دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت ورزشی
عنوان:
” ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی”
(مطالعه موردی جوانان 29-15 سال شهر تهران)
استاد راهنما:
دکتر مرجان صفاری
استاد مشاور:
دکتر حسین اکبری یزدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

2-1 اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………3

3-1- اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..8

4-1- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….12

5-1- فرض های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..13

6-1- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………13

7-1- محدوده های پژوهش …………………………………………………………………………………………………14

8-1- تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری وپیشینه پژوهش

2-1 اوقات فراغت …………………………………………………………………………………………………………17

2-1-1 ریشه لغوی فراغت ……………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 تعاریف مفهوم و نظریات اوقات فراغت …………………………………………………………………….. 18

2-3 تفریح ………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-4 ورزش تفریحی …………………………………………………………………………………………………………. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5 سرمایه اجتماعی، تعاریف، نظریه‌ها………………………………………………………………………………. 30

2-6 تعاریف ارائه شده از سرمایه‌اجتماعی…………………………………………………………………………….. 32

2-6-1 سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه پیرپوردیو…………………………………………………………………………… 33

2-6-2 سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه جیمز کلمن……………………………………………………………………..34

2-6-3 سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه رابرت پوتنام ………………………………………………………………….. 36

2-6-4 سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه نان لین ………………………………………………………………………….. 38

2-6-5 سرمایه‌اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………….. 40

2-7 تعاریف دیگر از سرمایه‌اجتماعی …………………………………………………………………………….. 42

2-8 تبار‌شناسی و زمینه تاریخی سرمایه‌اجتماعی ……………………………………………………………….. 43

2-9 مطالعه نظریه‌های پیرامون سرمایه‌اجتماعی ………………………………………………………………… 47

2-9-1 عوامل ساخت سرمایه‌اجتماعی ………………………………………………………………………………. 47

2-9-1-1 عوامل نهادی ………………………………………………………………………………………………….. 47

2-9-1-2 عوامل خودجوش ……………………………………………………………………………………………. 48

2-9-1-3 عوامل بیرونی ………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-1-4 عوامل طبیعی ………………………………………………………………………………………………… 49

2-10 سرمایه‌اجتماعی در پژوهش حاضر …………………………………………………………………………. 49

2-10-1 عضویت در گروه‌هاو شبکه‌ها ……………………………………………………………………………… 50

2-10-2 اعتماد و اتحاد ………………………………………………………………………………………………….. 51

2-10-3 فعالیت‌های اشتراکی ………………………………………………………………………………………….. 55

2-10-3-1 مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 56

2-10-4 اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………………………………………. 60

2-10-5 وابستگی و شمول اجتماعی …………………………………………………………………………………. 61

2-10-6 توانمند سازی و فعالیت سیاسی …………………………………………………………………………….. 62

2-11 پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 63

2-12 جمع‌بندی پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 71

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 75

3-2 جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 75

3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………………………………. 75

3-4 ابزار‌گردآوری داده‌های پژوهش …………………………………………………………………………………77

3-5 روایی پایایی پرسش‌نامه …………………………………………………………………………………………… 80

3-5-1 مشارکت در ورزش‌های تفریحی …………………………………………………………………………….. 80

3-5-2 سرمایه‌اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 80

3-5-3 تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ……………………………………………………………………………………….. 81

3-6 متغیر‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 82

3-7 روش‌های آماری …………………………………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

4-1 توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش ………………………………………………………….. 85

4-1-1 جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………. 85

4-1-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………. 86

4-1-3 شغل ………………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-1-4 وضعیت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………….87

4-1-5 میزان درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 87

4-1-6 زمان فراغت در طول روز………………………………………………………………………………………. 88

4-1-7 اولویت بندی‌هایی که برای اوقات فراغت در نظر دارند ………………………………………………… 90

4-2 شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش ……………………………………………………….. 90

4-2-1 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌های پژوهش ……………………………………. 90

4-2-2 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………. 91

4-3 مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………… 97

4-4 آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………… 98

4-4-1 فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………… 98

4-4-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………….. 99

4-4-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 100

4-4-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 101

4-4-5 فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………… 102

4-4-6 فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………………………… 103

4-4-7 فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………………………… 104

4-4-8 فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………………….. 105

فصل پنجم :بحث ونتیجه‌گیری

5-1 اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 108

5-2 نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 109

5-2-1 نتایج توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 109

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………………. 111

5-3 بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………. 112

5-4 پبشنهادات برخاسته از پژوهش ……………………………………………………………………………… 117

5-5 پیشنهاداتی که برای پژوهش آینده ……………………………………………………………………….. 120

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………..122

پیوست‌ها

پیوست 1 پرسش‌نامه مشخصات فردی ……………………………………………………………………………. 137

پیوست 2 پرسش‌نامه سرمایه‌اجتماعی ……………………………………………………………………………… 138

پیوست 3 پرسش‌نامه مشارکت در ورزش‌های تفریحی ……………………………………………………….. 141

چکیده:

هدف از پژوهش حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام گردید. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی سازمان بهداشت جهانی و پرسش‌نامه شش بعدی گروترت بود. هر دو ابزار به روش سه مرحله‌ای ترجمه شدند. روایی صوری و محتوایی آنها توسط گروهی از متخصصین حوزه علوم اجتماعی و مدیریت ورزشی مطالعه وتأیید گردید. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردید که این مقدار برای سرمایه‌اجتماعی 84/0 و برای مشارکت ورزشی 782/0 بود. به مقصود تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش ‌از آمارتوصیفی(میانگین، فراوانی، درصد، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمونk-s، همبستگی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون تک متغیره) بهره گیری گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش بین مشارکت در ورزش با عضویت در گروه‌ها وشبکه‌ها، اعتماد و اتحاد، فعالیت‌های اشتراکی و همکاری، وابستگی و پیوستگی اجتماعی، توانمندسازی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی ارتباط معنی‌دار و مثبتی نظاره گردید. اما متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی با میزان اطلاعات و ارتباطات ارتباط معنی‌داری را نشان نداد. نتایج رگرسیون نشان داد که مشارکت در ورزش‌های تفریحی پیش‌بین معنی‌داری برای سرمایه اجتماعی می باشد. با فراهم ساختن و تدارک سرمایه‌اجتماعی از طریق اطلاع رسانی و آگاه‌سازی به مقصود افزایش اعتماد و اتحاد، آموزش جامعه‌پذیری مشارکت، همبستگی‌های اجتماعی در بین جوانان، طرفداری ازکانون‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی باهدف شادی بخشی، تأمین امنیت جوانان به مقصود حضور داوطلبانه در نهادها، ارتقای گروه‌های محلی، زمینه سازی، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی از روش‌های افزایش سرمایه‌اجتماعی می باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

سرمایه‌اجتماعی[1] با دامنه‌ی وسیعی از مفاهیم خود در 20 سال گذشته به گونه فزاینده‌ای توجه متخصصان و اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده می باشد. این سرمایه منشاء گروه‌هایی می باشد که به گونه خودجوش و داوطلبانه سازمان می‌یابند و وجود آن برای کار نمود صحیح نهادهای عمومی و رسمی نیز ضروری و حیاتی می باشد. شبکه‌ها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با سرمایه اجتماعی از طریق شکل‌های متفاوت مشارکت در فعالیت‌های مدنی و ارتباطی که شامل تعامل‌های شخصی می باشد، خلق می شوند و از این طریق موجب افزایش اعتماد و تعامل می شوند. به گونه کلی پیامدهای سودآورش در سطح فردی، ارتقاء بهداشت، ایجاد و بهبود فرصت‌های کارآفرینی و در سطح اجتماع افزایش هماهنگی و انسجام اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نرخ جرم و جنایت و رویه‌های دموکراتیک می باشد (پارسامهرو همکاران، 1392). همواره در جامعه‌ای که از نعمت سرمایه‌اجتماعی چشم گیر برخوردار می باشد همکاری آسان‌تر به نظر می‌رسد (شارع‌پور و حسینی راد، 1387). امروزه این امر مسلم می باشد که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود سرمایه‌اجتماعی شکل می‌گیرد. فوکویاما[2] زندگی در جامعۀ دارای سرمایه‌اجتماعی را ساده دانسته و نارسایی‌ها و معضلات رو به رشد کشورهای غربی را ناشی از فرسایش و تحلیل رفتن این سرمایه، به خصوص منبع اصلی آن یعنی خانواده می‌داند (محققی، 1385).

از سوی دیگر عاملی که سبب می گردد از میان عناصر مختلف اجتماعی در درون یک جامعه، ورزش به گونه گسترده مورد توجه بیشتر محققان سرمایه‌اجتماعی قرار گیرد این‌می باشد‌که فعالیت‌های اجتماعی در سطح غیر سازمان یافته این قابلیت را دارند که می‌توانند باعث انگیزش، الهام بخشی و ایجاد روحیه‌ی اجتماعی در جامعه شوند. ورزش می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد روابط دوستانه و ارتباط اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات مختلف از لحاظ مذهب و قومیت مورد بهره گیری قرار گیرد. این افراد می‌توانند شامل ورزشکاران، مشارکت کنندگان غیر ورزشکار (تماشاچیان) نیز باشد و در نهایت می‌تواند به افزایش هنجارهای اعتماد و تعامل منجر می گردد.

پوتنام[3] مشهورترین نظریه‌پرداز سرمایه‌اجتماعی معتقد می باشد که بیشتر ورزش‌ها با در نظر داشتن ماهیتشان فعالیتی ارتباطی محسوب شده و مشارکت در ورزش شامل شرکت آگاهانه افراد به صورت مشارکت کننده و تماشاچی می گردد که با هم ارتباط متقابل دارند و در اثر این روابط متقابل پاداش‌های اجتماعی میان آنها مبادله می گردد. پوتنام عضویت و مشارکت در گروه‌های دارای نظم افقی (مانند باشگاه‌های ورزشی، اتحادیه‌های داوطلبانه و …) و شبکه‌های مشارکت مدنی را یکی از اشکال ضروری سرمایه‌اجتماعی می‌داند (پارسامهرو همکاران، 1392).

2-1- اظهار مسئله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری‌های مدرن، پدیده‌ای به نام فقر حرکتی را با خود به همراه آورده می باشد. برون‌رفت از وضع موجود، نیازمند ابزارهای درخور و شایسته مانند فعالیت‌های ورزشی به عنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، کمک به اوقات فراغت سالم و ایجاد نشاط و شادابی می باشد (رضوی و طاهری، 1388). ورزش‌های تفریحی می‌تواند کم تحرکی زندگی روزمره را در اوقات فراغت جبران کند و از مناسب ترین و شاید ضروری‌ترین گونه‌های گذران اوقات فراغت در عصر حاضر می باشد. (جلالی فراهانی، 1390). کارکرد اجتماعی ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی، کارکرد زیربنایی و بنیادی می باشد که در کل ساختار جامعه و روابط موجود در اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می‌گذارد(کریمیان و همکاران، 1392).

ازسوی دیگر یکی از فعالیت‌هایی که افراد می‌توانند در اوقات فراغت خود انجام دهند برقراری ارتباط با دیگر افراد به علت های مختلف باشد؛ اما به موازات افزایش جمعیت روابط چهره‌به‌چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می‌دهند. به اعتقاد زیمل[1] نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی می باشد. سرمایه‌اجتماعی مانند مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی می باشد که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی گردید. کاربرد مفهوم سرمایه‌اجتماعی بصورت آن چیز که که امروزه مدنظر می باشد به تدریج در دهه 1990 رایج شده می باشد (شیخی، 1393).

در بسیاری از کشورهای غربی مردم برای جزئی‌ترین مسائل اشتراکی جامعه، گروه و انجمن تشکیل می‌دهند. اما در کشورهای جهان سوم کم بودن این ارتباطات و البته کارایی نامطلوب و غیر کارکردی کانون‌ها و انجمن‌های صنفی یا گروهی، قابل توجه و ملموس می باشد. (محققی، 1385). در این بین ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی شناخته شده می باشد که افراد را در یک شبکه اجتماعی که دارای روابط اجتماعی پیچیده هستند به تعامل و کنش متقابل وا داشته و عرصه ظهور رفتارها، توجه‌ها، بازنمایی‌های معنا دار در قرن حاضر شده می باشد. (فتحی، 1388).

سرمایه‌اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی، یکی از عوامل محیطی تعیین کننده سطح سازگاری و سلامت جامعه محسوب می شوند، به این دلیل که فعالیت‌ها و تحرکات اجتماعی، فعالیت‌های بدنی بیشتری را می‌طلبد تا فعالیت‌هایی که در انزوای اجتماعی قراردارد (ترکانو پارسامهر، 1391 ).

این پژوهش از تقسیم‌بندی شش بعدی گروترت[2] بهره گیری خواهد نمود که به توضیح زیر می باشد:

1- گروه ها و شبکه ها:

گروه‌ها می‌توانند گروه‌های رسمی سازمان یافته یا گروه‌های غیررسمی و داوطلبی باشند. این گروه‌ها طیف وسیعی از تنوع را در خود جای داده اند(گروترت،2004 ). انجام فعالیت‌های داوطلبی به دلیل انتقال دانش و اعتماد شخصی، موجب افزایش رشد اجتماعی و ارتقای ارزش بشری در جامعه می گردد(رضوی و طاهری، 1388).

2- اعتماد و اتحاد

این بعد کمی پا را فراتر از اعتماد و اتحاد متعارف در جوامع می‌گذارد، به دنبال آن می باشد تا نشان دهد افراد تا چه اندازه حاضرند به همسایگان، مقامات دولتی، محلی و یا مرکزی اعتماد کنند (گروترت،2004 ). اعتماد از پیش شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای به شمار می رود. با بسط و گسترش فرهنگ اعتماد می‌توان به جای ارزش‌های منفی مانند دروغ، کلاهبرداری، چاپلوسی، نفاق و غیره، ارزش‌های اخلاقی مثبت مانند صداقت، راست‌گویی، انصاف، امانت‌داری، تعهد و شهامت را در جامعه پروراند (حیدرآبادی، 1390).

3- فعالیت اشتراکی و همکاری

این مقوله مطالعه می کند که افراد یک جامعه‌ی کوچک مثل خانواده در بروز معضلات به دیگر جوامع بزرگ‌تر کمک کرده و در پروژه‌های دسته جمعی شرکت می‌کنند؛ و در پاسخ به بحران‌های به وجود آمده همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند(‌گروترت،2004 ). در همین ارتباط وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌دارد که مشارکت‌های اجتماعی و توسعه فعالیت‌های بشر دوستانه جوانان می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و به کنترل و پیش‌گیری از آسیب های فضای مجازی منجر گردد (درگاه وزارت ورزش و جوانان،1393).

4- اطلاعات و ارتباطات

این بعد کاوش می کند تا نشان دهد که افراد برای به دست آوردن اطلاعات مهم که در طول روز به آن احتیاج دارند از چگونه منابع اطلاعاتی بهره گیری می‌کنند. بهره گیری از منابعی همچون گروه ها و انجمن ها، خویشاوندان، دوستان و همسایگان نشان دهنده ارتباطات بالای افراد می باشد و منابعی اطلاعاتی همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه و اینترنت ارتباط پایین افراد را نشان می‌دهد(گروتروت،2004‌).

5- وابستگی و شمول اجتماعی

تفاوت‌هایی بین شخصیت‌های افراد در یک جامعه هست. مثل تفاوت در ثروت، جایگاه اجتماعی یا تفاوت‌هایی در اعتقادات مذهبی و سیاسی، تفاوت‌هایی که می‌تواند به اقتضای سن یا جنسیت به وجود آمده باشد. این تفاوت‌ها ویژگی‌های خاص جوامع را نشان می‌دهد. جایی که افراد تفاوت‌هایشان منجر به خشونت و جنایت می گردد این بعد از سرمایه‌اجتماعی دچار ضعف شدید می باشد(گروترت، 2004‌).

6- توانمند سازی و فعالیت سیاسی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید