فایل پایان نامه : دانلود پروژه پزشکی در مورد تأثیر گابا پنتین – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در یک مطالعه دیگری از زمینه اثر گاباپنتین در پاسخ همودینامیک بدنبال انتوباسیون و لارنگوسکوپی در بیماران موجود نمی باشد. در یک مطالعه که آقای Christophe Menigaus بر روی 40 بیمار که بصورت تصادفی mg 1200 گاباپنتین و یا دارونما دریافت می کردند ( 2 ساعت قبل از اقدام جراحی) . اسکور اضطراب قبل از اقدام در کسانی که گاباپنتین دریافت نموده بودند کمتر از کسانی بود که دارونما دریافت نموده بوند و در نهایت به این نتیجه رسیده بودند که تجویز گاباپنتین به عنوان پیش دارو mg 1200 اضطراب قبل از اقدام، بی دردی بعد از اقدام و براه افتادن بعد از اقدام جراحی زانوی بیماران را بهبود بخشیده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مطالعه دیگری در زمینه اثر گاباپنتین در پاسخ همودینامیک بدنبال انتوباسیون و لارنگوسکوپی در بیماران موجود نمی باشد.

روش اجرا: مطاله از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما و دوسویه کور می باشد کلیه بیمارانی که کاندید اقدام جراحی CABG بوده و دارای معیارهای ورود به مطالعه می باشند. وارد مطالعه شوند.

معیارهای ورود به مطالعه: کلیه بیماران کاندید اقدام جراحی CABG

و معیارهای خروج از مطالعه شامل : 1- بیماران با EF>%40 بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی  2- بیماران  و یا گرید لارنگوسکوپی 3- آلرژی شناخته شده به گاباپنتین داشته باشد. 4- بیماران با سابقه سایکوز 5- توضیح حال مصرف الکل و یا سوء بهره گیری دارویی 6- توضیح حالی از زخم معده و یا روده  7- داشتن درد مزمن و یا مصرف روزانه مسکن ها یا کورتیکواستروئیدها 8- اختلال عملکرد کلیوی 9- اختلال عملکرد کبدی  10- بیماران مبتلا به فشار خون 11- بیماران مبتلا به ترمور و یا نیستاگموس

بیماران به صورت تصادفی توسط جدول اعداد تصادفی بدست آمده از کامپیوتر به دو گروه A ( گاباپنتین) و گروه B (کنترل) تقسیم می شوند. متخصص بیهوشی 1200 میلیگرم گاباپنتین در دو دوز، 600 میلی گرم، 8 ساعت قبل از اینداکشن و 600میلی گرم دو ساعت قبل از اینداکشن بیهوشی به این شکل که دو عدد کپسول 300 میلی گرم گاباپنتین و یا دو عدد کپسول پلاسبو (دارونما) را که به صورت A  و یا B کد گذاری شده در ساعتهای مقرر به صورت خوراکی و با کمی آب داده و سپس رزیدنت بیهوشی که از گروه بندی داروئی بی اطلاع می باشد مسئول ثبت علائم همودینامیک در فواصل تعیین شده می باشد.

تکنیک بیهوشی:

کلیه بیماران شب قبل از جراحی 20 میلی گرم امپرازول و 10 میلی گرم اکسازپام خوراکی دریافت می کنند و همه آنها از 8 ساعت قبل از اقدام NPO می باشند. هنگامی که بیمار جهت انجام اقدام جراحی به ریکاوری اتاق اقدام منتقل می گردد از وی  VAS اضطراب گرفته می گردد و بیمار به اتاق اقدام منتقل می گردد. در اتاق اقدام بعد از برقراری مانیتورینگ EKG و پالس اکسی متری آنژیوکت شماره 14 در یک ورید محیطی در ساعد دست بیمار تعبیه شده   رینگرلاکتات انفوزیون می گردد. سپس تحت بیحسی موضعی با یک سی سی لیدوکائین دو درصد توسط سرنگ انسولین آنژیوکد شماره 18 در شریان رادیال بیمار تعبیه شده تا امکان برقراری مانیتورینگ تهاجمی فشار خون از قبل از اینداکشن برای بیمار فراهم گردد. سپس بیمار  فنتانیل و دیازپام به عنوان پیش دارو دریافت می کند و اینداکشن بیهوشی با  تیوپنتال سدیم و  آتراکوریوم انجام می گردد. سه دقیقه بعد از تزریق آتراکوریوم اینتوباسیون بیمار انجام می گردد. و بلافاصله قبل از لارنگوسکوپی، حین اینتوباسیون و  دقیقه بعد از اینتوباسیون تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط اندازه گیری می گردد همچنین بیشترین مقدار ضربان قلب و فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط در حین اینتوباسیون تا 4 دقیقه بعد از آن ثبت می گردد. همه اینتوباسیون ها توسط متخصص بیهوشی با تجربه انجام گرفته وطول مدت لارنگوسکوپی و اینتوباسیون بیمار تا حد ممکن کوتاه و در مورد همه بیماران به یک شکل انجام می گردد. خاطر نشان می گردد که جهت مطالعه میزان درد بیمار حین تعبیه آنژیوکت وریدی از VAS بهره گیری کرده و آن را ثبت می کند. برای ثبت داده های مطالعه از فرمهایی بهره گیری می کنیم که به همین مقصود طراحی شده اند. در قسمت بالای فرم شماره بیمار و گروه بیمار(A ) و  (B) درج می گردد.

اهداف اصلی طرح:

مطالعه تأثیر گاباپنتین بر روی کنترل تغییرات همودینامیک بعد از اینتوباسیون در اعمال جراحی CABG

اهداف فرعی:

 1. تعیین مقایسه میانگین سنی بیماران در گروههای مورد مطالعه
 2. تعیین مقایسه میزان فراوانی مرد و زن در گروههای مورد مطالعه
 3. تعیین مقایسه میانگین ضربان قلب قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 4. تعیین مقایسه میانگین فشار سیستول قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 5. تعیین مقایسه میانگین فشار دیاستول قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 6. تعیین مقایسه میانگین فشار متوسط شریانی قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 7. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 8. تعیین مقایسه بیشترین ضربان قلب، فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 9. تعیین مقایسه میانگین VAS اضطراب در گروههای مورد مطالعه
 10. تعیین مقایسه میانگین VAS درد حین تعبیه آنژیوکت وردیدی در گروههای مورد مطالعه

اهداف کاربردی:

یافتن روش درمانی موثر و کم عارضه جهت کنترل تغییرات همودینامیکی حین لوله گذاری و اضطراب قبل از اقدام در بیمارانی که تحت اقدام CABG قرار می گیرند.

فرضیات یا سئوالات پژوهشی:

الف) بین میانگین ضربان قلب و فشار خون ( سیستول، دیاستول و متوسط) به دنبال لارنگوسکوپی و اینتوباسیون در اقدام جراحی CABG بین گروههای مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

ب) بین میانگین VAS  اضطراب اقدام جراحی CABG بین گروههای مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

ج) بین میانگین VAS درد محل آنژیوکت وریدی بین گروههای مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن:

حجم تخمینی مقدماتی نمونه بر اساس مطالعه پایلوت که حدود 20-23 بیمار را در هر گروه مطالعه تعیین می کند. قدرت مطالعه 80% و خطای آن  در نظر گرفته می گردد.

تعیین حجم نمونه بر اساس نرم افزارهای موجود اینترنتی Power calculator بهره گیری میشود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

برای مقایسه ویژگیهای بیماران بین گروههای مورد مطالعه از آزمون                          ” Student’s T  Test” بهره گیری می گردد وبرای مقایسه تغییرات فشار خون ضربان قلب و درد از آزمون Repeated measure Anova بهره گیری می گردد و برای مطالعه داده های کیفی از Fisher   یا Chi- Square و مطالعه داده های کمی از آزمون Anova و آزمون پُست هاک توکی بهره گیری می گردد.

اطلاعات جمع آوری شده در برنامه   مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.مقادیر P کمتر از 05/0 از نظر آماری با اهمیت تلقی می گردد.

ملاحظات اخلاقی:

 1. در مورد مطالعه و هدف از انجام آن برای بیمار توضیح داده می گردد.
 2. وارد کردن فرد به طرح منوط به کسب رضایت از وی می باشد.
 3. هزینه داروهای مورد مطالعه بر بیمار تحمیل نخواهد گردید.
این نوشته در پزشکی و پیراپزشکی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید