دانلود فایل: پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

دانلود پایان نامه

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی گرایش عمومی

عنوان:‌

ارتباط بین ابهام تأثیر و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

استاد راهنما:

دکتر سردار محمدی

استاد مشاور:

دکتر محمد ملکی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول (مقدمه و کلیات)………………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1- هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………7

1-4-2- اهداف اختصاصی پژوهش……………………………………………………………………………..7

1-5- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………7

1-6- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………8

1-6-1- محدودیت‌های تحت کنترل………………………………………………………………………….8

1-6-2- محدودیت های خارج از کنترل…………………………………………………………………….8

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….8

فصل دوم (مبانی نظری و مرور پیشینه)…………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………….11

2-2- 1- ابهام تأثیر…………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- مفهوم ابهام تأثیر در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری……………………………….14

2-2-3- مفهوم ابهام تأثیر در ورزش……………………………………………………………………….17

2-2-4- ابعاد ابهام تأثیر………………………………………………………………………………………..18

2-2-5- ارتباط‌ی ابهام تأثیر با عملکرد ورزشی…………………………………………………………20

2-2-6- پرخاشگری………………………………………………………………………………………………21

2-2-7- نظریه‌های پرخاشگری………………………………………………………………………………24

2-2-8- ارتباط‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی………………………………………………………27

2-3- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..28

2-3-1- تحقیقات مربوط به ابهام تأثیر……………………………………………………………………28

2-3-2- تحقیقات مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………35

2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ادبیات پژوهش…………………………………………………………………..37

فصل سوم (روش‌شناسی پژوهش) …………………………………………………………………………..39

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….40

3-3- جامعه‌‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………40

3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….40

3-5-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………41

3-5-1- متغیر پیش‌بین………………………………………………………………………………………….41

3-5-2- متغیر ملاک……………………………………………………………………………………………..41

3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..41

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….42

3-7-1- پرسشنامه ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………………………..42

3-7-2- مقیاس ادراک تأثیر………………………………………………………………………………….42

3-7-3- چک‌لیست پرخاشگری……………………………………………………………………………42

3-8- روایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………..43

3-9- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….43

3-10- نحوه‌ی گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….44

3-11- روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم (یافته‌ها)……………………………………………………………………………………………46

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2- مطالعه توصیفی یافته‌های تحیق…………………………………………………………………………47

4-2-1- سن و تجربه بازی…………………………………………………………………………………….47

4-2-2- پست بازیکنان……………………………………………………………………………………….48

4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف……………………………………..48

4-2-4- میزان پرخاشگری بازیکنان در بازی‌های میزبان و میهمان………………………….49

4-2-5- آمار توصیفی مقیاس ادراک تأثیر…………………………………………………………….49

4-3- مطالعه طبیعی بودن توزیع داده‌ها………………………………………………………………………50

4-4- آزمون فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………..51

4-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..51

4-4-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………52

4-4-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….53

4-4-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)…………………………………………………………………………..55

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………56

5-2- اختصار‌ی پژهش……………………………………………………………………………………………….56

5-3- بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………..57

5-3-1- ابهام تأثیر و میزان پرخاشگری……………………………………………………………57

5-3-2- پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابهام تأثیر…………………………………………..58

5-3-3- تفاوت ابهام تأثیر بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه…………………………………….59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-3-4- تفاوت پرخاشگری بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه…………………………………..62

5-4- نتیجه‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………63

5-5- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش……………………………………………………………………….64

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………..65

منابع…………………………………………………………………………………………………………………66

منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 69

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..73

پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………..74

پیوست 2 : مقیاس ادراک تأثیر بیوکامپ و همکاران…………………………………………………….75

پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال……………………………………………..78

پیوست 4: خطاها و رفتارهای ناشایست……………………………………………………………………..79

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین ابهام تأثیر و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام گردید. با بهره گیری از پژوهش توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام تأثیر بازیکنان با بهره گیری از مقیاس ادراک تأثیر بیوکامپ و همکاران اندازه‌گیری گردید. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیکنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول نظاره و پرخاشگری آنها در چک‌لیستی محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چک‌لیست پرخاشگری رابرتس و همکاران ثبت گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی بهره گیری گردید. به گونه کلی یافته‌ها نشان دادند بین ابهام تأثیر (ادراک تأثیر) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری هست. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام تأثیر (ادراک تأثیر) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال می باشد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و تأثیر خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد پیدا نمود.

فصل اول: مقدمه و کلیات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- مقدمه

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات اندیشمندان علوم مختلف پیدا کرده می باشد. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت‌انگیز صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعی مرتبط کرده می باشد. در میان رشته‌های مختلف ورزشی، رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت‌ها و هیجانات زیاد توجه آحاد افکار عمومی جوامع را به خود معطوف ساخته و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال، آن را به عنوان یک صنعت مطرح کرده می باشد (حاج‌بیگی، 1385).

امروزه بهره گیری از علم روانشناسی در ورزش توسط تیم‌ها یک ضرورت به ‌شمار می‌رود. در واقع مربی برای انتخاب یک بازیکن جوان همان‌گونه که به توان و شرایط فیزیکی، تجربی و غیره می‌نگرد، به همان نسبت نیز می‌بایست به آمادگی ذهنی و روانی وی توجه کند. اطمینان از آمادگی ذهنی بازیکنان در تمرین و مسابقات و بهره گیری از حداکثر توان روانی آنان همانند توان جسمانی و توان تاکتیکی برای مربیان و تیم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد (حجت‌پور، 1390). بدون شک موفقیت و پیروزی در ورزش قهرمانی امروز، خواهان انتظارات بالاتری از آن چیز که پیش‌تر وجود داشته می باشد، می‌باشد. لذا رفع این توقعات و نیازهای خاص، متخصصان ورزشی را بر آن داشته تا بیشتر به جنبه‌های وجودی ورزشکاران توجه کرده و در جهت ارتقاء و افزایش مهارت‌های آنها کوشش نمایند (سلحشوری، 1390).

فوتبال نیز همانند سایر رشته‌های ورزشی به سطح بالایی از تمرکز، توجه، دقت، آمادگی روانی و غیره نیازمند می باشد. یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه می باشد، اما ذهن بازیکنان و مربیان را گاهی چندین هزار دقیقه به خود مشغول نگه داشته و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های زندگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و شکست یا پیروزی، تصمیمات و اشتباهات داوری، اخراج، حذف تیمی، از دست دادن پنالتی، سقوط به دسته پایین‌تر و غیره می‌تواند روزها و حتی هفته‌ها و بلکه سال‌های سال فکر، ذهن و روان بازیکنان را به خود مشغول سازد و اینجاست که تأثیر سازنده روانشناسی در فوتبال خود را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد (حجت‌پور، 1390).

یک تیم فوتبال برای اینکه بتواند در یک دوره‌ی زمانی نسبتاً بلند (به اندازه‌ی یک فصل فوتبال) و حتی بیشتر کارآیی خود را حفظ کند، بایستی عوامل روانی را که بر ذهن و روان بازیکنانش تأثیر می‌گذارند را مورد توجه قرار دهد. پس، در نظر داشتن عوامل روانی باعث می گردد تا عملکرد و کارآیی بازیکنان بهبود یافته و اثرات منفی که ممکن می باشد بعضی عوامل بر عملکرد ورزشکاران داشته باشند، را به حداقل رساند.

در مطالعه‌ی حاضر از میان متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران، متغیرهای ابهام تأثیر و پرخاشگری که می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. ابهام تأثیر به گونه مستقل پیش‌بینی‌کننده‌ی کارآیی و مؤثر بودن عملکرد فرد می باشد (Beuchamp و همکاران، 2002) و عملکرد ورزشکار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (ابوالقاسمی و همکاران، 1385). از طرفی پرخاشگری و رفتار منفی‌گرایانه موجب می گردد که ورزشکاران همیشه در حالت تدافعی قرار گیرند، که این امر به نوبه‌ی خود مانع رشد و شکوفایی ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها می گردد و ممکن می باشد تأثیر منفی بر عملکرد ورزشکاران داشته باشد (طلایی، 1391).

در پژوهش حاضر کوشش بر آن می باشد که ارتباط بین متغیرهای ابهام تأثیر و پرخاشگری در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی و پیامدهای ناخوشایند این متغیرها بر عملکرد بازیکنان، مورد مطالعه قرار داده گردد.

2-1- اظهار مسأله

هدف تمام تیم‌های ورزشی به حداکثر رساندن توان جسمانی و روانی بازیکنان و حذف عوامل مخلی می باشد که ممکن می باشد عملکرد ورزشی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد. فوتبال نیز مانند دیگر فعالیت‌های انسانی با مفاهیم روانشناسی مانند اضطراب، هیجان، فشار روانی، پرخاشگری و غیره گره خورده می باشد، که هر کدام از این متغیرها می‌توانند بر عملکرد ورزشکاران تأثیرگذار باشند. مانند متغیرهایی که تأثیر تعیین‌کننده‌ای در ورزش‌های تیمی، به ویژه فوتبال دارند، ابهام تأثیر و پرخاشگری می باشد.

تأثیر‌های فردی در محیط تیم‌ها بسیار بااهمیت می باشد و این تأثیر‌ها هستند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر باعث موفقیت تیم‌ها می شوند. پس، مهم می باشد که بدانیم آیا بازیکنان این تأثیر‌ها را پذیرفته‌اند یا نه و اینکه آیا از تأثیر خود رضایت دارند یا ناراضی‌اند (بهلکه و همکاران، 1392). درک و فهم مسئولیت های تأثیر فردی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تیمی در ورزش تعریف شده می باشد (Eys و همکاران، 2005). عدم شناخت در مورد این مسئولیت‌ها و انتظارات مربوط به یک جایگاه خاص به عنوان ابهام تأثیر معرفی شده می باشد (Kahn و همکاران، 1964). در واقع ابهام تأثیر زمانی پدید می‌آید که روشن نباشد تأثیر فرد چیست، مانند هنگامی که به روشنی معلوم نباشد که هدف از یک شغل معین یا پست بازی در ورزش چیست یا حدود مسئولیت‌های آن کدام می باشد (درودیان و همکاران، 2013). تجربه‌‌ی ابهام تأثیر می‌تواند به واکنش‌های متناقض، احساس تنش، کاهش اعتماد به نفس، استرس و نارضایتی در فرد منجر گردد (Kahn و همکاران، 1964). همچنین ابهام تأثیر با افزایش اضطراب جسمی و شناختی (Beuchamp و همکاران، 2003) و کاهش اثربخشی تأثیر (Beuchamp و همکاران، 2002) همراه می باشد و می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد (ابوالقاسمی و همکاران، 1385).

فوتبال به عنوان یک بازی تیمی نیازمند هماهنگی افراد می باشد. هر بازیکن در تیم مسئولیتی بر عهده دارد و بایستی مسئولیت خود را در فضایی مملوء از تماشاگر به بهترین نحو انجام دهد و اشتباه کوچکی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به تیم وارد نماید. پس عدم شناخت بازیکنان با تأثیر خود در شرایط مختلف، باعث می گردد که آنها وظیفه‌ی خود را ندانند. نامشخص بودن وظیفه، به نوبه‌ی خود عامل ناهماهنگی و احتمالاً صحیح انجام نشدن فعالیت‌های تیمی خواهد بود. عدم آشنایی کافی با تأثیر سایر هم‌تیمی‌ها و اختلاف بازیکنان با یکدیگر به دلیل تداخل کارها و ناراحتی‌های حاصل از آن، پیامدهای دیگر چنین وضعی خواهد بود (رجب‌زاده، 1385).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید