متن کامل: دانلود پروژه رشته کشاورزی با عنوان پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

پيش بردن رشد و بازداري از آن بر يك رنج وسيع از فرايندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در بافتهاي گياهان اثر مي كند. تعديل اين فرايندها ممكن می باشد تحمل به انجماد را تغيير دهد و نشان داده شده كه حساسيت بافتهاي گياهي به آسيب انجماد بوسيله مقدار و تعادل تنظيم كننده هاي رشد خاص تحت تاثير قرار مي گيرد. كاربردهاي خارجي تنظيم كننده هاي رشد متعدد گزارش شده كه سبب افزايش تحمل بافتها به آسيب انجماد ميشود (جدول 2-4).

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اغلب مطالعات روي اثر تنظيم كننده هاي رشد روي آسيب انجماد روي بذرهاي جوان به جاي محصولات كشتي رسيده انجام شده می باشد. اين احتمالاً به خاطر اين می باشد كه بافت هاي جوان در مقايسه با محصولات رسيده مانند ميوه جات بيشتر به تنظيم كننده ها پاسخ مي دهند. به گونه قابل توجه اطلاعات بدست آمده با بذرها در فرموله كردن استراتژيها براي درمان ميوه ها و سبزيجات مفيد می باشد.

A. اسيداسكوربيك

پيشگيري از آسيب انجماد بوسيله اسيد اسكوربيك (ABA) بوسيله ريكين و كارگران شركتش در بذرهاي خيار و گياه پنبه گزارش شده می باشد. ABA همچنين سبب كاهش آسيب انجماد در گريپ فروت مي گردد و همين گونه كدو زوچيني. ريكين و همكاران فرض كردند كه دپلي مونراسيون شبكه ميكروتوبولي در توسعه آسيب انجماد مشاركت دارد.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ABA باعث كاهش آسيب انجماد بوسيله پايدار كردن شبكه ميكروتوبولي مي گردد. ABA همچنين از گياهان برعليه آسيب انجماد بوسيله پيشگيري از از دست دهي گلوتاتيون احياء شده جلوگيري مي كند يا از طريق عملش به عنوان عامل ضد فساد و پايدار كننده غشاء.

ABA همچنين سبب القاي سنتز پروتئين مي گردد كه ممكن می باشد در ارتباط با افزايش تحمل انجماد باشد. ترپنوئيد آنالوگ ABA نشان داده شده كه از رخنه الكتروليت و از دست دهي فسفوليپيد القاء شده بوسيله انجماد جلوگيري مي كند و باعث كاهش آسيب انجماد در بذرهاي خيار گردد. مفليوديد گزارش در بذرها بوسيله مف ليوديد فكر مي گردد كه از طريق واسطه باشد زیرا در اين مورد مقدار ABA بيشتر مي گردد. درمان با ABA همچنين به گونه قابل توجه سبب كاهش آسيب انجماد در دانه هاي برنج مي گردد. محتوي ABA بالاتر در كشت هاي خاص ي يوفوربيا پالچريما همچنين در تحمل انجماد بالاتر مشاركت مي كند.

B. تري يازولها

چندين تري يازول تنظيم كننده رشد گياه نشان داده شده می باشد سبب افزايش كمك گياه به آسيب انجماد گردد. پاكلوبترازول (RSث و RS2) 1و4 كلروفنيل 4و4 دي متيل 2 (1و2و4- تريازول- ايل) پنتا- 3 اول سبب افزايش تحمل انجماد در بذرهاي لوبيا، خيار و كدوي زوچيني مي گردد. تعديلهاي مورفولوژيكي و متابوليكي بوسيله پاكلوبترازول ممكن می باشد سبب افزايش تحمل انجماد گردد.

دانه هاي درمان شده با پاكلوبترازول طول ساقه و برگ كمتري و برگهاي ضخيم‌تري و محتوي كلروفيل بيشتري مي دهند. پاكلوبترازول همچنين فساد ليپيدهاي غشاي برگهاي القاء شده بوسيله انجماد را به تاخير مي اندازد. تركيب ديگر تريازول يوني كونازول (P-E كلروفيل) 4و4 دي متيل 2- (1و2و4 تري زول 1-يل) 1- پنتا- 3 اول از از دست دهي فسفو ليپيد جلوگيري مي كند و سبب كاهش آسيب انجماد در 4 در بذرهاي گوجه فرنگي مي گردد.

كاربرد يوني كونازول سبب افزايش كل آنتي اكسيدانتهاي محلول در چربي، توكوفرول و سطوح اسيد اسكوربيك در برگها مي گردد اين تركيبات تريازول ممكن می باشد تركيبات غشا را از آسيب اكسيداتيو محافظت كنند و از پراكسيداسيون ليپيد در طي انجماد بوسيله افزايش دادن مكانيسم دفاعي بافتها بر عليه راديكالهاي آزاد جلوگيري كنند.

تري آدمفون 1و4 كلروفنوكسي 3و3 دي متيل 1وH1 و 4و2و1 تريازول- ايل 2- بوتانئول ديگر قارچ كش تريازول همچنين رخنه الكتروليت را به تاخير مي اندازد و سبب كاهش كلروفيل در برگهاي بذرهاي لوبيا در طي انجماد مي گردد.

اين پيشنهاد شده می باشد كه تري آديمفون اثرش را بوسيله تحريك كردن توليد ABA اعمال مي‌كند. تركيبات تريازول نشان داده شده كه از بيوسنتز اسيد ژيبرليك جلوگيري مي‌كنند (GA). افزايش تحمل به دماي كم در ارتباط با يك كاهش در محتوي GA بوده می باشد و يك افزايش در نسبت ABA/GA بنابراين امكان دارد كه اين تركيبات تريازول همچنين سبب پيشبرد تحمل انجماد بوسيله تعديل كردن تعادل هورمونهاي گياه مي شوند.

C. اتيلن

تماس طالبي پوست زرد با اتيلن در 20 ساعت قبل از نگهداري در 5/2 به گونه معني داري سبب كاهش وقوع آسيب انجماد گردید. از آنجا كه اتيلن يك هورمون رسيدگي می باشد. اين مي تواند پيش بيني گردد كه ميوه ها كه مقاومتشان به آسيب انجماد افزايش مي يابد با رسيدگي بايد از تماس قبل از نگهداري با اتيلن فايده ببرند. محصولاتي كه يك كاهش در حساسيتشان به آسيب انجماد نشان مي دهند با يك درجه رسيدگي شامل گوجه فرنگي ها، خربزه هاي درختي هستند برعكس آسيب انجماد در بعضي ميوه ها بعد از تماس با اتيلن شديدتر مي گردد.

پيش بردن رسيدگي خربزه هاي درختي با اتيلن سبب افزايش عفونت آنتراكنوز و آسيب انجماد و كاهش عمر پوسته مي گردد. ميوه خربزه درختي نگهداري شده در يك اتمسفر حاوي مقادير بالاي اتيلن همچنين آسيب انجماد بيشتري از آنها كمه در هوا در درجه حرارت يكسان نگهداري شدند نشان دادند. اتيلن وقوع هسته سخت در سيب‌زميني هاي شيرين بعد از دوره القاء انجماد را كاهش نداد اگرچه شدت كاهش يافت اتيلن هيچ اثر معني داري روي آسيب انجماد در ليموها نداشت.

D. پلي آمين ها

پلي آمينها توصيف شده می باشد كه به گونه فعال باعث تنظيم رشد، توسعه، پيري گياه مي شوند. اقدامات پس از برداشت كه منجر به افزايش سطوح پلي آمينها در بافت ها مي گردد نشان داده شده كه منجر به كاهش آسيب انجماد ميشود. شرطي كردن دما يا نگهداري در O2 كم به گونه معني داري باعث افزايش مقادير اسپرميدين و اسپرمين و كاهش توسعه آسيب انجماد در كدوي زوچيني مي گردد. اقدامات پس از برداشت با پلي آمينهاي اگزوژن قبل از نگهداري سبب افزايش سطوح پلي آمين داخلي و كاهش آسيب انجماد در كدوي زوچيني و سيب هاي ام سي اين توچ مي گردد. كاهش دادن آسيب انجماد با پلي آمينها ممكن می باشد مربوط به فعاليت آنتي اسيدانتي آنها و اثر پايدار كننده آنها روي غشاها باشد.

VI. ديگر مواد شيميايي

يك گوناگوني از مواد شيميايي گزارش شده كه روي تاخير انداختن توسعه علايم آسيب انجماد دخالت دارند (جدول 2و5) اين مواد شيميايي شامل كلسيم، روغنهاي گياهي يا معدني، قارچ كش هاي متعدد و تعدادي از نابود كننده هاي راديكالهاي آزاد باشد. كاربرد پس از برداشت اين مواد شيميايي باعث كاهش آسيب انجماد بوسيله تخريب حوادث ثانويه ايجاد شده بوسيله استرس انجماد مانند سركوب فرايندهاي اكسيداتيو، افزايش ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع يا كاهش از دست دهي رطوبت مي گردد.

 

A. قارچ كشها

قارچ كش هاي متعدد كه از فساد پيش گيري مي كنند ثابت شده كه ارزشهاي اضافي در كاهش گوديها و ديگر علايم آسيب انجماد دارند. تيابندازول گزارش شده بوسيله تعدادي از محققين كه سبب كاهش وقوع آسيب انجماد در گريپ فروت و پرتغال مي گردد. بهره گیری از تيابندازول به گونه خاص ارزشمند در طول اقدام سرمايي گريپ فروتها براي بهبود آسيب انجماد می باشد. بنوميل ثابت شده می باشد كه در كاهش دادن آسيب انجماد مفيد می باشد نه فقط در مركبات بلكه در هلوها و نكتارها و ميوه لي‌چي، در تركيب با اتمسفر كنترل شده (1% O­2 و 5% CO2) نگهداري و گرما دادن متناوب.

درمان بنوميل فهميدهت شده كه يك فايده اضافي در كاهش شكست داخلي و حفظ اسيديته و محتوي شكر بالاتر در هلوها و نكتارها در طول نگهداري در 0 داشته باشد. ديگر قارچ كش ايمازاليل فهميده شده كه حتي موثرتر از تيابندازول در كاهش آسيب انجماد در گريپ فروت می باشد. اين قارچ كش ها نشان داده شده كه اثر بيشتري در كاهش دادن آسيب انجماد وقتي در يك درجه حرارت بالاتر 1CO3 بكار مي طریقه در مقايسه با درجه حرارت كمتر (24) داشته باشند.

B. كلسيم

كاربرد پس از برداشت كلسيم در بعضي از محصولات كشتي توضیح داده شده كه سبب كاهش وقوع اختلالات القاء شده بوسيله انجماد مي گردد. تعدادي ارتباطهاي خوب بين محتوي كلسيم در بافتها و حساسيت ميوه ها و سبزيجات به آسيب انجماد هست. ميوه ليمو با كمترين محتوي كلسيم در آبش بيشترين درصد آسيب انجماد را داشت. در ميوه خربزه درختي غلظت بالاتر كلسيم درونزاد در انتهاي پروگزيمال نسبت به ديستال به گونه واضح كمك به تاخير آسيب انجماد در انتهاي پروگزيمال مي‌كند. كاربرد كلسيم به گونه معني داري سبب كاهش شدت آسيب انجماد در خربزه درختي، انبه، هلوها و گوجه فرنگي ها گردید.

درمان پس از برداشت كلسيم همچنين از شكستن داخلي القاء شده بوسيله درجه حرارت كم در سيب هاي ژوناتان و كوكس اورنج پيپين پيشگيري مي كند. با وجود اين حساسيت گريپ فروتها به آسيب انجماد به نظر نمي رسيد كه مربوط به سطوح كلسيم آندوژنوس در بافت خربزه درختي باشد. در حالي كه گريپ فروتهاي برداشت شده از موقعيتهاي داخلي چتر درخت حساسيت كمتري به آسيب انجماد و نسبت به ميوه هاي برداشت شده از قسمتهاي خارجي چتر داشتند. محتوي كلسيم پوست اين دو نوع ميوه به گونه معني داري اختلاف نداشت در ديگر ميوه ها مانند خربزه درختي درمان كلسيم ممكن می باشد سبب توسعه آسيب انجماد گردد.

C. آنتي اكسيدانتها و پاك كننده هاي راديكالهاي آزاد

تعدادي از مواد شيميايي كه ويژگي هاي آنتي اكسيدانت و پاك كننده هاي راديكالهاي آزاد را دارا هستند نشان داده شده می باشد كه آسيب انجماد را كاهش مي‌دهند براي مثال اتوكسي كوئين و بنزوات سديم به كار رفته براي خيارها وفلفل هاي شيرين فهميده گردید كه سبب آسيب انجماد مي گردد درمان پس از برداشت بادي متيل پلي سيلكون، روغن گلرنگا يا روغن معدني از بي رنگي زير پوستي در موزها كه بوسيله انجماد به وجودآمده می باشد پيشگيري مي كند.

اين تركيبات ممكن می باشد همچنين به عنوان يك آنتي اكسيدانت اقدام كنند و باعث كاهش‌آسيب اكسيداتيو بوجودآمده بوسيله آسيب انجماد شوند. ديگر آنتي اكسيدانت‌ها مانند بوتيليتوهيدروكسي تولوئن و بوتيليتدهيدروكسي آنوزيل همچنين بهره گیری شده اند به عنوان پاك كننده هاي راديكالهاي آزاد براي پيشگيري از اكسيد شدن اسيدهاي چرب غير اشباع در ليپيد غشاها و براي كاهش اختلالات ايجاد شده بوسيله درجه حرارت كم، كاربرد يك ايزوپرن هيدروكربن غير اشباع طبيعي (اسكوالن) همچنين گزارش شده می باشد كه در پيشگيري از آسيب انجماد در گريپ فروتها موثر باشد.

VII. بسته بندي

بسته بندي ميوه ها و سبزيجات با فيلمهاي پلاستيكي كمك به نگهداري رطوبت نسبي بالا و تعديل غلظتهاي O2 و CO2 در محيط احاطه كننده محصولات مي كند. پيشگيري از آسيب انجماد بوسيله بسته بندي فيلم احتمالاً در ارتباط با اين عوامل هستند ارزش رطوبت بالا در سركوب آسيب انجماد تشخيص داده شده از سال 1930 بوسيله محققين مختلف.

كاهش از دست دهي آب از بافتها تحت رطوبت زياد به گونه آشكار از كولاپس سلولهاي اپيدرمال جلوگيري مي كند. بروكس و ام سي كولوچ توضیح دادند كه گودي در گريپ فروت 5 برابر بيشتر در رطوبت نسبي 75-65% نسبت به رطوبت نسبي 90-85% بعد از 10-8 هفته نگهداري در 5/4 می باشد موريس و پلاتينوس فهميدند كه خيارها در رطوبت نسبي 60-50% بعد از 7 روز نگهداري در 5 دچار گودي مي‌شوند در حالي كه گودي شدن به گونه كامل در يك رطوبت نسبي 100-95% پيشگيري مي شوند.

به گونه مشابه آسيب انجماد در فلفلهاي شيرين در رطوبت نسبي 70-65% بعد از 13 روز نگهداري در 5/4 شديدتر بود. در حالي كه در رطوبت نسبي 100-98% در همين دما هيچ آسيبي نظاره نشده. آنها نتيجه گرفتند كه رطوبت نسبي محيط نگهداري به گونه معني داري بر ميزان توسعه آسيب انجماد اثر مي گذارد و شدت آسيب به گونه عكس متناسب با رطوبت نسبي اتمسفر نگهداري می باشد.

توسعه آسيب انجماد در ميوه ها و سبزيجات بوسيله كاهش دادن افت فشار بخار و از دست دهي رطوبت از محصولات به تاخير انداخته مي گردد. آسيب انجماد ليمو و گريپ فروت به گونه قابل توجه بوسيله افزايش رطوبت نسبي به 100% كاهش داده گردید. پوشش دادن خيار با فيلم پلي اتيلن يا پلي كلريد و نيل نه تنها از دست دهي وزن را كاهش داد بلكه سبب بهبود آسيب انجماد و افزايش بهاي بازاري ميوه بعد از نگهداري در 5 گردید.

گوديها در خيارها توسعه يافت فقط بعد از دو روز در 1 در كيسه هاي پلي اتيلن سوراخ سوراخ اما حتي تا 4 هفته هم در كيسه‌هاي سوراخ نشده ظاهر نشد. زردآلوهاي ژاپني پوشش داده شده در كيسه هاي پلي اتيلن به گونه زيادي باعث سركوب آسيب انجماد در 0 شدند. توسعه آسيب انجماد در موزها در 10 بوسيله گذاشتن ميوه در ميوه هاي پلي اتيلن به تاخير افتاد. فيلم بسته بندي پوشش با چگالي بالاي پلي‌اتيلن يك ميكرو اتمسفر اشباع شده با آب اطراف ميوه به وجود آورد و از آسيب انجماد گريپ فروتها و ليمو ذخيره شده در 5 و 2 به ترتيب جلوگيري كرد.

پوشش دادن ميوه تنها با فيلم پلاستيكي كوچك همچنين به گونه چشمگيري باعث كاهش گوديها و سوختگي در كريپ فروتهاي منجمد شده، گردید. در تعدادي از محصولات كاهش آسيب انجماد بوسيله بسته بندي فيلم به گونه زيادي به تعديل محيط ميكروي داخل كيسه نسبت داده شده اكسيژن كم و دي اكسيد كربن زياد در كيسه هاي پلي اتيلن روكش شده از دست دهي اسيد اسكوربيك در آناناس ها را كاهش داد. اختلال قلب سياه ايجاد شده بوسيله انجماد به تاخير افتاد به خاطر اينكه اسيد اسكوربيك به عنوان يك آنتي اكسيدانت از واكنش قهوه اي شدن جلوگيري كرد.

CO2 جمع شده در كيسه هاي پلي اتيلن از ميوه گوجه فرنگي در برابر آسيب انجماد در 2 جلوگيريكرد. اتمسفرهاي تعديل شده در بسته بنديهاي محصور همچنين تا حدود زيادي زمان رسيدگي را جلو انداخت، استحكام ميوه را بهتر كرد و كيفيت را حفظ كرد. پوشش دادن كوچك كه به نظر مي رسد به عنوان يك اگزوكارپ مصنوعي به كار مي رود به گونه زيادي باعث تعديل تركيب گاز داخلي گردید و آسيب انجماد در تعدادي از محصولات را به تاخير انداخت.

VIII. موم كردن و ديگر پوشش دهنده ها

موم كردن ميوه ها و سبزيجات تبادل گاز و عرق افتادن را محدود مي كند و بنابراين اثري مانند بسته بندي فيلم دارد. بروكس وام سي كولوچ فهميدند كه گريپ فروت موم شده قبل از نگهداري در دماهاي انجماد گوديهاي كمتري به وجود آمد. اثر موم زدن با نگهداري در رطوبت كم چشمگيرتر بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موريس و پلاتينومر خيارها را با يك فيلم نازك پارافين و موم كارتيوبا پوشش دادند و فهميدند كه هر دو ميزان عرق افتادن و آسيب انجماد در ميوه موم شده از گروه كنترل بعد از 13 روز نگهداري در 5 كمتر بود. موم كردن آناناس ها قيل يا فوراً بعد از تماس با دماهاي انجماد به گونه مساوي در كاهش علايم اسيب انجماد موثر بود. موم كردن خربزه هاي درختي همچنين سوختگي پوست القاء شده بوسيله انجماد را كاهش داد. اما اقدام موم كردن منجر به پيشبرد از دست دهي طعم گردید.

كاربرد قبل از نگهداري موم حقيقتاً آسيب انجماد را در پرتقالهاي نگهداري شده در O2 10% و CO2 5% براي 5 هفته در 1 حذف كرد. پوشش دادن به جاي موم كردن همچنين براي تاثيرش در كاهش آسيب انجماد آزمايش گردید. پوشش دادن گريپ فروت با روغن گياهي يا امولسيونهاي روغن گياهي- آب قبل از نگهداري در 3 نشان داده شده كه به گونه قابل توجهي توسعه علايم آسيب انجماد را به تاخير انداخت و كاهش داد.

ژونز و همكاران عوامل متعددي را ارزيابي كردند و فهميدند كه اقدامات پس از برداشت موزها با دي متيل پلي سيلكسون، روغن گلرنگ، يا روغن معدني از توسعه رنگ بري زير پوستي در 9 جلوگيري كرد. اين اقدامات همچنين سبب كاهش از دست دهي آب در ميوه گردید بنابراين. كارايي اين اقدامات در كاهش آسيب انجماد ممكن می باشد مربوط به اثرات ضد عرق افتادن آنها باشد.

نكته هاي نتيجه گيري شده

این نوشته در کشاورزی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید