دانلود فرمت word : پایان نامه اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 عنوان:

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فرشاد مومنی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست منابع:

فصل اول:کلیات پژوهش………………………… 1

1-1-مقدمه………………………. 2

1-2- توضیح مسئله و اظهار سوالهای اصلی پژوهش……………. 5

1-2-1-فرضیات پژوهش………………………… 5

1-3-ضرورت انجام پژوهش……………………….. 5

1-4- معرفی مدل………………………. 8

1-5- روش انجام پژوهش……………………….. 9

1-6- اهداف پژوهش………………………… 9

1-7-مفاهیم و تعاریف……………………….. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز……………………… 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز……………………… 10

1-7-2-شاخص قیمت……………………….. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز ………………………14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری……………………….. 2

2-1-مقدمه………………………. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی……………………….. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی………………………. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران………………………. 19

2-4-1 – عدم وجود نظام ارزی……………………….. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی……………………….. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز……………………… 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز……………………… 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها……………………… 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعه ای………… 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی……………………….. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز ………………………28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت…………. 31

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم……………. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا ………………………36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم………………………. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم………………………. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………. 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-7-1-مطالعات بین المللی……………………….. 39

فصل سوم: روش شناسی……………………….. 16

3-1-مقدمه: ………………………48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:……………………… 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)………………………

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR………………………..

5-3- VAR مقید و نامقید………………………. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR………………………..

7-3-شناسایی معادلات VAR………………………..

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی……………………….. 57

9-3-آزمون روابط علّی……………………….. 59

10-3-توابع واکنش………………………… 60

11-3-تجزیه واریانس………………………… 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR………………………..

13-3-مدلهای VAR بازگشتی……………………….. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری……………………….. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها……………………… 48

4-1-مقدمه………………………. 76

4-2-تصریح مدل VAR و مطالعه پویائیهای کوتاه مدت……. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت:……………………… 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد………………………. 76

4-3-توابع عکس العمل………………………. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، اختصار، نتیجه­ گیری و پیشنهادات…… 76

5-1-مقدمه………………………. 86

5-2-نتیجه گیری……………………….. 86

5-3-پیشنهادات:……………………… 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی……………………….. 89

فهرست منابع و ماخذ………………………. 86

منابع فارسی……………………….. 91

منابع لاتین………………………. 92

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید