منبع تحقیق : سمینار ارشد رشته نساجی: تاثیر سرعت و درجه حرارت ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون

دانلود پایان نامه

با عنوان : تاثیر سرعت و درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوی پودی حاصل از آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – تکنولوژي

عنوان:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تاثیر سرعت، درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگروي خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوي پودي حاصل از آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در متداولترین روش براي تولید نخهاي تکسچره یعنی تاب مجازي، جهت تثبیت فرم ایجاد شده در نخ از حرارت بهره گیری می گردد. از این رو حرارت یکی از عوامل مهم در تکسچرایزینگ به حساب می آید.

از سوي دیگر افزایش نظم به میزان کشش بستگی دارد. از این رو کشش الیاف مصنوعی براي کسب ثبات در برابر نیرو و داشتن تغییرات و برگشت پذیري الاستیک قبل از به کار گرفته شدن در صنعت نساجی ضروري می باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن کاربرد وسیع و خواص مناسب الیاف نایلون، اثر درجه حرارت و کشش روي خواص مختلف نخ تکسچره شده نایلون ازقبیل استحکام ، ازدیاد طول، کار تا حد پارگی، تجعد و رنگ پذیري پارچه حلقوي پودي حاصل از آن، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از آزمایشات روي نخ نایلون L.O.Y شرکت الیاف با دانسیته خطی (40/10/1 دنیر) و (70/24/1 دنیر)، مناسب ترین درجه حرارت در محدوده دمایی 170 – 180 درجه سانتیگراد، بدست آمد.

بعد از دماي 195 درجه سانتیگراد استحکام و ازدیاد طول به شدت کاهش می یابند.

درطول آزمایشات با افزایش درجه حرارت، ازدیاد طول، تجعد افزایش و استحکام و جذب رنگ کاهش پیدا نمود و نیز حجم نخ کم شده و نخ مات گردید.

با افزایش میزان کشش، ازدیاد طول، جذب رنگ و تجعد کم شده و حجم نخ یکنواخت گشته و تعداد نقاط بسته (استرچ نشده) کم شده و نخ براق ترگشت اما استحکام افزایش پیدا نمود. مناسب ترین درجه کشش در نخ 40 دنیری 3.18 براي کشش اولیه و 1.095 در کششحین تکسچرایزینگ بود. در نخ 70 دنیری نیز مناسب ترین مقدار کشش اولیه 3.11 و کششحین تکسچرایزینگ 1.05 به دست آمد.

در مورد سرعت نیز، با افزایش سرعت، استحکام افزایش و ازدیاد طول کاهش پیدا نمود. بهترین مقدار سرعت در نخ 70 دنیري در محدوده 600 – 580 متر بر دقیقه، و در نخ 40 دنیري 600 – 550 متر بر دقیقه به دست آمد.

مقدمه:

نخهاي فیلامنتی معولاً صاف، بی فر وموج و شکننده بوده و داراي خواص لازم براي بافت پارچه نیستند، لذا با در نظر داشتن استحکام، شستشوي راحت تر و قیمت تمام شده پایین (خط تولید کوتاه) که مزایاي آنها به شمار می رود و نیز به جهت بهبود بخشیدن به خواص آنها تحت عملیات تکسچرایزینگ قرار می گیرند.

در متداول ترین روش تکسچرایزینگ (تاب مجازي) تثبیت تغییر فرم روي نخ در اثر گرم و سرد کردن آن صورت می پذیرد. از این رو حرارت یکی از عوامل مهم تکسچرایزینگ محسوب میشود. جهت تاثیر سریع تر نیروهاي پیچشی حاصل از تاب و نیز افت تنش سریع تر این نیروها در ابتداي منطقه تاب از یک هیتر براي حرارت دادن نخ فیلامنتی بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر تأثیر منطقه حرارتی، بالا بردن درجه حرارت نخ تابیده شده و نگهداري حرارت براي مدت معین ، جهت شکسته شدن پیوندهاي بین مولکولی می باشد.

به گونه کلی تأثیر منطقه حرارتی همراه با تاب دهنده تولید نخهاي تکسچره می باشد که از خاصیت فنریت بالا برخوردار بوده و به بیانی دیگر تجعد با کثرت زیاد در طول فیلامنتها شکل گیرد.

از آنجایی که در الیاف مصنوعی کشیده نشده مناطق بلورین در جهات مختلف قرار داشته و مولکول هاي زنجیره اي در مناطق آمورف بدون آرایش و نظم قرار گرفته می باشد، لذا در اثر وارد آمدن نیرو به لیف در جهت محور آن، مناطق بلورین در راستاي محور قرار گرفته و مولکول هاي زنجیره اي در مناطق آمورف هم نظم و آرایش بیشتري پیدا می ‌کند. و مقدار افزایش نظم به میزان کششبستگی دارد. (کشش لازم براي نخهاي فیلامنتی را ممکن می باشد به صورت جداگانه و قبل از تکسچره کردن یا همزمان با انجام تکسچرایزینگ اعمال کنند.)

با در نظر داشتن این نکات و نیزاینکه نایلون به علت های مختلف بسیار در صنعت نساجی مورد بهره گیری قرار گرفته، بر آن شدیم تا تاثیر درجه حرارت و کشش را روي خواص مختلف نخ تکسچره (ازدیاد طول، استحکام، تجعد، ..) و درجه رنگ پذیري پارچه پودي حاصل از آن مطالعه کنیم. در این پژوهش آغاز کلیاتی در مورد نایلون و صنعت تکسچرایزینگ مطرح گشته و سپس تمام آزمایشات جهت تعیین خواص مهم نخ تکسچره تشریح می گردد و در پایان با در نظر داشتن مسائل آماري نمودارهایی ترسیم گردیده و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري انجام می گردد. بدین ترتیب که در چه محدوده دمایی هیتر، و چه میزان کشش، مناسب ترین خواص ممکن براي نخ تکسچره هست.

فصل اول:

تحقیقات انجام شده قبلی

1-1- الیاف نایلون:

تولید نایلون در حقیقت باز کننده راه به سوي تولید تعداد زیادي از الیاف مصنوعی دیگر با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت بوده می باشد و به بیانی دیگر تولید الیاف با تعیین خواص از قبل را امکان پذیر ساخته می باشد. اولین لیف مصنوعی موفق نایلون 66 بود.

نایلون ها از طریق ذوب ریسی تهیه شده و پس از خروج از رشته ساز، نایلون داراي آرایش یافتگی زیادي نمی باشد. الیاف نایلونی معمولا داراي سطحی صاف و قاعده اي دایره اي شکل بوده و با انتخاب شکل هاي مختلف براي روزنه هاي رشته ساز می توان سطح قاعده غیر دایره اي شکل براي الیاف مصنوعی کسب نمود که خواصی مانند وزن مخصوص و قدرت عایق بندي گرمایی را تغیر داد.

نایلون 6 مدت کوتاهی بعد از تولید نایلون 66 به بازار عرضه گردید. نایلون 6 از پلیمریزاسیون افزایشی کاپرولاکتم بعد از باز شدن شکل حلقه اي آن تهیه می گردد. خواص نایلون 6 با نایلون 66 تشابه زیادي دارد. در جدول 1-1 خواص نایلون 6 در مقایسه با نایلون 6 6 آورده شده می باشد.

تفاوت اساسی در دماي ترانزیسیون اولیه (ذوب) می باشد که براي نایلون 6 کمتر از نایلون 66 می باشد.

انواع دیگري از نایلون با تعداد کربن هاي متفاوت نیز مانند نایلون 11 و.. وجود دارند. در این پژوهش با در نظر داشتن تولید نایلون 6 در ایران از این نوع نایلون بهره گیری شده می باشد.

تعداد صفحه : 259

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید