دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره خانواده گلسرخیان – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

-8-1- (TD-PCR) Touch Down PCR

 در TD-PCR شرايط دوره اي به گونه اي می باشد كه توليد محصولات نامناسب و آغازگر هاي دوتايي به حداقل مي رسند.   اتصال اوليه بالاتر از Tm آغازگرهاست اما در طول سيكلهاي بعدي، به تدريج كاهش مي يابد تا به زير دماي  Tmبرسد.  در اين صورت، قبل از هر اتصال غير اختصاصي ديگري، آغازگر ها تواليهاي كاملاًً مكمل خود را پيدا مي كنند و قطعات اختصاصي تري توليد مي كنند (33).

 4-8-1- PCR  آشيانه اي[1]

روش PCR آشيانه اي براي افزايش ميزان اختصاصي بودن واكنشي PCR كاربرد دارد. در اين روش دو نوع آغازگر براي تكثير توالي هدف بهره گیری مي گردد.  آغاز در دور اول ، آغازگرهاي بيروني قطعه DNA را تكثير مي كند.  قطعات حاصل به عنوان الگو براي آغازگرهاي بعدي مورد بهره گیری قرار مي گيرند و قطعه داخلي محصولات قبلي را تكثير مي كند.   به اين علت كه اين تكنيك هميشه محصولات غير اختصاصي را حذف مي كند، حساسيت و اختصاصي بودن واكنش را افزايش مي دهد.  هر چند خطر آلودگي در اين تكنيك بالاست و به خصوص آزمايشگاههاي تشخيصي بايد از آلودگي به شدت جلوگيري نمود (33,35).

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

9-1- الكتروفورز ژل آگارز

آگارز يك پلي ساكاريد حاصل از جلبك دريايي آگار[2] می باشد.  آگارزها از نظر نقطه ذوب (c35ْ تا c95 ) با يكديگر متفاوت هستند.  اندازه منافذژل بسته به غلظت آگارز قابل تعديل می باشد.  الكروفورز آگارز روشي استاندارد براي تفكيك قطعات DNA و RNA می باشد. عموماً يك ژل با غلظت 8/0 تا 1 درصد ممكن می باشد براي تفكيك قطعات 100 تا 1500 جفت بازي مورد بهره گیری قرار گيرد. آگارز هاي با قدت تفكيك بالا (متافور[3]) قادر به تشخيص اضافه/ چند بازي هستند . ژل هاي آگارز با رنگهاي فلوئورسنت مانند اتيديوم برومايد رنگ آميزي مي شوند.  نوار ها تحت نور UV نمايان مي گردند . اتيديوم برومايد داراي ساختار فضايي مسطح می باشد كه با ملكول DNA پيوند مي گردد.   اگر چه حركت الكتروفورزي DNA دورشته اي خطي در حضور رنگ به ميزان قابل ملاحضه  اي كاهش مي يابد، اما توانايي بررسي مستقيم ژل زير نور UV در طي انجام الكتروفورز از اين طريق اغلب امتياز بزرگي محسوب مي گردد (39).

10-1- الكترفورز ژل پلی آكريل آميد[4]

ژلهاي پلي آكريل آميد اولين بار توسط ريموند و وين تراب در سال 1959 مورد بهره گیری قرار گرفتند. بهره گیری از ژلهاي پلي آكريل آميد به تفكيك قطعات كوچكتر كمك مي كند. در ژلهاي پلي آكريل آميد موقعيت نوار تحت تأثير تواليهاي بازي آنها مي باشد. قطعات غني از AوT آهسته تر از بقيه حركت مي كنند(40).  قطعات DNA  بعد از الكتروفورز توسط نیترات نقره رنگ آميزي و قابل رؤيت مي شوند. ژلهاي پلي اكريل آميد به تفكيك بهتر قطعات كمك مي كنند اما زمان طولاني تري براي تهيه و تفكيك قطعات نياز دارند (37).

11-1- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR

SSR ها بعنوان وسیله ای برای شناسایی ژنوپیتها و همچنین مطالعه ساختار جمعیتی گونه ‌های گیاهی مانند سویا (آکایا و همکاران، 1992، مورگانت و اولیوری، 1993، موگان و همکاران 1995) ذرت (سینور هان، 1993) کلم (لاگر کرانتز و همکاران 1993)گندم (دوس و همکاران، 1995) انگور (توماس واسکوت، 1993) جو (ساقی – معروف و همکاران 1994)، برنج (دو و تنکسلی، 1993) زو وکوچرت، 1پ993)، آفتابگردان (برونل، 1994)، آووکادو (لاوی و همکارانع 1995) و موز (جارت و همکاران، 1994) درآمده‌اند.

در سال 1998 L. Gian franceschi و همکاران با بهره گیری از 16 نشانگر SSR، تجزیه ژنتیکی سیب را مطالعه کردند، با بهره گیری از این نشانگر میزان بالای پلی مورفیسم با میانگین 2/9 در هر لوکس و میانگین هتروزیگوستی 78/0 به اثبات رسید. و در نهایت اهمیت بهره گیری از نشانگرهای هم بارز در گونه‌های اصلاح نشده مطرح گردید.

در سال 1997 Guilford و همکاران فراوانی، پلی مورفیسم و شناسایی کولتیوارهای سیب را به بهره گیری از نشانگر SSR مطالعه کردند. آنها نشان که حتی 3 جفت از نشانگر SSR قادر به تفرق 21 کولتیوار از سیب می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در سال 1381 ارشادی برروی بعضی از ارقام سیب ایرانی به مقصود مطالعه خودناسازگاری، قرابت ژنتیکی بعضی از این ارقام را با بهره گیری از نشانگر SSR مطالعه نمود. اما تاکنون هیچ گونه پژوهش عمده ای برروی تمام ارقام سیب که در ایران کشت می گردد گزارش نشده می باشد.

در سال 2001 T. yamaoto  و همکاران نشان دادند که SSR های ایزوله شده از سیب می تواند پلی مورفیسم و تنوع ژنتیکی در گلابی را شناسایی کند. نتایج این آزمایش نشان داد که SSR های ایزوله شده از سیب به میزان نسبتاً بالایی در گلابی حفظس شده بود. و می توانستند بعنوان نشانگر DNA در گونه‌های بعدی مورد بهره گیری قرار گیرند.

در سال 2004  L. pierantoni  و همکاران نشان دادند که بیش از 100 نشانگر از SSR های ایزوله شده از سیب، در دو جمعیت از گلابی اروپایی هست.

در سال 2001 K.Kenis و همکاران با بهره گیری از ریزماهواره ها 28 کولیتوار سیب و بعضی از نسلهای آنها را انگشت نگاری کردند. برای اثبات انگشت نگاری 80 کولیتوار از نسل اول را نیز مورد مطالعه قرار دادند. اکثر ریزماهواره ها دو آلل مختلف را در هر ژنوتیپ نشان دادند. تعداد آللها در هر لوکوس ریز ماهواره از 13-4 آلل متغیر بود با میانگین 7/8 آلل در هر لوکوس ریزماهواره. انگشت نگاری نشان داد که به دلیل گرده افشانی باز و یا امکان ترکیب دانه ها کولتیوارهای والدین فرضی مربوط به هر ژنوتیپ همیشه صحیح نمی‌باشد.

در سال 2005 . N.C. Orgazie و همکاران ، 66 پایه سیب را با بهره گیری از 7 جفت آغازگر SSR به مقصود تهیه شناسنامه ژنتیکی، تعیین تنوع ژنتیکی و تعیین ارتباط ژنتیکی مورد مطالعه قرار دارند. تمام آغازگرهای SSR 1 یا 2 نوار در این 66 پایه ایجاد کردند و در نهایت تمام پایه های تجاری سیب به مقصود شناسایی کلونهای اختصاصی انگشت نگاری شدند. در سال 2003 E.Coart و همکاران، تنوع ژنتیکی بین نمونه های سیب وحشی و کولتیوارهای درخت سیب را با بهره گیری از نشانگر AFLP و SSR به مقصود بکار بردن این اطلاعات در برنامه های خفاظت ژنتیکی سیب های وحشی در معرض خطر موجود در بلژیک مطالعه کردند

در سال 2007 S.Pereira. Lorenzo 114 کولیتوار محلی سیب و همچنین 26 کولتیوار تجاری غیر محلی را به مقصود مطالعه میزان تفاوتهای ژنتیکی بین آنها با بهره گیری از 10 جفت نشانگر SSP مورد آزمون قرار دادند. در تمام کولیتوارها 119 آلل یافتند که فراوانی 10 آلل از بقیه کمتر بود.

منابع و مآخذ:

طه نژاد ح ،1380. كشت و پرورش درخت سيب (سيري در باغداري نوين). نشر تأثیر مهر.

حق جويان ر، حسيني ح، 1378. توسعه باغهاي متراكم سيب با بهره گیری از پايه‌هاي رويشي (ايست مالينگ). نشر وزارت كشاورزي، معاونت امور باغباني، دفتر امور ميوه‌هاي سردسيري و خشك.

منيعي ع ،1371. سيب و پرورش آن. نشر اختر شمال.

فاوست م ،1377 . فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله. ترجمه: طلايي، عليرضا. نشر دانشگاه تهران.

  • امين ا، 1360. اسلام پزشك بي‌دارو. نشر نسل جوان.
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • بريماني ل، 1366. طب سنتي، داروهاي سنتي. نشر گوتنبرگ.
  • خوشخوي م، شيباني ب، روحاني ا، و تفضلي ع. اصول باغباني. نشر دانشگاه شيراز.
  • خليقي ا، ناصري ل، مصطفوي م، 1374. كاربرد كاربايل (سدين) به عنوان تنك كننده شيميايي براي تنظيم باردهي سيب Golden delicious. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 26. شماره 3.
  • داونينگ د، 1374. صنايع تبديلي سيب (تكنولوژي آب سيب). ترجمه:‌ مسعود فلاحي. نشر بارثاوا.
  • هارتمن ه، كستر ت، ديويس ف، 1378. گياه افزايي (ازدياد نباتات). جلد سوم. ترجمه: خوشخوي م. نشر دانشگاه شيراز.
  • رم ر ،كارلسون ر ف،1375. پايه‌هاي درختان ميوه. ترجمه: برادنيا ح. نشر آموزش كشاورزي.

12) نقوي م، قره‌ياضي ب، 1384 نشانگرهاي مولكولي، نشر دانشگاه تهران.

13) قره‌ياضي ب، 1375. كاربرد نشانگرهاي DNA در اصلاح نباتات، مجموعه مقالات كليدي چهارمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.

14) محمدي ا، 1381. مباحث نوين در اصلاح نباتات (جزوه درسي)، دانشگاه تبريز.

15) كيهان ا، 1384. بررسي تنوع مولكولي برخي ارقام زيتون ايران با بهره گیری از نشانگر RAPD. پايان نامه كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

16) ابدالي ن، 1384.، بررسي تنوع ژنتيكي ارقام زيتون ايراني با بهره گیری از ماركرهاي مولكولي RAPD. پايان نامه كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

17) باقري ع، ايزدي دربندي ع، ملبوي م، 1381. كاربردهاي عملي بيولوژي مولكولي گياهي (ترجمه)، نشر دانشگاه فردوسي مشهد.

18) بهنام ب، یزدی صمدی ب، عبدمیشانی س، طالعی ع،.شاه نجات بوشهری ع ا،1379. بهره گیری از روش RAPD بعنوان مارکر DNA برای تشخیص چند شکلی در ارقام جو ایرانی. مجله علوم کشاورزی،جلد31 ،شماره1،

19)شاه حسینی م ح ، تهرانی ر،.1384.واکنش زنجیره ای پلیمراز.نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهر قدس.

این نوشته در مهندسی کشاورزی - دامپروری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید