متن کامل: پایان نامه:بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران

دانلود پایان نامه

امروزه بشر در سازمان یک سرمایه گرانبها به شمار می رود و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد   می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی  سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این پژوهش در پی یافتن ارتباط سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی می باشد. بدین مقصود این پژوهش تعداد361 نفر از کارکنان  بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اندبعنوان نمونه پژوهش از بین جامعه ی 2000 نفری کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب شهر تهران، مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده می باشد .این پژوهش که از نوع توصیفی پیمایشی می باشد ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 828%و834% به اثبات رسیده می باشد،   برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته می باشد وپس از اثبات غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن برای مطالعه فرضیات بهره گیری نموده می باشد.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای پژوهش می باشد.شایان ذکر می باشد ازبین ابعاد فرهنگ ، ماموریت بیشترین تاثیر و سازگاری کمترین تاثیر را بر سرمایه فکری دارد.

واژگان کلیدی

سرمایه فکری ،فرهنگ سازمانی، ساختار ، ماموریت ، مشارکت .

فصل اول

کلیات پژوهش

  • مقدمه

بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه فرق و مزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می گردد. مفهوم فرهنگ سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده می باشد و چنانچه فرهنگ مناسب کاری که به‌خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت.در این بین آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  تأثیر بسیار مهمی در تحقق این وظیفه دارد(قلیچ،1389،11).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی می باشد که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌می باشد. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها می باشد. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌می باشد(رابینز، 1378 ،34).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید