دانلود فرمت ورد:پایان نامه آموزه های اخلاقی در شاهنامه

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیّات فارسی  

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» 

عنوان:

آموزه های اخلاقی در شاهنامه 

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیار پور

استاد مشاور:

دکتر بهجت السّادات حجازی

بهار92

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

شاهنامه مجموعه و جهانی می باشد از حکمت، دانش، اخلاق، آموزه های معرفتی و چگونه با بزرگی و شرف زیستن. حماسه های شاهنامه، خود اندیشه هایی سترگ، والا، ظلم ستیز و بزرگی آفرین را در خود، ذخیره دارند. شاهنامه کتاب شاهان نیست. زندگی بزرگان و امیران و نیاکان فرهیخته، قدرتمند، خداجو و زندگی آموز می باشد. آنجا هم که سرگذشت انیران، اهریمنان و پتیارگان می باشد، سراسر عبرت و پند می باشد. خوبان، همیشه بر به آن و اهریمنان سرانجام پیروز می شوند. کاوه و فریدون بر ضحّاک دست می یابند و او را از صفحه ی روزگار محو و نابود می کنند.

شاهنامه سراسر آموزه های اخلاقی می باشد. مگر نه این می باشد که فردوسی را حکیم می خوانند. آری او در همه ی فراز و نشیبها، در همه ی مقاطع سرگذشتها، در آغاز و پایان داستانها، درس اخلاق و زندگی می دهد.

این پایان نامه تحت عنوان « آموزه های اخلاقی در شاهنامه » سیری می باشد در آموزشهای زندگی و اخلاقی در شاهنامه، مستند به اشعار حکیم طوس. نگارنده ی این پایان نامه، شواهد آموزه های اخلاقی را جای جای شاهنامه، برگزیده و با برجسته ترین آموزه های اخلاقی مندرج در شاهنامه، آنها را با ابیات شیوا، دلنشین و زیبای آن فرزانه و حماسه سرا، پرداخته و توصیف و تعریف ارائه نموده می باشد.

همه ی بخشهای این نامه ی باستان روزگار از اسطوره و اسطوره و تاریخ و تاریخ محض، معرفت آموز می باشد. حکیم طوس، فرد و جامعه، هر دو را به چالش و بوته ی تهذیب راستی، درستی، فرهنگمداری و دانش دوستی و خداجویی دعوت می کند.

سیر این دعوت و به چالش کشیدن نفس سرکش و رام کردن طبیعت انسانی را در این پایان نامه، از زبان بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران می شنویم.

واژگان کلیدی: آموزه های اخلاقی، شاهنامه، فردوسی، حماسه، حکمت،  پند.

فهرست مطالب

 

مقدمه                                                                                                            1

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1بیان مسأله                                                                                                  5

1-2اهمّیّت و ضرورت پژوهش                                                                                 5

1-3اهداف پژوهش                                                                                              6

1-4 فرضیه‌های پژوهش                                                                                        7

فصل دوم:پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ پژوهش                                                                                                  9

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-روش پژوهش                                                                                              11

3-2-پژوهش توصیفی تحلیلی                                                                                  11

3-3-نوع مطالعه، روشها و ابزارهای گردآوری اطّلاعات                                                      12

3-4-اسناد عمده ی مورد بهره گیری در این پژوهش                                                           12

3-5-محدودیّت ها و موانع                                                                                     12

فصل چهارم :یافته ها و داده های پژوهش

4-1-اخلاق و مکارم اخلاقی                                                                                   14

4-1-1-ارتباط اخلاق و هنر                                                                                    15

4-2-ادبیّات حماسی                                                                                           16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-1-در ادبیّات ملل دو نوع منظومه ی حماسی می توان پیدا نمود                                         16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-2 -نبرد نیکی با بدی در حماسه و اسطوره                                                            18

4-2-3-اخلاق فردی و جمعی از منظر حماسه سرای ایران                                                         24

4-2-4-پندگفتن بوزر جمهر یا بزرگمهر نمودار و تبلور آموزه‌های اخلاقی                                25

4-2-5-سخن سرآمد نیکیهاست                                                                              31

4-3- حماسه و آموزه های اخلاقی                                                                           34

4-3-1- خدای آفریننده، آفریننده کرات آسمانی                                                           35

4-3-2-خدای آرام کننده زمین                                                                              36

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید