جدید: پایان نامه ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات (کردستان)

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی

 

عنوان:

ارائه مدل معادلات ساختاری ارتباط بین مهارت های بنیادی  ارتباط و رضایت شغلی و تأثیر آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

 

استاد راهنما:

دکتر رسول نظری

استاد مشاور:

دکتر مظفر یکتایار

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1……… مقدمه. 2

1-2……… اظهار مسأله. 3

3-1……… اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

4-1……… جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. 7

1-5……… مدل مفهومی پژوهش.. 7

1-6……… اهداف پژوهش.. 9

1-7……… فرضیه‏های پژوهش.. 10

-18……… تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات… 11

1-8-1             تعریف مفهومی.. 11

1-8-2             تعریف عملیاتی.. 12

فصل دوم- مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1……… مقدمه. 15

2-2……… ارتباط.. 15

2-2-1             ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباطات… 17

2-2-2             فرآیند ارتباط.. 19

2-2-3             عناصر فرایند ارتباطات… 20

4-2-2             تقسیم بندی انواع ارتباط.. 20

2-2-5             الگوهای ارتباطات رسمی.. 22

2-2-6             فرایند ارتباط اثربخش…. 23

2-2-7             مدل فرآیند ادراکی ارتباط.. 24

2-2-8             اثرات شبکه های ارتباطی.. 25

9-2-2             موانع ارتباطات… 26

10-2-2          راه هایی برای رسیدن به یک ارتباط مؤثر. 30

11-2-2          مهارت های ارتباطی.. 30

2-2-12           مهارت‌های ارتباطی و رهبری.. 34

2-3……… تعهد. 35

1-3-2             انواع تعهد. 35

2-3-2             تعهد سازمانی.. 36

3-3-2             عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 42

2-4……… رضایت شغلی.. 44

2-4-1             عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 46

عنوان                                                                                          صفحه

2-4-2             نظریه های رضایت شغلی.. 48

2-4-3             نظریه های محتوایی مرتبط با رضایت شغلی.. 49

2-4-4             نظریه های فرایندی.. 55

2-5……… پیشینه تحقیقات انجام شده 60

1-5-2             تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 60

2-5-2             تحقیقات خارجی.. 67

2-6……… جمع بندی.. 71

فصل سوم- روش اجرای پژوهش

3-1……… مقدمه. 74

3-2……… روش پژوهش.. 74

3-3……… جامعه پژوهش.. 74

3-4……… نمونه پژوهش.. 75

3-5……… متغیرهای مورد مطالعه.. 75

6-3……… ابزار جمع آوری داده ها 75

3-7……… روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 78

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)

4-1……… مقدمه. 80

4-2……… یافته های توصیفی.. 80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-1             سن.. 80

4-2-2             جنسیت… 81

4-2-3             وضعیت تأهل.. 81

4-2-4             مدرک تحصیلی.. 82

4-2-5             رشته تحصیلی.. 82

4-2-6             رشته ورزشی.. 83

7-2-4             سابقه کار و سابقه مدیریت… 83

4-3……… یافته های استنباطی.. 84

4-3-1             آزمون کولموگراف اسمیرنوف… 84

4-3-2             آزمون فرضیه صفر اول. 85

4-3-3             آزمون فرضیه صفر دوم. 86

4-3-4             آزمون فرضیه صفر سوم. 90

4-3-5             آزمون فرضیه صفر چهارم. 91

4-3-6             آزمون فرضیه صفر پنجم. 92

4-3-7             آزمون فرضیه صفر ششم. 93

عنوان                                                                                          صفحه

4-3-8             آزمون فرضیه صفر هفتم. 93

4-3-9             آزمون فرضیه صفر هشتم. 94

4-3-10           آزمون فرضیه صفر نهم. 95

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1……… مقدمه. 99

5-2……… اختصار پژوهش…. 99

5-3……… بحث و نتیجه گیری.. 101

5-4……… پیشنهادات برخاسته از پژوهش.. 107

5-5……… پیشنهاد برای سایر محققان. 109

منابع……… ……… 114

پیوست……. ……. 120

 

 فهرست جدول ها:

عنوان جدول………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1) گویه های مربوط به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی.. 70

جدول 3-2) گویه های مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی.. 71

جدول 3-3) گویه های مربوط به پرسشنامه تعهد سازمانی.. 72

جدول 4-1) فراونی و درصد مربوط به سن کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان. 74

جدول 4-2) فراونی و درصد مربوط به جنسیت کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  74

جدول 4-3) فراونی و درصد مربوط به وضعیت تأهل کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  75

جدول 4-4) فراونی و درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-5) فراونی و درصد مربوط به رشته تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-6) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  77

جدول 4-7) داده های توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی.. 77

جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف… 78

جدول 4-9) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرض اول. 78

جدول 4-10) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی………….80

جدول 4-11) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی   81

جدول 4-12) آزمون همگنی واریانس ها 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-13) نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه گروه های تحصیلی.. 82

جدول 4-14) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت­های ارتباطی بر اساس رشته تحصیل  83

جدول 4-15) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مطالعه سطح مهارت های ارتباطی.. 83

جدول 4-16) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مطالعه سطح رضایت شغلی .. 84

جدول 4-17) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مطالعه سطح تعهد سازمانی .. 84

جدول 4-18)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-19)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-20)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی.. 86

 

فهرست شکل­ها:

عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش (ارتباط بین مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) 8

شکل 2-1) مدل فرایند ارتباط.. 24

شکل 2-2)   فرایند انگیزش از طریق ارضاء نیازها 47

شکل 4-1) اعداد معنی داری مدل مفهومی پژوهش.. 87

شکل 4-1) ضریب علی مدل مفهومی پژوهش.. 88

 

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت تعیین ارتباط بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و تأثیر آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزشی انجام گردید. به این مقصود از روش پژوهش توصیفی و به صورت پیمایشی بهره گیری گردید. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 200 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیأت­های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. نمونه­ای با حجم 127 نفر با بهره گیری از جدول مورگان-کرجسای و از روش نمونه­گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون جی (1990)، پرسشنامه شاخص توصیف شغل JDI  و پرسشنامه تعهد سازمانی بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه­ها مورد تایید اساتید بوده و پایایی پرسشنامه­ها و خرده مقیاس­های آنها در آزمون ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوب بوده می باشد. از آزمون t مستقل، آزمون  ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سابقه کار (190/0=r، 032/0=p) و سابقه مدیریت (192/0=r، 031/0=p) با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی­دار اما در سطح ضعیف هست. ارتباط بین رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی با سن، سابقه کار و سابقه مدیریت معنی­دار نمی­باشد. بین دو گروه زنان و مردان از لحاظ مهارت­های ارتباطی و رضایت شغلی تفاوت معنی­دار هست و دو گروه از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی­داری نداشتند. در میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی گروه های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت با این تفاصیل بین گروه تحصیلی رشته تربیت­بدنی و علوم­ورزشی و رشته­های غیرتربیت­بدنی از لحاظ مهارت­های ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود داشت. بین مهارت­های ارتباطی با رضایت شغلی (448/0=r، 001/0=p) و تعهد سازمانی (371/0=r، 001/0=p) و نیز بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (469/0=r، 001/0=p) کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط مثبت و معنی دار هست. در نهایت نتایج آزمون مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی ارتباط بین مهارت­های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و تأثیر آنها بر تعهد سازمانی از برازش پذیری مناسبی برخوردار می باشد. به بیانی دیگر داده‌های نظاره شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش می باشد و نشان می­دهند که مهارت­های ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می­گذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار می باشد.

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید