فایل پژوهش: پایان نامه ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دانلود پایان نامه

امروزه مهندسی مجدّد به عنوان رویکردی مؤثر برای ایجاد تغییر بنیادین در سازمان ها مورد توجّه بسیاری قرار گرفته می باشد.و این در حالی می باشد که اغلب نوشته های معروف در این زمینه، تنها به توصیف و تشریح فلسفه مهندسی مجدّد پرداخته اند و راهکار عملی برای پیاده سازی آن ارائه ننموده اند. سازمان هایی که مایل به بکارگیری این رهیافت هستند،همواره با مشکل چگونگی اجرای آن مواجه اند. این مشکل به اعتقاد بعضی از محققان، از آنجا ناشی می گردد که ماهیت مهندسی مجدّد، نوآوری در فرایندهاست و این امر بیشتر هنر می باشد تا علم.لذا تدوین قوانین دقیق برای آن امکان پذیر نمی باشد. مدیران عامل سازمان ها اهداف متعددی را از اجرای مهندسی مجدّد دنبال می کنند که 35% با انگیزه تغییر ساختار سازمانی انجام می شود.رساله حاضر نیز با در نظر داشتن عنوان آن که “ارائه مدلی جهت مهندسی مجدد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری” می باشد،آغاز به مطالعه وجود ارتباط بین ساختار سازمانی و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان پرداخته و سپس با در نظر داشتن ارتباط ای که بین اصل مهندسی مجدّد با ساختار سازمانی و فناوری هست(که کوشش شده در فصل دوم تا حد ممکن به صورت کامل اظهار گردد) ضمن اظهار یک متدولوژی ترکیبی مهندسی مجدّد پنج مرحله ای در فصل دوم، و یک متدولوژی مهندسی مجدّد پانزده مرحله ای در قسمت پیشنهادات، در قسمت ضمائم نیز یک الگوی فازی کاربردی مهندسی مجدّد و نیز یک متدولوژی مهندسی مجدّد که بر اساس نتایج پژوهش صورت گرفته توسط آقای  بستانچی     در مقاله ای با عنوان  “روش مناسب مهندسی مجدّد در ایران”، مناسب اجرا در شرکت های ایرانی تشخیص داده شده،آورده گردد.

 

چکیده

مهندسی مجدّد و معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها ، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا کردن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با بهره گیری از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد  می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائهءخدمات و… میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ءتحقیقات همبستگی می باشد که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به مقصود سنجش اظهارات پاسخگویان بهره گیری شده می باشد. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای بهره گیری گردید که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر گردید. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش پیدا نمود، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع گردید ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت. داده های به دست آمده از  پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط معنا دار و منفی هست.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری ارتباط معنا دار و مثبت هست.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته می باشد حدود 40 درصد از متغیر وابسته پژوهش را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی می باشد که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده  لذا پیشنهاد می­گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

” لسترور”(1990) می نویسد: آن هایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه می باشد. آن هایی که گوش خود را بر این صدا می ببندند به گونه مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟صدای مهندسی مجدّد(عبدی ها/قراخانلو ،1389:ص6) مهندسی مجدّد امروزه به یکی از متداول‌ترین رویکردها برای اصلاحات اداری در سازمان های دولتی تبدیل شده می باشد. اصول و تکنیک‌های مهندسی مجدّد جذابیت روزافزونی برای سیاستگذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان مدیریت دولتی پیدا کرده می باشد. در سالهای اخیر مهندسی مجدّد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در بازتعریف ارزشها وفلسفه‌های اداری، و روشها و سیستم های بوروکراسی دولتی ظهور کرده می باشد. اقتصاد جهانی دگرگونی پویایی راتجربه می کند که سازمان های دولتی و خصوصی را نیازمند اصلاح ریشه‌ای در روش و طریق فعالیت خود ساخته می باشد. پس، شگردها و تکنیک‌های نو و استادانه ای برای مدیریت سازمان ها ظهور کرده می باشد تا این تغییر را تسهیل کند و در این بین مهندسی مجدّد به عنوان یکی از برجسته‌ترین سیستم‌های انطباق با این نظام نو و پیچیده ارایه شده می باشد.به همین دلیل می باشد که مفاهیم مهندسی مجدّد مخاطبان روزافزونی را در بخش خصوصی و دولتی به خود جذب می کند. ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی – در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته می باشد.( البدوی،1388:ص1)

در این فصل به کلیات موضوع پژوهش، شامل اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای پژوهش پرداخته شده می باشد.

1-2 اظهار مسأله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مهندسی دوباره ،مجموعه فعّالیت هایی می باشد که بنگاهی اقتصادی برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا ساختار سنّتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختار افقی، میان فعّالیتی، مبتنی بر تیم و مسطّح تبدیل و همه ی فعّالیت ها برای جلب رضایت مشتریان انجام گردد .(سجّادی، 1390:ص 268) هنگامی که مهندسی مجدّد انجام گردد ، سازمان می تواند امور را با توجّه به فرآیندها سازماندهی کند. در نهایت سه عامل اصلی سازمان نیز تغییر می کنند :

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید