دانلود: پایان نامه اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر

 

استاد راهنما:

دکتر عباس قنبری نیاکی

 

اساتید مشاور:

دکتر فاطمه رودباری

تیر93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد.

مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. آزمودنی­ها به گونه تصادفی به 6 گروه سالین کنترل (7 سر)، سالین تمرین (7سر)، سرخ ولیک کنترل (7سر)، سرخ ولیک تمرین (7سر)، سیاه ولیک کنترل(7 سر) و سیاه ولیک تمرین (7 سر) تقسیم شدند. گروه­های سرخ ولیک کنترل، سرخ ولیک تمرین، سیاه ولیک کنترل و سیاه ولیک تمرین مقدار 1 میلی لیتر عصاره سرخ و سیاه ولیک به ازای هر 100 گرم وزن موش به صورت دهانی بلافاصله پس از تمرین، 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته از پایان هفته دوم خورانده گردید و گروه­های سالین نیز همانند گروه­های دیگر تیمار شدند. آزمودنی­های گروه تمرینی نیز به اجرای هشت هفته تمرین استقامتی پرداختند. گروه های تمرین به مدت 8 هفته و در هر هفته 5 روز و با سرعت 34 متر بر دقیقه و شیب صفر درجه تمرین می­کردند. بعد از اتمام دوره­ی تمرینی تمام گروه­ها با شرایط کاملاً مشابه کشته و بافت­ کبد و پلاسما جداسازی شدند. غلظت نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 توسط کیت الایزا مورد اندازه­گیری قرار گرفت.

نتایج : نتایج پژوهش نشان داد تمرین شدید با مصرف ولیک سرخ و سیاه، نتوانست تغییر معناداری در غلظت نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی  به­وجود آورد، همچنین گروه تمرین سیاه ولیک دارای بیشترین سطوح هورمون کورتیزول پلاسمایی (185%)در مقایسه با گروه های دیگر بود. هورمون T4  در گروه تمرین سیاه ولیک (134%)افزایش و در گروه تمرین سرخ ولیک(89%)کاهش پیدا کرده بود.

بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که تمرین شدید همراه با مصرف عصاره ولیک از طریق ساز و کار های متفاوتی غلظت نوروپپتید w و هورمون های منتخب را تحت تاثیر قرار می دهد.

واژه های کلیدی: تمرین شدید، عصاره ولیک، نوروپپتید w، هورمون کورتیزول، هورمون T4

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2) اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………….. 3

 • اهمیت وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………….. 7

1-4)  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  9

 • هدف کلی………………………………………………………………………………………………. 9
 • اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………… 9

1-5)  فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………  9

1-6) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………. 10

 • محدودیت های غیر قابل کنترل ………………………………………………………………………. 10

1-7) تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ……………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهش

 • مقدمه……………………………………………………………………………………… ..………… 13
 • مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 13
  • چاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • ) تنظیم تعادل انرژی……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-3) کنترل اشتها و هموستاز انرژی……………………………………………………………………………………………………. 15

 • هیپوتالاموس…………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-5)  سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها  ……………………………………………………………………………. 18

2-2-6) سیستم کنترل مرکزی………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-7)کنترل محیطی اشتها…………………………………………………………………………………………………………………. 22

 • تنظیم کننده های وزن و متابولیسم بدن……………………………………………………………………………………… 23
  • ) نروپپتایدها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-1) نوروپپتید Y (NPY)………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-2)ارکسین………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-1-3)گالانین…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-4) نوروپتیید w-23………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-2)هورمون ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-2-1)گرلین…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-2-2)ابستاتین………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-2-3)لپتین……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

 • نوروپتیید w…………………………………………………………………………………………………………………………… 30
  • گیرنده های NPW………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • توزیع مرکزی NPW………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-3) توزیع محیطی NPW……………………………………………………………………………………………………………….. 33

 • توزیع NPBWR1-2 ……………………………………………………………………………………………………….. 34
 • تنظیم تغذیه ومتابولیسم انرژی بوسیله NPW………………………………………………………………………. 35
 • عملکرد اندوکرین NPW…………………………………………………………………………………………………….. 37
 • کورتیزول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
  • کورتیزول و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………… 39
  • متابولیسم انرژی در فعالیت ورزشی………………………………………………………………………………………….. 41
   • فعالیت ورزشی فزاینده و شدید……………………………………………………………………………………………. 41
   • فعالیت ورزشی دراز مدت…………………………………………………………………………………………………….. 41
  • تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها………………………………………………………………………………………… 42
  • ارتباط کورتیزول با واسطه های متابولیکی………………………………………………………………………………….. 43
   • ارتباط هورمون کورتیزول با اسید لاکتیک……………………………………………………………………………….. 44
   • ارتباط هورمون کورتیزول با کراتینین……………………………………………………………………………………….. 44
  • کورتیزول و چاقی…………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-5-5-1) لینک پتانسیل بین کورتیزول و اشتها………………………………………………………………………………………… 46

 • اثرات مضر چاقی ناشی ازکورتیزول…………………………………………………………………………………………. 46
 • تیروکسین……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
  • تاثیر تیروکسین بر متابولیسم:………………………………………………………………………………………………. 47
  • بی حرکت حاد و مزمن بر روی هورمون تیروئیدی……………………………………………………………………. 48
  • هورمون های تیروئیدی و لپتین……………………………………………………………………………………………… 50
  • هورمون های تیروئیدی وگیاهان داروی…………………………………………………………………………………… 51

2-7)جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2) طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-3) جمع آوری وشیوه عصاره گیری ولیک (سرخ وسیاه) ………………………………………………………………………………. 55

3-3-1) جمع آوری میوه ولیک (سرخ وسیاه) ………………………………………………………………………………………………… 55

3-3-2) عصاره گیری آبی میوه ولیک (سرخ وسیاه) ……………………………………………………………………………………….. 55

3-3-3) مقدار دوز عصاره مصرفی موش ها……………………………………………………………………………………………………… 55

3-4) جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………. 56

3-5) محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-6) تغذیه آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-7) دوره و زمان بندی تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………. 57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-8) وسایل و ابزار بهره گیری شده در پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 59

3-9) متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-2) متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-10) روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 60

3-10-1) روش اندازه گیری متغییر های وابسته……………………………………………………………………………………………… 61

3-10-1-1) روش اندازه گیری NPW ………………………………………………………………………………………………………… 61

3-10-1-2) روش اندازه گیری هورمون کورتیزول ………………………………………………………………………………………….. 61

3-10-1-3) روش اندازه گیری هورمون T4……………………………………………………………………………………………………. 61

3-11) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با بهره گیری از GC-MS : …………………………………………. 62

3-12) روش ها آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

 

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-2) توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

4-2-1) مشخصات آزمودنی های حیوانی……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-2-2) یافته­های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 66

4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 66

4-3-1) یافته های مربوط به نوروپپتید W پلاسمایی……………………………………………………………………………………… 68

4-3-2) یافته های مربوط به نوروپپتید w کبدی……………………………………………………………………………………………. 72

4-3-3) یافته های مربوط به کورتیزول پلاسمایی…………………………………………………………………………………………… 76

4-3-4) یافته های مربوط به هورمون تیروئید T4…………………………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-2)  اختصار­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-3) بحث و مطالعه(نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی ، هورمون کورتیزول و T4…………………………………………………. 89

5-4)  نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

5-5) پیشنهادات برای پژوهش­های بیشتر……………………………………………………………………………………………………….. 94

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

فهرست شکل

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 2- 1) تنظیمات جبرانی دریافت و مصرف کالری ……………………………………………………………… 15

شکل 2 – 2) طراحی شماتیک ساده از مناطق هیپوتالاموس ……………………………………………………………………………. 17

شکل 2 – 3) گردش هورمون های موثر بر تعادل انرژی از طریق هسته کمانی ………………………………………………….. 20

شکل 2-4 ) تنظیم مصرف غذا …………………………………………………………………………………………………………………….. 23

شکل 2-5) فعال سازی سلول های عصبی NPY / AGRP …………………………………………………………………………….. 25

شکل 2-6) گرلین قبل و بعد از دریافت غذا…………………………………………………………………………………………………… 28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 2- 7 ) لپتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل 2- 8) فرق نوروپتیید 23- w  و نوروپتیید 30- w ( بشر ، خوک ، رت ، موش)……………………………………… 32

شکل 2- 9 ) تصویر شماتیک بر اساس یافته های مطالعات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تنظیم اشتها در  هیپوتالاموس توسط سلول های عصبی NPW و پپتید مرتبط با تغذیه در هیپوتالاموس…………………………………………………………………………….. 36

شکل 3-1) مراحل اجرای طرح پژوهش در موش های صحرایی نر………………………………………………………………………. 58

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1) مولکول های سیگنالی کاندید در هموستاز انرژی در CNS …………………………………………………………… 22

جدول 3-1) حجم نمونه و مشخصات آزمودنی های هر گروه…………………………………………………………………………….. 56

جدول 3- 2) پروتکل تمرین  8 هفته ای………………………………………………………………………………………………………… 59

جدول 3- 3) مقادیر متغیر های مربوطه برای استخراج  الکلی روغن سرخ ولیک…………………………………………………. 63

جدول  4-1)، میانگین و انحراف استاندارد وزن موش های مورد پژوهش……………………………………………………………. 65

جدول  4-2) شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………….. 66

جدول (4-3)، نتایج آزمون لون جهت مطالعه هم واریانسی گروه های پژوهش…………………………………………………….. 67

جدول4-4) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W پلاسمایی……………………………………………. 68

جدول4-5) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W کبدی…………………………………………………. 72

جدول4-6) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه کورتیزول پلاسمایی ………………………………………………… 76

جدول 4-7) نتایج آزمون توکی برای مطالعه تفاوت بین گروه ها در کورتیزول پلاسمایی …………………………………….. 77

جدول4-8)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه هورمون تیروئید T4 ……………………………………………….. 81

جدول( 4-9) نتایج آزمون توکی برای مطالعه تفاوت بین گروه ها در هورمون تیروئید T4……………………………………. 82

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

نمودار (4-1)، مقایسه سطوح نوروپپتید w پلاسمایی گروه های پژوهش…………………………………………………………….. 71

نمودار (4-2)، مقایسه سطوح نوروپپتید w کبدی گروه های پژوهش………………………………………………………………….. 75

نمودار (4-3)، مقایسه سطوح کورتیزول پلاسمایی گروه های پژوهش………………………………………………………………….. 80

نمودار (4-4)، مقایسه سطوح هورمون تیروئید T4 گروه های پژوهش…………………………………………………………………. 85

مقدمه

تغییر سبک زندگی و عدم در نظر داشتن برنامه های غذایی، جوامع امروزه را به سمت افزایش وزن، چاقی و عدم مدیریت اشتهای کاذب و به همراه آن به سوی بی تحرکی سوق داده می باشد. چاقی و افزایش بیش از حد بافت چربی یکی از معضلات سلامت در کشورهای مختلف جهان می باشد که به دنبال تغییر شرایط زندگی و کاهش فعالیت فیزیکی و در نتیجه عدم تعادل انرژی دریافتی و مصرفی رخ می دهد. در سالهای اخیر، چاقی شیوع رو به افزایشی داشته می باشد ]2،1[. چاقی، به عنوان بحران سلامت عمومی شناخته می گردد ]3[.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید