دانلود فرمت ورد:سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبری دایروی

دانلود پایان نامه

با عنوان : طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبری دایروی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبر دایروي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

فیلترها یکی از اساسی ترین عناصر هر سیستم میکروویوي هستند. زیرا قابلیت حذف سیگنالهاي ناخواسته را تا حد دلخواه دارا میباشند. در فرکانسهاي بالا، بایستی از فیلترهاي میکروویوي و عناصر گسترده به جاي فیلترهاي عنصر فشرده بهره گیری نمود. به لحاظ کاربرد، فیلترها را میتوان به انواع باند باریک، باند متوسط و باند وسیع تقسیم نمود. به لحاظ وابستگی مستقیم ضریب کیفیت فیلترها به پهناي باند، در باندهاي میکروویو، فیلترهاي باند باریک داراي ضریب کیفیت اندکی میشوند که باعث افزایش تلفات عبوري فیلترها میگردد.

فیلترهاي DR به لحاظ بهره گیری از تشدیدکننده هاي دي الکتریکی که داراي ثابت دي الکتریک بالا هستند، باعث افزایش ضریب کیفیت و در نتیجه کاهش تلفات عبوري میشوند. لذا فیلترهاي DR براي کاربردهاي باندباریک بسیار مناسب میباشند.

در این پژوهش، روابط مورد نیاز براي محاسبه فرکانس تشدید مد TM براي یک DR خاص یا به گونه معکوس محاسبه ابعاد و پارامترهاي یک DR براي حصول به فرکانس تشدید مد TM مورد نظر ارائه گردید.

سپس روابط لازم براي طراحی یک فیلتر در موجبر دایروي در مد TM استخراج گردید و براساس آن یک نمونه فیلتر با پارامترهاي مشخص در باند – X طراحی گردید. شبیه سازي ساختار فیلتري بدست آمده در نرم افزار Ansoft HFSS، مرحله بعدي کار جهت اطمینان از فرآیند طراحی انجام شده بود. در نهایت نیز یک نمونه از فیلتر طراحی و شبیه سازي شده، ساخته گردید و پس از تست نتایج آن با فیلتر شبیه سازي شده مقایسه گردید که نتایج این مقایسه نشان دهنده تطبیق خوبی بین نتایج طراحی، شبیه سازي و ساخت میباشد.

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پایان نامه، یک روش CAD دقیق براي طراحی یک گروه از فیلترهاي DR در موجبر دایروي میان تهی ارائه میشود. موجبر دایروي در محدوده کاري فیلتر، زیر فرکانس قطع قرار دارد . این ساختار بر روي اولین فرکانس تشدید مد مغناطیسی متفاطع موجبر که با عنوان (TME01) TME01& معرفی می گردد، کار می کند. بهره گیری از این مد باعث میشود تا به هردو پارامتر تلفات کم و کاهش تحریک فرکانس هاي تشدید spur برسیم که در مقایسه با عملکرد مد TE01& قابل توجه می باشد.

در حقیقت، کوپلینگ هاي ورودي و خروجی، که در این پروژه با بهره گیری از پروب هاي کواکسیال ساده با ساختار مناسب پیاده میشوند، باعث میشود که تنها مدهاي TM0n در موجبر دایروي تحریک گردند و در نتیجه فرکانسهاي تشدید spur های TE0n، همانند مدهاي هایبرید در یک ساختار متقارن استوانه اي از بین بروند. همچنین بایستی توجه نمود که انتخاب مد TE01& موجب افزایش طول ساختار فیلتر نسبت به مد TE01& می گردد. فیلترهاي DR داراي تلفات کم، عدم، پیچیدگی و هزینه اندك هستند.

معمول ترین نوع ساختارهاي فیلتري در گذشته، با بهره گیری از DR ها، بهره گیری از DR هاي استوانه اي در موجبر مستطیلی و زیر فرکانس قطع آن موجبر، و تحریک آن در فرکانس تشدید مد TE01& الکتریکی بود. هرچند چنین ساختارهایی داراي تعدادد زیادي فرکانس spur در مدهاي دیگر بودند که به آسانی تحریک میشدند و علاوه برآن طراحی آنها نیز با روش هاي تقریبی انجام میشد.

در روش کامپیوتري (CAD) حاضر، پارامترهاي مدار معادل که براي مدل کردن انتقال بین موجبر دایروي تهی و موجبر بارگذاري شده با ديالکتریک بهره گیری میشود، با بهره گیری از تکنیکهاي mod e matching محاسبه شدند.

در فصل اول این پایان نامه، یک موجبر ديالکتریکی استوانه اي واکاوی میشود. یعنی روابط میدانها در مدهاي و بحث میشوند و معادلات پایه آنها استخراج میشوند.

در فصل دوم، تشدیدکننده هاي میکروویوي مورد بحث قرار می گیرند. مدار معادل آنها در فرکانس تشدید و روابط مورد نیاز براي محاسبه ضرایب کیفیت مطالعه میشوند.

در فصل سوم، مدلهاي سادهاي از تشدیدکنندههاي ديالکتریکی شامل نظریه رساناي مغناطیسی، موجبرهاي دایروي با دیواره هاي مغناطیسی و مدل cohn مورد مطالعه قرار میگیرند.

فصل چهارم شامل مطالعه تزویج در DR ها می باشد که به مطالعه DR در یک موجبر زیر فرکانس قطع، حلقه تزویج و تزویج متقابل بین DR ها در یک موجبر میپردازد.

فصل پنجم نیز اختصاص به مطالعه یک روش تقریبی براي محاسبه فرکانس هاي تشدید طبیعی تشدیدکننده هاي دي الکتریکی میکروویوي دارد.

در فصل ششم اختصار اي از مقدمات فیلترهاي استاندارد جهت طراحی فیلتر میکروویوي مورد بحث قرار می گیرند که شامل فیلترهاي باترورث و چبیچف میباشد.

فصل هفتم نیز به روش طراحی فیلتر DR مد TM در موجبر دایروي همراه با روابط مورد نیاز جهت حصول پارامترهاي مورد نیاز فیلتر و اصول پیاده سازي ساختار کوپلینگ ورودي و خروجی میپردازیم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فصل آخر و هشتم نیز، نتایج شبیه سازیها و ساخت فیلتر ارائه میشود.

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید