فرمت ورد:پایان نامه اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود بعضی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

استاد راهنما:

علی حیرانی

 

استاد مشاور:

کامران یزدانبخش

 

آبان ماه 93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه می باشد. هدف از این مطالعه مطالعه تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. تعداد 20 آزمودنی کودک در دامنه سنی 8-12سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و 50 دقیقه تمرینات انجام می­گردید. متغیرهای حرکتی (نظیر تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست) و شناختی (نظیر زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی، حافظه فعال) قبل و بعد از تمرینات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست، دستگاه سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی، دستگاه زمان پیش بینی، نرم افزار حافظه فعال)، اندازه گیری گردید. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با بهره گیری از آزمون کولمو گرف- اسمیرنوف، از آزمون های t همبسته و مستقل برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی بهره گیری گردید. پیشرفت معنی داری در همه متغیرهای اندازه­گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (p<0/05). همچنین یافته ها نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در متغیرهای اندازه گیری شده به گونه معنی داری بهتر بودند (p<0/05). پس الگوی نتایج پژوهش پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می­گردد.

کلیدواژه­ها: تمرینات ادراکی- حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، قابلیت­های حرکتی و شناختی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه و اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهدف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

پیش­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………. 10

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

تمرینات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعادل پویا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

حافظه فعال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

زمان واکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اختلال رشدی ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

DCD چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

نام های دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟…………………………………………………………………………. 17

معضلات حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت……………………………………………………………………………………… 17

معضلات در ضمینه مهارت­های حرکتی ضعیف…………………………………………………………………………………. 17

ادراک بصری؛ معضلات حرکت بصری ………………………………………………………………………………………………. 18

ادراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

عدم یکپارچگی حسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 19

ضعف آگاهی و هشیاری بدنی………………………………………………………………………………………………………………. 19

تنش کم عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

وضعیت قرارگیری بدن …………………………………………………………………………………………………………………………19

سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

یادگیری وظایف جدید یا دشوار ………………………………………………………………………………………………………….. 21

معضلات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………21

ضعف توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

ضعف تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ضعف اعتماد به نفس و نا امیدی ………………………………………………………………………………………………………… 23

تغییرپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

معضلات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

در خانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

معضلات مراقبت از خود ……………………………………………………………………………………………………………………. 23

غذا خوردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

در مدرسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

معضلات خاص در یادگیری …………………………………………………………………………………………………………….. 24

زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

نوشتن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

خواندن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

علل خام حرکتی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………. 26

عوامل مربوط به مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

عوامل مربوط به زایمان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

عوامل روانی اجتماعی رشد …………………………………………………………………………………………………………………… 28

داشتن انتظارات نامعقول از کودک ……………………………………………………………………………………………………. 28

بد رفتاری با کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

بد کارکردی های مغزی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

فرضیه مخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فرضیه هسته های قاعده­ای ………………………………………………………………………………………………………………… 31

فرضیه آهیانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

مناطق دیگر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

اختلالات عصبی حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

اختلالات تشنجی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

اختلالات تکانشی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

پیشنهادات و فعالیت­هایی برای مهارت­های حرکتی در حال توسعه ………………………………………………………… 35

فاکتورهای اندازه گیری شده ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

اهمیت تعادل در وضعیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 38

تعادل ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

تعادل پویا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

تئوری­های تعادل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

تئوری رفلکس سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 39

تئوری سیستم­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

سیستم­های درگیر در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………… 40

مکانیزم­های حرکتی در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………. 40

تون پاسچرال ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

تون عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

سیستم­های عصبی درگیر در تعادل………………………………………………………………………………………………………… 42

سیستم وابران محیطی………………………………………………………………………………………………………………………… 42

مکانیزم­های حسی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………………………………………….. 42

سیستم بینایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

سیستم حسی- پیکری…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

سیستم عصبی کنترل کننده تعادل…………………………………………………………………………………………………………. 44

هماهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

هماهنگی دو دستی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………….. 60

ادراک و حرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

تمرینات ادراکی- حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

اختلال در برنامه حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 63

فرایند ادراکی- حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

حرکات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

حرکات مرتبط با مفهوم ادراکی- حرکتی…………………………………………………………………………………………………….. 68

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

آگاهی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

آگاهی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

آگاهی بدنی و جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

نظریه­های ادراکی- حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

نظریه ادراکی – حرکتی کپارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

تحقی یرامون تاثیر برنامه­های ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………… 73

تاریخچه و انواع آزمون­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 76

پژوهش های خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

مهیارهای ورود به پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

ملاک های خروج شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………. 92

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

متغیر مستقل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

متغیر وابسته: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

روش اجرای آزمون هماهنگی دو دستی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

روش اجرای آزمون هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………. 95

روش اجرای آزمون زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

روش اجرای آزمون زمان پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………… 97

نحوه اجرای آزمون تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………… 97

نحوه اجرای آزمون حافظه کاری وکسلر …………………………………………………………………………………………………………… 98

سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ………………………………………………………………………………………………………………………. 98

نحوه اجرای آزمون تعادل پویا …………………………………………………………………………………………………………………………. 99

فرایند انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پروتکل تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………. 106

توزیع داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

روش دلتا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

آزمون نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

قابلیت­های حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

قابلیت­های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136

منابع                                                     136

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                          صفحه

                                                 

نمودار 4-1- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 112

نمودار 4-2- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویای کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………… 114

نمودار 4-3- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی دو دستی دو گروه تجربی و کنترل ……………………………… 115

نمودار 4-4- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی چشم و دست دو گروه تجربی و کنترل ……………………….. 117

نمودار 4-5- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش انتخابی دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …………………… 118

نمودار 4-6- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش ساده دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) ………………………. 118

نمودار 4-7 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان پیش بینی دو گروه تجربی و کنترل (ثانیه) ……………………….. 120

نمودار 4-8 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون حافظه کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول 4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………… 106

جدول 4-2- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی …………….. 107

جدول 4-3- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی……………….. 108

جدول 4-4- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی ………………………. 109

جدول 4-5- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی ………………………… 109

جدول 4-6- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در ارتباط با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های شناختی         110

جدول 4-7- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در ارتباط با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های حرکتی          111

جدول 4-8- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل ایستا………………………………………. 112

جدول 4-9- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل ایستا.. 112

جدول 4-10- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا کلی………………………………. 113

جدول 4-11- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل پویای کلی.         114

جدول 4-12- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی دو دستی……………………….. 115

جدول 4-13- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی دو دستی      115

جدول 4-14- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی چشم و دست…………………. 116

جدول 4-15- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی چشم و دست 117

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-16- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان واکنش ساده و انتخابی…………… 118

جدول 4-17- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل درزمان واکنش ساده و انتخابی        119

جدول 4-18- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان پیش بینی……………………………… 119

جدول 4-19- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان پیش بینی           120

جدول 4-20- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در حافظه فعال کلی…………………………….. 121

جدول 4-20-نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در حافظه فعال کلی        122

مقدمه و اظهار مسئله

در زندگی کودک پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارت­های حرکتی تأثیر اساسی را در یادگیری بعدی دارد عده­ای از محققین (کپارت، کتمن، بارک[1]) عقیده دارند یادگیری حرکتی مبدأ هر یادگیری می باشد و فرایندهای ذهنی عالی­­تر پس از رشد مناسب سیستم حرکتی و سیستم ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود می‌آید. در حقیقت ابتدایی‌ترین پاسخ­های رفتاری کودکان از نوع حرکتی می باشد کودک با کمک این رفتارهای حرکتی به درک خود و دنیای اطراف نائل می­گردد و این تجارب حرکتی زیربنای آگاهی­ها و یادگیری­های او را فراهم می­کند و در دوران کودکی آمیختگی و پیوستگی فعالیت­های حرکتی و ذهنی بسیار بالا می باشد. می‌توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تکامل‌یافته تر را نیز در یادگیری حرکتی جستجو نمود. رشد عصبی و عضلانی کودک پایه لازم جهت رشد و تکامل فزاینده فعالیت روانی– حرکتی وی را فراهم می‌سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارت­های حرکتی و توانایی­های حرکتی پایه جدا می­باشد (دانیل دی، ویلیامز رای، سینکلر،1990).

در دنیای امروز دیگر به ورزش به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه نمی­گردد؛ بلکه تأثیر ورزش در سلامت روانی بشر مورد قبول همه می باشد. این امر به گونه­ایست که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی، در درمان بسیاری از اختلالات و ناتوانی­ها به خصوص در کودکان مورد بهره گیری قرار می­گیرد. یکی از برنامه­های معتبر، برنامه­های تمرینی ادراکی- حرکتی هستند که بر پایه سطح تکامل، تنظیم شده­اند و بسیاری از عناصر دیگر را دارا می­باشند. افزایش آگاهی­های بدنی، فضایی، جهت‌دار و زمانی به عنوان وسیله هدایت کودک به سوی کنترل حرکتی را افزایش داده و توانایی در انجام حرکات را ایجاد می­کند (پلهام[2]، بندر[3]، 1983). اختلال هماهنگی رشد حرکتی (DCD)[4] عبارتی می باشد که انجمن روان‌پزشکی آمریکا برای توصیف کودکانی که در اجرای بعضی از مهارت‌های حرکتی با مشکل مواجه بوده و از شایستگی حرکتی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی زندگی روزمره خود رنج می‌برند پیشنهاد کرده می باشد. براساس معیارهای تشخیصی ارائه‌شده در متن تجدیدنظر شده راهنمای انجمن(DSM-IV-TR)[5] تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی حرکتی، معیار الف: هماهنگی این دسته از کودکان به گونه بارزی نسبت به سن و توانایی هوشی آن‌ها پایین تر می باشد؛ معیار ب: این معضلات هماهنگی اثرات منفی مشخصی بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت­های روزمره زندگی آن­ها می‌گذارد؛ معیار ج: این اختلال سبب بروز وضعیت پزشکی خاص یا اختلالات رشدی وسیع نمی­باشد (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1381). اختلال هماهنگی پیش‌رونده (DCD) به عنوان یک صدمه‌ی قابل‌ملاحظه‌ی هماهنگی حرکتی مطرح شده می باشد.‌ هنگامی این تشخیص گذاشته می گردد که اختلالات حرکتی مذکور تأثیرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر بعضی از جنبه‌های دیگر زندگی فرد داشته باشد که معمولاً تأثیر بسزایی بر امور تحصیلی و فعالیت‌های روزمره زندگی دارد. این اختلال با اختلالات پیش‌پاافتاده و ناچیز دوران کودکی شروع می گردد و معمولاً بین سنین 6 تا 12 سالگی تشخیص داده می گردد. این اختلال هم به صورت مجزا هست وهم به صورت توأم با سایر اختلالات مانند اختلالات یادگیری[6] یا [7]ADHDممکن می باشد وجود داشته باشد. هنگامی‌که از کلمه دیسپراکسیا بهره گیری می گردد تعریف بیشتر به سمت سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و سازمانده‌ی حرکتی میل می­نماید (مورن اف بل، 2006).

سال­های اول زندگی دوره بسیار مهم تکامل حواس و به تبع آن ادراک و شناخت می­باشد. در این سال­ها درک و شناخت از محیط افزایش‌یافته و مهارت­های حرکتی کم‌کم رشد می­کنند. بعضی از کودکان در مهارت­های حرکتی نظیر حرکات روزانه خود که نیازمند هماهنگی می‌باشد، مشکل‌دارند. اختلال در اجرای حرکات متناسب دغدغه همیشگی بعضی از والدین، مربیان، معلمان و محققان علوم حرکتی و توان‌بخشی بوده می باشد تا جایی که سال 1930، دوره نشانگان دست و پا چلفتی نامیده گردید (آمراتونگا[8]، 2004). این نشانگان به معنی وضعیت رفتارهای حرکتی بی­ دست و پا که می­تواند باهر ناحیه عصبی خاص ارتباط داشته و باعث اختلال و یا آسیب گردد، می­باشد. اگر چه این اصطلاح همچنان مورد بهره گیری قرار می­گیرد، اما در حال حاضر اصطلاح اختلال هماهنگی رشدی مورد بهره گیری مجامع علمی و آکادمیک رایج شده می باشد. به بیانی دیگر آن‌ها کودکانی هستند که  دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) هستند (مورن اف بل، 2002). اختلال هماهنگی رشد (DCD) یک اصطلاح عمومی در توضیح معضلات مهارت­های فیزیکی می‌باشد که شباهتی به بیماری شناخته‌شده یا تأخیر کلی ندارد، این اختلال بر نحوه عملکرد شخص مبتلا تأثیر می‌گذارد. DCD زمانی رخ می­دهد که در رشد مهارت­های حرکتی تأخیر ایجاد گردد و یا در حین اجرای حرکات متناسب شده مشکلی به وجود آید که باعث ناتوانی در انجام وظایف روزمره خواهد گردید. به بیانی دیگر طرح و اجرای جابجای حرکت فرد دچار آسیب می گردد (جیویس[9]، 2003). اختلال هماهنگی رشدی برای توضیح مشکلاتی در زمینه رشد مهارت­های حرکتی به کار می رود، این عارضه در ابتدای زمینه یادگیری و یا حرکت­هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند به صورت یک مشکل عیان خواهد گردید. میزان شیوع اختلالات هماهنگی رشد در میان کودکان (7سال) حدود 5 تا 6 درصد گزارش شده می باشد که مشکلاتی مانند تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی و ضعف و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا تأیید شده می باشد (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1994) و براساس گزارش‌ها، پسران سه تا هفت برابر بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می شوند (کادسیو[10] و گیلبرگ[11]، 1999). سایر معضلات این کودکان که به دو دسته‌ی جسمانی و حرکتی شامل: آگاهی بدنی پایین، مشکلاتی در انجام حرکات درشت و ظریف، تأخیر در یادگیری مهارت­های حرکتی خاص، اختلال در انجام فعالیت‌هایی که به تغییر مداوم وضعیت بدن نیاز دارد و فعالیت‌هایی که نیاز به هماهنگی دو طرف بدن دارد؛ و رفتاری شامل: خستگی زودرس، آستانه تحمل ناکامی پایین و اجتناب از بازی تقسیم می­شوند (میسیونا[12]، 2011).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید