دانلود فرمت ورد:پایان نامه آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان :

آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با در نظر داشتن دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

استاد راهنما :

دکتر فرشاد تجاری

استاد مشاور :

محمدرضا اسمعیلی

تابستان 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

بهره گیری از داروها و روش های افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران به مقصود بهبود عملکرد جسمانی قدمتی به اندازه تاریخ ورزش دارد و تاکنون یکی از ویژگی های ورزش رقابتی بوده می باشد. هدف پژوهش  حاضر آزمون مدل مفهومی ارتباط بین انگیزه ورزشی با در نظر داشتن دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی می باشد. با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 200 نفر از ورزشکاران تیمی حرفه ای  شامل 114 مرد  و 86  زن  از رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال، فوتسال و هندبال پرسشنامه ها پرسشنامه های انگیزه ورزشی مالت و همکاران (2007)، مقیاس توجه افزایش دهنده های عملکرد (پتروزی، 2002) و پرسشنامه رفتار دوپینگ (پتروزی،2007) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری برای مطالعه مدل مفهومی بهره گیری گردید و تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد در نظر داشتن دوپینگ با رفتار دوپینگ و بی انگیزگی با در نظر داشتن دوپینگ ارتباط معناداری دارند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه و معرفی

1.1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

2.1 اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..4

3.1 اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….7

 4.1 ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..8

 5.1 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..9

 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….9_

 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………………….10_

6.1 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….11

7.1  حدود پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..12

8.1  تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………..12

 

فصل دوم: زیر بنای نظری و پیشینه پژوهش

1.2  زیر بنای نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..18

فصل سوم: روش شناسی

1.3  روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………77

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

2.3  جامعه و نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….77

3.3  تعریف عملیاتی متغیر های …………………………………………………………………………………………………………..77

_ انگیزش ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………..77

_ در نظر داشتن دوپینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………78

_ رفتار دوپینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………78

4.3 جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..79

_ ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………79

_  نحوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….80

5.3  روش های  آ ماری ……………………………………………………………………………………………………………………80

 

فصل چهارم : یافته ها

1.4  یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….83

_ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………….83

_ توصیف سوال ها و گزاره های ابزارهای پژوهش …………………………………………………………88

_ توصیف متغیر های پژوهش …………………………………………………………………………………..94

2.4 یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………….95

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

_ گزارش  پایائی ابزارهای اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………..95

_ گزارش اعتبار یابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش ………………………………………………………………………………97

_ آزمون مدل ……………………………………………………………………………………………………………………..107

_ گزارش تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………………………………………….135

_ مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………….152

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1.5  بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………155

2.5  محدودیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………187

3.5  پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….187

_ پیشنهادات برخاسته از پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….187

_ پیشنهادات برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………………………………….188

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..189

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………195

 

فهرست  جدول ها

عنوان                                                                                                                صفحه

1.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح ورزشکار……………………………………………………………………….83

2.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب بستگی داشتن آینده ورزشی به موفقیت بدنی……………………………….84

3.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  جنسیت ……………………………………………………………………………….84

4.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت سنی………………………………………………………………..85

5.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  رشته ورزشی………………………………………………………………85

6.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………………………86

7.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه ورزشی…………………………………………………………………………87

8.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح رقابت……………………………………………………………………………87

9.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس در نظر داشتن دوپینگ…………………………..88

10.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات رفتار دوپینگ……………………………………….90

11.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس انگیزه ورزشی…………………………….91

12.4 جدول مطالعه آمار توصیفی ابعاد انگیزه ورزشی………………………………………………………94

13.4 جدول مطالعه آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش………………………………………………………………95

14.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای متغیرهای های پژوهش………………………………………………………………….96

15.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای ابعاد انگیزه ورزشی…………………………………………………………………….97

16.4 جدول ارتباط میان ابعاد انگیزه ورزشی…………………………………………………………………….101

17.4 جدول اختصار نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر انگیزه ورزشی………………………………………………………….102

فهرست  جدول ها

عنوان                                                                                                                صفحه

18.4 جدول اختصار نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای توجه و رفتار دوپینگ………………………………………..106

19.4 جدول مطالعه اختصار فرضیات اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………111

20.4 جدول مطالعه اختصار فرضیات فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………122

21.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر وضعیت حرفه ای بودن……………………………………………….125

22.4 جدول میانگین متغیر های پژوهش به تفکیک وضعیت سطوح ورزشکاران…………………………………126

23.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای نوع ورزشکار……………………………………………………………………..126

24.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر گروه های سنی………………………………………………………..128

25.4 جدول میانگین متغیرهای پژوهش به تفکیک وضعیت سنی………………………………………………………………..129

26.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای گروه های سنی…………………………………………………………………..129

27.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر رشته ورزشی………………………………………………………….133

28.4 جدول میانگین متغیر های پژوهش به تفکیک رشته ورزشی………………………………………………………………134

29.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای رشته ورزشی…………………………………………………………………….134

30.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………..140

31.4 جدول میانگین متغیر های پژوهش به تفکیک وضعیت تحصیلی………………………………………………………..141

32.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تحصیلات………………………………………………………………..141

33.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تجربه………………………………………………………….145

 

فهرست  جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

34.4 جدول میانگین متغیر های پژوهش به تفکیک وضعیت سابقه ورزشی…………………………………………………146

35.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تجربه………………………………………………………………………146

36.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح رقابت…………………………………………………………..150

37.4 جدول میانگین متغیر های پژوهش به تفکیک وضعیت سطح رقابت……………………………………………………151

38.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………151

39.4 جدول میانگین متغیر های پژوهش به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………….151

40.4 جدول مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….153

 

فهرست  شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

2-1 انواع مختلف انگیزه در زنجیره خودمختاری………………………………………………………………………………….19

2-2 نتایج تحلیل مسیر مدل انگیزشی روی مصرف مواد افزایش دهنده عملکرد…………………………………………23

2-3 مدل انگیزشی رفتار دوپینگ……………………………………………………………………………………………………..24

2-4 سطوح مختلف انگیزش بیرونی………………………………………………………………………………………………….31

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5 نتایج اثرات مستقیم مدل که ارتباط بین توجه ها به افزایش دهنده های عملکرد و حساسیت دوپینگ…….70

2-6 نتایج مدل میانجی ارتباط بین توجه ها به افزایش دهنده های عملکرد، تمایل احتماعی و حساسیت دوپینگ…71

2-7 نتایج مدل اصلی پژوهش که ارتباط بین در نظر داشتن دوپینگ، رفتار دوپینگ، باور دوپینگ وگرایش ورزشی…….75

4 . 1 .  مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت تخمین استاندارد………………………………………………98

4 . 2 .    مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………..100

4 . 3 .  مدل اندازه گیری متغیرهای توجه و رفتار دوپینگ در حالت تخمین استاندارد…………………………….104

4 . 4 .  مدل اندازه گیری متغیرهای توجه و رفتار دوپینگ در حالت ضرایب معناداری…………………………..105

4 . 5 .  مدل مفهومی پژوهش (اصلی)………………………………………………………………………………………108

4 . 6 . مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………109

4 . 7 .  مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………….110

4 . 8 .  مدل مفهومی پژوهش (فرعی)………………………………………………………………………………………121

4 . 9.  مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد………………………………………………………………………………..123

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4 . 10. مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………..124

مقدمه

احتمالاً واژه دوپینگ از واژه هلندی دوپ[1] که نام یک نوشیدنی الکلی ساخته شده از پوست انگور می باشد که توسط جنگجویان زولو به مقصود افزایش دلاوریشان در جنگ مورد بهره گیری قرار می گرفته مشتق شده می باشد(وادا،2012[2]). و یا به روایتی دیگر واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده می باشد و تصریح به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص بهره گیری می گردید(جعفری ،1385 به نقل از محمد عاکفیان ،1389).

امروزه واژه ی دوپینگ بطور انحصاری تصریح به بهره گیری روشها و مواد افزایش دهنده عملکرد در رقابت ورزشی چه به مقصود افزایش و چه حفظ عملکرد و همچنین گریز از طریقه نمونه گیری دارد (پتروزی[3]،2002). علیرغم اصطلاحات مرتبط جدید، بهره گیری از کمک دهنده های شیمیایی در وضعیت های ورزشی فاجعه جدیدی نیست. عارضه بهره گیری از مواد ممنوعه  در میان ورزشکاران  که به قصد ارتقای مصنوعی سطح اجرا می باشد ریشه در دیرباز دارد و در حال حاضر بسیار مشهود می باشد زیرا که از سمت ورزش های حرفه ای تغذیه و طرفداری می گردد و به صورت تجاری روی آن متمرکز شده اند. بهره گیری بعضی از اشکال مواد شیمیایی برای افزایش هوشیاری، استقامت و عملکرد بدنی همواره مورد توجه بوده می باشد(وروکن[4]،1996، هولیهان[5]،1999). ورزشکاران رقابت کننده در المپیک یونان باستان از محرک ها برای افزایش عملکردشان بهره گیری می کردند(آسکن[6]،1998، شنیدر و باتچر[7]،1991). ورزشکاران یونان باستان به بهره گیری از رژیم های غذایی خاص و معجون های محرک برای نیرومند ساختن خودشان مشهورند. گلادیاتورهای رومانیایی و سواره نظام های قرون وسطی به کمک گیری از مواد افزایش دهنده عملکرد جهت قادر بودن به ادامه وضعیت های جنگی علیرغم خستگی و جراحت روی می آوردند(وادینگتون[8]،2000). در ورزش مدرن، دوچرخه سواران، و شناگرهای مسافت های طولانی همواره نخستین مظنون های دوپینگ بوده اند. دوندگان ماراتون قبل از قرن بیستم مظنون های بهره گیری ی استریکنین[9] بوده اند. بوکسورها نیز پیوسته از محرک ها و دیگر داروها مثل کوکائین[10]، هروئین[11] و الکل[12] برای افزایش هوشیاری و/یا تسکین درد بهره گیری می کردند(دونوهویی[13] و جانسون[14]،1986). موارد بیشمار هستند. همچنین مواد افزایش دهنده عملکرد بطور آزادانه و نا محدود برای قرن ها در ورزش بهره گیری شدند. این چنین اعمالی از سال 1960 زمانی که سری های مرگ یا حوادث قریب به مرگ نهایتاً دستگاه های مدیریت ورزش را از خطر اینکه بهره گیری ی مواد در ورزش مشکلی جدی می باشد با خبر نمود، غیر قابل قبول بوده می باشد(وادینگتون ،2000). نگرانی اصلی تعداد ورزشکاران بهره گیری کننده از دارو یا مقدار داروهای بهره گیری شده نیست بلکه خطرات ترکیب داروهای مختلف می باشد. بهره گیری از افزایش‌دهنده های عملکرد یکی ازمهم ترین معضلات ورزش های رقابتی در دهه های متمادی بوده می باشد. ارزیابی توجه ورزشکاران پیش روی مواد افزایش دهنده عملکرد ممنوع شده(اکثراً استروئید های آنابولیک) و دوپینگ تاریخ طولانی در ورزش دارد. در حدود 40 سال قبل، از ورزشکاران درمورد اعتقادشان در مورد نتایج مثبت بهره گیری از مواد نیروزا پرسیده گردید. محققان به یک بصیرت خوب و عقلانی در رفتار افرادی که دوپینگ می کردند رسیده اند(وادا، 2006 ،2009). فشار زیادی برای برنده شدن در سازمانهای ورزشی و ورزشکاران درگیر در رقابتهای ورزشی سطح بالا که در بالاترین سطح خود هستند هست. جوامع می خواهند قهرمانان و نام آوران معروف خود را ببینند و به جهانیان بشناسانند. ملت ها می خواهند به ورزشکاران خود که در بالاترین سطح رقابتی قرار دارند افتخار کنند. جوامع  محلی آرزو می کنند که در کانون توجه قرار گیرند، محبوبیت داشته باشند و تصویر مثبتی از قهرمانان خود ارائه دهند. شرکت کنندگان تشنه رکورد شکنان رقابت های ورزشی هستند. همه این موارد بدین معنی می باشد که افراد و سازمانها دائماً در حال توسعه و دست یابی به هر نوع تکنولوژی و وسیله ای هستند که باعث پیشی گرفتن آنها در رقابت گردد و بهره گیری از داروهای افزایش دهنده عملکرد به عنوان یکی از راه های اجرای برتر همواره مد نظر بوده می باشد( پتروزی 2002).

1-2 اظهار مساله

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید