بوسيله شرطي كردن دما كاهش يافت. شرطي كردن دما به گونه معني داري سبب افزايش اسپرميدين و سطوح اسپرمين در كدوي سوزوكي گردید. افزايش همزمان در اين دو پلي آمين در ارتباط با فعاليت افزايش يافته 5-آدنوزيل ميتونين دكربوكسيلاز بود. اين آنزيم سبب تحريك توليد 5- آدنوزيل ميتونين و كربوكسيلي مي گردد كه به عنوان يك دهنده آمينو پروپيل براي سنتز در دور اسپرميدين و اسپرمين بهره گیری مي گردد.

القاي بيوسنتز پلي آمين در طول شرطي كردن دما به گونه روش كمك به كاهش آسيب انجماد مي كند. اين همچنين نشان داده شده كه آكليماتيسيون در درجه حرارت پايين باعث افزايش سطوح پرولين و كاهش قندها در گريپ فروت مي گردد.

محتوي قند در ارتباط يا تغييرات در حساسيت انجماد بوده می باشد افزايش محتمل به انجماد در گوجه فرنگي بذري سبب تجمع كربوئيلوات شده می باشد. همينطور غلظت بالاي پرولين در پوست گزارش شده مقاومت گريپ فروت به دماهاي انجماد در نگهداري را پيش برده می باشد.

D. شرطي كردن دمايي بالا

شرطي كردن در دماي بالا قبل از نگهداري براي كاهش آسيب انجماد در سال 1936 بوسيله بروكس و مك كولوك گزارش گردید. آنها فهميدند كه گرم كردن قبل از نگهداري در 38 براي 17 تا 22 ساعت به گونه معني داري سبب كاهش گوديها در گريپ فروتهاي نگهداري شده در 2 يا 5/4 گردید با اين وجود سوختگي روي ميوه‌هاي گرم شده بدتر بود به ويژه اگر ميوه متعاقباً در 0 گذاشته شده بوده بن يوشو و همكاران فهميدند كه فرايند گرماي قبل از نگهداري باعث پيش برد سطوح مواد ضد قارچي در پري كارپ بيروني مي گردد و فساد ايجاد شده بوسيله پني سيليوم در مركبات را كاهش مي دهد.

شرطي كردن در دماي بالا همچنين سبب بهبود تشكيل ليگينن و بهبود زخمهاي ايجاد شده در طول برداشت و حمل و نقل مي گردد. حفظ يك سطوح رطوبت بالا برا بدست آوردن نتايج دلخواه در فرايند گرما مهم می باشد. درمان ليمو و ميوه پوملو عدم شده با پلي اتيلن با غلظت بالا موثرتر در كاهش فساد از معالجه ميوه هاي غير موم شده بود.

زیرا و همكاران گزارش كردند كه فيلم پلاستيكي منفرد كشيده گردید. روي گريپ فورت شرطي شده در 5/34 و %95 رطوبت نسبي براي 3 روز يك وقوع كمتر از پني سيليوم در طول نگهداري سرد كردن از ميوه اي كه شرطي نشده بود يا در رطوبت نسبي كمتري شرطي شده بود داشت.

به گونه مشابه سبب هايي كه در 38 و 100-95% رطوبت نسبي شرطي شدند فوراً بعد از برداشت فساد كمتري در طول نگهداري سرماي متعاقب از يموه شرطي شده در 38 و 10-5% رطوبت نسبي نشان دادند. شرطي كردن در دماي بالا باعث كاهش آسيب انجماد سيب زمينهاي شيرين در 7 گردید. شرطي كردن قبل از نگهداري در 29 و 95-90% رطوبت نسبي براي 4 تا 7 روز بهبود بريدگيها و لكها را پيش برد.

درمان دماي بالاي سيب زمينيها و سيب زمينيهاي شيرين فوراً بعد از برداشت تشكيل زخم پري درم را افزايش داد كه سبب كاهش از دست دهي رطوبت بافت و محافظت در برابر تهاجم ارگانيسمهاي توليد كننده فساد در طول نگهداري سرماي متعاقب گردید. فرايند گرما دادن قبل از نگهداري سبب افزايش تحمل به انجماد ديگر ميوه ها و سبزيجات مي گردد.

شرطي كردن هندوانه ها در 26 براي 4 روز سبب كاهش قهوه اي شدن رنگ پوست يك نشانه از آسيب انجماد در طول نگهداري در 0 يا 7 مي گردد. گرما دادن براي 24 ساعت در 40-36 به گونه قابل توجه سبب كاهش آسيب انجماد ميوه خيار در طول نگهداري متعاقب در 5 مي گردد.

در معرض قرار دادن ديسكهاي بريده برگ دانه خيار در 37 براي 6 ساعت همچنين سبب كاهش حساسيت انجماد كه بوسيله پايين آمدن رخنه يون مشخص گردید مي گردد. شرطي كردن گوجه فرنگي هاي سبز رسيده براي 3 روز در 40-36 از توسعه آسيب انجماد در 2 نگهداري جلوگيري مي كند. حفاظت بر عليه آسيب انجماد بوسيله گرما دادن قبل از نگهداري ممكن می باشد مربوط به تجمع پروتئين هاي شوك گرمايي باشد.

III. گرما دادن متناوب

نگهداري با دماي كم متقاطع با يك يا بيشتر دوره هاي كم از دماي گرم سبب افزايش عمر نگهداري تعدادي محصولات حساس به انجماد مي گردد فرايند گرمايي دقيق كه قبل از آسيب انجماد اتفاق مي افتد غيرقابل برگشت مي گردد اگر زمان بحراني در دماي انجماد افزايش يابد و آسيب انجماد در بعد از بازيافت پيشرفت نمايد پس بالا بردن دما بايد فقط سبب تسهيل فرايندهاي تخريبي و تسريع توسعه علايم آسيب مي‌گردد به گونه عكس اگر اقدام گرما دادن خيلي زود يا متناوباً به كار رود بافت ها به گونه زياد نرم مي گردد و مستعد لك دار شدن يا تهاجم بوسيله ميكروارگانيسم ها مي‌گردد بنابراين زمان و مدت مناسب براي اقدام گرما دادن متناوب موفقيت آميز ضروري می باشد. اقدامات اپتي مم با محصولات مختلف و كشت هاي مختلف فرق مي‌كند و در جدول 2-2 اختصار شده می باشد.

A. بهبود از آسيب انجماد بوسيله گرما دادن متناوب

آسيب انجماد در سيب زميني هاي شيرين غيرقابل برگشت بعد از 4 هفته در 5/7 مي گردد و زمان تجويز اقدام گرما دادن متناوب بايد بين 2 تا 4 هفته انجام گردد. ليبرمن و همكاران گزارش كردند كه محتوي اسيد كلروژنيك افزايش مي يابد و محتوي اسيد اسكوربيك در طول انجماد ريشه هاي سيب زميني شيرين در 5/2 كاهش مي يابد و اين اثر انجماد بوسيله انتقال دادن سيب زميني هاي شيرين به 15 بعد از 2 هفته در 5/7 متوقف مي گردد با وجود اين بعد از 4 يا 6 هفته در دماي انجماد برداشت ريشه‌ها از 15 آسيب انجماد را برعكس نكرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
این نوشته در مهندسی کشاورزی - دامپروری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید