فرمت word : پایان نامه:سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

دانلود پایان نامه

در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی، بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قرار دارد. اما عدم شناخت نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین، مانع از بهبود تعالی آن می گردد. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرصتی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا معضلات و مسائل زنجیره را شناسایی و آنها را با اتخاذ تصمیمات مناسب مرتفع سازند. این امر در صنایع بزرگ و کلیدی همچون صنعت خودرو که تأثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور دارند، دارای اهمیت بیشتری می باشد. هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از سازندگان این قطعات خریداری می کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره های تامین با خاصیت شبکه ای می دهد. از اینرو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی بمنظور بهبود عملکرد این زنجیره ها احساس می گردد. در پژوهش حاضر، از رویکرد DEA شبکه ای برای سنجش کارایی زنجیره تامین دو مرحله ای در صنایع خودروسازی گروه سایپا بهره گیری شده می باشد. همچنین برای بحث پیرامون اهمیت مدل های شبکه ای، کارایی کل زنجیره ها با بهره گیری از روش DEA سنتی نیز محاسبه گردیده و کارایی بدست آمده از دو مدل با هم مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن می باشد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تامین تحت مطالعه، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارا اقدام می کنند. حداکثر کارایی در هر دو مدل 100% و حداقل کارایی به ترتیب 63% و 67% می باشد. همچنین از روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا بهره گیری گردیده می باشد که بر اساس آن در مدل شبکه ای و سنتی به ترتیب واحد 26 و 12 کاراترین واحدها شناخته شدند. برای بسط بیشتر و بمنظور تحلیل کیفیت کارایی، واکاوی حساسیت ورودی ها برای مدل شبکه ای نیز صورت گرفته می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلمات کلیدیکارایی، زنجیره تأمین، صنعت خودرو، DEA دو مرحله ای، واکاوی حساسیت

 فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته می باشد. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی طریقه تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007)  این توجه ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها بایستی در تحقق اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389)

مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی می باشد. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، کوشش در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند.Gunasekaran et al., 2004) (A.

تأثیر صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر می باشد. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004)  (Hopp & لذا مهم می باشد که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری گردد به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالب زاده، 1387)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موانع بحرانی وپیچیده زیادی ممکن می باشد سیستم های اندازه گیری عملکرد فعلی را از ارائه کمک های قابل در نظر داشتن بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تامین منحرف کند. بواسطه همین پیچیدگی ذاتی، انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، در تحلیل آن ضروری می باشد.  (Burges et al., 2006)

لذا در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا شیوه ای علمی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید