دانلود فرمت ورد:پایان نامه اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم وتحقیقات واحد پردیس ساری ،گروه تربیت بدنی

پایانامه­ ی دوره کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی (M.Sc)
گرایش :فیزیولوژی ورزش

عنوان :

“اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح  GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)”.

استاد راهنما:
دکترضیاء فلاح محمدی
استاد مشاور:
دکتر شادمهر میردار

تابستان 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                                                                                                                                   صفحه   

1……………………………………….. چکیده

                              فصل اول ،کلیات پژوهش                                         
مقدمه……………………………………… 3
1-2بیان مسئله ……………………………… 4
1-3.اهمیت وضرورت انجام پژوهش…………………. 5
1-4. اهداف پژوهش……………………………. 7
1-4-1. هدف کلی……………………………… 7
1-4-2.اهداف ویژه …………………………… 7
1-5.فرضیات پژوهش……………………………. 8
1-6. محدودیت های پژوهش………………………. 8
1-6-1. محدودیت­های قابل کنترل…………………. 8
1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل…………….. 8
1-7. تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش…………….. 8
1-7-1. عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica)  8
1-7-2. دویدن اختیاری روی چرخ دوار…………….. 8
1-7- 3 .فاکتورهای نروتروفیک (NTFs):…………… 9
1-7-4 .شاخص GDNF……………………………. 9
1-7-5 . مخچه……………………………….. 9

فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1. مبانی نظری…………………………….. 11
2-2.معرفی چند ناحیه از مغز که در تولید دوپامین وGDNF،موثر می باشند………………………………………….. 12
ز

 

 

2-2-1.گانگلیا بازال…………………………. 12
2-2-2.  جسم سیاه در مغز میانی………………… 13
2-3.نرونهای دوپامینژیک –دوپامین………………. 14
2-4. مخچه وپارکینسون………………………… 15
2-5.خانواده نروتروفینهاو GDNF……………….. 16
2-5-1.فاکتورهای نروتروفیک……………………   16
2-5-2.عوامل نروتروفیک در مغز میانی نرون های دوپامینرژیک  17
2-5-3 .سلول گلیال وفاکتورهای نروتروفیک………… 17
2-5-4.فاکتور نروتروفیک GDNF مشتق از سلولهای گلیال 19
2-5-5.ساختار GDNF………………………….. 21
2-6.تأثیر استرس اکسایشی در پارکینسون……………. 22
2-7.مخچه…………………………………… 25
2-7-1.آناتومی وعملکرد بخشهای مختلف مخچه……….. 25
2-7-1-1.لوب های مخچه………………………… 26
2-7-1-2. بخشهای  طولی مخچه…………………… 26
2-7-1-3. ساقه مخچه………………………….. 26
2-7-1-4. قشر مخچه( سطح ماده خاکستری مخچه)……… 26
2-7-1-5. انواع سلول  و الیاف آوران از قشر مخچه…. 27
2-7-1-5.راه های ورودی اصلی مخچه………………. 28
2-7-1-6.راه های خروجی (وابران)مخچه……………. 28
2-7-2.فیزیولوژی مخچه………………………… 29
2-7-3.عملکرد مخچه در کنترل کلی حرکات………….. 32
2-7-4. ارتباط مخچه وپارکینسون………………… 33
2-7-4-1.اتصالات های تشریحی بین عقده های قاعده ای ومخچه   34
2-7-5.پارکینسون وتغیرات ساختاری در مخچه ………. 35
ح

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-7-5-1.مخچه وعلائم غیر حرکتی در بیماری پارکینسون.. 36
2-8.ورزش وبیماری پارکینسون…………………… 36
2-8-1.ورزش اختیاری چرخ دوار و پارکینسون……….. 38
2-8-2.ورزش اجباری…………………………… 38
2-7.مدل حیوانی پارکینسون مدل تجربی با بهره گیری از هیدروکسی دوپامین6-OHDA)…………………………………….. 39
2-9. مکملهای گیاهی………………………….. 42
2-10.تحقیقات انجام شده قبلی (ورزش پارکینسون ،GDNF) 48
2-10-1.تحقیقات داخلی (ایرانی)………………… 48
2-10-2. تحقیقات خارجی……………………….. 49

فصل سوم ،روش اجرای پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………. 53
3-2. طرح پژوهش……………………………… 53
3-3. آزمودنی­ها و دسته بندی آن­ها………………. 53
3-4. محیط پژوهش…………………………….. 54
3-5. تغذیه آزمودنی­ها………………………… 55
3-6. وسایل­ و  ابزار  ……………………….. 55
3-7.  متغیرهای پژوهش  ………………………. 56
3-7-1. متغیرهای مستقل……………………….. 56
3-7-2. متغیر­ وابسته : سطح GDNF مخچه…………… 56
3-7-3. عوامل مداخله گر قابل کنترل…………….. 56
3-7-4. عوامل مداخله­گر غیر قابل کنترل………….. 56
3-8 . دوره و زمانبندی تمرینی…………………. 56
3-9. روش و نحوه عصاره­گیری……………………. 57
3-10. نحوه تزریق عصاره………………………. 57
ط

 

3-11-1. دستگاه استریوتاکسی  …………………. 58
3-11-2. آماده کردن حیوان برای جراحی…………… 59
3-12. روش کانول گذاری و تزریق 6-OHDA ………… 61
3-13. تست چرخشی…………………………….. 62
3-14. بافت برداری…………………………… 64
3-15. هموژنایز، تهیه عصاره بافتی و اندازه گیری متغیرهای وابسته    64
3-17. تجزیه و تحلیل آماری داده­ها……………… 64

فصل چهارم ،تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه…………………………………. 66
4-2. توصیف داده­ها  …………………………. 66
4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها……………. 69
4-3-1. فرضیه اول …………………………… 69
4-3-2. فرضیه دوم …………………………… 70
4-3-3. فرضیه سوم …………………………… 71
4-3-4. فرضیه چهارم………………………….. 72

فصل پنجم،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه ………………………………… 74
5-2. اختصار پژوهش ……………………………. 74
5-3. یافته‌ها بطور کلی و به تفکیک مراحل پژوهش       75
5-4. بحث و مطالعه و نتیجه­گیری یافته های پژوهش…… 75
5-5. نتیجه گیری پژوهش……………………….. 79
5-6. پیشنهادات پژوهش ……………………….. 80
منابع و مآخذ………………………………… 81
فهرست منابع فارسی……………………………. 81
ی

 

 

فهرست منابع انگلیسی………………………….. 83
چکیده انگلیسی………………………………. 93

فهرست شکلها

شکل 2-1 جایگاه  عقده های قاعده ای در نیمکره های مغز  12
شکل 2-2. ارتباط هسته قاعده ای با قسمتهای دیگر مغز    13
شکل2-3. بخشهای مغز میانی ،جایگاه جسم سیاه   13
2-4.ترسم شماتیک از روابط آستروسیت با عناصر دیگر از سیستم عصبی مرکزی    18
شکل2-5. لیگاندهای خانواده      21
شکل2-6 جایگاه مخچه در مغز 25
شکل2-7. بخشهای مختلف قشر مخچه  27
شکل2-8..راههای انتقال پیام های عصبی از مخچه 34
شکل3-1. چرخ دوار      56
شکل3-2 دستگاه استریوتاکسی 59
شکل 3-3.   فیکس کردن سر موش صحرایی     60
شکل 3-4.   نمای پشتی- جانبی از جمجمه موش    61
شکل3-5.  تزریق با سرنگ همیلتون 63
شکل3-6. تست چرخشی 64
فهرست جداول

 

جداول 3-1. گروه­های اصلی و ویژگی­ آنها………….. 54
جداول3-2. اطلاعات استریوتاکسی برای موشها با جنسیت، نژاد و وزن متفاوت………………………………………….. 61
جدول4-1. مجموع و میانگین تمرین انجام شده توسط گروه­های تمرینی 68

                                              فهرست نمودار

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار4-1. وزن گروه­ها در طول دوره پژوهش 66
نمودار 4-2. مسافت روزانه طی شده توسط گروه های تمرینی 68
نمودار 4-3. تغییرات GDNF مخچه در گروه های پایه، کنترل و تمرین    69
نمودار4-4. تغییرات GDNF مخچه در گروه های پایه، کنترل و عصاره 70
نمودار 4-5.تغییرات GDNF مخچه در گروه های پایه، کنترل و ترکیب تمرین و عصاره  71
نمودار 4-7. تغییرات سطح GDNF همه گروه های پژوهش 72

چکیده :

مقدمه و هدف: پارکینسون یک اختلال عصبی تخریب کننده ی مزمن وشایع می باشد که سبب  اختلال در مراکز کنترل بدن می گردد .این بیماری بر سلولهای دوپامین ساز جسم سیاه (SN[1]   ) واقع درهسته قاعده ای ، اثر می گذارد . هدف از این پژوهش مطالعه، اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح  GDNF[2]مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) بود.

 

مواد و روش­ها : 50 سر موش صحرائی نر بالغ نژاد ویستار (دوازده هفته­ای)به گونه تصادفی به شش گروه: گروه پایه­، گروه کنترل پارکینسونی،گروه مصرف آنتی اکسیدان وگروه تمرین (­که به نوبه خود به زیر گروه­های مربوطه تقسیم شدند: 1- گروه پارکینسون و تمرین؛ 2- گروه پارکینسون و تمرین و عصاره؛ و 3- گروه پارکینسون و عصاره). گروه­های تمرینی به مدت دوازده هفته روی چرخ دوار تمرین کردند و گروه­هایی که عصاره مصرف کردند، هر هفته سه بار عصاره را به صورت صفاقی و به میزان200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دریافت کردند. مخچه همه گروه­ها به غیر از گروه پایه و تمرین سالم با تزریق محلول 6-هیدروکسی دوپامین به صورت استریوتاکسی به داخل بطن مغز تخریب گردید. سطح GDNFمخچه ، با روش الایزا اندازه گیری گردید. داده ها به روش One way ANOVA و آزمون تعقیبی TUKEYتجزیه و تحلیل گردید.

نتایج: مطالعه سطح GDNF مخچه در گروه­های تمرین، و مصرف عصاره نشان داد ورزشی اختیاری و مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی تأثیر پیش درمان معنی­داری بر حفاظت عصبی  سلول های DA مخچه پس از ایجاد مدل پارکینسونی دارد اما نتیجه پژوهش درگروه تمرین با مصرف عصاره نسبت به گروه پایه وکنترل پارکینسونی نشان دادکه ترکیب این دو مداخله با هم تأثیر پیشگیری بر کاهش سطح GDNF مخچه در برابر آثار سمی 6 هیدروکسی دوپامین نشان نداده می باشد.

کلیدواژگان: عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی، تمرین اختیاری، 6-هیدروکسی دوپامین، GDNFومخچه

1  مقدمه

بیماری پارکینسون (PD[1])  برای اولین بار توسط جیمز پارکینسون در سال 1817 توضیح داده گردید.( 105) پارکینسون یک اختلال عصبی تخریب کننده ی مزمن وشایع می باشد که حدودا”01/0در صد از افراد بالای 60 سال را گرفتار می کند (5). علائم اولیه پارکینسون عبارتند از: اختلال در عملکرد خودکار، اختلالات عصبی، خواب وخستگی وشکایت حسی می باشد  (25) . علائم دیگر در طول بیماری پارکینسون اختلالاتی نظیر سفتی عضلانی، کندی غیرطبیعی حرکات، لرزش و ناپایداری وضعیتی می باشد . (7). درمان با لوودوپا، موثرترین روش برای مدیریت علائم حرکتی وافزایش خطر ابتلابه نوسانات حرکتی ووقوع حرکات غیر ارادی می باشد(79)بیماری پارکینسون بر اثر از بین رفتن سلول های ترشح کننده ماده ای به نام دوپامین رخ می دهد(71)این بیماری زمانی آغاز می گردد که حدود 80/0سلول عصبی دوپامینرژیک از بین برود (13).ویژگی های پاتولوژیک اولیه PD انحطاط نرونی و مرگ نرونهای دوپامینرژیک (DA[2]) منجر به کاهش سطح دوپامین درجسم مخطط شده(46) و علاوه بر از دست دادن نرون های دوپامینرژیک، حضور اجزای داخل سیتوپلاسمی به نام  جسم لوی ،مشخص شده می باشد(90). بیولوژی پیچیده بیماری پارکینسون و مکانیسم ناشناخته مرگ نرونهای دوپامین ساز در طی این بیماری، بیانگر آنست که شاهراه های درون سلولی متعدد و عناصر اساسی بیشماری در زوال این نرونها تأثیر اعمال می کند.نرون ها به گونه مداوم در معرض سموم داخلی و خارجی موجود در مغز هستند. گونه های اکسیژن فعال (ROS) و گونه های نیتروژن واکنشی (RNS) نشان دهنده عوامل واسطه رایج ناشی از یک گروه متنوع از نروتوکسین که شروع کننده انحطاط عصبی هستند می باشد.به گونه بالقوه رادیکال آزاد مخرب می باشد وبه گونه مداوم به عنوان بخشی از سوخت وساز طبیعی درنرون DA تشکیل می گردد . سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی ارائه شده توسط آنتی اکسیدان آنزیمها ،سنتز آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی، می توانند این رادیکالها را فرو بنشانند(82).چنانچه رادیکال های آزاد بیش از حد تولید گردد یا آنتی اکسیدان های آندروژنیک کاهش یابند، آسیب نرونی، ایجاد خواهد گردید. پس تعادل مناسب بین رادیکالهای آزاد و آنتی اکسیدان ها برای بقا نرون ها ضروری می باشد(98). مغز دارای سیستمهای دفاعی آنتی اکسیدانی می باشد که به عنوان سد دفاعی در برابر رادیکالهای آزاد اقدام می کند ، اما با افزایش سن و بروز کهنسالی این سیستمهای دفاعی، تضعیف می گردند. از آنزیمهای موجود در این سیستمها می توان به آنزیمهای سوپراکسید دسموتاز(SOD) و کاتالازCAT) ) تصریح نمود (9).  فاکتورهای نرتروفیک گروهی مهم از پروتئین های ترشحی نهان وخارج سلولی می باشد که بقا و مرگ سلولهای عصبی را در زمان تشکیل سیناپس با بافت هدف ویا با دیگر سلولهای عصبی تنظیم می کنند . فاکتورهای نروتروفیک باعث دوام سلولهای عصبی دوپامینژیکی می شوند که در جسم سیاه ماده مغز میانی قرار گرفته اند(68) در سال1993,GDNF (عوامل نروتروفیک مشتق از سلول های گلیال)  به عنوان یک فاکتور نروترفیک رشد وبقا، مشخص شده می باشد. نشان داده شده به عنوان یک عامل تغذیه ای قوی برای نرونهای حرکتی ستون فقرات ونرونهای نورآدرژنیک مرکزی می باشد .GDNF،از نرونهای سروتونرژیک ،دوپامینرژیک وسلولهای گلیال در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می کند (113)وموجب رشد اکسون  DAنرون های مغز میانی می گردد.همچنین از نرونهای DA محکوم به مرگ محافظت و به بازسازی مسیر SN_ST کمک می کند(44  ).واثر تغذیه ای در انواع مختلف از نرون ها، مانند سلول های پورکنژ مخچه دارند و ازانحطاط نرون های نورآدرنرژیک مخچه به دنبال ضایعات اعصاب جلوگیری می کند. داده ها نشان می دهد که GDNF ممکن می باشد به گونه عمده در سلول های پورکنژ مخچه تولید و متمرکزشود (65).

1-2.اظهار مسئله

فاکتورهای نوروتروفیک (NTFs) پروتئین های ترشحی ای هستند که به گیرنده های هدفشان متصل می شوند و از کاهش سلول های عصبی جلوگیری می کنند. فاکتورهای نروتروفیک باعث دوام سلولهای عصبی دوپامینژیکی می شوند که در جسم سیاه ماده مغز میانی قرار گرفته اند(68؛93). GDNF در سال 1991 کشف گردید،  و اولین عضو از خانواده GDNF لیگاندهای (GFL) می باشد. GDNFدر سال 1993به عنوان یک فاکتور نروترفیک رشد وبقا، مشخص شده می باشد. نشان داده شده به عنوان یک عامل تغذیه ای قوی برای نرونهای حرکتی ستون فقرات ونرونهای نورآدرژنیک مرکزی می باشد .GDNF، نرونهای سروتونرژیک،دوپامینژیک وسلولهای گلیال را در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می کند(113). GDNF فاکتور نروتروفیک مشتق از سلول گلیال، موجب رشد اکسون  DAنرون های مغز میانی می گردد.همچنین از نرونهای DAمحکوم به مرگ محافظت و به بازسازی مسیر SN_ST کمک می کند. شواهد مستقیم نشان می دهد GDNF در نرونهای واسطه DA روییده شده هست(44) . GDNF،از چندین جمعیت نرون ،در سیستم عصبی مرکزی، مانند نرونهای حرکتی دوپامین مغز میانی،طرفداری می کند . موجب دوام نرون های؛ حرکتی ، حسی و عصب سمپاتیک وپاراسمپاتیک می گردد . همچنین عملکرد مهمی درخارج از سیستم عصبی دارد . برای تکثیر سلولهای عصبی روده ای وتحریک رشد کلیه ،برای سلولهای اولیه جنسی مرد  فرق وتجدید تشکیل اسپرماتوزوئید مهم می باشد(93). ذخیره مداوم GDNFبرای بقای سلولهای عصبی فعال شده یا کاتکولامین های بالغ ضروری می باشد. گیرنده نروتروفیک GDNF توسط CK2 در فعالیت حیاتی ،عبور سیگنال ،سنتز پروتئین ،چسبندگی سلول به سلول ورونویسی ژن که همه موجب  بقائ بافت عصبی می گردد به عنوان  واسطه تأثیر دارد. GDNFبه همراه (گیرنده آلفا/گیرنده کیناز)GFRα1/Retدر حفاظت از سیستم عصبی ونروتوژنیک تأثیر دارد ومسیر Mapk/Erk (چرخه گلوتامات- گلوتامین که موجب جذب گلوتامات می گردد)را تحریک می کند که مانع از مرگ سلولی ناشی از NMDAمی شودGDNF.  در تعامل با گیرنده هایGFRα1/Ret   در سطح سلول، موجب بقای میکروگلیال شده وفعالیت فاگوسیتوز را بهبود می بخشد .فعال سازی میکروگلیال موجب تولید GDNFمی گردد .که این امر موجب بقای DAمی شودوفعالیت GPX-1را افزایش می دهد وآن را فعال می کند که این امر خواص حفاظتی GDNFرا با مهار استرس اکسیداتیو تقویت می کند وفاکتور رشد برای کمک به یادگیری وتقویت حافظه گزارش شده می باشد (27).   GDNF دارای خواص احیا کننده برای سلول های مغز می باشد و به عنوان پتانسیل درمان برای بیماری پارکینسون نشان داده شده می باشد. (44) . پیری با کاهش در عملکرد پاسخ های گیرنده بتا آدرنرژیک در مخچه در ارتباط می باشد. گزارش شده سلول فاکتور نروتروفیک مشتق از گلیال (GDNF)،ازانحطاط نرون های نروآدرنرژیک به دنبال ضایعات اعصاب جلوگیری می کند . فعالیت بدنی  موجب کاهش مقدار قابل توجهی اکسیژن در کل بدن  و به خصوص در ماهیچه های اسکلتی می گردد.بخش کوچکی از اکسیژن(2-5٪)به اکسیداتیو متوسط تبدیل شده و موجب تغییرات بیوشیمیایی و آسیب بافت می گردد.کاهش فعالیت سیستم آنتی اکسیدان می تواند باعث افزایش اکسیداتیو در طی ورزش گردد .تمرین بدنی  باعث افزایش فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان ماهیچه ای و کبدی و تسهیل مقدار حذف ،گونه های اکسیژن غیر فعال و کاهش سطح استرس اکسایشی می گردد (65). در میان الگوهای ورزشی مختلف، فعالیت اختیاری روی چرخ­دوار، دوی اجباری تردمیل و حرکات مقاومتی عضلانی ، رایج ترین مدل­های ورزشی اتخاذ شده هستند.این ورزش­ها، جدا از مزایای بدنی خود، عملکرد شناختی را بهبود بخشیده و بازتوانی عصبی را بعد از آسیب مغزی، آسان­تر می­کنند(90).امروزه بهره گیری از مکمل های گیاهی افزایش چشمگیری یافته می باشد.یکی از این گیاهان ازگیل ژاپنی می باشد.گیاه ازگیل ژاپنی با ترکیبات فنولیک ، متابولیت های ثانویه ای هستند که به نوعی از طریق کاهش استرس اکسایشی کاهش دهنده ریسک چندین  بیماری می باشند(80).  اگر چه تحقیقات زیادی در ارتباط با اثر  تمرین بر پارکینسون انجام گرفته می باشد اما هنوز طرحی که اثر همزمان تمرین اختیاری و عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی را به صورت پیش درمانی و پیشگیری از کاهش سطح GDNF در موش های مدل تجربی بیماری پارکینسون که بر اثر تزریق 6-هیدروکسی دوپامین به داخل بطن سمت راست مغز ایجاد شده باشد صورت نگرفته می باشد. همچنین طول مدت تمرینات در تحقیقاتی که از نوع اختیاری آن بهره گیری کردند، کوتاه بوده می باشد. لذا محقق در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که :

1-آیا تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) برسطح GDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)”.اثر حفاظتی دارد ؟.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید