دانلود پژوهش: پایان نامه:نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی می باشد و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با تعداد 566 نفر  می باشد (حوزه شرق 141 نفر، حوزه غرب 125 نفر و حوزه مرکزی 300 نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 234 نفر می باشد که تعداد 260 پرسشنامه با بهره گیری از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع گردید (حوزه شرق 63، حوزه غرب 57 و حوزه مرکزی 140 پرسشنامه توزیع گردید). در نهایت تعداد 236 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری گردید و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که بین ابعاد جمع گرایی و تکریم با رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت توزیعی و تعاملی ارتباط هست. همچنین با 95% سطح اطمینان بین عدالت رویه­ای با رفتار شهروندی سازمانی از طریق بُعد جمع گرایی ارتباط هست. درنتیجه 5 فرضیه اول این پژوهش مورد تایید قرار گرفته و شواهدی دال بر تایید فرضیه ششم وجود ندارد.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی، بعد تکریم فرهنگ سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول

کلیات پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • مقدمه

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت می باشد که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص می باشد. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده می باشد (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در آغاز به عنوان رفتارهای شغلی که اختیاری هستند تعریف می­گردید. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن می باشد شامل کمک به همکاری که غایب می باشد، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نظری میتوان به ارتباط رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و طرفداری سازمانی درک شده تصریح نمود(Bergeron,2012). عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی بشر­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده می باشد و امروزه با در نظر داشتن تأثیر همه جانبه سازمان­های دولتی در زندگی اجتماعی بشر­ها، تأثیر عدالت در این سازمانها پیش از پیش آشکارتر شده می باشد. سازمانها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه کوشش و فعالیت در آنان می­گردد، پس رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن می باشد(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید