دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه:بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

این پژوهش به مطالعه ارزیابی ارتباط عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبنای مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن بهره گیری شده می باشد  .

این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری نشان میدهد که عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتها اثرگذار باشد.

با بهره گیری از اطلاعات صورتهای مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS19 ، نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی ارتباط مثبت و معنی داری  هست.

واژه های کلیدی : عملکرد مدیریتی ، مدیریت ریسک ، بحران مالی

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه:

پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ بوده می باشد. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با بهره گیری از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر می باشد، اما ادعا می گردد که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته می باشد. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده می باشد. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته می باشد.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان می باشد. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی می باشد که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد می باشد. پس، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل می باشد. اما می توان مدعی گردید که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید