پایان نامه اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم ­انسانی، گروه تربیت­بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت ­بدنی(M.A)

گرایش: فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

استاد راهنما:

دکتر روح الله رنجبر

استاد مشاور:

دکترعبدالرضا کاظمی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………….1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………….. 3

1-2- اظهار مسئله پژوهش………………………………….. 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش………………………………….. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی………………………………… 8

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………….. 8

1-7- محدودیت های پژوهش………………………………….. 8

1-8- تعاریف اصطلاحات و واژه ها……………………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………….. 11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2- تمرین تناوبی شدید………………………………… 11

2-2-1 انواع تمرینات شدید تناوبی………………………………… 12

2-2-1-1 HIT با حجم کم………………………………… 12

2-2-1-2 HIT با حجم بالا………………………………… 12

2-3- سازوکار HIT…………………………………

2-4- هورمون رشد………………………………… 13

2-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟……………….. 14

2-5-1 خواب کافی و منظم………………………………… 14

2-5-2 تغذیه صحیح………………………………… 14

2-5-3 تمرینات ورزشی………………………………… 15

2-5-4 فاصله‌ گذاری مناسب بین تغذیه و خواب………………….. 15

2-6- تأثیر های کاتابولیکی هورمون رشد……………………………. 15

2-7- پاسخ هورمون رشد به ورزش…………………………………. 16

2-8- گرلین………………………………… 19

2-8-1 گرلین به عنوان یک پپتاید معده‌ای- مغزی………………….. 20

2-8-2 تعادل انرژی و گرلین………………………………… 20

2-8-3 گرلین و تنظیم دریافت غذا……………………………….. 22

2-8-4 گرلین و چاقی………………………………… 24

2-9- پیشینه پژوهش………………………………….. 25

2-10- جمع بندی………………………………… 29

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………….. 31

3-2- روش پژوهش………………………………….. 31

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………………….. 31

3-4- متغیرهای پژوهش………………………………….. 31

3-4-1 متغیر مستقل………………………………… 32

3-4-2 متغیرهای وابسته……………………………….. 32

3-5- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………. 32

3-6- روش اجرای پژوهش………………………………….. 32

3-6-1 روش ELISA………………………………….

3-6-2 انجام تست الایزا به مقصود اندازه گیری هورمون رشد و گرلین……. 34

3-6-3 الگوی برنامه ی تمرینی………………………………… 36

3-7- روش های آماری………………………………… 37

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………….. 39

4-2- توصیف داده های پژوهش………………………………….. 39

4-3- آمار استنباطی………………………………… 41

4-3-1 آزمون KS…………………………………

4-3-2 آزمون لون………………………………… 42

4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………….. 42

4-3-3-1 فرضیه اول………………………………… 42

4-3-3-1 فرضیه دوم……………………………….. 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………….. 45

5-2- اختصار پژوهش………………………………….. 45

5-3- بحث………………………………….46

5-4- نتیجه گیری………………………………… 47

5-5- پیشنهادات…………………………………. 47

5-5-1 پیشنهاد کاربردی………………………………… 47

5-5-2 پیشنهادات برخواسته از پژوهش……………………… 47

منابع و مآخذ………………………………… 48

فهرست منابع فارسی………………………………… 48

فهرست منابع انگلیسی………………………………… 49

چکیده انگلیسی………………………………… 51

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این مقصود 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری گردید.گروه تجربی 3جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل 3ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (4دقیقه با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می گردد. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با بهره گیری از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد مطالعه (boster.usa) انجام گردید. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس بهره گیری گردید. برای مطالعه آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=05/0) در نظر گرفته گردید. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین هست (05/0=P) این نتایج بیانگراین می باشد که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در دهه­ی اخیر پژوهشگران علوم ورزشی با بهره گیری ترکیب تمرینات سرعتی (ST)[1] و تمرینات تناوبی (IT)[2] یک شیوه جدیدی از تمرینات را با نام تمرین تناوبی شدید (HIT)[3] ابداع کردند که هر دو سیستم هوازی و بی­هوازی را بهبود می­بخشد. تمرین تناوبی شدید به وهله­های تکراری با فعالیت­های تناوبی به نسبت کوتاه با شدتی نزدیک به شدتی که VO2peak به­دست می­آید (VO2peak90% ≤) نسبت داده می­گردد. با در نظر داشتن شدت تمرینات، یک تلاشHIT ممکن می باشد از چند ثانیه تا چندین دقیقه طول بکشد که وهله­های گوناگون به ­وسیله­ چند دقیقه استراحت یا فعالیت باشدت کم ازهم جدا می­شوند (جیبالا[4] و همکاران 2008، 63-58؛ لارسن[5] و همکاران 2002، 73-53).

سازوکار اینگونه تمرینات به این توضیح می­باشد که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیم­های مرتبط با متابولیسم بی­هوازی را افزایش می­دهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید و اجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهله­های فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییرداده، به­گونه­ی که هم­زمان دستگاه­های تولید انرژی هوازی و بی­هوازی را درگیر بازسازی ATP می­کند. پس با به کارگیری این تمرینات می­توان دامنه­ی وسیعی ازسازگاری­های متابولیکی و عملکردی را انتظار داشت (داوسون[6] و همکاران 1998، 169-163).

با در نظر داشتن این که هورمون­های رشد و گرلین تأثیر مهمی در وضعیت چاقی و رشد وترکیب بدنی افراد اعمال می­کند و همچنین تمرینات HIT با حجم بالا تأثیر مهم سوخت و سازی دارند. پس ارتباط مهمی میان این هورمون رشد و گرلین و افراد دارای اضافه وزن هست.

2-1- اظهار مسئله پژوهش

با در نظر داشتن دامنه­ وسیع مطالعات در موردHIT که در آن­ها پژوهشگران از وهله­های 5 ثانیه­ای تا 4 دقیقه فعالیت به­ عنوانHIT بهره گیری کرده­اند. انواعی مختلفی از تمرینات HIT هست که در افراد چاق تمرینات با حجم بالا بیشتر کاربرد بیشتری دارد.

سازوکار اینگونه تمرینات به این توضیح می­باشد که یک وهله HIT غلظت سوبستراهای انرژیکی و فعالیت آنزیم­های مرتبط با متابولیسم بی­هوازی را افزایش دهد، حال با افزایش تواتر تکرارهای شدید واجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهله­های فعالیت، نیاز سلول عضلانی و مسیرهای متابولیکی را تغییر داده، به­گونه­ی که هم­زمان دستگاه­های تولید انرژی هوازی و بی­هوازی را درگیر بازسازی ATP می­کند. پس با بکارگیری این تمرینات می­توان دامنه­ وسیعی ازسازگاری­های متابولیکی وعملکردی را انتظار داشت (داوسون و همکاران 1998، 169-163).

شواهد نشان می­دهند که اگر زمان ریکاوری بین وهله­های شدید کاهش یابد، سهم گلیکولیز نیز برای تامین انرژی کاهش پیدامی­کند و در نتیجه سوخت و ساز هوازی برای جبران این کسر انرژی افزایش پیدا می­کند. لینوسیر[1] و همکاران (1993) پیشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازی در طول دوره­های ریکاوری تمرینات شدید برای بازسازی فسفوکراتین و اکسیداسیون اسید لاکتیک (حذف لاکتات) تأثیر مهمی دارند. این عیان خواهد نمود که HIT، به سمت سوخت و ساز هوازی سوق پیدا می­کند که این امرظرفیت سوخت وساز هوازی را افزایش می­دهد (لینوسیر و همکاران 1993، 414-408).

با در نظر داشتن دامنه­ی وسیع مطالعات درموردHIT که در آن­ها پژوهشگران از وهله­های 5 ثانیه­ای تا 4 دقیقه فعالیت به ­عنوانHIT بهره گیری کرده­اند، که بر پایه­ی زمان وهله­های فعالیت­ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

HIT با حجم کم: وهله­های فعالیت کمتر و یا برابر 60 ثانیه که با شدتی برابر با حداکثر و یا نزدیک به حداکثر توان و یا سرعت انجام می­گردد را به ­عنوان تمرینات تناوبی شدید با حجم کم در نظرمی­گیریم (جیبالا و همکاران 2012، 1084-1077). به ­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرینی پژوهش لیتل و همکاران (2010) در این زمینه تصریح نمود: 10 تکرار 60 ثانیه­ای با 75 ثانیه ریکاوری فعال بین هر تکرار (لیتل[2] و همکاران 2010، 1011-22).

HIT با حجم بالا: فعالیت­هایی با وهله­های طولانی­تر، از 1 تا 4 دقیقه که به­عنوان HIT شناخته شده­اند اما با شدتی کمتری نسبت به HIT با وهله­های فعالیت کوتاه مدت، انجام می­شوند (جیبالا و همکاران 2012، 1084-1077). به­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرینی پژوهش گورد[3] و همکاران (2010) در این زمینه تصریح نمود: 10 تکرار 4 دقیقه­ای با 2 دقیقه ریکاوری فعال بین هر تکرار (گورد و همکاران 2010، 357-350).

گرلین موثر بر رفتار دریافت غذا اثرگذار می باشد. از این­رو بر متابولیسم و عملکرد بسیاری از اندام­ها و بافت­ها مانند عضله، کبد، عروق و مغز اثر می­گذارد (قنبری نیاکی و همکاران 2006، 966-70).

گرلین اولین بار توسط کوجیما و همکاران (1999) به­عنوان یک لیگاند درون‌زای GHS-R معرفی گردید. هیچ شباهت ساختاری بین گرلین و لیگاندهای اکسینتیک[4] آن (GHSs) وجود ندارد. گرلین یک پپتاید حاوی 27 یا 28 اسیدآمینه بوده که توالی آن بین گونه‌های مختلف به خوبی حفظ شده می باشد (کوجیما و کان گاوا 2005، 522-495).

گرلین اکثراً در معده و از سلول‌های غده اکسینتیک موکوس فوندوس[5] ترشح می گردد. البته گرلین به مقادیر زیاد در روده کوچک، بیضه‌ها، هیپوفیز و بافت‌های متعدد دیگری ترشح می گردد. گرلین به داخل گردش خون ترشح شده و در کنترل رهایی هورمون رشد (GH)[6] شرکت می کند. از طرف دیگر GH می‌تواند در تنظیم ترشح گرلین از طریق مهار فیدبک معده‌ای- هیپوفیزی دخالت کند. نشان داده شده که GH تظاهر گرلین را در معده مهار می کند. به­علاوه سطح گرلین گردش خون در موش‌های صحرایی با تزریقGH کاهش می‌یابد. مشخص شده می باشد که هورمون‌های دیگری هم بر اقدام گرلین اثر می‌گذارند. گزارش شده که سوماتواستاتین نه تنها ترشحGH ناشی از گرلین را سرکوب می کند، بلکه سطح پلاسمایی گرلین را، مستقل از غلظت پلاسمایی GH، کاهش می‌دهد (کوجیما و کان گاوا[7] 2005، 522-495). به­علاوه وضعیت تیروئید ممکن می باشد بر سطح سرمی گرلین اثر داشته باشد. در موش‌های صحرایی بر عکس پرکاری تیروئید، کم‌کاری تیروئید به گونه معنی‌داری اظهار گرلین معده را افزایش می‌دهد (کوجیما و کان گاوا 2005، 522-495).

گرلین اکثراً در معده و از سلول‌های غده اکسینتیک موکوس فوندوس[8] ترشح می گردد. البته گرلین به مقادیر زیاد در روده کوچک، بیضه‌ها، هیپوفیز و بافت‌های متعدد دیگری ترشح می گردد. گرلین به داخل گردش خون ترشح شده و در کنترل رهایی هورمون رشد (GH)[9] شرکت می کند. از طرف دیگر GH می‌تواند در تنظیم ترشح گرلین از طریق مهار فیدبک معده‌ای- هیپوفیزی دخالت کند. نشان داده شده که GH تظاهر گرلین را در معده مهار می کند. به­علاوه سطح گرلین گردش خون در موش‌های صحرایی با تزریقGH کاهش می‌یابد. مشخص شده می باشد که هورمون‌های دیگری هم بر اقدام گرلین اثر می‌گذارند. گزارش شده که سوماتواستاتین نه تنها ترشحGH ناشی از گرلین را سرکوب می کند، بلکه سطح پلاسمایی گرلین را، مستقل از غلظت پلاسمایی GH، کاهش می‌دهد (سیولی[10] و همکاران 2008، 5-4). به­علاوه وضعیت تیروئید ممکن می باشد بر سطح سرمی گرلین اثر داشته باشد. در موش‌های صحرایی بر عکس پرکاری تیروئید، کم‌کاری تیروئید به گونه معنی‌داری اظهار گرلین معده را افزایش می‌دهد (کوجیاما[11] و همکاران 2005، 522-495).

یافته‌های مطالعات نشان داده‌اند که گرلین به ­عنوان یک شاخص تعادل انرژی کوتاه مدت تعبیر می گردد و ممکن می باشد به ­عنوان یک آغازگر سیگنال­های غذایی در نظر گرفته گردد. به طوریکه گرلین پس از ترشح از معده و روده از طریق گردش خون بر مرکز سیری و گرسنگی در هیپوتالاموس اثرگذاشته، دریافت غذا و اکتساب توده بدن را تحریک می کند. در واقع این موارد با تنظیم تعادل انرژی مرکزی بدن در ارتباط می باشد (کوجیاما و همکاران 2005، 522-495). مانند اثرات گرلین می­توان به افزایش اشتها، رفتار دریافت غذا و هایپرفاژیا تصریح نمود (کوجیاما و همکاران، 2005، 522-495). مطالعه­ها نشان می­دهد که گرلین پلاسمایی می­تواند به وسیله بعضی از هورمون­ها مانند انسولین، پپتید شبیه گلوکاگن (GLP) وگلوکاگن و متابولیت­ها مثل گلوکز و بعضی از اسیدهای آمینه و دستگاه عصبی خودکار تنظیم گردد. ازطرفی دیگر مطالعه­ها نشان می­دهد که تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی با شدت متوسط و بالا و همراه با ناشتایی به تحلیل انرژی سلولی و بافتی و غلبه تعادل انرژی به سمت منفی منجر می­گردد (قنبری نیاکی و همکاران 2006، 966-70؛ کوجیاما و همکاران 2005، 522-495). با این تفاصیل به نظر می­رسد که پاسخ گرلین به تمرینات مختلف بدنی (حاد و مزمن) با روش­های مختلف تمرینی متفاوت باشد. از طرفی نتایج بعضی مطالعات علمی نشان دادکه سطوح پلاسمایی گرلین در بعضی شرایط تغذیه­ای و تعادل انرژی تغییر می­کند. تغییراتی که در انرژی سلولی مثل کبد و عضلات اسکلتی در حین تمرینات مختلف ورزشی و فعالیت بدنی روی می‌دهد، به گونه مثال سطوح پلاسمایی گرلین در چاقی مزمن، پس از تزریق انسولین، بعد از دریافت غذا، پس ازمصرف مواد قندی (گلوکز و فروکتوز) تقلیل یافته یا به تأخیر می‌افتد. پس سطوح پلاسمایی گرلین در شرایط تعادل مثبت انرژی، کاهش و در شرایط تعادل منفی انرژی، افزایش می‌یابد. مواردی از قبیل سوءتغذیه، روزه‌داری، محرومیت غذایی، کاهش قندخون،کم ‌وزنی مزمن،کاهش توده بدن (تغذیه‌ای یا ترکیب غذایی و تمرین بدنی) و بولیمیا موجب افزایش میزان سطوح گرلین می­شوند، هم­چنین سطح گرلین با افزایش یا کاهش در شاخص توده بدن (BMI)[12] نیزتغییر می­یابد (کوجیاما و همکاران 2005، 522-495).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید